Påföljd vid rattfylleri

2009-12-28 i Trafikbrott
FRÅGA |Har åkt fast en morgon med 0,26 promille i utandningsluften. Är det rimligt att få till något annat straff än 40 dagsböter, i diskussion med åklagaren?
Gustaf Lidegran |Hej!Utandningsluften mäts i milligram per liter luft medan alkoholhalten i blodet mäts i promille. Om det är alkoholkoncentration i utandningsluften som motsvarar 0,26 promille i blodet bör straffet vara 40 dagsböter som vid erkänt brott kan utfärdas direkt av åklagaren. Vid ett så lågt promilletal brukar länsstyrelsen inte heller dra in körkortet utan istället meddela en varning.Vänliga hälsningar

Medhjälp till grovt rattfylleri

2009-11-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Vad säger lagen om medhjälp till grovt rattfylleri? På vilka grunder kan man bli åtalad för att ha medhjälpt till grovt rattfylleri?Tack för svar.
Linus Jonson |Den som begått grovt rattfylleri (4 a § lag om straff för vissa trafikbrott, se https://lagen.nu/1951:649#P4aS1) döms till fängelse i högst två år. Här är det själva gärningsmannaskapet som avses, d.v.s. ansvaret för den som kör. Bestämmelsen om medverkansansvar är gemensam för alla brott i brottsbalken, samt de specialstraffrättsliga brott för vilka fängelse är föreskrivet (23:4 BrB, se https://lagen.nu/1962:700#K23P4S1). Grovt rattfylleri är ett sådant brott och medhjälp till grovt rattfylleri är alltså straffbart.Medverkan definieras i lagen som främjande av brott genom "råd eller dåd" (23:4 2 st. BrB). Har någon förmått annan till gärningen, döms han för anstiftan, i annat fall för medhjälp. Att främja rattfylleri med "råd eller dåd" skulle kunna bestå i att låna ut sin bil till den som man vet är onykter eller förmå någon som man vet snart skall köra att dricka alkoholhaltig dryck. Eftersom varje person (gärningsman och medhjälpare) döms efter sitt eget uppsåt (23:4 3 st. BrB) är det inte nödvändigt att den som faktiskt (objektivt sett) kör rattfull har uppsåt till brott. Anta att en person uppsåtligen häller starksprit istället för vatten i en persons drink, och samtidigt är medveten om att denne snart kommer att köra bil. Bilföraren kan inte straffas för rattfylleri p.g.a. bristande uppsåt. Den som bytt ut drinkinnehållet kan däremot dömas för medhjälp till grovt rattfylleri, eftersom han främjat att någon för motordrivet fordon under hög alkoholpåverkan (1,0 promille i blodet, vilket objektivt sett utgör grovt rattfylleri) och haft uppsåt till detta. För att medhjälparen skall kunna dömas för medhjälp till grovt rattfylleri måste denne alltså ha uppsåt till att bilföraren kör rattfull, men det krävs varken att bilföraren själv har uppsåt till att köra rattfull eller över huvud taget döms för brottet. Med vänliga hälsningar

Omhändertagande av berusade - orsaka indraget körkort?

2008-05-25 i Trafikbrott
FRÅGA |Blir man av med sitt körkortstillstånd efter 2 "LOB:ar"? dvs ifall det inte är mer en 5 år mellan tillfällena
Anna Mann |Hej!Jag antar att du menar om du blir av med ditt körkort. Lag om omhändertagande av berusade personer m.m, som finns http://lagen.nu/1976:511, har inga bestämmelser om att det skulle påverka ditt körkort. Om du däremot blir tagen körandes med alkohol i blodet kan du bli av med körkortet, beroende på hur mycket alkohol du har intagit. Se lag om straff för vissa trafikbrott, http://lagen.nu/1951:649.Vänliga hälsningar

Vårdslöshet i trafik

2005-11-01 i Trafikbrott
FRÅGA |Hej Lawline!Jag körde lite fort i förra veckan och det slutade med att jag och min flickvän, som också satt i bilen, voltade av vägen. Jag körde i ungefär 70 km/h på en 50-väg. Polisen har nu delgivit mig mistanke om vårdslöshet i trafik. Vad ska jag göra? Jag körde ju bara lite för fort och gjorde ett misstag. Inga andra bilar fanns i närheten och både jag och tjejen mår bra.Tack för en bra sida!
Joel Laack |Enligt 1 § lagen om straff för vissa trafikbrott bedöms frågan om en förare gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik utifrån omständigheterna i den aktuella situationen. Nämnda lagrum hittar du i sin helhet http://lagen.nu/1951:649#P1 . Att alltså hålla en för hög hastighet - även om det i sig vittnar om ett medvetet risktagande - betyder alltså inte entydigt att förarens beteende skall vara att betrakta såsom vårdslöst. Detta kom Högsta domstolen bl.a. fram till i sitt avgörande NJA 2001 s 286. Avgörande för bedömningen är istället vad den enskilde insåg eller borde ha insett i den aktuella situationen; om föraren utifrån sitt eget beteende (den hastighet han/hon höll etc.) och omständigheterna (sikten, vägbanan, den omgivande trafiken m.m.) kunde eller borde ha kunnat sluta sig till att det sätt på vilket bilen kördes medfört risk för trafikolycka. Härvidlag är det egentligen rent lagtekniskt utan betydelse om trafikolycka inträffat eller ej, det är själva framförandet av bilen som är av intresse. Att alltså din färd tyvärr slutade i en olycka, men med turen att ingen skadade sig, och att du vid olyckstillfället höll en för hög hastighet talar, med ovan förda resonemang i minnet, mot din sak. Men i brist av mera information är det faktiskt svårt att säga något exakt om just ditt fall.

Straffbart att cykla berusad?

2009-11-23 i Trafikbrott
FRÅGA |finns det något rättsligt fall där någon fått enn fällande dom som har ertappas cyckla berusad på allmän väg
Josefina Blom |Hej,Det finns ingen regel som stadgar att det är straffbart att cykla berusad. Det finns således ingen fällande dom på en person för att denne har framfört en cykel berusad. Däremot kan en cyklist (berusad eller inte) göra sig skyldig till vårdslöshet i trafiken, exempelvis genom att vingla, se 1 § Lag om straff för vissa trafikbrott.Vänligen,

Låna ut bilen till någon utan körkort

2009-10-30 i Trafikbrott
FRÅGA |Kompleterande fråga:Min son körde med 0,96 promille, dessutom olovlig körning med bil.Den kompletterande frågan är:Vad gör rättsväsendet med den man som gav min son sina bilnycklar och lånade ut sin bil till honom?
Niklas Karlsson |Hej,Om man lånar ut sin bil till någon som inte har körkort gör man sig skyldig till "tiilåtande av olovlig körning" enligt 3 § 3 st se https://lagen.nu/1951:649#P3S1. Straffet är böter. Se även Zila, specialstraffrätten en introduktion 2009, s. 34-35.

Rättslig följd av att köra bil på gång- och cykelbana

2006-02-06 i Trafikbrott
FRÅGA |En bil körs genom en korsning längs en kort väg som egentligen är avsedd för gång- och cykeltrafik. Har det i laga mening ingen betydelse hur det sker, vilka hänsyn som tas till rådande omständigheter (fri sikt åt alla håll, ingen annan människa inom synhåll och mitt i natten) och att hastigheten anpassas så att ingen risk föreligger att någon medmänniska drabbas? Kan annat straff än penningböter utdelas för detta (bilkörning över övergångsställe, i gångriktningen) och vad är i så fall det strängaste straffet? Trafikförordningens §§ 14 och 15, 3 kap. efterföljdes.
Sara Edström |Att köra ett motorfordon på gång- och cykelbana utgör brott mot 2 kap 2§ och 3 kap 6§ Trafikförordingen. Enligt 14 kap 3§ straffas detta med penningböter. Det spelar ingen roll hur man företagit handlingen, det räckeratt man genomfört den överhuvudtaget; det krävs alltså ingen särskild effekt utan endats en företagen handling för att brottet skall anses vara genomfört.