Skadegörelse, påföljd m.m.

2011-05-15 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan, i helgen åkte jag i fyllecell på grund av att jag hade ställt mig på en taxibil. Jag tror inte att bilen har skadats på något sätt men poliserna sa att jag skulle bli kallad till förhör på grund av skadegörelse. Min fråga är nu då? Vad kan hända med mig? Skulle jag kunna få något straff eller kanske prick i registret. Men vad jag kan förstå så kommer jag väl att få böta eller likande.
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! Om brottet *skadegörelse* kan man läsa i brottsbalken 12 kap. 1 §. Där står att den som förstör eller skadar egendom gör sig skyldig till skadegörelse och döms till böter eller fängelse i högst ett år. Det är alltså en förutsättning att taxibilen ska ha förstörts eller skadats för att du ska kunna dömas för skadegörelse. I lagkommentaren förklaras att det som avses med ha förstörts eller skadats är att "sakens substans minskas eller att dess beskaffenhet ändras på något annat sätt t.ex. genom att något främmande ämne tillsätts eller genom att saken tas isär." Den skada som avses får inte vara alltför obetydlig, om ett föremål t.e.x får en fläck som utan svårighet kan tas bort så är det inte fråga om någon sådan skada som avses i denna paragraf. För att du ska anses ha gjort dig skyldig till skadegörelse krävs dessutom att du haft uppsåt men däremot inte att brottet skett av en lust att förstöra eller i syfte att skada. Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst ett år. Som du själv skriver så bestäms påföljden oftast till böter även om fängelse ingår i straffskalan. Angående "prick i registret": Att bli kallad till polisförhör är inte något som innebär att man blir införd i belastningsregistret. Om du skulle bli dömd eller om du får ett strafföreläggande eller ordningsbot kommer det däremot att införas i registret. Om du skulle bli skyldig att betala böter efter något av de ovan nämnda "påföljderna" så kommer det att finnas kvar i registret i 5 år. Hoppas att du har fått svar på dina frågor! Lycka till! Vänligen, Paulina Nilsson

Förstöra annans cykel - skadegörelse

2011-04-04 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag och en kompis har förstört en klasskamrats cykel (pga. vissa omständigheter). Nu har han polisanmält det. Vad kan vi vänta oss för något straff? Båda är 16 år och tidigare ostraffade.
Mathias Gunnervald |Hej, I 12 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K12P1S1) stadgas att den som förstör eller skadar annans egendom dömd för skadegörelse. Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst ett år. Av den givna informationen är min bedömning att det i det aktuella fallet är böter som är den troliga påföljden. Beroende på omfattningen av förstörelsen kan den lindrigare formen av skadegörelse vara aktuell, åverkan. Det som blir avgörande för om det hela istället är att se som åverkan är till exempel cykelns värde eller hur svårt det är att återställa cykeln till ursprungligt skick. För åverkan är påföljden böter. Oavsett rubriceringen av brottet är min bedömning att den mest troliga påföljden är böter. Vänligen,

Påföljd vid försök till skadegörelse

2010-11-10 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har blivit polisanmäld för försök till skadegörelse vid en demonstration i innerstan. Andra som begick samma brott blev omhändertagna och fick skjuts till en plats utanför stan medan jag blev häktad och anmäld för brott. Jag undrar vad jag har för straff att se fram emot och om jag kan ta upp att jag har blivit särbehandlad till mitt försvar. Tack på förhand.
Lina Jonsson |Hej och tack för din fråga Skadegörelse är ett brott enligt 12 kap 1 § brottsbalken (1962:700), se https://lagen.nu/1962:700. Även försök till skadegörelse är straffbart, vilket framgår av samma kapitel 5 §. Straffsatsen för skadegörelse är böter eller fängelse i högst ett år. Eftersom det i ditt fall är aktuellt med försök till skadegörelse framgår det av 23 kap 1 § att straffsatsen för försök ej får sättas högre än vad som gäller för fullbordat brott. Vad gäller frågan om vilken påföljd du kommer att få är det omöjligt för mig att svara på det. När domstolen ska fastställa påföljd tar den hänsyn till en rad omständigheter i det enskilda fallet. Är du tidigare ostraffad talar det för villkorlig dom eventuellt förenat med dagsböter. Har även svårt att se att den omständigheten att du blev häktad skulle leda till lindrigare straff. Med vänlig hälsning

Straff för skadegörelse

2009-12-22 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Jag och en kompis var lite smått påverkade en kväll och så hoppade vi sönder två bilar. Finns vittnen så vi räknar med att bli dömda. Vi bucklade in taket på båda bilarna även motorhuven. Bilarna var en gammal Saab och en Golf inget vidare skick på de bilarna. Aldrig tidigare dömda, vad kan påföljderna bli?
Karin Hellander |HejHändelsen du beskriver klassificeras som skadegörelse. Straffskalan för skadegörelse är böter eller fängelse upp till ett år. Anses skadegörelsen som ringa är straffskalan böter. Man brukar dra gränsen för ringa vid om man förstör egendom till ett värde av upp till 1000 kr. Någon grov skadegörelse handlar det inte om. 12 kap 1-2 §§ Brottsbalken. Det är svårt att säga exakt vilket straff ni kommer få om ni döms, men för den strängare bedömningen(fängelse) är sådant som om skadegörelsen skett systematiskt, varit organiserad eller planerad eller utförts på ett hänsynslöst sätt. Någonting sådant verkar det heller inte varit fråga om här. Jag vet ingenting om eran ålder, men kan ändå tillägga att är man under 21 år gammal när brottet begicks så får man endast döma till fängelse om det finns särskilda skäl för det. (30 kap 5§ Brottsbalken) Något mer exakt svar än så kan jag tyvärr inte ge på vilket straff ni har att vänta, man gör en bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall. Ni kan även drabbas av skadeståndsansvar för värdet på den skada ni gjort på bilarna. Det kan ni läsa om i skadeståndslagen 2 kap 1§. Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700 Skadeståndslagen hittar du https://lagen.nu/1972:207Med vänlig hälsning

Beskjuta skorstenar med painballgevär - Åverkan?

2011-05-05 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan! Om man skjuter skorstenar med ett paintballgevär 4-5 ggr (vattenlöslig färg), ingen kommer till skada och och bara skjuter mot skorstenarna vad kan man vänta sig för påföljd? det fanns ett vittne som såg att jag höll i markören och ringde polisen för att han var orolig. Jag förekommer i belastningsregistret för misshandel och hot under samma dom när jag var 17 år (är 22 i år)
Anton Karlsson |Hej, Att skjuta paintballkulor på någons skorsten är en form av skadegörelse. Detta förutsatt att handlandet medfört antigen ekonomisk skada eller en försämring av affektions/estetiskt värde, samt det skadade objektet från någon synpunkt kan anses värdefull för ägaren. Enligt min bedömning torde handlandet du beskrivit ovan ses som skadegörelse av ringa slag, s.k. åverkan enl. 12 kap. 2 § Brottsbalken. ( se. https://lagen.nu/1962:700 ) Om det endast uppstår en rent tillfällig skada som utan svårighet kan avlägsnas behöver handlandet som föranlett skadan inte alls vara straffbart. Med hänsyn tagen till att det kan vara en persons bostad som blivit beskjuten, flertalet gånger, på dess skorsten som i regel inte är en lättillgänglig yta att åtgärda samt att en byggnads skorsten ofta är väl synlig och därmed försämrar byggnadens estetiska värde tror jag att handlandet, vid en helhetsbedömning, anses som straffbart. Straffet för åverkan är böter. Att du förekommer i belastningsregistret är i detta fall utan betydelse då dina tidigare handlingar dels är begångna så pass långt tillbaka i tiden samt att de är av ett annat slag än den aktuella. Vänligen,

Påföljd skadegörelse

2011-04-02 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Det är så att en kväll var jag väldigt berusad och känslomässigt upprörd och då gick jag tydligen lös på en av SJ biljettautomater. och det står skrivet i papperna jag fick från polisen att kostnaderna för lagning av maskinen uppskattas att kosta upp till 20 000 kr. men det behöver väll inte landa på dom summorna heller. men vad för straff har jag att vänta mig om skadorna kostar 20 000 kr?
Carina Persson |Hej! Straffskalan för skadegörelse sträcker sig från böter till fängelse i ett år, 12 kap § brottsbalken https://lagen.nu/1962:700 Det vanligaste är att påföljden blir böter. I ett fall (NJA 2000 s. 432) där skadorna uppgick till 10 000 kr dömde domstolen ut 100 dagsböter om 30 kr. Eftersom skadorna i ditt fall uppgick till 20 000 kr blir böterna troligtvis något högre. Vänliga hälsningar

Olovlig affischering på elskåp eventuellt åverkan

2010-09-15 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |Hur tolkas olovlig, permanent affischering rättsligt? Är det åtalbart? Den aktuella situationen gäller fastlimmat flygblad på elskåp inom en bostadsrättsförenings tomtmark med länkar till ett flertal websidor associerade till ett politiskt parti, dock nämns inte partiet i fråga på flygbladet. Vem är ansvarig? Kan ansvarig utgivare för websidorna ses som ansvarig för affisheringen?
|Hej! Olovlig affischering kan utgöra den ringa formen av skadegörelse: åverkan. Se lagtext här: https://lagen.nu/1962:700#K12P2S1 . Avgörande är om affischeringen medfört någon varaktig försämring i fråga om skönhetsvärde eller värde i övrigt på det som affischen satts upp. Affischering som är lätt att ta bort och som inte lämnar några märken att tala om utgör alltså inte åverkan. Eftersom elskåp vanligtvis inte har något skönhetsvärde att tala om och i övrigt är ganska tåliga är det förfarande du beskriver nog inte brottsligt. Åverkan är i och för sig ett åtalbart brott. Ansvarig är den som satt upp affischerna, liksom de som förmått den affischerande att sätta upp flygbladen (anstiftan till åverkan) samt de som "med råd eller dåd" hjälpt till att affischera (medhjälp till åverkan). Att man är ansvarig utgivare för en hemsida på Internet som skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen innebär inte att man ansvarar för reklam som hänvisar till hemsidan. Med vänlig hälsning

Skadestånd - kränkning

2009-12-16 i Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB
FRÅGA |om man blir kallad ryggradslös i ett byggsammanhang där det gäller rätt och fel i fråga om arvodes rätt och muntliga avtal som ej infrias av byggherre. Visst är väl det personlig förolämpning och hur stor chans har man att vinna. Har det nedskrivet per Email. Och hur mycket kan man få som skadestånd.
Salomon Nutti |Hej!Att bli kallad ryggradslös skulle möjligen kunna falla in under förolämpning i 5 kap. 3 § Brottsbalken. Se https://lagen.nu/1962:700 . Det avgörande är om uttalandet syftat till och varit ägnat att kränka din självkänsla. Som med alla brott så blir det en fråga om den subjektiva täckningen av brottet. Den misstänkte måste alltså haft uppsåt att kränka din självkänsla. Detta kan bli svårt att bevisa.Även om han inte skulle dömas straffrättsligt så finns det en möjlighet att få skadestånd enligt skadeståndslagens regler. I 2 kap 3 § skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207#K2P3S1 ) stadgas rätten till skadestånd om någon allvarligt kränker annan genom brott. Trots att kränkningen kräver ett brott i grunden är det inte nödvändigt att skadevållaren dömts för brottet.Kränkningen ska bedömas objektivt. Detta innebär att det typiskt sett ska kränka en person och det spelar ingen roll hur kränkt den skadelidande känt sig i det särskilda fallet. I ditt fall är frågan om ”ryggradslös” skulle bedömas som objektivt allvarligt kränkande. Detta kan jag dock inte med säkerhet svara på.Vid bedömandet av storleken på skadeståndet finns det i 5 kap 6 § (https://lagen.nu/1972:207#K5P6S1) regler om vad som ska tas hänsyn till. Skadestånd bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet. Särskilt beaktas om handlingen 1. haft förnedrande eller skändliga inslag, 2. varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, 3. riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja sin personliga integritet, 4. inneburit missbruk av ett beroende- eller förtroendeförhållande, eller 5. varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.I ditt fall är nog chanserna små att få ut något betydande skadestånd. Vänligen