Äggkastning på hus - skadegörelse/åverkan?

FRÅGA
Är äggkastning på hus skadegörelse eller bus?Nu tänker jag mest på tex när man går ut på Halloween och gör "bus eller godis", inte att det är personligen riktad äggkastning.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Skadegörelsebrottet finns i 12 kap 1 § brottsbalken (BrB) och det finns även en mildare variant i 12 kap 2 § som kallas åverkan. Gränsen mellan dessa två brott kan i princip göras utifrån de ekonomiska konsekvenser som uppkommer av skadan, och den gränsen dras vid ungefär 1000 kr. Dock tas även andra omständigheter in i bedömningen, så även om skadan inte är värd 1000 kronor kan gärningen ändå räknas som skadegörelse.

De rekvisit som ska vara uppfyllda för att skadegörelse eller åverkan ska föreligga är följande:

- skada/förstörelse

- på annans egendom (fast eller lös)

- till men för annans rätt till egendomen

Det ska alltså vara fråga om skada på annans egendom - exempelvis ett hus - som ska utgöra men för dennes rätt. "Men för annans rätt" går delvis in i att det ska föreligga en skada. Det har uttryckts att det men som uppstå inte får vara för obetydligt eller tillfälligt. En fläck som är lätt att ta bort utgör alltså inte sådant men som förutsätts för att skadegörelse ska anses föreligga. Skadan behöver dock inte vara av något betydande ekonomiskt värde.

Att fastställa att en skada har uppkommit är inte helt lätt i alla situationer. När det gäller just äggkastning kan en jämförelse göras med klotter och nedsmutsning. Klotter anses generellt sett vara av sådan karaktär att det når upp till skadegörelsenivån. Nedsmutsning å andra sidan anses oftast inte utgöra skadegörelse och anses enbart utgöra åverkan om smutsen inte går att ta bort på ett enkelt och billigt sätt.

Gällande äggkastning får man alltså i det enskilda fallet se hur svårt det är att ta bort ägget från fasaden och sedan bedöma om det har uppkommit en skada eller inte. Troligtvis når man inte upp i nivån som krävs för skadegörelse, men det är mycket möjligt att nivån för åverkan kan anses vara uppfylld om det inte bara är att torka bort äggen och återställa fasaden utan vidare arbetsinsats.

För att det slutligen ska röra sig om ett brott krävs också att gärningsmannen (den som kastar äggen) har uppsåt till gärningen - alltså att personen förstår vad den gör när den kastar äggen.

När du skriver att det handlar om äggkastning i samband med Halloween utgår jag dock från att det är barn det handlar om. Gäller frågan barn som är under 15 år går det inte att utkräva något straffrättsligt ansvar av dem, då man i Sverige inte är straffmyndig förrän vid 15 års ålder.

Har det uppkommit en skada på fasaden, och det är ett barn som har kastat äggen, kan det dock vara aktuellt att göra anspråk på skadestånd från barnets föräldrar. Som förälder kan man nämligen bli skyldig att betala skadestånd för skador som ens barn har åsamkat.

Hoppas att svaret kan vara till hjälp, och har du några ytterligare frågor angående detta är det bara att skriva en kommentar!

Vänligen,

Astrid Baltzer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (116)
2020-11-29 Straffvärde på klotter för ungdom
2020-10-13 Vilka bevis krävs för att döma för skadegörelse?
2020-09-30 Inbrottsförsök hyrd lokal: Vem står för detta?
2020-09-30 Skadat fordon - Åtal och skadestånd?

Alla besvarade frågor (86836)