Förskingring alt. stöld samt rätten att ta fingeravtryck

2014-07-06 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Har gjort en fruktansvärd sak. Stumit från arbetsplatsen 13000 kr och tror att dem kmr på mig snart. Tar dem fingeravtryck för sådant? Vad är påföljden är 19år gammal
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Eftersom det av den givna informationen vare sig framgår huruvida Du haft det tillskansade i din självständiga besittning eller om någon form av vilseledande förekommit ter det sig närmast omöjligt att ge ett fullt korrekt svar. Nedan bortses från det fall att Du till följd av vilseledande fått egendomen i din självständiga besittning samt dylika skeenden, då det förefaller orimligt att gärningen varit av sådan karaktär. Vidare presumeras att ditt agerande varit uppsåtligt.De brott som tycks mest sannolika är förskingring (se 10 kap. 1 § brottsbalken) alt. stöld (se 8 kap. 1 § brottsbalken).Den huvudsakliga skillnaden mellan nämnda brott är den inledningsvis berörda frågan om besittning. Har Du vid tillägnelsen (då uppsåtet/viljan att tillägna sig pengarna uppkom) behörigen (ung. med lov) haft det stulna beloppet i din självständiga besittning rör det sig om förskingring, medan det motsatta förhållandet innebär att stöld begåtts.Med självständig besittning avses något förenklat att Du haft ensam rådighet över (utövat kontroll över) pengarna. Så kan exempelvis vara fallet om Du i egenskap av kassör har hand om kassan. Att besittningen inte varit självständig behöver icke betyda att Du ej alls haft det tillägnade (pengarna) i din besittning; alla fall av sambesittning och dylikt som utesluter en fullt självständig besittning innebär också att brottet stöld begåtts.Vilket straff som kan komma att följa är väldigt svårt att avgöra utan alltför ingående kunskap om din person. Nämnas bör att det för såväl förskingring som stöld föreskrivs fängelse i högst två år, men att Du p.g.a. din låga ålder högst sannolikt inte skulle dömas till detta straff (se i synnerhet 30 kap. 5 § brottsbalken), utan något lindrigare.Vad gäller rätten att ta och jämföra fingeravtryck följer av 28 kap. 14 § rättegångsbalken och 1992 års förordning om fingeravtryck m.m. att sådana får tas av den som är anhållen eller häktad samt andra då utredning om brottet därmed kan vinnas samt för brottet är föreskrivet fängelse. I det förevarande fallet är det därmed fullt möjligt att fingeravtryck tas om detta bedöms kunna föra utredningen framåt.Slutligen vill jag uppmana dig att återlämna pengarna till din arbetsgivare då detta kan påverka eventuell påföljd i mildrande riktning (åtalsunderlåtelse kan inte uteslutas, se 20 kap. 7 § rättegångsbalken) och förstås vore moraliskt korrekt. Att hoppas på att undgå upptäckt är förkastligt då det kan påverka din psykiska hälsa negativt och bör därför undvikas.Brottsbalken finner Du här, rättegångsbalken här och förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m. här.Vänligen,

Olovligt brukande

2014-06-21 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Vad kan hända ifall man åker i baksätet på en stulen bil ? Och om fingeravtryck hittas i och på utsidan av bilen ? Kan man få något straff för det
Andrea Kaalhus |Hej, Tack för din fråga! Frågan berörs i Brottsbalken som du hittar https://lagen.nu/1962:700.Om man åker i baksätet på en stulen bil riskerar man att göra sig skyldig till olovligt brukande, BrB 10:7. För att kunna dömas för olovligt brukande krävs att man olovligen brukar annans sak och därigenom vållar skada eller olägenhet. Att enbart åka med i en stulen bil räknas som ett brukande. Ett exempel ur praxis på att man kan dömas för att åka med i en stulen bil finns i RH 1987:108.Fingeravtryck som hittar i och på utsidan av bilen kan användas för att bevisa att du har färdats i bilen.Straffskalan för olovligt brukande är böter eller fängelse i högst ett år. Att åka med i en stulen bil rekommenderas alltså inte!Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Påföljdsval vid förskingring

2013-12-20 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag har blivit polisanmäld för förskingring, beloppet ligger på mellan 5-10.000kr. Detta pågick under ett år ungefär då jag jobbade i kassan i ett apotek. Jag skrev in returer så att det verkade som att man var tvungen att betala tillbaka varans pengar men behöll pengarna själv. Jag är dömd tidigare för ett ringa narkotika brott och en gång för en trafiköverselsee, inget bälte på som resulterade i böter. Vad kan jag förvänta mig för straff om jag erkänner brottet?
| Hej! Tack för din fråga! Det är svårt att med säkerhet fastställa vilket straff som kommer att utdömas då det är beroende av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. Det som däremot kan fastställas är att det brott som du har begått är förskingring och att straffskalan för förskingring är fängelse i 14 dagar upp till 2 år. Om ditt brott bedöms som lindrigt kan lägre straffskala bli aktuellt. För att kunna avgöra vilket straff som kommer att utdömas är det en rad omständigheter som ska beaktas. För det första ska domstolen se till vilket straffvärde som det aktuella brottet har. Med straffvärde menas att domstolen ser till hur pass allvarligt det aktuella brottet är. Det finns en rad olika faktorer som kan beaktas vid bedömningen och som kan leda till att straffvärdet höjs eller sänks. Vilken bedömning som domstolen kommer att göra är omöjlig att svara på då detta skiftar från fall till fall beroende på vilka omständigheter som föreligger i den aktuella situationen. Det straffvärde som domstolen kommer fram till ska ligga någonstans i straffskalan, alltså mellan 14 dagar och 2 år. När det som i ditt fall rör sig om ett brott som har pågått under en längre tid och då fängelse ingår i straffskalan, kommer straffet antingen att bli fängelse eller ett val mellan villkorlig dom och skyddstillsyn. I Sverige gäller en presumtion mot fängelse vilket innebär att fängelse som huvudregel inte ska dömas ut. Det finns dock omständigheter som gör att denna huvudregel inte blir tillämplig. Så kan fallet vara om det aktuella brottet har varit av så pass allvarlig grad att straffvärdet bedöms vara högre än 1 år eller om personen tidigare har begått liknande brottslighet. Om domstolen kommer fram till att fängelse inte bör dömas ut så blir straffet villkorlig dom eller skyddstillsyn. Har personen tidigare begått brott blir straffet vanligtvis skyddstillsyn medan villkorlig dom oftast blir straffet om personen är ostraffad. Något som talar för att domstolen väljer att inte döma ut fängelse kan exempelvis vara om personen som har begått ett brott samtycker till att en villkorlig dom eller en skyddstillsyn förenas med samhällstjänst. Hoppas att du har fått svar på dina frågor Vänligen  

Ersättning för flyttkostnad

2013-09-05 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Självklart kostar det att flytta från sin lägenhet. Är det olagligt att någon erbjuder den andra en ersättning för flyttkostnad vid lägenhetsbyte? MVH
|Hejsan!I princip är det inte brottsligt eftersom det handlar om ett kontrakt mellan två enskilda. Men beroende på omständigheterna kan det utgöra mutbrott att motta ersättningen, se 10 kap. § 5a BrB (https://lagen.nu/1962:700#K10) samt att ge ersättningen, se 10 kap. § 5b BrB.MvhLawline

Straff för förskingring

2014-06-26 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag är misstänkt för förskingring av en idrottsförening jag har inte medvetet gjort något fel och ställer mig nekande till att jag skulle förskingrat pengar för dessa Känner mig väldigt orolig för vad straffet skulle kunna bli om jag döms för detta om jag förstått allt rätt rör det sig om en summa på ca 30000 kr
|Hej och tack för din fråga!Straffet för förskingring kan vara upp till 2 års fängelse enligt 10 kap. 1§ BrB (https://lagen.nu/1962:700). Det är omöjligt att säga vad det skulle kunna bli för straff i ditt fall, då man tar hänsyn till flera omständigheter, bl.a. 29-30 kap. BrB. Om inte rekvisiten för förskingring är uppfyllda kan det istället falla under olovligt förfogande, 10 kap. 4§, eller olovligt brukande, 10 kap. 7§ BrB.

Stöld/förskingring av pengar från arbete

2014-04-17 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! För några månader sedan gjorde jag nåt fruktansvärt, jag stal pengar från mitt arbete. Jag hade det svårt ekonomiskt och kände att jag inte hade någon annan utväg. Nu har jag bytt arbetsplats men fick ett samtal från min förra arbetsgivare som sa att detta hade uppdagats, jag nekade till stölden. Min förra arbetsgivare sa att de kommer polisanmälas. Jag ångrar mig så fruktansvärt och jag undrar om jag nu kan mildra mitt straff från fängelse om jag erkänner och är villig att betala tillbaka pengarna? Som jag har tänkt göra oavsett.
Malin Andreasson |Hej! Tack för din fråga.Stöld regleras i 8 kap brottsbalken som du hittar https://lagen.nu/1962:700. Vad jag vill göra dig uppmärksam på är att förfarandet också kan vara att betrakta som snatteri beroende på värdet vid stölden. Understiger beloppet 1 000 kronor är det att betrakta som snatteri enligt praxis (tidigare avgörande från domstol). 8 kap brottsbalken tillämpas dock enbart när det handlar om att någon olovligen tager något med tillägnelseuppsåt. Om du har haft pengarna i din besittning (i din närvaro/kontroll) vill jag uppmärksamma dig på att ditt agerande snarare kan vara att bedöma som ett brott enligt 10 kap brottsbalken som du hittar https://lagen.nu/1962:700. Det kan då röra sig om penningförskingring eller undandräkt om värdet av pengarna understiger 1 000 kronor. Anmärkas kan att också trolöshet mot huvudman kan komma att aktualiseras i ett sådant här fall, beroende på vilken ställning du hade i tidigare tjänst. Vid frågan om påföljd har vi i Sverige ett system i 29 kap brottsbalken med omständigheter som kan förmildra eller försvåra i ansvarsdelen. I 29 kap. 5§ brottsbalken anges också något som kallas för "billighetsskäl". Av din situation att döma vore det troligtvis bra att frivilligt ange sig (uppmärksamma dock att det kan bli att betrakta som att du inte angav dig frivilligt eftersom ditt tidigare arbete kontaktade dig) eller att du avhjälper skadan så fort du kan genom att visa dig villig att betala tillbaka summan som du är skyldig. Att visa ånger och samarbetsvilja är alltid att rekommendera! Rätten tar också hänsyn till dina personliga förhållande och om du har några tidigare slitningar med rätten, det vill säga om du tidigare har begått brott av annan eller liknande art. För att bringa lite extra klarhet i din situation kan du läsa denna länk http://lawline.se/answers/17141?q=stöld+från+arbete Med vänliga hälsningar, 

Förskingring av anställda

2013-09-19 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag är en företagare som anställde 2 personer för att driva mitt Cafe under 3 månaders tid pga sjukdom. I efterhand har det visat sig att dessa har missbrukat mitt förtroende genom att inte redovisa all försäljning och tagit denna "vinst". Detta har fastställts av min revisor. Det handlar om 150 000-200 000 kr. Jag har bevis för detta. Jag undrar nu hur jag går till väga för att ha en möjlighet att få tillbaka det som är mitt? Kan jag polisanmäla? För vad i så fall?
Anonym Anonym |HejDet du beskriver låter som förskingring och skall definitivt polisanmälas. Brottet återfinns i 10 kapitlet 1 § Brottsbalken, https://lagen.nu/1962:700#K10P1S1 .Kriterierna som stadgas är "om någon, som på grund av avtal, allmän eller enskild tjänst eller dylik ställning fått egendom i besittning för annan med skyldighet att utgiva egendomen eller redovisa för denna, genom att tillägna sig egendomen eller annorledes åsidosätter vad han har att iakttaga för att kunna fullgöra sin skyldighet, dömes, om gärningen innebär vinning för honom och skada för den berättigade, för förskingring till fängelse i högst två år."Dessa kriterier verkar enligt din beskrivning vara uppfyllda.Jag rekommenderar att du polisanmäler brottet och sparar all bevisning som du tror kan ha betydelse för rättegången. Vänliga hälsningar

Sälja/skänka bort annans egendom, olagligt?

2013-06-18 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej Lawline! Jag har en fråga angående, om det är brottsligt att sälja eller skänka bort annans egendom utan personens medgivande? Om det är som jag misstänker att det är brottsligt; vilken lag reglerar detta och vad kan konsekvenserna bli? Tack på förhand!
|Hej och tack för din fråga!Detta är olagligt och det regleras i brottsbalken: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19620700.HTM.Om man olovligen har tagit egendomen är det givetvis stöld om tillgreppet medför skada, 8 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Man måste även ha uppsåt att tillägna dig saken, det vill säga att det ska bli ens eller annans vid tillgreppet. Stöld kan ge upp till två års fängelse. Är det ringa är det frågan om snatteri, 8 kap. 2 § BrB och straffet är då böter eller fängelse i max sex månader fängelse, är det grov stöld är straffet mellan sex månader och sex års fängelse 8 kap. 4 § BrB.Om man inte olovligen tar egendomen i sin besittning är det inte ett tillgreppsbrott i 8 kapitlet BrB.Om man lovligen har något i sin besittning som man dock inte har äganderätten till (man t.ex. har hyrt en cykel) och sedan säljer egendomen är det fråga om olovligt förfogande 10 kap. 4 § BrB. Straffet är där böter eller fängelse i max två år.Hoppas detta var till någon hjälp,mvh