Hej! vi säger så här att ja misstänker än person för Försök till hemfridsbrott? kan ja polisanmälan honom?

2021-07-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! vi säger så här att ja misstänker än person för Försök till hemfridsbrott? kan ja polisanmälan honom?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som olovligen intränger där annan har sin bostad, kan dömas för hemfridsbrott (Brottsbalken, BrB 4 kap. 6 §).Försök till hemfridsbrott är dock inte kriminaliserat (Brottsbalken, BrB 4 kap. 10 §). För att hemfridsbrott ska utgöra ett brott måste det ha fullbordats, t ex genom att den personen du misstänker faktiskt tagit sig in i bostaden. Du kan dock ringa polisen i förebyggande syfte, om du anser dig hotad av den personen, eller om du har en stark misstanke om att den kommer att begå ett fullbordat brott.Vänligen,

Hur definierar man kvinnofridskränkning?

2021-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hur ska man definiera kvinnofridskränkning?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Grov kvinnofridskränkning är en underkategori till brottet grov fridskränkning och regleras i BrB 4 kap. 4 a § 2 st. Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap.eller enligt 24 § lagen om kontaktförbud, mot en närstående eller tidigare närstående person, döms om var och en av kränkningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet, och varit ägnad att skada personens självkänsla, för grov fridskränkning. Brottet är synnerligen speciellt till sin karaktär då flera enskilda handlingar tillsammans kan utgöra ett grovt brott. Om de handlingar som nu beskrivits begås av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållande, ska han istället dömas för grov kvinnofridskränkning. Brottet grov kvinnofridskränkning kan således definieras som upprepade kränkningar i form av vålds- frids- eller sexualbrott som en man begår mot en kvinna i en nära relation.Jag hoppas detta besvarade din fråga!Hälsningar,

Vad räknas som olaga hot?

2021-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |HejJag och min partner har drivit ett företag.Min partner lämnade flera visitkort inom fastighets entrén på bordet.Efter ungefär en timme fick vi ett SMS från ett privat mobilnummer som tillhörde BrF: s företrädare. Meddelandet är: "Vänligen sluta dela ut reklam i vår fastighet. Ni är portade från framtida arbeten i fastigheten". Han skickade bilden med min partner också som tog med kameran inom fastighet. Får de(han) göra det på det sätt? Det här meddelandet låter som ett olagligt hot eller kanske har jag fel.
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olaga hot finns beskrivet i 4 kap. 5 § brottsbalken. Olaga hot innebär att någon hotar en annan person med en brottslig gärning för att den andra ska bli rädd. Eftersom att ni inte har blivit hotade med att ni ska utsättas för ett brott, t.ex. misshandel, har ni alltså inte blivit utsatta för brottet olaga hot.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Kan överdriven brevväxling vara brottsligt?

2021-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag och min familj har under några år fått massa brev av vår granne som bland annat har klagat på våra töjjor att dem är för höga, att vi hade saker på vårt garagetak och grannen såg de och blev störd, min lillebror 22år köpte en drönare för skojskull kunna ta med på resor en hobby bara, och han flyger inte över grannens hus bara andra hållet och det finns flera drönare i vårt område. Grannen tror att vi ska "spionera" på dem och min mamma är väldigt obekväm att gå ut bara och sola ute osv. Vi pratar inte med dem och vi har svarat på de senaste brevet att grannen måste sluta med detta, han har fotat vår tomt och skickat till oss och massa. Massa otrevliga brev under åren, vi har bott här i 15 år och detta började för några år sen.
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglering av brott återfinns i brottsbalken (BrB). Får man ett omfattande antal brev kan det utgöra brottet ofredande (4 kap. 7 § BrB). Detta framgår av praxis (RH 1983:58). I rättsfallet handlade det dock om en ovälkommen uppvakning genom brev och postkort. Det uppgick till ungefär 50 brev. Däremot framgår det inte i omständigheterna i detta fall om exakt hur många brev som har skickats, dock har det pågått i en längre tid. Detta är avgörande i bedömningen om det ska utgöra ofredande enligt lagens bemärkelse. Även att ni har svarat med att påtala för grannen att hen måste sluta är viktigt. Detta för att om er granne fortsätter skicka trots att ni har påtalat att ni inte vill ta emot fler blir det att grannen utför handlingarna med uppsåt. För att en handling ska anses utgöra ett brott måste den göras med uppsåt, om det inte uttryckligen framförs av lagtext att oaktsamhet även anses vara tillräcklig grund (1 kap. 2 § BrB). SlutsatsDet är svårt att ge ett konkret svar utifrån omständigheterna, dels vet jag inte antalet brev eller dess innehåll. Däremot att ni har förmedlat att ni inte vill att grannen ska fortsätta tyder på att det skulle kunna anses utgöra ofredande enligt min mening. Hoppas detta svara på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

är det ett olaga hot att säga till sin angripare hur man kommer försvara sig vid nästa angrepp?

2021-07-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |är det ett olaga hot att säga till sin angripare hur man kommer försvara sig vid nästa angrepp?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet olaga hot återfinns i brottsbalken (BrB) 4 kap. 5 §. Brottet begås genom att man hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid.Hotet innefattar dels att hota någon med vapen, eller genom att hota att utföra ett brott mot en person, om det hotet är allvarligt menat. Här bör det även sägas, att hotet inte behöver uttalas direkt till den hotade personen, utan kan även riktas till någon i dennes vänskapskrets exempelvis. Hotet kan även uttrycka sig genom en indirekt åsiktsyttring genom bärande av emblem (RH 2004:70). Att i allmänna ordalag säga "Jag ska döda X när jag ser hen" utgör inget olaga hot, så länge det inte var tänkt att personen skulle få reda på vad som sagts. Det är väldigt svårt för mig att ta ställning i vad som utgör olaga hot i ditt egna fall, resonemanget ovan illustrerar hur man dömt tidigare. Det skulle mycket väl kunna vara fråga om olaga hot i det enskilda fallet.Vänligen,

Faller ofredande under allmänt eller enskilt åtal?

2021-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Om man ringer någon och smsar väldigt mycket så är det ju ofredande. Går det under allmänt åtal eller måste den som utsatts för de störande kontakterna att anmäla detta för att det ska kunna bli ett åtal?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ofredade faller som utgångspunkt under så kallat allmänt åtal (4 kap. 7§ brottsbalken), vilket innebär att vem som helst kan anmäla brottet. Om brottet dock har skett på annat än allmän plats, så som i privatbostad, får åklagaren endast föra talan om målsägande anger brottet till åtal eller om det år påkallat från allmän synpunkt (7 kap. 11§ brottsbalken). Vid bedömningen om det är påkallat från allmän synpunkt ska åklagaren göra en bedömning om det finns ett samhällsintresse av att brottet beivras, om brottet exempelvis är väldigt grovt eller om målsägande drabbas väldigt hårt av brottet. Åklagaren har i exempelvis NJA 21994 s. 555 utan att målsägande angett brottet, ändå väckt åtal, och HD ansåg att det är åklagarens rätt om det är påkallat ur allmän synpunkt. Även om brottet skett på allmän plats, så förutsätter brottet att den som utsätts har uppfattat angreppet själv och kränkningen bedöms både utifrån målsägande och utifrån vad om allmänt är kränkande. Så bara för att allmänheten kan anmäla händelse, betyder det inte att det är ett brott. För brottslig gärning förutsätts ändå att målsägande uppfattat angreppet själv. Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,

Hemfridsbrott - vad kan man göra?

2021-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag fick veta utav min granne att en äldre herre hade med sig en historiker och kollade på en av mina uthus. Uthuset är från 1700-talet och är i dåligt skick.Samma äldre herre brukar att komma varannat år och knacka på, bara för att gnälla om att man har skött hus med uthus med dåligt ansvar.Den äldre herren har en gång bott i huset när han var yngre, nån gång på 60-talet.Nu mer bor han ca 15 mil bort.Det irriterar mig något att han kommer och klagar, och dessutom har med sig nån annan som värderar ett uthus. Allt detta utan att informera mig i förrväg eller i efterhand.Är detta något jag kan sätta stopp för?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag uppfattar det som att personen gått in på din fastighet utan att meddela dig om detta och att du undrar vilka åtgärder du får vidta. Hemfridsbrott Enligt 4:6 BrB innebär hemfridsbrott att någon olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad. I rekvisitet "bostad" innefattas såväl rum som hus och gård. Påföljden är böter. Nödvärn Nödvärnsbestämmelsen i 24:1 p.1 BrB innebär en rätt att förhindra ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom och enligt 24:1 p.4 BrB tillkommer rätten till nödvärn även när någon vägrar lämna en bostad efter tillsägelse. Om nödvärn föreligger kan man själv inte bli dömd för brott under förutsättning att ens gärning ryms inom nödvärnsrätten. Detta innebär att alla gärningar inte omfattas av ansvarsfriheten, utan endast sådana som kan anses försvarliga med hänsyn till omständigheterna. Ditt fall Om personen befinner sig på din fastighet olovligen kan du alltså vidta vissa åtgärder för att denne ska avlägsna sig. Utan att uppmuntra till våld bör här nämnas att om personen vägrar lämna fastigheten får visst våld användas för att få denne att avlägsna sig. Mängden våld får inte vara oförsvarlig - då omfattas gärningen inte av ansvarsfriheten. Jag hoppas att du fått svar på din fråga och kommer till rätta med situationen!Vänligen,

När preskriberas olaga hot?

2021-06-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag vet att preskriptionstiden för olaga hot är två år men undrar om man ska vänta två år och en dag innan det blir preskriberat.Tack förhand för svaret
Fawzia Hassoun |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hur lång tid som ska passera innan ett brott inte längre kan medföra rättsliga följder beror på brottets så kallade preskriptionstid. Tiden börjar löpa automatiskt då brottet fullbordats. En åklagare måste således väcka åtal inom tidsfristen. Preskriptionstiden inom svensk rätt baseras på vad maxstraffet för ett brott är, se 35 kap 1 § BrB. För brottet olaga hot är påföljder böter eller fängelse i högst ett år enligt 4 kap 5 § BrB. Preskriptionstiden är därför två år för olaga hot. Preskriptionstiden räknas från den dag då brottet begicks enligt 35 kap 4 § Brottsbalken. Svar på din fråga är alltså att brottet olaga hot preskriberas när 2 år har passerat. Så det innebär att det inträffar precis som du anger, dagen efter att 2 år har passerat beräknat från det datumet då brottet begicks. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!