Får man spela in folk på jobbet?

2021-02-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter blev inspelad på sitt jobb av en kollega utan att hon visste om det.får han göra det?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.Som huvudregel är det tillåtet att spela in, fotografera eller filma andra människor. Det finns dock vissa fall där bildupptagning är otillåten, och den som spela in kan göra sig skyldig till brottet kränkande fotografering (4 kap. 6 a§ brottsbalken (BrB)).Inspelning som den som blir inspelad inte vet om kan vara otillåten, om den sker i en bostad, på en toalett eller i ett omklädningsrum, samt om den inte är försvarlig. Om inspelningen t.ex. skett i jobbets omklädningsrum kan det alltså vara otillåtet.Ifall inspelningen inte skett i något sådant integritetskränkande sammanhang är det inte otillåtet, och din dotters kollega har då inte gjort något otillåtet.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När kan straffansvar för olovlig avlyssning aktualiseras?

2021-02-09 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hur fungerar olovlig avlyssning gällande om jag har ett samtal med en person över telefon angående en incident, och min vän bredvid mig spelar in samtalet men deltar inte i samtalet utan det är endast jag och personen i telefon som pratar men hen är inte informerad om att samtalet är inspelat
Anastasiia Slovak |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olovlig avlyssning regleras i Brottsbalkens (BrB) 4 kapitel. Olovlig avlyssning Olovlig avlyssning förutsätter att någon olovligen med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, dit allmänheten inte har tillträde till och som personen själv inte deltar i eller som personen obehörigen berett sig tillträde till (4 kap. 9 a BrB). Rekvisitet olovligen innebär att en avlyssning eller upptagning som sker med samtycke från den som har rätt att förfoga över samtalet, exempelvis personerna som samtalar, inte omfattas av bestämmelsen. Samtycket måste alltså tydligt framgå från den som utsätts för inspelningen. Vidare uppställs ett krav på att den olovliga avlyssningen sker i hemlighet. Det innebär i ditt fall att den andra personen i samtalet är omedveten om att samtalet spelas in. Jag tolkar din fråga som att du undrar över situationen då en person i hemlighet avlyssnar samtal mellan andra. Rekvisitet innebär att den som spelar in ett samtal som den själv deltar i omfattas inte av bestämmelsen. Vidare kan det vara bra att känna till att personen som inte har medverkat till själva upptagningen som i efterhand lyssnar på denna inte heller omfattas av bestämmelsen. Dock kan medverkansansvarsreglerna bli tillämpliga (23 kap. 4 § BrB) om du exempelvis främjat personen till den olovliga avlyssningen. Det räcker i princip att ha någon form av inflytande över händelseutvecklingen i en brottsfrämjande riktning för att medverkan ska bli aktuell, även om inflytandet anses som obehövligt och onödigt. Detta gäller i ditt fall Enligt lag är det personen som olovligen och i hemlighet spelar in ett samtal med andra med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel som kan drabbas av straffansvar. Eftersom du själv inte spelar in samtalet kan du undgå straffansvar. Däremot, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kan medverkansansvarsregler tillämpas varför ett straffansvar kan bli aktuellt. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Olaga intigritetsintrång

2021-02-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min flickväns ex skickade runt en sexfilm i hämndsyfte mot henne. Den hamnade bla hos hennes exman, en arbetskollega till honom och chefen på jobbet. Plus att han hotat henne. Nu har polisen i Motala kommit fram till att det inte är olagligt, stämmer detta?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Det är olagligt att sprida bilder eller filmer på någon i ett sexuellt sammanhang enligt 4 kap 6 § c brottsbalken. Detta brott kan bestraffas med 2 års fängelse och kallas olaga intigritetsintrång. Syftet med denna lag är just att förbjuda så kallad "hämndporr", där en person av olika skäl sprider sexuella bilder och filmer på en annan person. Slutsats: Polisens slutsats bör därför anses som felaktig i detta läge. Detta borde absolut anses utgöra ett brott enligt lagens mening.

Kränkande fotografering

2021-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Fråga om kränkankande fotografering.Min fråga gäller den situation att en person uttryckligen sagt att ingen får fotografera honom i hans bostad. Om jag trots detta, alltså utan samtycke, ändå fotograferar personen och han är medveten om att jag tar bilden, kan jag då har gjort mig skyldig till kränkande fotografering?
Marija Stevanovic |Hej och tack för din fråga!Att göra sig skyldig till brottet kränkande fotografering innebär att man olovligen med ett tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar en bild av någon som befinner sig i bland annat en bostad (4:6a BrB). När personen är medveten om att bilden tas är det tveksamt att rekvisitet "i hemlighet" uppfylls. För att fotograferingen ska ha skett i hemlighet måste utrustningen ha varit dold för den som fotot tas på eller att denna person är medveten om att det tekniska hjälp medlet är igång fotograferade eller också ska denne vara omedveten om att den för tillfället är igång. Således bör du ej ha gjort dig skyldig till kränkande fotografering.

Dataintrång att låna kompis konto?

2021-02-12 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Min flickvän har lånat en kompis konto till ett företag, deras support hörde sedan av sig med hot om polisanmälan pga "dataintrång". Är detta faktist möjligt eller något dom säger för att försöka få henne att köpa ett vip-medlemskap för att slippa bli polisanmäld?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att kunna besvara din fråga ska vi kika i brottsbalken (BrB).Brottet dataintrång hittar vi i brottsbalken 4 kap 9c §. Dataintrång innebär att någon utan lov bereder sig tillgång till eller ändrar, blockerar etc en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling. Det kan t.ex. vara att någon olovligen bereder sig tillgång till någon annans sociala medier-konton. Utifrån din fråga tolkar jag det dock som att din flickvän har fått tillstånd av sin kompis att låna kompisens konto. Hon uppfyller därför inte kravet på att olovligen bereda sig tillgång till uppgiften. Dessutom riktas alltså brottet dataintrång mot personen som har kontot, och vars konto någon olovligen bereder sig tillgång till. Det riktas alltså inte mot företaget. Företaget har därför fel i sak och hon har inte har gjort sig skyldig till brottet dataintrång. Hoppas du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan jag anmäla en person för att hen uttrycker sig hotfullt?

2021-02-06 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! jag går förbi centrum och så sitter det några personer och äter på en brödbitt jag tittar på dem och då skriker en av dem hotfullt vad tittar du på. Jag svarar men lågton jag har ögon och får titta på vem jag vill och går därifrån. Har man rätt att anmäla sådana personer?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi en långtgående yttrandefrihet som följer av grundlagen (se 2 kap. 1 § regeringsformen). Därför kan otrevliga uttalanden vara lagliga även om det kan upplevas som mycket kränkande och obehagligt för den som angrips. Det krävs helt enkelt ganska mycket för att ett yttrande ska anses utgöra en brottslig gärning. Ett exempel på brottsliga uttalnden/ageraden är att det kan vara olagligt att hota någon annan med en brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § Brottsbalken [BrB]). Det kan bland annat handla om hot om misshandel (3 kap. 5 § BrB) eller hot om mord (3 kap. 1 § BrB). Att endast hotfullt skrika "vad tittar du på" kan antagligen inte anses utgöra ett hot om en brottslig gärning.Du kan göra en polisanmälan om du tror att du har blivit utsatt för ett brott. Utifrån situationen som beskrivs i frågan har jag dock svårt att tro att någon har begått en brottslig gärning, och därför kommer du antagligen inte få någon framgång med en anmälan. Jag önskar dig lycka till och hoppas att situationen löser sig! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att smygfilma samlag?

2021-02-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min kille filmade in mig på smyg vid samlag mer en gång, kan jag då polisanmäla honom för det?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB). Enligt 4 kap. 6 a § BrB stadgas det att den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. Det avgörande är om filmningen skett i en persons privata sfär (t.ex. i din bostad, ditt sovrum eller i en miljö som är avsedd för privata förhållanden). Enligt ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 2018 s. 844, är en förutsättning för straffansvar att du inte var medveten om att du blev filmad. Den tekniska utrustningen ska ha hållits dold från dig eller i vart fall så ska du ha varit omedveten om att den var igång. Sammanfattningsvis kan filmningen utgöra ett brott om samtliga förutsättningar är uppfyllda, i vilket fall råder jag dig att kontakta polisen och eventuellt göra en polisanmälan. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänliga hälsningar,

olaga identitetsanvändning

2021-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej är det olagligt att utge sig för ett annat namn i sociala medier men inte använda någon annans foto?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du är intresserad av att veta detta agerande kan utgöra något brottlsigt.Detta bör enligt min mening kunna vara olaga identitetsanvändning. Brottet innebär att man använder en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara honom eller henne. För att det ska vara brottsligt krävs också att det medför skada eller olägenhet för den vars identitetsuppgifter man har använt (4 kap. 6 b § BrB). Det krävs inte att man använder en annan persons fysiska ID-handling, utan det räcker att man uppger någon annans personnummer eller andra typer av personliga uppgifter för att det ska vara brottslig. Brottet olovlig identitetsanvändning är inte kriminaliserat på försöksstadiet (4 kap. 10 § BrB). Om man inte lyckas använda en annan persons identitetsuppgifter är det alltså inte brottsligt.Hoppas att detta var svar på din fråga!