Brott i nära relation och vart man ska vända sig

2021-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Efter 35 år , de senaste mycket jobbiga så ska viseoerera . Han har varit elak mot både mej och barnen . Han ser sig som ett offer fast det är han som tyranniserar oss , han slår sönder dörrar och väggar . Otäckt är det . Problemen är att han går och sprider rykte. Om mig att jag stulit saker och pengar från honom . Hans vänner o släktingar tror på detta och sprider vidare . Jag har aldrig tagit nåt och detta blir besvärligt för mig . Jag tror han säger så för att få blickarna frön hans våldssamna sida . Vad kan jag göra , jag vill ha upprättelse när jag sagt till honom att dementera det som ett skämt skrattar han bara o säger att det ä bara början .
Rebecca Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår dig rätt så är din man våldsam och hotar dig och dina barn samt att han berättar för vänner och släktingar om saker som du gjort trotts att de aldrig skett. Jag vill bara börja med att be dig ta dig därifrån så fort du kan. Det finns nummer du kan ringa för att få hjälp. Du har rätt till hjälp oavsett vilken kommun i Sverige som du bor i. kvinnojouren på nummer: 018-611 27 93 Kvinnofridslinjen på nummer: 020-50 50 50Vill du hitta en jour där du bor kan du följa den här länken: https://www.roks.se/hittaenjourDe som jobbar på dessa platser är mycket bra på vad de gör och kan hjälpa dig att ta dig ifrån din man och skydda dina barn. Många av dessa jourer har tillgång till lägenheter där din man inte kan komma åt er. Har ni något djur är det också vissa jourer som tillåter att du tar med dem. Nu när detta är sagt vill jag försöka svara på din fråga så gott det går utan att veta hela bilden. Kort sagt beskriver du vad vi kallar "brott i nära relation". Med detta innebär att din man utsätter er för fysiskt eller psykiskt eller sexuellt våld. Ofta handlar dessa brott om ofredande, olaga hot, misshandel eller sexualbrott. Han är elak mot dig och dina barnDet framkommer inte vad det är han har gjort för något. Det är därför svårt för mig att säga vad för brott han kan ha gjort sig skyldig till. Jag kommer därför nedanför nämna olika möjliga brott han kan ha begått och så kan du välja att göra en egen bedömning av vad som skett. Det är viktigt att komma ihåg att dessa enbart är mina tolkningar av vad han kan ha gjort sig skyldig till och inte nödvändigtvis behöver stämma överens med din situation. Men begår han något av dessa brotten mot er bör ni ta er därifrån. Delvis tolkar jag det som att han har hotat er med en brottslig gärning. Så som att han ska slå er eller att han ska sprida falska rykten om er eller liknande. Har dessa hotet framkallat allvarlig rädsla hos er så har han gjort sig skyldig till brottet olaga hot. (4 kap. 5 § Brottsbalken (BrB)) Olaga hot innebär att någon hotar att skada dig eller din egendom. Hot som riktas mot dig kan också handla om andra personer, djur eller föremål som har stor betydelse för dig. För att hotet ska vara brottsligt måste det uppfattas som allvarligt.Om han varit elak på så vis att han spärrat in er begår han brottet olaga frihetsberövande (4 kap. 2 § BrB) Om han skadat er fysiskt har han gjort sig skyldig till misshandel (3 kap. 5 § BrB). Detta kan till exempel vara att han slår, sparkar, river eller biter dig. Om han har slagit barnen har han gjort sig skyldig till barn aga (6 kap. 1 § Föräldrabalken). Om han fysiskt antastar dig genom att knuffa eller hålla fast dig har han gjort sig skyldig till ofredande. (4 kap. 7 § BrB) FörtalI 5 kap. 1 § Brottsbalken står det att den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal. Med detta menas att om din man berättar för vänner och släktningar att du stulit så kan det bedömas vara en situation där han velat att andra ska gilla dig mindre. Mitt svarMitt svar är som i början. Att det enda du kan göra för att göra din situation bättre är att ta dig därifrån och att anmäla honom till polisen. Han har åtminstone gjort sig skyldig till förtal. Men det är inte omöjligt att han gjort sig skyldig till en rad andra brott också.

Använda annans personuppgifter vid beställning

2021-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Är det lagligt att använda sig av en annan person för att få ut ett paket skickat via posten?Alltså, får Alice skriva in Bob som mottagare till ett paket från organisationen Charlie, där Bob tar ut paketet med egen legitimation och sedan lämnar över paketet till Alice. Varken Charlie eller postleverantören har kunskap om att Alice får paketet i slutändan, men paketet innehåller ingenting som Alice inte skulle få lov att beställa själv, direkt från Charlie.
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga! Svaret varierat lite. Om Alice och Bob kommer överens om att Alice får beställa saker på Bobs namn, torde det vara tillåtet eftersom ni har en överenskommelse, dvs. ett avtal där ni själva bestämmer innehållet och har samtyckt till detta. Det kan vara skriftligt eller muntligt, men rekommenderar att ni helst har det på papper ifall det skulle bli strul, samt att det är tydligare och säkrare. Saknar du Bobs samtycke kan det eventuellt betraktas som olovlig identitetsanvändning (4 kap 6a§ Brottsbalken, brb), eller bedrägeri (9 kap. 1 § brb).Olovlig identitetsanvändning är precis som det låter, att någon olovligen, exempelvis beställer saker med hjälp av annans personuppgifter. I och med att det står "olovligen" innebär det att ett samtycke medför att gärningen inte är olaglig. Alltså, om ni har kommit överens så är beställningen laglig. Bedrägeri Bestämmelsen om bedrägeri har flera rekvisit som ska vara uppnådda. Att använda annans personuppgifter kan betraktas som bedrägeri, men inte helt säkert. Skillnaden mellan bedrägeri och olovlig identitetsanvändning, är att bedrägeri innebär att någon, genom vilseledande förmår någon annan att begå en handling. Exempel att Alice lurar Bob att hon får beställa på hans namn och att han exempelvis inte behöver betala något alls. Dessutom krävs det en skada för den vilseledande, Bob i detta fall, och en vinning för gärningsmannen, Alice. Med skada menas ekonomisk skada. Sammanfattningsvis så utgör användande av annans personuppgifter utan samtycke, bedrägeri (om det medfört skada) eller olovlig identitetsanvändning. Det kan vara bra att avtala med varandra om användningen av personuppgifterna i ett skriftlig avtal. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar, är du välkommen att ställa ytterligare frågor. Vill du komma i kontakt med Lawline för att upprätta ett avtal kan du klicka här. Med vänlig hälsning,

En grupp ungdomar spelar hög musik invid min bostad om nätterna - vad kan jag göra åt det?

2021-06-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Bredvid vår bostadsrättsförening finns en hamburgerrestaurang. På parkeringen (som ägs av hamburgerrestaurangen) brukar många ungdomar med bilar samlas på sommarnätterna.Det är säkert trevligt för dem, men problemet för oss är att de spelar mycket hög musik på nätterna.Vem är ansvarig för det störande ljudet? Är det ägaren till bilstereon eller är det markägaren?Vad kan man göra för att få dem att inte spela så hög musik på natten när man vill sova?Mvh
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Till att börja med kan kort sägas att det är "ägaren till bilstereon" (såsom du uttrycker det) som är ansvarig för det störande ljudet. Kort nämner jag något om den miljörättsliga aspekten innan jag går in på den rent straffrättsliga.När skador på eller andra olägenheter för exempelvis människors hälsa uppstår på grund av någons verksamhet eller åtgärd på en viss plats kan miljöbalken (MB) bli tillämplig. Olägenhet för människors hälsa anses innefatta både fysisk och psykisk påverkan, och i bedömningen utgår man från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet.MB 2 kap. 3 § är en av de s.k. "allmänna hänsynsreglerna" som gäller för alla, och bestämmelsen anger bl.a. att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd (dvs. även en aktivitet som sker under ett kortare tillfälle och som enligt MB 2 kap. 1 § inte är av försumbar betydelse i det enskilda fallet) ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten/åtgärden medför skada eller olägenhet för bl.a. människors hälsa. Buller i form av mycket hög musik skulle mycket väl kunna anses innefattas i sådant som folk (t.ex. boende i området) i allmänhet anser vara en olägenhet. En definition av "olägenhet för människors hälsa" ges i MB 9 kap. 3 § där det anges att begreppet avser störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Som jämförelse kan nämnas att i rättsfallet MÖD 2017:34 ansågs hundskall som förekom nattetid i större omfattning i ett bostadsområde utgöra en olägenhet för människors hälsa. Hänsynsreglerna i MB 2 kap. gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att efterleva dem, enligt MB 2 kap. 7 §. Det är alltså inte alla åtgärder som omfattas av skyldigheten att visa hänsyn, t.ex. om musikspelandet bara pågår kortvarigt eller i mindre omfattning.Musikspelandet kan alltså, beroende på de närmare omständigheterna, stå i strid med MB:s allmänna hänsynsregler. Om detta inte efterlevs kan olika påföljder aktualiseras. Det kan rent av röra sig om miljöbrott enligt MB 29 kap. 1 § om musikspelandet sker uppsåtligen (eller av oaktsamhet) och är så omfattande (och alltså inte bara tillfälligt) att detta kan sägas vara buller som innebär en betydande olägenhet i miljön. I annat fall kan t.ex. tillsynsmyndigheten besluta om förelägganden och förbud som krävs för att bl.a. MB:s allmänna hänsynsregler ska följas, enligt MB 26 kap. 9 §.Troligare är dock att det i detta fall skulle kunna bli tal om brottet ofredande enligt brottsbalken (BrB) 4 kap. 7 §. I bestämmelsen anges att den som t.ex. utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms (om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt) för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Att störa någon genom höga ljud kan utgöra sådant "annat hänsynslöst agerande" som träffas av straffbudet, förutsatt att detta kan sägas utgöra någon form av hänsynslöst beteende. Det krävs inte heller att någon faktiskt kan sägas ha kränkts av agerandet, utan det räcker att musikspelandet är sådant att det kan sägas typiskt sett vara störande för folk (något som understryks av att gärningen ska vara "ägnad att" kränka den utsattes frid).Det du alltså bör göra lär naturligtvis i första hand vara att snällt be ungdomarna att inte spela så hög musik/spela musik någon annanstans. I slutändan kan dock deras agerande mycket väl anses vara, om så inte i strid mot MB, i vart fall en form av straffbart ofredande enligt BrB, varvid en polisanmälan eller telefonsamtal till polisen från din/er sida kan bli aktuell.Hoppas du fått svar på din fråga, och lycka till!Med vänlig hälsning,

Rycka i dörr och brevinkast, brottsligt?

2021-06-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej fråga! något brott? någon försökte bryta sig in i min lägenhet, genom att öppna brevlådan och rycka i dörren lördag kl 3.00 ? kanske var reklam kille ja kolla kikhålet han hål min brevlåda o ryckte dörren sprang direkt. han blev rädd sprang . jag kan inte bevisa vem det är . svårt att polisanmäla om ja inte har bevis. något brott?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att rycka i dörrenAtt rycka i dörren utgör inget fullbordat brott, förutsatt att inget gick sönder. Om personen hade tagit sig in i din bostad, olovligen, hade personen kunnat göra sig skyldig till hemfridsbrott, 4 kap. 6 § brottsbalken. Försök till hemfridsbrott är dock inte straffbart.Öppna brevinkastetJag tolkar din fråga som att det rör sig om ett brevinkast i dörren och inte en brevlåda fristående från dörren.Om någon tittat ner i ditt brevinkast kan personen gjort sig skyldig till ofredande. Brottet ofredande innebär bl.a. att man utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, 4 kap. 7 § brottsbalken. Men för att dömas för ofredande krävs att gärningen kränker din frid på ett kännbart sätt. Då kränkningen ska vara kännbar innebär det att endast mer allvarliga händelser anses vara brottsliga. Att gärningen är otrevlig eller obehaglig innebär således inte per automatik att det ses som ett ofredande. Men eftersom du inte uppmärksammat om personen tittat ner i brevinkastet är det osannolikt att brottet ofredande skulle ha begåtts.Om personen däremot hade brutit en försegling till ett brev som är adresserat till dig har personen gjort sig skyldig till intrång i förvar, 4 kap. 9 § brottsbalken.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Jag känner mig hotad, vad ska jag göra?

2021-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej , Jag har polisanmält en person flera ggr , han säljer droger och han kör bil olagligt , Ikväll såg jag han att han rikta ett vapen mot mej , märkte nästan på en gång att de var en leksaks pistol men de har nog inget att göra med saken . Jag är rädd att han kommer att göra något med mej. vad ska jag göra?
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet olaga hot finns reglerad i Brottsbalken (BrB). Olaga hot är ett brott som måste ha skett med uppsåtligen, dvs med avsikt enligt 1 kap 2 § BrB. Om någon lyfter ett vapen mot någon annan person eller annars hotar med en gärning som är brottslig på ett sätt som är ägnat att framkalla en allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom är detta att anse som olaga hor enligt 4 kap 5 § första stycket BrB. Om du känner dig hotad råder jag dig till att polisanmäla händelsen. För att anmäla brottet ska du ringa 114 14 eller besöka en polisstation. Du kan även anmäla brottet på internet genom att klicka här. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter.

Anmäla brott

2021-06-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! om ja misstänker än person för hemfridsbrott? Jag inte har bevis. Kan ja själv bli stämd för det ?
Aya Alwan |Hej! om ja misstänker än person för hemfridsbrott? Jag inte har bevis. Kan ja själv bli stämd för det ? Hej, och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Om du misstänker ett brott där du inte är involverad som målsägande, kan du alltid tipsa polisen. Men har du själv blivit utsatt för hemfridsbrott ska du alltid anmäla till polisen. Om polisen anser att det finns tillräckligt med bevisning, kommer en förundersökning att inledas, men om det inte går att styrka brott, så kommer förundersökningen att läggas ned. Den enda situationen där du själv kan bli åtalad för förtal är om du pekar ut någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning 5 kap 1 § BrB, detta kan ske om du exempelvis pekar ut någon som brottslig. När du anmäler eller tipsar polisen, kan det aldrig vara fråga om förtal. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, du är välkommen att återkomma med fler frågor.

Är 100 dagsböter en rimlig påföljd för att ha skickat kränkande sms till en person man levt med under sex år?

2021-06-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag undrar om 100 dagsböter är en rimlig påföljd för att ha skickat sms av kränkande karaktär till en person man levt med under sex år och som aldrig besvarat sms-en trots att många sms handlat om att ta bort bilder från nätet samt höra av sig angående möbler och dylikt som aldrig blev löst under separationen?Tack på förhand
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!DagsböterEftersom jag inte vet exakt vad det är för typ kränkningar som sms:en innehållit, eller hur ofta dessa skickats kan jag inte svara på om straffet är rimligt i det här fallet. Att domstolen dömt ut 100 dagsböter tyder dock på att gärningen bedömts som ganska allvarlig.Straffet dagsböter är uppdelat i två delar: antalet dagsböter och storleken på dagsboten. Antalet dagsböter som döms ut är som lägst 30 och som högst 150. Antalet dagsböter signalerar hur allvarligt domstolen har sett på gärningen (25 kap. 2 § brottsbalken).Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att skicka en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,

Människorov när busschaufför vägrar släppa ut passagerare?

2021-06-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om jag gått på en buss där bak och inte har en giltig biljett och vid nästa busshållplats vill gå av men föraren vägrar öppna dörrarna förens jag köpt en biljett, om han nu skulle vägrat släppa av mig och kört vidare, är det inte människorov? Mvh
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om människorovBestämmelsen om människorov återfinns i 4 kap. 1 § brottsbalken. För att en person ska kunna hållas ansvarig för brottet krävs att han eller hon dels har bemäktigat eller spärrat in en annan person och dels haft uppsåt till att skada denna person till liv och hälsa eller att tvinga honom eller henne till en tjänst eller att utöva utpressning.Tillämpning av människorovs-bestämmelsen i ditt fallI ditt fall har busschauffören vägrat att öppna bussdörrarna och att släppa av dig. Han kan därmed sägas ha spärrat in dig. Hans avsikt med beteenden har som du beskriver det varit att tvinga dig till att köpa en biljett eftersom du gått på bussen utan att betala. Hans uppsåt har alltså varit att tvinga dig till en tjänst. Rekvisiten för människorov är med andra ord uppfyllda och det skulle, precis som du själv resonerat kring, vara möjligt att hålla busschauffören ansvarig för detta brott. Ett kort svar på din fråga är alltså - ja, att hålla inne en person i en buss tills han eller hon köpt en biljett utgör människorov.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,