Utgör det något brott att utan tillåtelse sprida någon annans privata bilder?

Spred nakenbilder på arbetsplats samt hotade att visa för närstående

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tyvärr har jag svårt att utläsa av din fråga exakt vad du önskar få hjälp med. Utifrån din fråga tolkar jag dock din situation som att någon har spridit nakenbilder föreställande dig på din arbetsplats samt hotat att visa dem för dina närstående. Jag misstänker därmed att du vill veta om det finns en möjlighet för dig att vidta rättsliga åtgärder som en följd därav. Bestämmelser om diverse brott finns i brottsbalken (1962:700). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Olaga integritetsintrång

Att uppsåtligen göra intrång i någon annans privatliv genom att t.ex. sprida vissa typer av bilder, förutsatt att spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller bilderna rör, kan utgöra brottet olaga integritetsintrång. Straffet härvid kan bli böter eller fängelse i högst två år vid brott av normalgraden (se 4 kap. 6 c § Brottsbalken (1962:700) och t.ex. NJA 2020 s. 917 punkt 7). Vid grovt brott blir straffet istället som lägst fängelse i 6 månader och som högst fängelse i 4 år (4 kap. 6 d § Brottsbalekn (1962:700)). 

Den typ av bilder som avses är sådana som "den enskilde typiskt sett har ett starkt intresse av att hålla för sig själv eller bestämma vem eller vilka som ska få ta del av" (se NJA 2020 s. 917 punkt 8 och prop. 2016/17:222 s. 34-36). Det kan t.ex. handla om bilder på någons sexualliv eller någons helt eller delvis nakna kropp (se 4 kap. 6 c § första stycket första respektive femte punkten Brottsbalken (1962:700)). För att brott ska föreligga krävs dock, utöver att de sprids med avsikt att medföra allvarlig skada, att bilderna sprids till en förhållandevis stor krets. Det räcker således inte att de endast sprids till ett fåtal personer eller i en liten privat krets (se NJA 2020 s. 917 punkt 10 och prop. 2016/17:222 s. 33).

Förtal

Ovanstående straffbud infördes i brottsbalken under 2018 (se under rubriken "Ändringar och övergångsbestämmelser" här). Dessförinnan har liknande spridning av bilder ofta åtalts som förtal (se Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg & Wersäll, Brottsbalken (25 nov. 2022, JUNO), kommentaren till 5 kap. 1 §). Det betyder att ett uppsåtligt och otillåtet spridande av nakenbilder till någons arbetskollegor även skulle kunna utgöra förtal. Det kan alltså ses som ett sätt att utpeka någon såsom klandervärd i sitt levnadssätt eller som ett lämnande av en uppgift som är ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning (se 5 kap. 1 § Brottsbalken (1962:700)). Som regel brukar dock anses att enbart ett spridande av nakenbilder sällan, på egen hand, räcker för att förtal ska föreligga. Oftast krävs något ytterligare, utvöver bilden, för att en nedsättande uppgift enligt lagrummet ska anses vara för handen (se NJA 2020 s. 917 punkt 13 och Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg & Wersäll, Brottsbalken (25 nov. 2022, JUNO), kommentaren till 5 kap. 1 §). Det är således svårare att nå en fällande dom via en förtalstalan.

Utpressning

Slutligen kan påpekas att hot om att sprida nakenbilder, under vissa förutsättningar, även kan utgöra utpressning. Utpressning blir, nämligen, aktuellt när någon "genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvingade" (9 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)). Det handlar alltså om att någon tvingar fram någon form av förmögenhetsöverföring från någon annan genom olaga tvång. Under olaga tvång kan t.ex. hot att "beträffande en person röja något till privatlivet hörande förhållande [...] vars yppande skulle vara menligt för honom" (se Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg & Wersäll, Brottsbalken (25 nov. 2022, JUNO), kommentaren till 9 kap. 4 §). Observera dock att en förutsättning för att brott ska vara för handen är att hotet leder till någon form av förmögenhetsöverföring till vinning för den tvingande och skada för den tvungne. Syftar tvånget endast till att framkalla en viss handling är det möjligt att olaga tvång istället kan vara för handen (4 kap. 4 § Brottsbalken (1962:700)). 

Sammanfattning

Att sprida, och hota att sprida, privatabilder, på det sätt som du beskriver i din fråga, kan alltså utgöra allvarliga brott. Sådana handlingar bör således anmälas till polisen.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”