Vem betalar en vårdnadstvist?

2018-02-20 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Vem får betala i en vårdnadstvist ?? Jag har nämligen blivit stämd och mitt ex vill ha ensam vårdnad och lever på socialbidrag och hon påstår att detta bara kommer kosta henne 500kr . Hon har anlita advokat och jag förstår inte hur hon ska ha råd att betala detta. Stämmer de att det bara kommer kosta henne 500kr när hela tvisten är klar?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Vem betalar en vårdnadstvist? I en vårdnadstvist är huvudregeln att vardera part står för sina egna rättegångskostnader. (6 kap. 22 § FB) Kostnaderna kan bestå av t.ex. ombudskostnader. Precis som du skriver kan en rättegång bli mycket kostsam. Hur mycket en rättegång kostar varierar dock från fall till fall. Stämmer det att det bara kommer kosta henne 500:-?I många fall har dock parterna en rättsskyddsförsäkring. En rättsskyddsförsäkring ingår i många hemförsäkringar och medför att man som part endast behöver betala en viss procentsats av rättegångskostnaderna. Procentsatsen kan variera beroende på vilket försäkringsbolag man har men brukar vanligtvis vara 20 % eller 25 %.Om part inte har rättsskyddsförsäkring kan man ansöka om rättshjälp. Om part beviljas rättshjälp betalar staten dennes rättegångskostnader, dock inte motpartens. För att ha rätt till rättshjälp krävs att man har en begränsad inkomst och tillgångar samt att man inte beviljats rättsskydd. (6-9 §§ Rättshjälpslagen) Om man beviljas rättshjälp får man betala en liten del av rättegångskostnaderna, en så kallad rättshjälpsavgift. (23 § Rättshjälpslagen) Hur mycket man får betala i rättshjälpsavgift beror av partens ekonomiska underlag och de totala kostnaderna för ombudet. För att kunna beviljas rättshjälp krävs (utöver det faktum att part inte beviljas rättsskydd) att part själv betalar en timmes juridisk rådgivning vilket enligt timkostnadsnormen 2018 är 1 359:-. (2 § 2 st Rättshjälpslagen) SammanfattningSvaret på första fråga angående vem som får betala för en vårdnadstvist är att parterna betalar för sina egna rättegångskostnader vilket innebär att du får betala för dina rättegångskostnader och ditt ex får betala för sina.För att besvara din andra fråga så kan ditt ex alltså redan nu innan processen är igång inte säga att det inte kommer kosta henne mer än 500:-. Hur mycket hon ska betala beror av hur stora de totala rättegångskostnaderna blir eftersom att hon oavsett kommer att behöva betala en procentsats av dem. Hur stor procentsatsen är beror framförallt på huruvida hon har rättsskyddsförsäkring eller om hon beviljas rättshjälp. Om hon inte har en rättsskyddsförsäkring och beviljas rättshjälp krävs dessutom att hon betalar för en timmes juridisk rådgivning vilket enligt timkostnadsnormen 2018 är 1 359:-.Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt eller om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Om du är intresserad av efterföljande telefonrådgivning får du också gärna kontakta mig på min mail så bokar vi in en tid.Med Vänlig Hälsning

Rättegångskostnader

2018-01-31 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad en rättegång i snitt kostar för staten? Behöver ingen exakt siffra men på ett ungefär. Tack på förhand!
Alvaro Castro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Tyvärr är det inte möjligt att säga vad en rättegång kostar i snitt. Detta beror på många olika omständigheter t.ex. vad det är för slags mål, hur länge det håller på, om domen överklagas och om ombud anlitas m.m. Det är således väldigt många omständigheter som avgör vad slutsumman blir för en rättsprocess.Hoppas att du har fått svar på din fundering.Vänligen,

Vem ska betala rättegångskostnaderna?

2018-01-22 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Om någon anmäler oss för att vi har satt upp ett staket och vi förlorar måste vi då betala rättegångskostnaden?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om rättegångskostnader hittas främst i 18 kap i rättegångsbalken och reglerna skiljer sig mellan "småmål" och övriga mål. Huvudregeln är att det är den förlorande parten som är skyldig att betala även motpartens rättegångskostnader. Enligt 18 kap. 14 § RB krävs det att motparten har yrkat om ersättning för rättegångskostnader för att detta ska bli aktuellt.SmåmålEtt småmål är ett mål som rör krav under ett halvt prisbasbelopp, vilket är 22 750 kr för år 2018. I dessa mål får man stå för en större del av kostnaderna själv. Enligt 18 kap. 8 a § RB kan man endast få ersättning för rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle, ansökansavgift eller tilläggsavgift, resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare, vittnesbevisning och för översättning av handlingar. Ersättningen från den förlorade motparten är således begränsad.Övriga målI övriga fall ska rättegångskostnaderna fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande, talans utförande, arvode till ombud/biträde, ansökningsavgift. I dessa fall får alltså den förlorande parten betala hela motpartens rättegångskostnader till skillnad från i småmålen, se 18 kap. 8 § RB.I ert fallSvaret på din fråga beror alltså på vilken typ av mål det rör sig om (vilket belopp som rättegången berör). Notera dock att huvudregeln fortfarande är att den förlorande parten ska betala även motpartens rättegångskostnader, varför ni kan utgå från att så är fallet. Om ni skulle förlora målet och skulle behöva betala rättegångskostnaderna så kan ni få hjälp via hemförsäkringen (sk.rättsskydd). Kontakta ditt försäkringsbolag och kolla det!Med vänliga hälsningar,

Rättegångskostnader då vinnaren agerat försumligt

2017-12-12 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Jag har fråga om rättegångskostnad.I en rättegång uppgår vinnarens advokatkostnader till 50 000 kr. Hur påverkas förlorarens ersättningsskyldighet för denna kostnad om en påbörjad huvudförhandling fick avbrytas och göras om, därför att vinnarens ombud glömde bort att återkomma till domstolen efter lunchpausen.
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Frågor om rättegångskostnader är reglerade i 18 kap. Rättegångsbalken (RB). I 18 kap. 1 § RB (https://lagen.nu/1942:740#K18P1S1) anges att som utgångspunkt ska den part som förlorat målet ersätta motpartens rättegångskostnader. För att den förlorade parten inte ska drabbas av slarv eller försumlighet från vinnarens sida finns en reglering i 18 kap. 6 § RB som anger att om en part på grund av till exempel försumlighet uteblivit från rättegången och därmed orsakat merkostnader ska den parten själv stå för de kostnaderna, oavsett hur rättegångskostnaderna i övrigt ska fördelas. Om den parten som varit försumlig vunnit målet kommer därmed en avräkning ske för dessa kostnader. I doktrinen har det uttryckts att exempel på fall som omfattas av 18 kap. 6 § RB är om en part genom försumlighet gör så att huvudförhandlingen måste ställas in eller uppskjutas. Det anges även i doktrinen att en part ska ansvara för sina ombuds handlingar (Zeteo, lagkommentar 18 kap. 6§). Därmed verkar den situation som du beskriver omfattas av ersättningsskyldigheten som anges i 18 kap. 6 § RB, och därmed ska en avräkning ske för de kostnader som har skett på grund av motpartens försummelse.Hoppas du fick svar på din fråga!

Begära ersättning när man företrätt sig själv?

2018-02-02 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Kan man begära ersättning för att ha företrätt sig själv vid rättegång eller agerat sin egen försvarare.
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om rättegångskostnader finns i rättegångsbalken (RB). Reglerna skiljer sig vad gäller tvistemål och brottmål. I både tvistemål och brottmål får en part företräda sig själv (även om det vid fråga om brottmål oftast utses en offentlig försvarare för den tilltalades räkning). Ersättning för rättegångskostnader regleras då på samma sätt som om parten hade varit företrädd av annan. Huvudregeln vid tvistemål är att den tappande parten ersätter motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § RB). Undantag gäller för onödiga kostnader som den vinnande parten orsakat av egen försummelse. Vill man begära ersättning för sina rättegångskostnader måste ett yrkande om detta framställas innan målets handläggning avslutats (18 kap. 14 § RB). Vid brottmål där åklagaren fört talan kan den tilltalade vid frikännande dom begära ersättning från allmänna medel för sina rättegångskostnader enligt rättshjälpslagen, under förutsättning att kostnaderna skäligen varit motiverade för att den tilltalade skulle kunna ta tillvara sin rätt (31 kap. 2 § RB). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rättegångskostnader i förenklade tvistemål

2018-01-29 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Jag undrar vad jag kan räkna med i kostnad för ett små mål tror jag att det kallas Jag förstår att ni inte kan svara på öret men vad kan det kosta om det är jag som får stå för kostnaden Hur många timmar bör man räkna om jag får reda på timpriset tack
Christoffer Tolf |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Dessvärre kan jag inte uppskatta någon eventuell kostnad i ditt ärende. Anledningen är att rättegångskostnaderna i hög grad är beroende av målets omfattning samt om du anlitat ett juridiskt biträde. Ett så kallat småmål, även kallat för förenklat tvistemål, är mål där värdet av vad som yrkas inte överstiger ett halvt prisbasbelopp (ca 22 000 kronor). Tanken med dessa typer av mål är bland annat att parterna ska kunna föra processen utan juridiskt biträde.I förenklade tvistemål begränsas hur mycket ersättning en förlorande part kan bli skyldig att betala av motpartens rättegångskostnader. Av 18:8a rättegångsbalken (RB) framgår att ersättning för rättegångskostnader inte får avse annat än kostnad för rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans, ansökningsavgift eller tilläggsavgift, eventuella resor för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde, vittnesbevisning och översättningar av handlingar. En förlorande part i ett förenklat tvistemål kan således inte bli ersättningsskyldig för en större summa av motpartens rättegångskostnader. Om du har anlitat ett juridiskt biträde får du samtala med ditt ombud angående vad det kan komma att kosta dig. Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor. Med vänlig hälsning,

Ersättning av kostnader för advokat

2018-01-16 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Kan vi kräva ersättning för advokatkostnader som uppkommit i samband med att vi överklagat ett negativt besked på ett förhandsbesked om bygglov. Vi har nu även fått prövningstillstånd i Svea Hovrätt med vårt ärende. Frågan är alltså om vi skulle vinna ärendet i Svea Hovrätt kan vi då begära att Kommunen som är vår motpartbetalar våra advokatkostnader. Dessa uppgår i dagsläget till ca 50 000:-
Oxana I |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om rättegångskostnader i tvistemål hittar vi i rättegångsbalken (RB) 18 kap. Huvudregeln är att den förlorande parten ska ersätta rättegångskostnaderna för den vinnande parten (18 kap. 1 § RB). Detta gäller förutsatt att den vinnande parten har yrkat om ersättning av rättegångskostnader innan handläggningen avslutats (18 kap. 14 § RB). Det som ersätts i de fall den vinnande parten har yrkat om ersättning är bland annat arvode och ombud (18 kap. 8 § RB). I ert fall är det era advokatkostnader.Om ni yrkar ersättning för era rättegångskostnader och vinner målet, så blir kommunen således skyldig att ersätta era kostnader i samband med rättegången.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Förutsättningar för betalda rättegångskostnader vid tvistemål

2017-11-28 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej,Jag skall överklaga ett kommunalt beslut till Mark- och miljödomstolen, gällande avslag av mina krav på ersättning av kostnader i samband med installation av kommunalt vatten och avlopp på min fastighet.Frågan är komplicerad så jag vill anlita juridisk hjälp.Ersätter kommunen mina juridiska kostnader om beslutet vänder till min fördel och jag beviljas de ersättningar som jag yrkat på?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Reglerna om rättegångskostnader återfinns i rättegångsbalkens (RB) 18 kap. när det gäller tvistemål och i 31 kap. när det gäller brottmål. I ditt fall rör det sig dock om ett tvistemål vilket leder till att 18 kap. blir tillämpligt. Huvudregeln enligt 18 kap. 1 § RB är att den förlorande parten ska ersätta rättegångskostnaderna för den vinnande parten. För att detta ska kunna ske krävs dock att part yrkat om ersättning för rättegångskostnader innan handläggningen avslutats (18 kap. 14 § RB). Det som ersätts i de fall parten yrkat om ersättning och parten vinner målet återfinns i 18 kap. 8 § RB och innehåller bland annat arvode för ombud. Sammanfattningsvis: Ja, förutsatt att du yrkar om ersättning för rättegångskostnader samt att du vinner målet så ska kommunen ersätta dina kostnader i samband med rättegången. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,