Rättegångskostnader i våldtäktsmål

2019-06-27 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej.Finns det någon statistik över rättegångskostnader för våldtäkter?
Joel Myrenius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mig veterligen finns det ingen statistik över rättegångskostnader i mål där våldtäktsanklagelser har prövats. För att få en ungefärlig siffra kan du undersöka tidigare domar. I varje domslut ska det framgå vad rättegångskostnaderna för de olika ombuden blivit.Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Rättegångskostnader vid onödig rättegång m.m.

2019-06-13 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Häromdagen brast jag i kontrollen av min hund, vilket resulterade i att den attackerade och skadade en annan hund så svårt att den behövde avlivas. Jag hade oaktsamt nog min hund lös medan jag gick ut för att slänga soporna i sopsugen på gården. Min hund lyssnar vanligtvis bra på mig när hon är lös, och det var så sent så jag trodde inte att någon annan skulle vara ute, annars skulle jag ha haft henne kopplad. Den här gången sprang hon dock i förväg och fick syn på den andra hunden, och sekunden senare rusade min hund på och bet den andra hunden innan jag hann stoppa henne. Min hund är dessutom en amstaffkorsning, och den andra var en jack russel, enligt ägaren 15 år gammal. Jag tog på mig ansvaret för händelsen och bad idag den andra hundägaren om att få reda på veterinärkostnaderna så att jag kan betala dem. Jag fick då reda på att händelsen blivit polisanmäld och att jag skulle få reda på kostnaden i rätten. Jag undrar nu hur stor sannolikheten är att detta tas ända upp till rätten, om jag vid eventuellt polisförhör säger som det var, tar på mig ansvaret och säger att vill lösa det här utan rättegång?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar att använda RB och BrB som förkortningar för rättegångsbalken respektive brottsbalken.Först och främst vill jag nämna att man som hundägare har vad man med juridisk terminologi brukar kalla för strikt ansvar för skador som ens hund orsakar. Det innebär att skador som orsakas av hunden ska ersättas av ägaren oavsett om ägaren varit oaktsam i förhållande till skadan eller inte (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Den saken gör ingen skillnad i ditt fall eftersom du gått med på att ersätta skadorna, men jag nämner det eftersom det kan vara nyttigt att veta för de som har liknande frågor och googlar fram detta svar.Det är viktigt att betona att även om flera frågor kan handläggas vid samma rättegång så är det som du talar om som en rättegång i själva verket två, som handläggs tillsammans: En straffrättslig, och en skadeståndsrättslig. Det kan tyckas onödigt att påpeka denna uppdelning eftersom man som part i målen inte nödvändigtvis märker någon större skillnad, men i förhållande till bland annat din fråga är det viktigt att betona denna skillnad.Det straffrättsliga målet rör nämligen bara frågan om du begått brott, i detta fall skadegörelse av någon grad (12 kap 1–2 § BrB), och därför ska få straff. De straffrättsliga frågorna rör, om saken ska beskrivas korrekt, endast relationen mellan dig och staten, medan skadeståndsrättsliga frågor om ersättning av veterinärkostnader endast rör relationen mellan dig och den andra hundägaren. Polisen utreder endast straffrättsliga frågor. En följd av detta är att det du säger i ett eventuellt polisförhör om de skadeståndsrättsliga frågorna i princip inte har någon inverkan på möjligheten att undvika en (straffrättslig) rättegång, eftersom den frågan inte har någon betydelse för det straffrättsliga.Du kan egentligen inte påverka möjligheterna att undvika en straffrättslig rättegång. Åklagare har en i princip absolut skyldighet att väcka åtal för varje brott som de bedömer kan leda till fällande dom i en rättegång (20 kap 6 § RB). Nu vet jag mycket lite om vad som hänt, men min bedömning utifrån det du skrivit är att du inte begått brott eftersom jag inte upplever att du haft uppsåt till skadegörelsen, alltså med andra ord inte velat att din hund skulle bita ihjäl den andra hunden. Gör åklagaren samma bedömning ska hen alltså inte heller väcka åtal, och det blir då ingen rättegång.En skadeståndsrättslig rättegång kan undvikas genom att ni kommer överens på annat sätt, till exempel i enlighet med vad du föreslagit. Eftersom den andra hundägaren inte tycks vilja detta utan säger sig föredra att ta saken till domstol, kan det vara bra att ha det du sagt om att du kan stå för veterinärkostnaderna men inte får veta storleken på dessa på papper. Det kan av den anledningen vara bra att vid ett eventuellt polisförhör, även om det i sig endast rör straffrättsliga frågor, tala om att du erbjudit dig att betala men att den andra hundägaren vägrat uppge kostnaderna. Du bör också vara tydlig med detta i kontakt med domstolen.Det kan nämligen bli förhållandevis kostsamt för den andra hundägaren att dra frågan om ersättning för dessa kostnader till domstol. Om man som den andra hundägaren säger sig hålla på att göra inleder en rättegång trots att det är onödigt – till exempel som nu att du medger att betala veterinärkostnaderna men inte får veta beloppet — blir man nämligen tvungen att ersätta den andra parten för dennes kostnader i samband med rättegången, även om man får rätt i domstolen (18 kap 3 § 1 st RB). Det här är ett avsteg från den allmänna huvudprincipen att den som förlorar ett mål ersätter motpartens rättegångskostnader, och står sina egna kostnader (18 kap 1 § RB). Det kan ogärna finnas något skäl för den andra hundägaren att dra saken till domstol, eftersom hen då måste stå både sina egna och dina kostnader för bland annat resor, förlorad arbetsinkomst, kostnader för ombud med mera (18 kap 8 alt 8 a § RB). Det kanske även hundägaren själv kommer att inse när denne får reda på kostsamheten i att ta saken till domstol. Förhoppningsvis föredrar hen då att uppge veterinärkostnaderna för dig, och avstå rättegången. Den lösningen lär vara bättre för er båda.Vänligen,

Vem betalar rättegångskostnaden om man anlitar advokat när man överklaga ett beslut mot försäkringskassan?

2019-05-25 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Vem betalar rättegångskostnaden om man anlitar advokat när man överklaga ett beslut mot försäkringskassan?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kostar inget att överklaga ett beslut mot Försäkringskassan. Beslutet överklagas till förvaltningsdomstol, i första instans förvaltningsrätten. Utgångspunkten är här att du själv får betala dina kostnader om du anlitar advokat. Detta gäller oavsett hur det går i målet, om domstolen dömer som du vill eller inte. Just när det gäller socialförsäkringsärenden och ett överklagande av ett beslut mot Försäkringskassan finns det tyvärr inte så stora möjligheter att få hjälp med att betala sina rättegångskostnader. De flesta hemförsäkringar undantar process i förvaltningsdomstol från rättsskyddI din hemförsäkring bör det finnas ett rättsskydd genom vilket du normalt kan få ersättning för kostnader för att anlita ett juridiskt ombud. I de allra flesta hemförsäkringar undantas dock rättegångar i administrativa domstolar, d.v.s. förvaltningsdomstolar. Troligtvis kan du alltså inte få ut ersättning från din försäkring då rättegången kommer ske i förvaltningsdomstol, men det skadar aldrig att höra med ditt försäkringsbolag.Det anses oftast inte finnas ett behov av rättshjälp i förvaltningsdomstolDet finns en liten möjlighet att du kan få rättshjälp, vilket innebär att staten betalar en del av dina rättegångskostnader om du anlitar advokat. Bestämmelser om rättshjälp finns i Rättshjälpslagen (RhjL). För att du ska beviljas rättshjälp måste dock vissa förutsättningar vara uppfyllda:- Du måste ha fått rådgivning från advokatbyrån i minst en timme (2 §).- Din årsinkomst får inte vara mer än 260 000 kr när du räknat bort underhållsskyldighet, förmögenhetsförhållanden och skuldsättning (6 §).- Ditt behov av juridiskt rådgivning ska inte kunna tillgodoses på annat sätt (7 §).- Det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna med hänsyn till vad du överklagar, dess betydelse, det ekonomiska värdet av det som prövas och övriga omständigheter (8 §).När det handlar om förvaltningsmyndigheter som Försäkringskassan och förvaltningsdomstolar så anses dessa ha ett så stort utredningsansvar att den enskilde personen inte ska behöva eller få rättshjälp. Det anses därför för det mesta inte rimligt att staten bidrar till rättegångskostnaderna och är alltså endast i undantagsfall personer får rättshjälp i förvaltningsdomstol. Kontakta gärna Rättshjälpsmyndigheten för närmare information om chansen att få rättshjälp.Sammanfattning- Utgångspunkten är att du själv betalar rättegångskostnaden om du anlitar advokat när du överklagar ett beslut mot Försäkringskassan.- Det finns en liten möjlighet att din hemförsäkring omfattar rättsskydd som gör att du kan få ersättning för rättegångskostnader.- Även möjligheten att få rättegångskostnader betalda av staten genom rättshjälp är liten och beviljas bara under vissa förutsättningar.Troligast är alltså att du själv får betala rättegångskostnaden om du överklagar ett beslut mot Försäkringskassan. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.Med vänliga hälsningar

Behöver förälder betala barns rättegångsskostnader?

2019-04-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej min son stoppad av polisen olovlig körningen epa traktor blir rättegång får vi betala den om vi förlorar domen.
Binh Tran |Hejsan! Lagstiftning: rättegångsbalkenGällande rättegångskostnader så kan du hitta bestämmelserna i 31 kapitlet 1§. Där stadgas det att, i straffmål, ska den tilltalade ersätta staten de kostnader som har uppkommit på grund av brottet om den tilltalade förlorar målet. Men eftersom han är underårig så faller han in i 31 kapitlet 1§ 4st, som stadgar att kostnader kan skrivas ner helt eller delvis beroende på personen betalningsförmåga. Barn står för sina egna skulder och du som förälder kommer därför inte vara betalningsskyldig för din sons skulder. Med vänliga hälsningar.

Vad händer om jag nekar en bot?

2019-06-21 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej. Blev "skjuten" av ensam polis med radar. 16 km för fort på 90 väg. Mkt trafik framför, bakom och i höger körfält, jag kör i vänster på motorväg. Det tar polis ca 1,5 minut att sedan köra ifatt mig. Han har bara siffran 106 km/t i sin utrustning. Inget som bevisar att det är min bil. Han erkänner att det är mkt trafik och att han sköt mot mig i en lucka i trafiken. Jag erkände inte. Han "förhörde" mig på plats i anteckningsblock. Jag skrev inte under något. Hur kan eventuella kostnader bli för mig om jag fortsätter neka? Ex rättegång om jag blir dömd mm?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Förundersökning och åklagareDet som kommer hända nu är att en förundersökning kommer att inledas av polisen/åklagaren. Där råder jag er att berätta, som du beskrivit för mig.Därefter får åklagaren avgöra om det finns chans för denne att vinna i en eventuell rättegång. Finns inga bevis från polisens/åklagarens sida, kommer troligtvis ingen rättegång att bli av och du kommer inte att behöva betala boten. Kom ihåg att att det är åklagaren som har den fulla bevisbördan i en rättegång, alltså är det åklagaren som ska bevisa att du har begått den brottsliga gärningen och är skyldig!Om åklagaren finner skäl till åtalOm åklagaren anser att ärendet behöver tas vidare till en domstol kommer du innan en rättegång få ett erbjudande om att betala boten (strafföreläggande), för att slippa ta det till rättegång. Min rekommendation är att du tackar nej till detta och tar det till en rättegång, så att åklagaren blir tvungen att bevisa din tänkbara skyldighet.Om åklagaren efter detta fortfarande anser att en rättegång vore behövlig, kommer en rättegång bli av. Jag ser det dock som mycket osannolikt för åklagaren att kunna vinna i rätten, p.g.a. att det inte finns några bevis. Åklagaren måste bevisa att det är du som kört den hastigheten med den bilen på den platsen och just vid den tidpunkten!Om vi tänker oss att åklagaren av någon anledning skulle vinna i tingsrätten, ska du självklart överklaga vidare till hovrätten och eventuellt till Högsta domstolen. Överklagan kommer ni få instruktioner om när ärendet väl avgjorts i tingsrätten. Anledningen till att ni ska överklaga är för att hovrätten/högsta domstolen brukar göra olika bedömningar än tingsrätten.Sammanfattningsvis råder jag dig att fortsätta neka boten. Självklart ska du inte betala boten om du är oskyldig. Vid en eventuell rättegång kommer du inte behöva betala några rättegångskostnader (t.ex. motpartens ombudskostnad), då polisen inte har någon sådan. Om du skaffar eget ombud blir du skyldig att betala den, så det är inte värt att anlita ombud när du ändå kan klara dig på egen hand. Med andra ord har du inget att förlora, förutom att bli tvungna att betala boten ifall du skulle bevisas vara skyldig. Men som sagt ser jag det osannolikt att någon rättegång blir av och du kommer troligen slippa betala boten.Lycka till och återkom vid fler funderingar!Med vänlig hälsning,

Kan man begära ersättning för rättegångskostnader om man företräder sig själv?

2019-05-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Om man företräder sig själv i en process, kan man ta ut timersättning för eget arbete då i rättegångskostnaderna?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om rättegångskostnader blir rättegångsbalken (RB) tillämplig. Vem ska betala rättegångskostnaderna?Huvudregeln är att den part som förlorar målet ska stå för motpartens rättegångskostnader, se 18 kap. 1 § RB. Om en part orsakat onödiga kostnader genom vårdslöshet ska dock den parten stå för dessa kostnader själv, se 18 kap. 6 § RB. Kan du få ersättning om du företräder dig själv?Då det är möjligt för en part att företräda sig själv är det också möjligt att begära ut ersättning för rättegångskostnaderna. Begäran om detta måste dock framställas innan handläggningen av målet avslutas och den uträknade kostnaden ska motiveras, se 18 kap. 14 § RB. Viktigt att komma ihåg är alltså att du ska kunna motivera dina kostnader inför rätten. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Eventuella rättegångskostnader

2019-04-30 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hejvill ha rättsligt prövning av en sl-bot. Men rädd för att det ska kosta mer än det smakar. Hur mycket är rättegångskostnader i ett sådant fall om jag förlorar?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga,Att uppskatta vad eventuella rättegångskostnader kan vara är väldigt svårt, det beror alldeles på. Det är olika faktorer som spelar in om hur mycket pengar det skulle kunna röra sig om. Jag kan börja med att säga för att ha en lyckad framgång i en rättegång är det alltid bra att ha ett ombud som du kan ta hjälp av och som kan rättsområdet. Självklart kan du vara ditt egna ombud men det gör saker och ting svårare. En jurist kostar pengar, för att ge ett exempel tar vi 1699 kr i timmen här på Lawline. Hur många timmar som skulle behövas på ditt fall kan jag tyvärr inte säga det beror på. I tvistemål är det så att den förlorande parten ska betala den vinnande partens rättegångskostnader, 18 kap 1 § Rättegångsbalken. Det betyder att du kommer få betala dina rättegångskostnader och även den andra partens kostnader om du förlorar målet. Därmed kan en rättegång kosta en del pengar. Här nedan länkar jag en artikel från dagens juridik där en kvinna överklagade en sl-bot. I det fallet blev det inte mycket pengar att betala men det behöver absolut inte vara ditt fall. Artikel om kvinna som överklagade SL-botVänligen,

Avbetala kostnad till domstol?

2019-04-23 i Rättegångskostnader
FRÅGA |kan man avbetala kostnader till domstol
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Du skriver inte vad det är för typ av kostnad som ska återbetalas men här kommer lite information om vad som gäller. Om man döms till böter ska man betala in beloppet till Polismyndigheten. Enligt polisens hemsida ska domstolsböter (böter som man fått genom en dom eller ett beslut i bl.a. tingsrätten, hovrätten, högsta domstolen) betalas inom trettio dagar från beslutet. Om man inte betalar får man en betalningspåminnelse och beloppet ska då betalas inom 14 dagar från att man får påminnelsen. Det finns ingen möjlighet för polisen att ge någon avbetalningsplan, vilket innebär att man inte kan betala beloppet vid olika tillfällen. Om man trots detta inte kan betala så lämnas ärendet över till Kronofogdemyndigheten som då får i uppgift att driva in skulden. Det är mycket viktigt att man hör av sig till Kronofogden om man inte kan betala skulden. Det finns ibland möjlighet att dela upp betalningen om man t.ex. är sjuk eller arbetslös. Om du inte hör av dig till Kronofogden så kommer de att driva in skulden genom utmätning. Om du ska betala tillbaka rättegångskostnader är det Rättshjälpsmyndigheten som skickar faktura på beloppet. Enligt deras webbplats måste man betala in kravet direkt, annars går kravet till Kronofogdemyndigheten som får driva in skulden. Rättshjälpsmyndigheten kan med andra ord inte lämna anstånd med betalning. Även här är det viktigt att du hör av dig till Kronofogden om du har liten eller ingen möjlighet att betala. Mer information hittar du här. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,