Vem betalar rättegångskostnaderna i tvistemål och varför får jag betala motpartens kostnader om DE har stämt mig?

2017-10-12 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Om jag skulle tilldelas en sanktionsavgift och välja att inte godkänna denna, då finns det självklart risk för att de som kräver mig på avgiften kan gå till domstol/tingsrätt. Nu till min fråga; OM de nu skulle välja att gå vidare till domstol/tingsrätt, för att få sanktionen fastställd (eller vad det kallas) vem betalar då detta? Alltså domstols/tingsrättskostnaderna? Detta handlar väl främst om att få en ev. avgift justerad för min del, alltså inte om något klassiskt vinna eller förlora. Känns dock konstigt ifall jag skulle behöva betala då det är någon annan som kräver mig på pengar och jag inte godkänner detta. Dvs, det är ju inte JAG som väljer att gå vidare till rätten/domstolen.
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ett tvistemål tas upp i domstol finns det olika regler för vem som ska betala rättegångskostnaderna då målet är avgjort. Huvudregeln är att den "förlorande" parten måste betala "vinnarens" rättegångskostnader (18 kap 1 § RB). Se mer om detta nedan. Vilka rättegångskostnader man kan få ersättning för skiljer sig dock beroende på om det rör sig om så kallade "småmål" eller inte. Ett småmål är ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 22 400 kr i år.Rättegångskostnader i småmål I ett småmål får man inte ersättning för alls lika mycket som i övriga mål och får därmed stå en större del av kostnaderna själv. I dessa mål kan man endast få ersättning för rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle, ansökningsavgift eller tilläggsavgift, resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde, vittnesbevisning samt för översättning av handlingar (18 kap 8 a § RB).Rättegångskostnader i övriga målErsättningen för rättegångskostnaderna ska i dessa övriga fall fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande, talans utförande, arvode till ombud/biträde (så länge kostnaden är skälig för att tillvarata partens rätt). I dessa fall får den förlorade parten alltså betala hela motpartens rättegångskostnader (18 kap 8 § RB), till skillnad från i småmålen.Vinnande/förlorande partHur vet man då vilken part som har "vunnit" eller "förlorat"? Detta är inte alltid helt självklart, ibland kan exempelvis käranden fått bifall för EN DEL av sitt yrkande men inte allt. I detta fall kan man ju se det som att båda parter förlorat i viss mån, hur blir det då? Jo, domstolen brukar i dessa fall fördela rättegångskostnaderna utefter vilken del av målet kostnaderna är hänförliga till, den som förlorar i den ena delen ska alltså stå för kostnaderna i just den delen. De justerar alltså kostnaderna beroende på hur utgången blir på olika sätt. Om det är så att en part går till domstol och väcker talan mot dig för att få ut en sanktionsavgift kan det bli så att du måste betala deras rättegångskostnader vid en förlust. I och med att du nekar till att betala avgiften ser man det som att du är den "förlorande" parten ifall nu käranden skulle få sanktionsavgiften fastställd som de önskar. Detta då käranden helt enkelt fått det de yrkat medan du inte får det. Att käranden får bifall för sin talan innebär helt enkelt att man "vinner", i princip oavsett vad saken rör sig om. Om det skulle vara så att käranden inte vinner och att du inte ska betala sanktionsavgiften de stämt dig på kommer givetvis käranden att få stå för dina rättegångskostnader i sin tur. Varför finns denna regel?Jag förstår att det kan kännas konstigt att man ska behöva betala någon annans rättegångskostnader när det faktiskt är DE som har valt att stämma. Man har denna regel av främst två anledningar. Det första skälet bakom regeln är att man inte ska stämma varandra "i onödan", man vill på detta sätt skrämma bort de som inte har skäl för sina påståenden genom att hota med höga kostnader vid förlust. Den andra anledningen till regeln är att lagstiftaren har ett visst rättsskyddsintresse. Den som helt enkelt har gjort sin rätt gällande ska slippa betala rättegångskostnaderna för att göra detta. Om man har vunnit ett mål var man ju faktiskt den part som hade (mest) rätt. Då hade det kunnat anses vara orimligt att behöva betala för att få rätt till det som man aldrig borde ha behövt väcka talan om från början, om bara motparten hade gjort som hen skulle. Ifall det är så att exempelvis din motpart HAR rätt att få ut sanktionsavgiften från dig kan det anses vara orättvist att de ska behöva betala ombudskostnader m.m. för att få det som de alltid hade rätt till, bara för att du inte ville betala. På samma sätt ska inte du behöva betala dina egna ombudskostnader om du har blivit stämd och vinner målet, då skulle ju du få lida för att någon annan väcker talan mot dig (för något de inte har rätt till). Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Kan Staten tvinga mig att ha en offentlig försvarare och vem betalar rättegångskostnaderna?

2017-09-28 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej, många ställer liknande frågor men jag vill förtydliga, för det är inte riktigt samma fråga och svar så att jag känner att det passar mina funderingar.Jag nekade till fortkörning 24km/h för fort på 110 väg. Fick hem ett Strafföreläggande från åklagare.Om jag inte godkänner denna och betalar 2800kr så kommer det "sannolikt" (åtalsunderlåtelse?) gå till domstol.Finns det någon risk att jag i domstol blir tvungen att betala andra kostnader än det ursprungliga bötesbeloppet.Kan de tvinga på mig rättshjälp/försvarare?Kan de utkräva några rättegångskostnader om jag blir fastställer domen från åklagare?Hur stor sannolikhet är det att det kommer kosta mer än 2800kr om jag blir dömd?Tack för hjälpen
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Till att börja med så har du rätten att representera dig själv och dina egna intressen i rätten. Med andra ord kan Staten inte tvinga dig att ha en försvarare om ditt mål går till domstol, 21 kap 1 § Rättegångsbalk (1942:740), RB, se https://lagen.nu/1942:740.Fortsättningsvis om du förlorar målet och domaren fastställer dina böter så gäller följande: är kostnaderna för rättegången lägre än 250kr behöver du inte ersätta staten överhuvudtaget, 6 § Förordning (1997:406) om offentlig försvarare. Om rättegångskostnaden överstiger 250kr blir du skyldig att betala dessa, rätten kan dock jämka kostnaderna med hänsyn till din ekonomiska situation, 31 kap 1§ 4 st RB. Det saknar betydelse om du har motsatt dig att bli förordnad en försvarare, betydelsen ligger i om förordnandet var skäligt befogat eller inte. Enligt Högsta Domstolen i NJA 1973 s. 236 så kan du inte som tilltalad bli befriad från kostnader för att det inte är du personligen som har orsakat dessa, vidare i NJA 1981 s.807 ansåg Högsta Domstolen att en offentlig försvarare behövdes för att den tilltalade skulle kunna tillvarata sina rättigheter, inte för att målet var för komplicerat utan för att yrkandet var "frikänd". I ett annat fall befriade Högsta Domstolen den tilltalade från att betala för den offentliga försvararen eftersom det inte ansågs vara nödvändigt. Sannolikheten för att det kommer att kost under 2800kr vill jag inte uttala mig om, det beror helt på hur målet bedrivs. Sammanfattningsvis så kan blir du skyldig att betala dina rättegångskostnader om de inte understiger 250kr, vilket är högst osannolikt. Du får representera dig själv, men om du förlorar kommer det med största sannolikhet uppkomma rättegångskostnader som du blir ersättningsskyldig för. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Rättegångskostnader i brottmål för den åtalade

2017-09-11 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej,Har fått ett strafföreläggande för brott mot knivlagen (1 knogjärn & 1 stilettbatong på allmän plats). Jag tänker inte godkänna detta, då jag anser mig ha "en del på fötterna", typ "preventivt självförsvar". I korthet; åker första (0439 eller 0509) pendeltåget Sthlm C - norrut till jobbet och det är laglöst land. Rånförsök är standard och det blir värre hela tiden (tänk 3-6 tonåringar i overallsbyxor kl 0500, som drar runt i tåget och spanar efter lämpliga offer). Det framgår av polisförhöret att de var tänkta som självförsvar, vid ev angrepp. Ändå har åklagaren skrivit "Föremålen var ägnade att användas som vapen på allmän plats vid brott mot liv eller hälsa". Jag vet att straffet i Tingsrätten kan bli både högre & lägre, om jag förlorar, men drabbas jag även av några rättegångskostnader då?
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skulle du bli fälld och dömd för brottet kommer du bli skyldig att ersätta staten för den kostnad som den offentliga försvararen inneburit. (31 kap 1 § 1 st rättegångsbalken)Dock kan denna ersättningsskyldighet sättas ned så att du inte behöver betala mer av kostnaden för den offentliga försvararen än vad du skulle behövt betala i s.k. rättshjälpsavgift. (31 kap 1 § 3 st rättegångsbalken samt 23 och 38 §§ rättshjälpslagen)Ersättningsskyldigheten kan också begränsas om det finns skäl för det. Vid denna bedömning beaktas din brottslighet samt dina personliga och ekonomiska förhållanden (31 kap 1 § 4 st rättegångsbalken). Du hittar rättegångsbalken här och rättshjälpslagen här. Hoppas du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vem betalar för rättegången om jag inte blir dömd?

2017-08-31 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Min före detta make anmälde mig för olaga vapeninnehav vid vår skilsmässa, polisförhör, samt frivårdsundersökning samt rättegång utfördes, det blev nytt polisförhör sedan lades fallet ned , Vem skall betala advokat och allt det andra rättegång etc? mvh Charlotta Hultstam
Oskar Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så länge du inte blir dömd till brottet kan man begära att få sina kostnader täckta av staten (31 kapitlet 2 § rättegångsbalken). Detta gör i regel försvararen i innan domslutet.Hoppas du fått svar på din fråga,

Vem står för rättegångskostnaderna i så kallade småmål respektive övriga mål och vad gäller om ansökningsavgift?

2017-10-03 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej !Har en allmän fråga; utifrån Sveriges Domstolar. På hemsidan anges följande, enligt nedan "Stämningsansökan". Det framgår inte om tvistebeloppet är under ett halvt basbelopp så står parterna var och en för sina kostnader och över ett prisbasbelopp ( 44 800 kr) betalar den som förlorar allt, dvs sina egna och målsägarens kostnader + skadestånd osv.- Vad gäller ?"Stämningsansökan"För ett mål som rör ett krav under 22 400 kr (dvs ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften 900 kr.För ett mål som rör ett krav över 22 400 kr är ansökningsavgiften 2 800 kr. / Senast ändrad: 2017-09-05http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På Sveriges Domstolars hemsida står det mycket riktigt om de ansökningsavgifter som gäller i år. Dessa avgifter måste den som stämmer någon betala för att domstolen ska kunna handlägga målet och utfärda stämning (42 kap 3 § RB). Denna ansökningsavgift betalas alltså i målets inledande fas och är en förutsättning för att målet ska kunna prövas. Ansökningsavgiften är olika stor beroende på hur stort belopp tvisten rör sig om. När målet senare är avgjort av en domstol ska den förlorande parten som huvudregel betala "vinnarens" rättegångskostnader (18 kap 1 § RB). Vilka rättegångskostnader man kan få ersättning för skiljer sig dock beroende på om det rör sig om så kallade "småmål" eller inte. Ett småmål är ett mål som rör ett krav under ett halvt prisbasbelopp, det vill säga 22 400 kr i år. Rättegångskostnader småmål I ett småmål får man inte ersättning för alls lika mycket som i övriga mål och får därmed stå en större del av kostnaderna själv, precis som du skriver. I dessa mål kan man endast få ersättning för rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle, ansökningsavgift eller tilläggsavgift, resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde, vittnesbevisning samt för översättning av handlingar (18 kap 8 a § RB). I dessa mål får man alltså fortfarande ersättning för den ansökningsavgift jag nämnde tidigare, som är nödvändig för att kunna väcka talan, samt för vissa andra kostnader. I övrigt står man för kostnaderna själv, även om man vinner målet.Rättegångskostnader övriga mål Ersättningen för rättegångskostnaderna ska i dessa övriga fall fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande, talans utförande, arvode till ombud/biträde (så länge kostnaden är skälig för att tillvarata partens rätt). Detta omfattar även ansökningsavgiften som käranden betalat vid ansökan om stämning till tingsrätten. I dessa fall får den förlorade parten alltså betala hela motpartens rättegångskostnader (18 kap 8 § RB), till skillnad från i småmålen.Sammanfattningsvis ska den part som stämmer någon betala en ansökningsavgift till domstolen för att de ska ta upp målet. När målet sedan är avgjort kommer den förlorande parten behöva betala för olika rättegångskostnader som motparten haft. Vilka kostnader som ska ersättas är olika för olika typer av mål. I så kallade småmål (rör belopp under 22 400 kr) ska motparten ersätta mycket mindre och parterna betalar i stort sett sina egna kostnader här. I övriga mål står den förlorande parten istället fullt ut för motpartens rättegångskostnader. Oavsett vad kommer den som väckt talan att få sin ansökningsavgift ersatt av motparten, så länge hen vinner. Avslutningsvis kan jag nämna att den part som vill ha sina rättegångskostnader ersatta av motparten måste framställa yrkande om detta innan handläggningen avslutats (18 kap 14 § RB). Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vem betalar rättegångskostnaderna i ett brottmål utan enskild målsägande där talan förs av åklagare när den tilltalade fälls för brottet?

2017-09-17 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej.Jag fick ett strafföreläggande gällande sjöfylleri(0.32 promille) . Fick 40 dagsböter för brottet.Har överklagat och fått en STÄMNING och KALLELSE åter och skall på huvudförhandling utan försvarare. Har en film som jag tror kan "fria" mig. Om jag förlorar, är det jag som bekostar rättegångskostnaderna eller är det max 40 dagsböter som gäller?Fick ont i magen när det står STÄMNING.
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du om du kan bli skyldig att betala Statens rättegångskostnader om du skulle bli fälld för brottet.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDu behöver sannolikt sett inte betala några rättegångskostnader.Ska du betala rättegångskostnaderna om du förlorar?Rättegångskostnaderna fördelas på ett särskilt sätt när man åtalas av en åklagare. Det är inte som i tvister mellan enskilda där den förlorande parten som huvudregel ersätter alla kostnaderna för motparten.Om du skulle fällas för brottet, så kan du egentligen bara tvingas att betala följande kostnader (31:1 rättegångsbalken):1. Det Staten har betalat för din offentliga försvarare.2. Kostnaden för att hämta dig till rätten.3. Kostnaden för blodprovstagning, blodundersökning, urinprovstagning och urinundersökning av dig till utredning av ditt brott.Som jag förstår det är varken den första eller den andra punkten relevant för dig. Jag kan inte säga något om den tredje punkten, men jag gissar att inte heller den är relevant för digDärför kommer du sannolikt sett inte behöva betala några rättegångskostnader.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med rättegångskostnader i brottmål är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur mycket kostar det att ta en tvist till domstol?

2017-09-04 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej! Jag sålde en fullt fungerande bil till en privatperson via Blocket. Det finns inget kontrakt eller kvitto mer än överföringen på Swish och foto på ägarbytespappret. Köparen menar att bilen nu är sönder och vill reklamera eller ta det till tingsrätten. Om jag nekar reklamationen, hur stor kan kostnaden bli om jag förlorar fallet? Bilen såldes för 40000kr och köparen har lagt 5000kr till på lagning hos mekaniker, men menar sig behöva lägga 30000-60000kr till för att laga cylinder mm. Alltså kan den totala reperationskostanden hamna på ca. 65000kr. Jag hoppas kunna vinn a fallet om det går så långt, men behöver veta risken rent ekonomiskt, därav frågan. Hur dyrt kan ett sånt fall bli ungefär?Tack på förhand!
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är mycket som kostar pengar vid en tvist i domstol, exempelvis stämningsansökan, eventuellt ombud och att ta sig till och från domstolen. Det är också viktigt att vara medveten om att det kostar mycket tid. Den som förlorar betalar alltHur mycket det kommer kosta i slutändan beror på om du vinner eller inte. Skulle du vinna hela tvisten kommer din motpart bli tvungen att betala både sina egna OCH dina rättegångskostnader. Detta förutsatt att du yrkat på att motparten ska betala dina kostnader. Skulle istället din motpart vinna, blir det du som tvingas betala bådas rättegångskostnader. Det kan bli så att ena parten vinner i en del och motparten i en annan, då fördelas kostnaderna på så sätt att varje part betalar för den delen den förlorade i. (18 kap 1 och 14 §§ rättegångsbalken, här)Kostnaden varierar från fall till fall Jag kan tyvärr inte ge dig en summa på hur mycket det kan komma att kosta dig, det skiljer sig mycket från fall till fall. Det beror på hur dyra eventuella ombud är, hur lång tid processen tar, vad resor till och från domstolen kostar samt, som sagt, hur tvisten går. Skulle du förlora eller inte vinna hela fallet kan det bli en väldigt kostsam historia ekonomiskt sett. Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga, annars får du gärna återkomma i kommentarsfältet här nedan! Skulle du behöva mer kvalificerad hjälp, till exempel med hur du ska gå vidare i det fall att köparen tar er tvist till domstol, är du varmt välkommen att kontakta Lawline Juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Rätt till gratis advokat vid polisförhör?

2017-08-14 i Rättegångskostnader
FRÅGA |Hej!Jag har kört snöskoter i nationalpark, och träffat på naturbevakare, som rapporterat detta till polisen.Det är dagsböter, 40-60, ser det ut som när jag läser om det på internet, även fängelse i straffskalan. De jag läst om får böta 20 till 30 tusen kronor, för att ha kört på snö, orimligt.Polisen har ringt och vill ha ett telefonförhör, och frågar om jag vill ha advokat vid förhöret. Ja säger jag.Det får jag ordna och bekosta själv säger polisen. Är det så?Vem står för advokatkostnad, vittneskostnader vid en rättegång?Man kan få dagsböter omvandlat till fängelse, hur räknar man om dagsböterna tillfängelse? Vem bestämmer om det kan göras, och vad kan det troliga fängelsestraffet bli?Tacksam för hjälp.En fattiglapp.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Du har inte rätt till en gratis advokat vid polisförhör utan bara om du åtalas i domstol för ett "allvarligare brott". Ditt fall verkar vara i gränslandet för detta så jag tycker definitivt att du bör ansöka om en offentlig försvarare om det kommer till detta. Mer info hittar du här.Rättegångskostnader betalas vanligtvis av den förlorande parten men kan i vissa fall betalas delvis av staten pga t.ex. dålig ekonomi.Böter kan aldrig omvandlas till fängelse. Om fängelse finns på straffskalan så lär det vara för allvarligare överträdelser av lagen, t.ex. kraftig nedskräpning i nationalpark. Mer info om detta har du rätt att kräva av Polisen.Alla straff bestäms av domstolen och vare sig om du har en försvarare eller inte så har du rätt att fråga domstolen om dessa saker.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,