När måste jag senast medge talan?

FRÅGA
Hej! Jag är kallad till rätten i ett tvistemål. Jag funderar på att gå med på allt min motpart önskar för att slippa rättegången. Om jag väljer att gå dit, då kan jag också bli tvungen att betala motparterns rättegångskostnader om rätten dömer till dennes fördel. Hur långt innan måste jag meddela att jag inte vill ha en rättegång för att inte riskera att behöva betala rättegångskostnader?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Rättegångskostnader och tredskodom

Det dispositiva tvistemålsförfarandet regleras av rättegångsbalken (rättegångsbalken) (1942:740) (här benämnd RB). I dispositiva tvistemål ska en förberedelse hållas, vilken är obligatorisk, 42 kap. 6 § RB.

Som du säger kan du bli tvungen att betala motpartens rättegångskostnader, om rätten dömer till din motparts fördel, 18 kap. 1 § RB. Detta kan också hända om du inte dyker upp till förhandlingen. Domstolen kan i sådana fall meddela sk. tredskodom, som innebär att domstolen dömer i enlighet med motpartens yrkande, se 44 kap. 7 § RB. Har din motpart rättegångskostnader måste du alltså betala dem trots att du uteblir, förutsatt att rättegångskostnaderna är skäliga (krav på prövning av rättegångskostnadernas skälighet hittar du i 18 kap. 14 § RB).

Medge talan

Jag utgår från att du har blivit delgiven en stämningsansökan som uppmanar dig att svara på käromålet, 42 kap. 5 § RB. Senast vid förberedelsen ska du ha avgivit svaromål (42 kap. 7 § RB) och godtar du kärandens (din motparts) yrkande ska talan medges i svaromålet, (2 p. samma lagrum). I 42 kap. 9 § 2 st. RB stadgas att "svaromål enligt 7 § skall avges skriftligen, om det inte med hänsyn till målets beskaffenhet är lämpligare att svaromålet avges vid ett sammanträde". Ett medgivande enligt 42 kap. 7 § 2 p. RB resulterar i att domstolen kan avgöra målet "på handlingarna", dvs. att målet avgörs utan huvudförhandling, 42 kap. 18 § RB. Ett medgivande är bindande för rätten enligt 17 kap. 3 § RB. Rätten ska vidare verka för att parterna förliks enligt 42 kap. 17 § RB, vilket syftar till att uppnå de syften med förberedelsen som stadgas i 42 kap. 6 § 2 st. (bl.a. klarlägga om det finns förutsättningar för förlikning, 5 p.).

Hoppas att du fick svar på din fråga och återkom gärna om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (177)
2019-05-25 Vem betalar rättegångskostnaden om man anlitar advokat när man överklaga ett beslut mot försäkringskassan?
2019-04-30 Eventuella rättegångskostnader
2019-04-30 Behöver förälder betala barns rättegångsskostnader?
2019-04-23 Avbetala kostnad till domstol?

Alla besvarade frågor (69302)