Rättegångskostnader i småmål

FRÅGA
Fått uppgift att sk småmål om man förlorar inte innebär att man behöver betala något?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är småmål?
Det som brukar kallas småmål är tvistemål där 1 kap. 3 d § rättegångsbalken (RB) är tillämplig. Det innebär att värdet av det som yrkas i målet inte uppenbart ska överstiga halva prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr. Det innebär att ett småmål under 2019 i princip är varje tvistemål där det inte yrkas mer i betalning än 23 250 kr.

Rättegångskostnader i småmål
I vanliga tvistemål ersätts de kostnader som faller in under 18 kap. 8 § RB. Vilka kostnader som kan ersättas i småmål regleras särskilt i 18 kap. 8 a § RB. Det innebär att vad som kan ersättas som rättegångskostnader i småmål är mycket mindre än i vanliga tvistemål, eftersom det enda som i princip kan ersättas är det som räknas upp i 18 kap. 8 a § 2 st. RB. I lagrummet ges följande lista på ersättningsgilla kostnader:

1. rättslig rådgivning under en timme vid ett tillfälle för varje instans och med ett belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619) under en timme,
2. ansökningsavgift eller tilläggsavgift,
3. resa och uppehälle för en part eller ställföreträdare i samband med sammanträde eller, om personlig inställelse inte föreskrivits, resa och uppehälle för ombud,
4. vittnesbevisning,
5. översättning av handlingar.

Fördelning av rättegångskostnader
Vem som ska betala de ersättningsgilla rättegångskostnaderna i småmål regleras på samma sätt som i vanliga tvistemål. Huvudregeln för hur rättegångskostnader ska fördelas återfinns i 18 kap. 1 § RB. Där stadgas att den som förlorar målet ska ersätta sin motparts rättegångskostnader – alltså, förloraren betalar allt.

Det finns dock flera undantagsfall. Ett undantagsfall är då ingen part vinner helt, utan bara delvis – ett fall som regleras i 18 kap. 4 § RB. Det kan innebära att du t.ex. bara behöver betala en del av din motparts kostnader om du förlorar, eller vice versa.

Sammanfattning
Småmål är tvistemål som gäller ett yrkande på max ett halvt prisbasbelopp. Småmål skiljer sig från vanliga tvistemål genom att den förlorande parten enbart är skyldig att betala en mindre del av motpartens rättegångskostnader. Vem som ska betala de ersättningsgilla kostnaderna regleras dock på samma sätt som i vanliga mål.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (209)
2020-03-31 Vem betalar rättegångskostnaderna?
2020-03-09 Vad skulle en domstolsprocess kosta mig?
2020-02-28 rättegångskostnader i brottmål
2020-02-25 Vem står för rättegångskostnaderna?

Alla besvarade frågor (78764)