Kan jag få ersättning från kommun för mina rättegångskostnader i mål om vitesföreläggande enligt miljöbalken?

FRÅGA
Skadeståndskrav på kommun?Jag har gjort utlägg för att kunna föra min talan emot en kommuns vitesframställan. Kommunen förlorade då miljödomstolen återvisade kommunframställan. Jag vill nu att kommunen skall betala för mina direkta utgifter. 1. Skall jag begära mitt skadeståndskrav genom? Tingsrätt? Eller via? 2. Om mitt skadeståndskrav för mina direktutlägg i målet avslås i domstol, tvingas jag då till att även betala för kommunens eventuella juridiska rättegångskostnader för att bemöta min skadeståndsframställan? Miljöärendet gäller kommunens överträdelser av Stadgan.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga regleras framförallt i lag om mark och miljödomstolar (LMMD) och lag om domstolsärenden (ÄL).

Få sina rättegångskostnader ersatta

Generellt kan man säga att om man vill bli ersatt för sina utlägg och rättegångskostnader måste man framställa yrkanden om detta i själva rättegången. Det går generellt sett alltså inte att komma tillbaka och begära skadestånd för detta senare, utan man måste framställa dessa krav under processen.

Rättegångskostnader när det gäller vite i miljöbalken (MB)

Just vad gäller rättegångskostnader i samband med vitesföreläggande finns dock en särskild reglering. Det är mark- och miljödomstolen som handlägger dessa mål som första instans (21 kap. 1 § MB). I mål där mark- och miljödomstolen är första instans tillämpas lag om domstolsärenden (4 kap. 1 § LMMD). Detta gäller dock inte viten (4 kap. 2 § LMMD), där tillämpas också ärendelagen men med undantag för vissa bestämmelser (5 kap. 1 § LMMD). Enligt lag om domstolsärenden kan man få rättegångskostnader ersatta om det är ett mål mellan två enskilda (32 § ÄL). Denna paragraf betyder att om det är ett mål mellan en enskild (du) och kommunen kommer varken du eller kommunen få rättegångskostnaderna ersatta. Till saken hör även att denna paragraf är en sådan som är undantagna vad gäller vitesföreläggande, alltså hade man inte kunnat få rättegångskostnaderna ersatta även om det var mot en enskild motpart.

Alltså: som huvudregel måste man i rättegången yrka att man vill ha rättegångskostnaderna ersatta, det går inte att begära skadestånd i efterhand. I mål som gäller vitesföreläggande enligt miljöbalken kan man dock inte få rättegångskostnaderna ersatta ändå.

Skadestånd

Hade man startat en process angående skadestånd är detta dock ett civilrättsligt mål som handläggs av allmän domstol där tingsrätten är första instans (1 kap. 1 § Rättegångsbalken). Kommunen kan bara bli ansvarig för en arbetstagares vållande och om skada uppkommit till följd av myndighetsbeslut. Rena förmögenhetsskador, den typ av skada du lidit, ersätts om en arbetstagare gjort sig skyldig till brott (3 kap. 1 § Skadeståndslagen). Man kan få rena förmögenhetsskador orsakade av kommun om skadan uppkommit till följd av myndighetsutövning (3 kap. 2 § Skadeståndslagen). I detta fall verkar inte något brott förekommit, och att föra process räknas inte som myndighetsutövning.

I civilrättsliga mål såsom skadeståndstalan är huvudregeln att man ersätter motpartens rättegångskostnader om man förlorar målet (18 kap. 1 § Rättegångsbalken).

I vilket fall som helst bedömer jag att man inte hade vunnit framgång med en skadeståndstalan i detta fall eftersom yrkande om ersättning av rättegångskostnader måste läggas fram i själva rättegången. Även om yrkande om detta hade lagts fram i rättegången ersätts tyvärr inte rättegångskostnader av motparten i dessa fall.

Hoppas att du fick svar på dina frågor. Om du har några följdfrågor eller behöver förtydligande är du välkommen att kontakta mig på linn.lindelof@lawline.se. Vill du att jag förmedlar kontakt till vår juristbyrå kan du också skicka ett mejl till mig.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (204)
2019-12-27 Vem bär rättegångskostnader i vårdnadstvister?
2019-12-26 Ska vinnaren i ett tvistemål betala ombudsarvoden?
2019-12-12 Täcker min hemförsäkring mina rättegångskostnader?
2019-11-30 Förenklat tvistemål eller inte?

Alla besvarade frågor (77204)