Om grunder för häktning

2017-05-20 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej,Finns det en magisk gräns vad gäller häktning. (Att man inte kan häkta misstänkta för ett brott med ett förväntat straff under två år.) Som kanske är två år.
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det ska först sägas att för misstänkta vars personuppgifter saknas eller misstänks vara felaktiga eller för personer med hemvist utomlands finns särskilda regler angående häktning (se 24 kap.2 § rättegångsbalken). Men eftersom inget i frågan antyder att så är fallet går jag bara in på vad som gäller i de vanligaste fallen.För att häktas i Sverige måste man var åtminstone skäligen misstänkt (den lägre misstankegraden) för ett brott som har fängelse på minst ett år i straffskalan. Om det däremot är sannolikt att det bara kommer att dömas ut böter i det aktuella fallet innebär det att häktning inte får ske. Vidare måste det finnas minst ett häktningsskäl för att ha laglig grund för häktning (se 24 kap. 1 och 3 § rättegångsbalken).Om man är misstänkt på sannolika skäl är häktningsskälen: 1. Flyktfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att dra sig undan lagföring och fly, 2. Kollusionsfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att försvåra brottsutredningen genom att t.ex. undanröja bevis och 3. Recidivfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att fortsätta att med brottslig verksamhetOm man endast är skäligen misstänkt kan man häktas om något av skälen ovan är uppfyllda plus att häktning anses behövligt för att kunna utreda brottet.Det ska också påpekas att häktning inte får strida mot proportionalitetsprincipen. Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Det räcker alltså inte att man i det aktuella fallet kan konstatera att ett av skälen för häktning är uppfyllt - det måste också ställas i relation till den inskränkning en häktning innebär.Hälsningar

Hur länge kan min anhörig sitta i häkte m.m.?

2017-03-03 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Min pojkvän sitter häktad p.g.a. bedrägeri. Detta är andra gången han sitter häktad och vid förra häktningen satt han i två månader. Det har gått en vecka idag och jag vill veta vad som kommer hända med honom. Kommer han få fängelsestraff och, i så fall, kommer han komma ut innan rättegången eller kommer han få sitta häktad fram till dess? När sker rättegången? Hur länge måste jag vänta tills jag får träffa honom igen? Mannen han har gjort bedrägeriet mot har själv gått ed på allt men nu i efterhand polisanmält. Kommer polisen tro på mannen eller min pojkvän? Finns det något jag kan göra? Hur får jag reda på ifall han har restriktioner (jag har skickat brev)? När släpps i så fall hans restriktioner? Snälla svara!
Marcus Bäckström |InledningHej!Tack för att du valt att ställa dina frågor till Lawline. Mitt svar är uppdelat i rubriker, baserade på dina delfrågor såsom jag uppfattat dem. Om du anser att någonting är otydligt eller i behov av kompletteringar så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga detta. Observera att mitt svar är allmänt formulerat eftersom det alltid är svårt, nästan omöjligt, att göra konkreta bedömningar utan att ha tillgång till allt faktamaterial.Hur länge kan din pojkvän sitta häktad?Enligt 24 kap. 1 § rättegångsbalken får häktning ske av en person som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge ett års fängelse eller mer. Enligt samma lagrum krävs det en risk för att den misstänkte kommer att fly, undanröja bevis eller begå nya brott för att häktning ska komma i fråga. Bedrägeri är ett brott som kan ge maximalt två års fängelse (9 kap. 1 § brottsbalken).Under förutsättning att din pojkvän är på sannolika skäl misstänkt för bedrägeriet så finns det ingen bortre tidsgräns för hur länge han kan sitta häktad. 24 kap. 18 § rättegångsbalken anger dock att en ny häktningsförhandling ska hållas varannan vecka och att domstolen ska se till att utredningen blir klar så fort som möjligt (så att åtal kan väckas, huvudförhandling sker och en dom meddelas). Om den misstänkte ”bara” är skäligen misstänkt kan häktningen inte fortgå längre tid än en vecka (24 kap. 19 § rättegångsbalken).Givet att din pojkvän är på sannolika skäl misstänkt kommer han troligtvis få stanna kvar i häktet fram till att åklagaren väcker åtal och en huvudförhandling hålls i tingsrätten. Om skälet för häktningen upphör ska dock häktningen omgående hävas (24 kap. 20 § rättegångsbalken). Det kan alltså hända att din pojkvän släpps fri innan åtalet om åklagaren bedömer att han inte kommer att fly, förstöra bevis eller göra sig skyldig till ny brottslighet.När åtalet väcks kan jag inte uttala mig om, då det helt beror på när åklagaren anser sig ha ett tillräckligt bra underlag att lägga fram för rätten.Hur länge kan restriktionerna gälla?Domstolen får besluta att den häktades kontakt med omvärlden ska begränsas (24 kap. 5 a § rättegångsbalken). Det är åklagaren som beslutar hur restriktionerna ska utformas i praktiken. I likhet med häktning så finns ingen bortre tidsgräns. Frågan om restriktionerna, samt utformningen av dem, ska fortsätta ska dock prövas vid varje tillfälle som häktningsbeslutet förnyas.Dina möjligheter att hälsa på din pojkvän i häktetDet är Kriminalvården som beslutar om ett besök på häktet eller en anstalt ska få äga rum. Förutsatt att din pojkvän inte varit belagd med restriktioner hade det förmodligen inte varit något problem att ordna en besök.Så länge restriktionerna gäller är det tyvärr osannolikt att du får hälsa på honom. Det skulle, enligt lagens sätt att se på saken, medföra en risk för att du tillhandahåller honom information som är till skada för utredningen (6 kap. 2 § häkteslagen och hänvisningen däri till 3 kap. 1 § samma lag). Det är dock, även med restriktioner, tillåtet att skicka och ta emot brev. Dessa kommer då att granskas av åklagaren.Hur långt kan fängelsestraffet bli och vem kommer domstolen att tro på?Det längsta fängelsestraff som kan utdömas för bedrägeri är två års fängelse (9 kap. 1 § brottsbalken). Om din pojkvän blir dömd är det dock inte säkert att domstolen väljer just fängelse som påföljd. Även villkorlig dom (i kombination med böter) och skyddstillsyn kan komma i fråga, beroende på de specifika omständigheterna i det enskilda fallet.Jag vågar dessvärre inte uttala mig kring om vem av din pojkvän och åklagaren/målsäganden som domstolen kommer att förlita sig på. För att kunna göra en någorlunda rimlig bedömning av det skulle jag behöva ha tillgång till mycket mer faktauppgifter än vad du presenterat.Vad du kan göraJag saknar själv erfarenhet av att en närstående blivit frihetsberövad, så jag kan inte relatera känslomässigt till din situation. Däremot förstår jag att det måste kännas oerhört tungt och ledsamt att din pojkvän både är inlåst och att du inte får ha någon kontakt med honom.Olyckligtvis finns det inget konkret du kan göra för att avhjälpa situationen. Min rekommendation är att du fortsätter skriva brev till din pojkvän och stöttar honom så gott du kan i skrift. Vetskapen om att det finns någon utanför murarna som tänker på en tror jag är väldigt betydelsefull när man befinner sig i en sårbar och oviss situation. Med vänlig hälsning,

Anhålla person utan förhör

2017-01-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, kan en medvetslös person anhållas även om inget förhör med personen, pga hens tillstånd varit genomförbart?MVHMattias
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle vilja börja med att definiera de olika begreppen gripa, anhålla och häkta. Alla tre är tvångsmedel som gäller tillfälliga frihetsberövanden - skillnaden är vem som fattar beslutet och verkställer det. Reglerna om dessa kan du finna i 24 kap Rättegångsbalken (RB). Det första ledet i ett frihetsberövande är att gripa den misstänkte. Beslutet att gripa någon ska fattas av en åklagare men i vissa akuta fall har även polisen rätt att omedelbart omhänderta eller gripa en person som är misstänkt för allvarligare brott. (24 kap 7-8§§ Rättegångsbalken (RB))Anhållande är ett provisoriskt frihetsberövande i avvaktan på häktning. Beslutet fattas av åklagare, genom att antingen låta ett gripande övergå i ett anhållande eller att anhålla en person i sin frånvaro. Anhållande förutsätter att åklagaren bedömer att det finns skäl för häktning. (24 kap. 6, 11, 12 och 13 §§ RB)För att häktas måste en person vara misstänkt för ett brott som ger minst ett års fängelse. Om brottet ger minst två års fängelse ska ett beslut om häktning alltid tas med vissa undantag. En häktning ska motiveras av att den misstänkte riskerar att hålla sig undan lagföring, återfalla i brott eller försvåra för utredningen. Beslut om häktning fattas av en domstol och den misstänkte får sitta häktad i 14 dagar innan åtal väcks av åklagaren. Den tiden kan dock förlängas om det finns skäl för det. En häktad person blir inlåst i häktet. (24 kap. 1-5 och 18 §§ RB)SammanfattningAtt inget förhör har hållits med den misstänkte tycks inte ha någon betydelse utan det ska vara ett brott där det är föreskrivet minst 1 års fängelse och den misstänkte ska vara skäligen misstänkt, dvs den större misstankegraden. Även då det inte finns fulla skäl för häktning får en skäligen misstänkt person anhållas om det är av synnerlig vikt för utredningen av brottet, t.ex att det föreligger en risk för att personen flyr, försvårar utredningen genom att undanröja bevis eller liknande. Hoppas mitt svar hjälpte dig! Återkom om det något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

När häktning ska ske i förhållande till gripande

2016-11-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej. Min sambo är anhållen för rån mm. Han blev gripen i måndags kväll. Är det idag onsdag eller imorgon som åklagaren måste ta beslut om häktning?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att undvika missförstånd vill jag först klargöra att det är tingsrätten som fattar beslut om häktning, enligt 24 kap 5 § rättegångsbalken. Dock är det åklagaren som skickar in en begäran om häktning till domstolen, 24 kap 12 § rättegångsbalken.Efter att en person har blivit gripen ska åklagaren omedelbart besluta om personen vidare ska anhållas eller inte. Om din sambo inte anhålls kommer han att släppas direkt - gripandet hävs alltså då.Om din sambo har blivit anhållen ska åklagaren göra en framställning om häktning till tingsrätten. Den ska göras så snart som möjligt men allra senast klockan 12.00 den tredje dagen efter anhållningsbeslutet, enligt 24 kap 12 § rättegångsbalken. Frågan blir alltså när din sambo blev anhållen. Det finns ingen lagstadgad tid för hur länge en person kan vara gripen, förutom det jag skrev ovan om att anhållningsbeslut ska fattas "omedelbart". I Kriminalvården brukar man hålla tiden för gripning till 6 timmar. Tiden för när häktningen ska ske beror alltså på den exakta tiden då han blev anhållen. Om han blev anhållen i måndags kväll ska beslutet om häktning alltså komma idag torsdag. Häktningsförhandlingen sker omgående efter att framställningen kommit in till domstolen, enligt 24 kap 13 § rättegångsbalken. Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Måste nya häktningsförhandlingar hållas under rättegången?

2017-04-13 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej. En anhörig till mig sitter häktad just nu och har gjort det i två hela veckor och några dagar.Rättegången kommer att påbörjas nästa vecka och pågår i 3 veckor. Kan h*n sitta häktad under hela rättegången i väntan på dom eller måste det ändå ske nya häktningsförhandlingar varannan vecka?
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!De regler som rör häktning finner vi i 24 kap. Rättegångsbalken (1942:740). Kravet på att tingsrätten ska hålla ny förhandling om häktning var fjortonde dag gäller bara om åklagaren inte väckt åtal mot den häktade (24 kap. 18 § tredje stycket Rättegångsbalken). Den bestämmelsen fungerar som ett slags påtryckningsmedel för att påskynda åklagarens utredningsarbete. När åklagaren väl väckt åtal finns det därmed inget krav på att ny häktningsförhandling ska hållas, och den åtalade personen sitter häktad fram till dess att huvudförhandlingen är avslutad. Jag gissar att du syftar på huvudförhandlingen när du skriver att rättegången påbörjas nästa vecka. Det innebär att om förhandlingen är planerad att ta tre veckor kan din anhörige sitta häktad under den tiden utan att särskild häktningsförhandling hålls. Om det skulle bli en fällande dom kan tingsrätten besluta om att förlänga häktningstiden till dess att domen vunnit laga kraft (24 kap. 21 § Rättegångsbalken), vilket kan vara upp till tre veckor efter att domen meddelats och ingen överklagan gjorts inom den tiden. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förutsättningar för häktning

2017-02-22 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Om en person (20år) är skäligen misstänkt för sexuellt tvång och straffskalan för det ligger på max 2år. Måste personen nödvändigtvis bli häktad i väntan på dom? Eller finns det skäl att inte häkta och vad skulle de vara i sådana fall?
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om häktning finner du i 24 kap. Rättegångsbalken (RB). Frågan om en misstänkt person ska häktas beror bland annat på straffskalan och misstankegraden. Skäligen misstänkt är den lägre misstankegraden. För att häkta en person som är skäligen misstänkt krävs att det är av synnerlig vikt att personen häktas i avvaktan på utredning. I det fall som du beskriver, är alltså utgångspunkten att personen inte ska häktas, 24 kap. 3 § RB.I takt med utredningen kan brottsmisstanken gå upp till sannolika skäl misstänkt. När en person är på sannolika skäl misstänkt för ett brott som kan ge minst 1 års fängelse kan personen häktas om det föreligger fara för att personen flyr, förstör bevis eller fortsätter sin brottsliga verksamhet, 24 kap. 1 § RB. Sammanfattningsvis kommer personen troligen inte att häktas. Om misstankegraden går upp till sannolika skäl misstänkt (till exempel på grund av starkare bevisning) kan personen häktas, men då krävs att det föreligger en av de tre risker som jag beskrivit ovan.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Häktning, restriktioner

2016-12-15 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej jag undrar om man kan bli häktad direkt efter man blivit gripen för grovt brott? och hur länge dröjer det tills jag får träffa personen eller få kontakta personen ?
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om häktning finns i 24 kap rättegångsbalken. Enligt 1 § 1 st får den, som på sannolika skäl är misstänkt för brott för vilket fängelse ett år eller däröver kan följa, häktas, om det finns risk för att personen flyr, försvårar brottsutredningen eller återfaller i sin brottsliga verksamhet. Enligt 1 § 3 st får häktning ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intressen. Häktningen ska med andra ord vara proportionerlig. Häktning får även ske med stöd av 2 och 3 §§. Enligt 5 § 1 st ska beslut om häktning fattas av rätten (domstolen). Enligt 5a § 1 st gäller att om rätten beslutar att häkta någon ska den samtidigt på begäran av åklagaren pröva om den häktades kontakter med omvärlden skall få inskränkas. Tillstånd till sådana restriktioner får meddelas endast om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning. Enligt 2 st får även åklagaren meddela restriktioner men ska senast dagen efter ett sådant beslut begära rättens prövning av det. Av 6 § följer bl.a. att åklagare får anhålla en person i avvaktan på häktning, om det finns skäl för häktning. Av 7 § följer vidare bl.a. att polis får gripa en person om det är brådskande och det finns skäl för anhållande. Enligt 8 § 2 st ska den gripna snarast förhöras och åklagaren ska efter detta förhör omedelbart besluta om personen ska anhållas eller inte. Av 11 och 12 §§ följer att den åklagaren ska, om inte anhållandet hävs, göra framställning om häktning hos rätten. Detta måste göras senast klockan 12 tredje dagen efter anhållningsbeslutet. Enligt 13 § ska rätten då utan dröjsmål hålla förhandling om häktningen. En sådan förhandling får aldrig hållas mer än fyra dygn efter att den misstänkte greps eller anhållningsbeslutet verkställdes. Enligt 16 § ska rätten omedelbart efter förhandlingen besluta om häktning ska ske. Av 18 § följer att rätten ska hålla ny häktningsförhandling med högst två veckors mellanrum för att då pröva om skäl till häktning fortfarande finns. För att sammanfatta och svara på din fråga. Man kan bli gripen och sedan häktad. Den som är häktad kan vägras kontakt med omvärlden och sådana restriktioner kan fortsätta ända fram till rättegången. Personen kan även sitta häktad fram till rättegången. Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Kan man bli släppt på fri fot efter en fällande brottsmålsdom?

2016-10-14 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Min sambo sitter häktad för försök till rån och misstänkt för grov misshandel. Han och en till skulle ha gjort detta och den andra killen kom undan och ställde inte sig på ett ungdomsfängelse dagen efter. Dock sitter han nu häktad pga detta ärendet. Min sambo har skött sig i 2 år cirka och inte haft med polisen att göra. Dom ska väcka åtal på fredag och polisen säger att han kommer vara häktad fram till rättegången. Finns det möjlighet att han kan släppas efter rättegången i väntan på straffet?
Vega Schortz |Hej, trevligt att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!Domen avkunnas efter överläggning. Vanligtvis innebär det att rätten, i slutet av huvudförhandlingen förklarar att de nu ska ha en överläggning, att domen sedan kommer avkunnas och finnas tillgänglig på rättens kansli visst datum. I samband med att rätten beslutar om din sambo ska dömas för brotten eller frikännas ska de fatta beslut i häktningsfrågan. I regel ska domen och häktningsbeslutet finnas tillgängligt på rättens kansli inom en vecka från dagen för huvudförhandlingen, se rättegångsbalken (1942:740) (RB) 30:7 1-2 st. När Om din man frikänns kommer han efter avkunnad dom försättas på fri fot. Om han fälls, beror saken i om rätten finner att det finns skäl att hålla kvar honom i häktet i väntan på straffet. Sådana skäl kan vara att det finns risk för att din sambo kommer hålla sig undan och försvåra verkställigheten av straffet. Ett annat skäl kan vara att rätten finner att det finns risk för att han begår nya brott under sin tid i frihet. En avvägning ska alltid göras där rätten ska ta hänsyn till det ingrepp frihetsberövandet innebär för din sambo kontra fördelarna rättssystemet har att vinna på att hålla honom häktad, se RB 24:1. Din sambo kan alltså bli satt på fri fot efter avkunnad och fällande dom om tillräckliga skäl att hålla honom häktad inte finns. Döms han till fängelse ska straffet börja verkställas så snabbt som möjligt, vilket är efter att beslutet vunnit laga kraft. Beslutet vinner laga kraft tre veckor efter att domen meddelats. Laga kraft innebär att beslutet inte längre går att överklaga, se RB 30:5 3 st., RB 49:1 1 st. och RB 51:1. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,