Hur länge får en person sitta anhållen/häktad innan anhöriga kontaktas?

2019-04-22 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hur länge får en person sitta anhållen/häktad innan anhöriga kontaktas?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du har valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Jag uppfattar din fråga på så vis att du undrar hur lång tid det maximalt får ta innan anhöriga till en person som sitter anhållen/häktad ska kontaktas för att informeras om att personen i fråga sitter anhållen/häktad. För att få svar på frågan så får vi bland annat gå in i Rättegångsbalken (ÄB) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och kika.Det finns ingen skyldighet för kriminalvården att kontakta anhöriga när en person sitter häktadVarken kriminalvården eller en eventuell försvarare (advokat) har någon skyldighet att kontakta anhöriga när en person sitter häktad. Detta görs därför generellt inte, såvida inte den häktade exempelvis ber sin försvarare att göra det. En häktad har dock som huvudregel alltid rätt att få träffa sin försvarare, och kan då be denne att underrätta de anhöriga om att personen sitter häktad (RB 21 kap 9 §). Häktade personer omfattas av sekretess Alla personer som är häktade omfattas av sekretess (OSL 18 kap 1 §). Detta innebär att det exempelvis inte bara går att ringa upp polisen och fråga var personen i fråga är och om denne är häktad, då polisen inte får tala om det. Det går dock bra att skriva ett brev till den häktade, även om man inte vet vart denne befinner sig. Du ska då skriva personens namn och personnummer på ett kuvert med brevet som ska skickas. Kuvertet ska sedan läggas i ett ytterligare, yttre kuvert. På det yttre kuvertet ska du skriva: "KriminalvårdenJournalarkivet601 80 Norrköping". Mer information om t.ex. kontakt med en person som sitter häktad går att finna på Kriminalvårdens hemsida. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att ställa en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

När kan en polisman gripa en misstänkt?

2019-03-19 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Hur länge efter att ett brott har begåtts får en polis gripa en misstänkt gärningsperson? Tex. Polis kommer till en lägenhet där en misshandel inträffade för två dagar sedan, gärningspersonen och målsägande finns kvar i lägenheten. Kan polisen gripa gärningspersonen om det finns häktningsskäl? Eller är det samma regler som för envar, att polisen också måste gripa gärningspersonen på bar gärning eller flyende fot? Vad betyder "i brådskande fall" i sammanhanget?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns i princip två olika omständigheter där en polisman kan gripa en. Detta regleras främst i 24 kap. 7 § rättegångsbalken. AnhållningsbeslutOm ett anhållningsbeslut föreligger så får en polisman gripa en person. Ett sådant beslut meddelas av åklagaren (24 kap. 6 § rättegångsbalken). Gripande utan anhållningsbeslutDet finns också en möjlighet för en polisman att gripa en person utan ett anhållningsbeslut. För att detta ska vara möjligt krävs dock att det handlar om ett brådskande fall, samtidigt som det finns skäl att anhålla personen.Ändamålet med gripandet är att säkerställa att den misstänkte inte avlägsnar sig innan åklagaren hunnit pröva anhållningsfrågan. Detta betyder att bestämmelsen inte får tillämpas om åklagarbeslut i anhållningsfrågan kan avvaktas. Med brådskande fall avses nämligen att omständigheterna i det enskilda fallet är sådana att åtgärden skulle gå om intet om den inte genomförs omedelbart. Uttrycket brådskande fall avser därför främst att gripandet inte kan skjutas upp. Det har inte nödvändigtvis att göra med tiden som gått sedan brottet faktiskt begicks.Om en polisman skulle komma till en lägenhet där en misshandel inträffade för två dagar sedan finns det alltså en möjlighet för polismannen att gripa någon. Denna möjlighet beror dock på omständigheterna i fallet. Till exempel så skulle man kunna argumentera för att polismannen har tid till att kontakta åklagaren, men samtidigt kan det vara så att polismannen bedömer att den misstänkte kan avvika om denne inte grips. Det beror alltså på omständigheterna.Vänligen,

Får barn träffa sin förälder som sitter häktad med restriktioner?

2019-03-11 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Min son sitter häktad med restriktioner. Har hans barn, tre och fem år, rätt att få träffa sin pappa i ett övervakat besök? Hur går det till? Får de krama sin far, sitta i knä osv?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller besök vid häktning med restriktioner varför jag i mitt svar delvis kommer utgå från rättegångsbalken (RB) samt häkteslagen. Vad innebär det att någon är häktad med restriktioner?Det kan hända att din anhörige hålls häktad med restriktioner. Anledningen till att en häktad åläggs restriktioner är att det finns misstanke om att bevis kan undanröjas eller utredningen hindras om den häktade har kontakt med omvärlden (24 kap. 5 a § RB). Restriktionerna kan t.ex. innebära att den häktade inte får ta emot telefonsamtal, besök, läsa tidning eller se på TV.Får barn träffa sin förälder som sitter häktad med restriktioner?Det är åklagaren som begär om den häktade ska åläggas restriktioner eller inte. Detta prövas sedan av domstolen i samband med häktningsförhandlingar. Vilka restriktioner din son ålagts med framgår av häktningsbeslutet.Det framgår inte av din fråga vilka slags restriktioner din son har ålagts. Om åklagaren beslutar om den häktade inte ska ha några restriktioner alls eller bara vissa är det upp till Kriminalvården att besluta om besök och vilket slags besök som kan ske (7 kap. 1 § häkteslagen). En intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Ett besök får dock vägra som det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll (3 kap. 1 § häkteslagen). Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl kan besöket kontrolleras genom att kriminalvårdspersonal övervakar besöket, eller att besöket äger rum i ett besöksrum som är utformat så att det omöjliggör att föremål överlämnas (3 kap. 2 § häkteslagen). Ett besök får även villkoras av att besökaren underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning om det är nödvändigt av säkerhetsskäl (3 kap. 3 § häkteslagen). Kroppsvisitation innebär undersökning av kläder, skor, väskor och tillhörigheter som besökaren har med sig (28 kap. 11 § RB). En ytlig kroppsbesiktning innebär i princip att man får klä av sig och hålla ut armarna för att visa att man inte har något föremål i armhålans samt visa handflator och fotsulor. Någon närmare kroppsbesiktning eller undersökning av kroppshålor får inte ske (28 kap. 12 § RB). Om ett barn under 18 år ska besöka någon i häkte måste den ha sina vårdnadshavares godkännande innan besöket. En blankett om detta skickas ut till vårdnadshavaren utanför häktet. När ett barn besöker någon i häkte behöver den ha med sig en vuxen person som också har blivit godkänd som besökare. Vad gäller kriminalvårdens bedömning av om din son kan ha besök av sina barn påverkas det först och främst av åklagarens restriktioner. Riskerna med besök av sina barn är såklart främst inte risken att barnen skulle undanröja bevisning utan det åklagare och kriminalvård iakttar vid sitt beslut är främst med hänseende till den person som följer med in på besök med barnen.Huruvida dina barnbarn får besöka sin pappa kan jag alltså dessvärre inte med säkerhet svara på utan det avgörs av åklagarens restriktioner i första hand och Kriminalvårdens beslut i andra hand. Kriminalvården gör en bedömning över vad som är lämpligt i just ert fall. Om din son får avslag på sin ansökan om besökstillstånd kan han dock ompröva det till Kriminalvårdens huvudkontor (7 kap. 4 § häkteslagen) och i förlängningen överklaga till förvaltningsdomstol som kanske gör en annan bedömning (7 kap. 3 § häkteslagen). Ibland beror ett avslag dock på att det inte har inkommit samtycke till kontakt från den anhörige. Det är alltså upp till barnens vårdnadshavare att godkänna besök innan Kriminalvården fattar beslut. Hur går ett kontrollerat besök till?På Kriminalvårdens hemsida finns tydliga instruktioner om hur ett besök på häkte går till. Här kan du läsa hur besöksbokning och besök går till. Vid ett kontrollerat besök måste personalen förstå det språk som talas mellan den häktade och den som besöker.Kriminalvården har även material anpassat till barn. I den här broschyren kan du läsa dig till (och kanske även förklara för barnen) hur ett besök går till, vad man får ta med sig till besöket, hur säkerhetskontrollen går till m.m. I slutändan är det upp till Kriminalvården att göra en bedömning om det ska tillåtas kroppskontakt mellan barnen och deras pappa. Kriminalvården har framtagit vissa riktlinjer för hur besök under häktning får gå till. Enligt dessa riktlinjer ska det föreligga särskilda skäl för att kroppskontakt ska tillåtas vid kontrollerade besök (3 kap. 4 § FARK Häkte). Särskilda skäl att tillåta kroppskontakt kan t.ex. vara att besökaren är ett barn. Barn kan ha svårt att förstå varför han/hon inte får ha kroppskontakt och speciellt med en anhörig. Att besökaren är ett barn innebär dock inte att kroppskontakt alltid ska tillåtas utan en säkerhetsavvägning måste göras. Kan man vända sig någonstans för att få stöd?Det är vanligt att anhöriga till häktade känner sig vilsna och behöver söka stöd. Speciellt svårt kan det vara att hantera barns frågor och känslor kring sin häktade anhörige. Mitt råd är att du läser på Kriminalvårdens hemsida. För barn (om än lite äldre än dina barnbarn) finns denna hemsida att läsa om hur det är att ha en förälder i häkte eller fängelse. På Kriminalvårdens hemsida listas även flera organisationer som du kan vända dig till för att få råd och stöd (se rubriken "Ekonomi och stöd"). En organisation för barn med förälder i häkte eller fängelse är t.ex. organisationen Bufff. Här kan du läsa mer om dem. SammanfattningJag kan inte med säkerhet säga om barnen kommer få träffa sin pappa under tiden han sitter häktad eller inte, utan det är upp till åklagare samt kriminalvård att göra bedömningen. De förutsättningar om risk för att bevis undanröjs men även säkerhetsrisker som jag gått igenom ovan, kommer ha en avgörande roll för om barnen får träffa sin pappa. Jag råder dig att läsa och söka råd på de hemsidor jag länkat i mitt svar för att förbereda barnen vid ett eventuellt besök.Hoppas du fick svar på din fråga och att barnen får lov att träffa sin pappa!Vänliga hälsningar,

Innebörden av sannolika skäl i rättegångsbalken

2019-02-26 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej. Jag läste på ett ställe. Vad innebär meningen. Av vad framkommit bla i form av polisens iakttagelser på plats och under tidigare spaning samt de beslag som polisen gjort av narkotika är personen sannolika skäl till misstänkt. Innebär det att personen blev tagen med narkotika?
Hanna Sidvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att det du önskar att få svar på är innebörden av sannolika skäl. Definition sannolika skäl Sannolika skäl är den grad av misstanke som enligt svensk rätt krävs för att häkta någon, 24 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Att någon har blivit häktad och är på sannolika skäl misstänkt innebär däremot inte att personen är skyldig till något brott, exempelvis att personen har blivit tagen med narkotika på sig. Den närmare innebörden av vad som utgör sannolika skäl går inte ange i en konkret regel utan avgörs utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Den beskrivning som ges i förarbeten till rättegångsbalken av vad som utgör sannolika skäl är dock att endast det faktum att det finns misstankar om att en person begått ett visst brott inte utgör en tillräcklig anledning för att häkta denne. Det måste finnas omständigheter, dvs. ofta någon form av bevis, som vid en objektiv bedömning får misstanken om att personen har begått brottet att framstå som berättigad. Omständigheterna eller bevisningen måste däremot inte vara så stark att man ska kunna grunda en fällande dom på dem. Att en person har blivit på sannolika skäl misstänk innebär alltså inte att personen måste ha blivit tagen med narkotika på sig men någon form av bevisning för att personen har befattat sig med narkotika finns det sannolikt. Bevisningen måste dock endast vid en objektiv bedömning bekräfta misstanken om att personen kan ha befattat sig med narkotika. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen! Med vänlig hälsning

Fotboja istället för häktning?

2019-03-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej. Jag har en bekant, vars exman har suttit häktad för att ha mordhotat socialtjänsten här i kommunen. Han har även skickat brev till andra människor med hot. Nu har han fotboja, enlig min bekant i väntan på rättegången, som beräknas starta om 8-10 månader. Stämmer det att han kan ha fotboja under tiden? Han har suttit häktad i två månader innan han fick fotboja. Jag har en kompis som hade fotboja för några år sedan, han är säker på att man måste vara dömd till ett kortare fängelsestraff, för att kunna få fotboja istället. Vem har rätt?
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 2 § lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, kan en fängelsedömd person ansöka om att få fotboja istället för att avtjäna straffet på anstalt. Det framgår även att en häktad person inte kan få en sådan ansökan bifallen. Alltså hade din kompis rätt, det går inte att få fotboja utan att vara dömd. Det kan ju vara så att din bekants exman avtjänar ett annat straff som föranlett fotbojan, utan något samband med mordhotet, eller att det helt enkelt inte stämmer att han hade en fotboja.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan den som är häktad nekas kontakt med sina nära anhöriga?

2019-03-17 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Min son är 16 år och sitter häktad för misstänkt rån och misstänkt misshandel. Varför nekas vi som föräldrar besöka honom? Han får inte heller ringa till någon av oss. Hur kan detta vara möjligt för en förstagångensförbrytare???
Michaela Iosifidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar reglerna i 24 kap rättegångsbalken (RB) och häkteslagen. Häktning kan ske enligt tre olika bestämmelser (24 kap 1 - 3 § RB).En person som är häktad på grund av misstanke om brott får begränsas i sin rätt till kontakt med omvärlden (restriktioner), om det finns risk för att han eller hon undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen. (6 kap 1 § häkteslagen). För att en häktad person ska åläggas restriktioner krävs att domstolen ger sitt tillstånd. En förutsättning för att tillstånd ska meddelas är att det finns risk för att personen undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (24 kap 5a § första stycket RB).När domstol beslutar om häktning ska, om inte åtal redan väckts, domstolen bestämma den tid inom vilken åtal måste väckas mot den misstänkte. Denna tid ska vara begränsad (24 kap 18 § första stycket RB). Om åtal inte väcks inom den tid som domstolen har bestämt, och har inte förlängning av tiden begärts av åklagaren, ska domstolen omedelbart häva häktningsbeslutet. Domstolen ska också häva häktningsbeslutet om det inte längre finns skäl för beslutet (24 kap 20 § RB).Restriktionerna finns beskrivna i 6 kap 2 § häkteslagen. Den häktade kan t.ex. hindras från att ta emot besök, sända och ta emot brev, ringa och ta emot telefonsamtal samt annan elektronisk kommunikation.I ditt fallDet verkar som att domstolen har meddelat tillstånd för att din son ska åläggas restriktioner. Det innebär att domstolen funnit att det finns en risk för att han på något sätt kommer försvåra utredningen om han tillåts ta emot besök eller ringa telefonsamtal. Att din son är en förstagångsförbrytare påverkar inte bedömningen varken ifråga om häktning eller restriktioner.Det finns en regel som anger att den som häktats utan att vara anhållen har rätt att så snart som möjligt, utan att utredningen försvåras, få någon av sina närmaste anhöriga informerad om själva frihetsberövandet (24 kap 21 a § RB). Med stöd av denna regel kan er son eventuellt be om att få höra av sig till dig eller någon annan nära anhörig för att berätta om häktningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan åklagaren överklaga ett häktningsbeslut?

2019-03-03 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Jag vet att en misstänkt kan överklaga ett häktningsbeslut, men kan en åklagare överklaga ett häktningsbeslut också? Jag tänker då vid ett sådant scenario att den misstänkte ej blir häktad på sannolika skäl av rätten, men att åklagaren anser att rådmannen tagit fel beslut, och tycker att det är av synnerligen vikt att den misstänkte blir häktad.Om inte, finns det någon annan väg för en åklagare att gå än att få till en ny häktesförhandling och prova på nytt?
Matilda Bergström |Hej!Tack för att du vänder er till Lawline med din fråga.Utifrån dina uppgifter i frågan utgår jag ifrån att du har kunskap om vilka häktningsförutsättningarna är. Jag kommer därför inte redogöra för dessa. Istället kommer jag direkt att besvara dina frågor ang. överklagande och om åklagaren har några andra möjligheter att häkta en person än ny häkteförhandling. För att besvara frågorna kommer rättegångsbalken att tillämpas. Överklaga häktningsbeslutetNär häktningsförhandlingen avslutats, ska rätten omedelbart meddela beslut i häktningsfrågan (24 kap. 16 § första stycket). Rättens beslut i häktningsfrågan är ett s.k. slutligt beslut. Det innebär att deras beslut får överklagas av båda parterna (49 kap. 3 §). Både åklagaren och den misstänkte har alltså möjlighet att överklaga rättens beslut. Har åklagaren några andra möjligheter?Enligt min mening finns det inga andra alternativ för åklagaren än överklagande och ny häktningsförhandling. Jag kommer därför istället att redogöra för vad som krävs för att en ny häktningsförhandling ska kunna göras.När kan en ny häktningsförhandling ske?Om domstolen vid häktningsförhandlingen kommer fram till att häktning inte ska ske, ska rätten häva anhållningsbeslutet (24 kap. 16 § tredje stycket). Justitieombudsmannen har uttalat att om rätten häver anhållningsbeslutet får inte åklagaren meddela ett nytt anhållningsbeslut innan nya omständigheter tillkommit (JO 1963 s. 97 samt JO 2002/03 s. 93). Anhållande får göras av åklagaren i avvaktan på rättens prövning av häktningsfrågan och kräver att någon av häktningsförutsättningarna är uppfyllda eller att det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning (utredninganhållande) (24 kap. 6 § RB). Ny häktningsförhandling får alltså endast ske om det tillkommit nya omständigheter och häktningsförutsättningarna fortfarande är uppfyllda eller om det är av synnerlig vikt för utredningen.SammanfattningÅklagaren har alltså möjlighet att överklaga domstolens beslut i häktningsfrågan. Enligt min mening saknas fler möjligheter för åklagaren än överklagande och ny häktningsförhandling. Har domstolen avslagit åklagarens häktningsframställning och det framkommit nya omständigheter kan åklagaren anhålla personen i väntan på häktesförhandling. Det innebär att en ny häktningsförhandling inte får ske innan nya omständigheter tillkommit. Hoppas att du fick svar på dina frågor!Vänligen,

Vilka regler gäller i häkte?

2019-01-16 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, min blev pojkvän gripen i samband med en husrannsakan i hans bostad och jag är ganska säker på att han är misstänkt för grovt narkotikabrott. Han är idag ca 20,5 år gammal. Det enda jag kan komma fram till som är förmildrande i hans fall är att han är under 21. Jag undrar dock vad som händer om förundersökningen tar tid och han döms efter det att han fyllt 21. Räknar man ålder vid gripande eller vid dom? Hur lång tid kan man i snitt förvänta sig att det tar inna rättegång och dom ställs? Jag förstår att han troligen kommer att hållas inlåst under denna tid och om jag förstått rätt så räknas inte häktningstid in i strafftiden?Jag har skrivit ett brev till kriminalvårdens journalarkiv då jag inte vet vart han sitter häktad. Om systemet fungerar som det ska så vidarebefordras brevet till honom. I brevet har jag bifogat mitt nummer och adress så att han kan ringa mig. Har han rätt till ett sådant samtal eller hur startar man kontakt med en intagen då han inte har några pengar att ringa för eller skrocka brev med? Jag vill få tag i honom så att han kan berätta för mig om han önskar kontakt med någon särskild advokat, annars gissar jag att han automatiskt paras ihop med en offentlig försvarare som i sin tur tar kontakt med honom? Jag har även läst att han måste vara den som ansöker om att kunna få besök av mig. Jag är tidigare dömd för ringa narkotikabrott och läste att besöksformen kan påverkas av detta eller att de till och med kan neka besök?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har i mitt svar till dig valt att dela upp det då du har flera saker du undrar över."Han är idag ca 20,5 år gammal. Det enda jag kan komma fram till som är förmildrande i hans fall är att han är under 21. Jag undrar dock vad som händer om förundersökningen tar tid och han döms efter det att han fyllt 21. Räknar man ålder vid gripande eller vid dom?"För den som begått brott innan vederbörande fyllt tjugoett år ska hans eller hennes ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Rätten får då döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet (29 kap. 7 § Brottsbalken). Som framgår av bestämmelsen beaktas det hur gammal din pojkvän var när han utförde brottet, inte hur gammal han är när domen väl vinner laga kraft.Hur lång tid kan man i snitt förvänta sig att det tar inna rättegång och dom ställs? Tyvärr är det en fråga som är i princip omöjlig att besvara. Det finns bestämmelser om att en förundersökning ska bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger (23 kap. 4 § Rättegångsbalken). I praktiken kan det dock i vissa fall ta väldigt lång tid, speciellt om det är ett mål som är komplicerat och många inblandade. I din pojkväns fall rör det sig eventuellt om ett grovt narkotikabrott varvid det även kan ta tid för analys av eventuella beslag. Det händer, även om det inte är säkert att så sker i din pojkväns fall, att det tar flera år från gripande till dom. Sverige har tyvärr ingen bortre tidsgräns för hur länge en misstänkt kan vara häktad.Jag förstår att han troligen kommer att hållas inlåst under denna tid och om jag förstått rätt så räknas inte häktningstid in i strafftiden? Den tid som din pojkvän sitter häktad ska räknas av från strafftiden (19 § lag om beräkning av strafftid m.m.). Det innebär att en dag i häkte motsvarar en dag i fängelse som räknas av.Jag har skrivit ett brev till kriminalvårdens journalarkiv då jag inte vet vart han sitter häktad. Om systemet fungerar som det ska så vidarebefordras brevet till honom. I brevet har jag bifogat mitt nummer och adress så att han kan ringa mig. Har han rätt till ett sådant samtal eller hur startar man kontakt med en intagen då han inte har några pengar att ringa för eller skrocka brev med? Tyvärr finns det ingen rättighet för en intagen i häkte att ringa något telefonsamtal. Det kan även vara så att din pojkvän är belagd med restriktioner som förbjuder kontakt med omvärlden. Restriktioner är förhållandevis vanliga, framförallt i mål som det du tror att han är misstänkt för.Om din pojkvän har restriktioner får han som utgångspunkt inte ringa någon och all in- och utgående post läses och kontrolleras. Det kan dock vara så att förundersökningsledaren eller åklagaren kan bevilja att han får ringa ett bevakat samtal. Det är dock ingen rättighet utan bara en möjlighet.Min rekommendation är att du avvaktar något och inväntar om din pojkvän besvarar det brev du har skickat. Min erfarenhet är att det fungerar att skicka brev till en intagen via journalarkivet, men att det kan ta tid. Som intagen i häkte finns det ibland möjlighet att arbeta för att få lite pengar, i annat fall har din pojkvän rätt till ett häktesbidrag om 90 kr i veckan (6 kap. 2 § FARK Häkte).Jag vill få tag i honom så att han kan berätta för mig om han önskar kontakt med någon särskild advokat, annars gissar jag att han automatiskt paras ihop med en offentlig försvarare som i sin tur tar kontakt med honom? Din pojkvän kommer att tilldelas en offentlig försvarare men redan i det skedet få frågan om det är någon särskild han önskar som försvarare, det är således inget du har någon skyldighet att engagera dig i. Eftersom din pojkvän redan är häktad har han redan tilldelats en försvarare. Ofta kan den som är häktad be sin försvarare att kontakta flickvän och familj för att de ska veta vart vederbörande befinner sig. Så förhoppningsvis kanske hans advokat hör av sig snart.Jag har även läst att han måste vara den som ansöker om att kunna få besök av mig. Jag är tidigare dömd för ringa narkotikabrott och läste att besöksformen kan påverkas av detta eller att de till och med kan neka besök?Om din pojkvän har restriktioner är utgångspunkten att han inte får ta emot besök. Om sådana ändå beviljas sker de bevakade, antingen i närvaro av polisman eller kriminalvårdspersonal.Om din pojkvän inte har restriktioner eller när de väl släpps måste han skicka en blankett om samtycke för besök till dig (3 kap. 21 § FARK Häkte). Det innebär att du måste samtycka för tillstånd till besök eller telefonsamtal. Hur det sedan fungerar varierar från häkte till häkte. Ofta finns det ett visst antal besökstider per vecka och du kan som godkänd besökare ringa och boka tid. Din pojkvän får ta emot besök i den utsträckningen det lämpligen kan ske. Dock får besök vägras om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kontroll (3 kap. 1 § Häkteslagen). Den kontroll som kan aktualiseras är visitation av dig, övervakning av besöket i närvaro av kriminalvårdstjänsteman eller att besöket äger rum med en glasruta emellan er.Tyvärr är Kriminalvården väldigt restriktiva med att bevilja besök av någon som missbrukar narkotika. Även om du kanske inte rent faktiskt missbrukar narkotika är det tyvärr den slutsats Kriminalvården kommer att dra, mot bakgrund av din dom. Av de allmänna råden till häkteslagen framkommer dock att kontrollerade besök kan medges av närstående som har narkotikamissbruk, om riskerna kan hanteras genom kontroll. Med närstående avses den intagnes make/maka, barn, föräldrar och syskon samt annan person än någon av dessa, om vederbörande har en så nära relation till den intagne att hen bör betraktas som närstående. Om ni inte är gifta eller sambo kan du således i vilket fall räknas som närstående och förhoppningsvis medges åtminstone bevakade besök.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,