Anhållen i sin frånvaro, känd av polisen

2019-05-27 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Läste om en man som blev misstänkt för ett våldsbrott och anhållen i sin frånvaro.Mannen var känd av polisen sen tidigare.Jag undrar:När är en person känd av polisen och kan anhållas i sin frånvaro? Gäller det även personer som är dömda för brott men avkännat straffet och frisläppts ? Ska inte brottet när straffet är avtjänat vara utagerat och saken glömmas,eller är personen då KÄND av polisen och kan bli misstänkt och anhållen i sin frånvaro? Kanske räcker med fortkörning för att man ska komma in i ett rättsmaskineri för alltid ?
Emilia Skantsi Flood |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du skriver att du läst om en man som blivit misstänkt för ett våldsbrott och anhållen i sin frånvaro och att han var tidigare känd av polisen tolkar jag det som att du med känd av polisen menar att han fanns med i belastningsregistret och/eller att han fingerat i andra brottsutredningar. Jag uppfattar det som att du undrar vad som krävs för att en person ska bli anhållen i sin frånvaro samt vilken betydelse det har om någon är tidigare känd av polisen.Förutsättningar för att en person ska bli anhållen En misstänkt får anhållas i väntan på att rätten ska besluta om den misstänkte ska häktas, 24 kap 6 § första stycket rättegångsbalken (RB), anhållande är således provisoriskt till häktning. Eftersom anhållandet endast är en tillfällig åtgärd, i väntan på häktning, kan tas som utgångspunkt att det, i princip, ska föreligga skäl för häktning för att en person ska bli anhållen. Förutsättningarna för häktning regleras i RB 24 kap 1–3 § där framgår bl a att personen (med undantag för den möjlighet som ges till s k utredningshäktning i 3 §) ska vara på sannolika skäl misstänkt. Av RB 24 kap 6 § andra stycket framgår ett undantag, från kravet på skäl för häktning, nämligen att den misstänkte får anhållas om han är skäligen misstänkt (en lägre misstankegrad än på sannolika skäl misstänkt) och det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning. Anhållen i sin frånvaro När någon blir anhållen i sin frånvaro innebär det att personen som ska anhållas inte befinner sig hos polisen när åklagaren fattar anhållningsbeslutet.Vilken betydelse har det om någon är "känd" av polisen?Som ovan nämnt så tolkar jag det som att du med "känd" av polisen menar att någon finns med i belastningsregistret och/eller har fingerat i tidigare brottsutredningar. En person kan inte bli anhållen bara för att denne är "känd" av polisen. Det krävs fortfarande som minst att personen är skäligen misstänkt för brottet (+ att det ska vara av synnerlig vikt för den fortsatta utredningen). Det faktum att någon är tidigare dömd för brott eller att denne funnits med i tidigare brottsutredningar är inte tillräckligt för att någon ska anses som skäligen misstänkt. Det krävs alltså något mer som pekar mot att just den personen har begått det aktuella brottet. Hoppas det besvarade din fråga Mvh

Kan jag bli häktad direkt på förhöret?

2019-05-06 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej jag är misstänkt för bedrägeri alt penningtvätt. Summan det rör säg är exakt 48.000kr. Jag har fått hem papper att inställa mig på ett förhör. Kan jag bli häktad bara så där på förhör eller?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som så att du har funderingar kring förutsättningar för häktning och när en häktning kan ske. Dessa frågor regleras i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).HäktningsgrunderFör att kunna häktas ska vissa häktningsgrunder föreligga och följande krav måste därför uppfyllas: 1. Den misstänkte måste vara misstänkt för ett brott som föreskriver minst ett år i straffskalan. Den som döms för bedrägeri och penningtvätt kan dömas till böter eller fängelse i två år. På så sätt uppfylls detta krav. (24 kap. 1 § 1 stycket RB, 9 kap 1 § BrB och 3 § Lagen om straff för penningtvätt) 2. Den misstänkte måste vara misstänkt på sannolika skäl vilket är den starkaste misstankegraden för användning av tvångsmedel och det krävs att polisen har övertygande bevisning om skuldens sannolikhet. (24 kap. 1 § 1 stycket) 3. Det måste även föreligga en risk för att den misstänkte: a) avviker. b) undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning, ellerc) fortsätter att begå brott. (24 kap. 1 § 1 stycket 1-3 punkten RB). 4. Häktning får dessutom endast ske om det ändamålsenligt, behövligt och proportionerligt. (24 kap. 1 § 3 stycket RB). 5. Häktning får inte heller ske om det kan antas att den misstänkte enbart kommer att dömas till böter. (24 kap. 1 § 4 stycket RB).HäktningsframställanOm åklagaren anser att kraven ovanför är uppfyllda så måste åklagaren lämna in en häktningsframställan till domstolen. Det betyder att åklagaren vill att domstolen ska bestämma att personen ska bli häktad.När domstolen får en häktningsframställan så måste domstolen hålla häktesförhandlingen samma dag eller senast dagen efter. Då bestämmer domstolen om personen ska bli häktad eller inte. Beslut om häktning fattas av domstol, därefter ska åtal väckas av åklagaren senast inom 14 dagar, men den tiden kan i vissa fall förlängas efter beslut av domstolen. SammanfattningsvisDet krävs alltså ganska mycket för att man ska kunna häktas. Du kan inte heller häktas innan en häktningsförhandling har ägt rum i domstolen där beslutet om häktning tas. Du kan alltså inte bli häktad redan på förhöret.Vänliga Hälsningar,

När måste åtal väckas och omhäktningsförhandling hållas?

2019-04-29 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Om man sitter häktad med restriktioner och åtal är bestämt att väckas t.ex. senast den 30 april, när måste då stämningsansökan senast lämnas till Tingsrätten? Kan stämningsansökan lämnas så sent som samma dag? Personen i detta fall har blivit först häktad och sen omhäktad en gång (omhäktning p.g.a. att man väntade svar på DNA mm). I detta fall kan det ju även bli aktuellt med omhäktning, samma fråga där, när måste detta senast lämnas in?
Hanna Sidvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det du önskar får svar på är dels när åtal måste väckas i detta fall och dels när ev. omhäktning måste ske. Frågan avser alltså häktning och åtal, vilket regleras i rättegångsbalken (RB).När måste åtal väckas? Du beskriver i din fråga att ett datum har satts för när åtal ska väckas. Detta datum kan enligt lag flyttas bakåt i tiden men även förlängas om detta begärs av åklagaren före det att tiden löpt ut, 24 kap. 18 § RB. Detta innebär alltså att stämningsansökan kan lämnas in både före och efter den 30 april, tiden får dock inte bestämmas till längre tid än vad som är nödvändigt. Enligt lag ska förundersökningen bedrivas så skyndsamt som omständigheterna tillåter, 23 kap. 4 § RB. Att förundersökningen ska bedrivas skyndsamhet är dock ingen garanti för att åklagaren inte kommer att begära mer tid, det är helt enkelt olika från fall till fall. Under förundersökningen skall utredas, vem som är skäligen misstänkt för brottet och om tillräckliga skäl föreligger för att väcka åtal mot denne. Därtill ska även bevisningen beredas i sådan grad att denna kan framställas under ett och samma tillfälle i rätten, 23 kap. 2 § RB. När detta är klart, vilket som ovan nämnts tar olika tid från fall till fall, så kommer åklagaren att väcka åtal, 20 kap. 6 § RB. Det är således svårt för mig att säkert säga när stämningsansökan kommer att lämna in i just det specifika fall som du är intresserad av. Omhäktning Enligt rättegångsbalken ska omhäktningsförhandling hållas med högst två veckors mellanrum fram till dessa att åtal väckts. Vid denna förhandling ska rätten särskilt se till att utredningen bedrivs skyndsamt, för att åtal ska kunna väckas så snart detta är möjligt, 24 kap. 18 § RB. Jag kan tyvärr inte säga exakt när nästa omhäktningsförhandling ska hållas, detta är något som domstolen bestämmer vid varje enskilt förhandlingstillfälle och är alltså inget som åklagaren ansvarar för. Men som ovan nämnts så måste en omhäktningsförhandling hållas med högst två veckors mellanrum fram till dess att åklagaren väljer att väcka åtal. Hoppas att du fått svar på din fråga trots att det kanske inte var det svar du hoppats på, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!Med vänlig hälsning

Får åklagaren förhindra brevkontakt mellan en häktad person och dennes anhöriga?

2019-04-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Min son är anhållen 8 april och häktad idag är 25 april. han är kvar i häktet med restriktioner.jag har skickat 2 brev till häktet det vekar att han inte fått något brev. Jag fick inget kontakt med honom.Förmodligen att åklagare stoppar brev från oss. Jag har inte skrivit något att det finns anledning att stoppa de.Får åklagare förbjuda eller fördröja allt kontakt med häktade person??
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga rör din son som sitter häktad misstänkt för brott, finns regler om detta i häkteslagen (här). Domstolen kan ge åklagaren tillstånd att fatta beslut om den som häktats ska ha restriktioner, och det betyder att den häktades kontakter med omvärlden begränsas. Undersökningsledaren eller åklagaren kan bestämma att den misstänkta ska vara häktad med restriktioner om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på något annat sätt försvårar utredningen, 6 kap 1 § häkteslagen (här). När en person sitter häktad med restriktioner kan det bland annat vara så att åklagaren granskar brev som skickas till den häktade, men det kan också vara så att åklagaren stoppar alla brev som skickas till den häktade, 6 kap 2 § punkt 7 häkteslagen (här). Du skriver i din fråga att din son är häktad med restriktioner. Det kan alltså vara så att åklagaren har bestämt att han inte får ta emot brev, och åklagaren har rätt att bestämma det. Huruvida åklagaren gjort rätt i att bestämma att din son ska vara häktad med restriktioner kan jag dessvärre inte svara på. Vänligen,

Brev skickat till person under häktning

2019-05-22 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Jag skickade brev till en häktad person men fick brevet åter, vad innebär det? Jag trodde att brevet skulle finnas kvar tills den dagen han blir fri.
Tilde Skånvik |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga handlar om brev som skickas till någon som sitter häktad. Svaret kommer att besvaras enligt Häkteslag (2010:611). Kan brev skickas till en person som sitter häktad?Under tiden då en person sitter häktad kan vissa begränsningar beslutas av domstolen (24 kap. 5 § RB). Restriktionerna får avse inskränkningar i rätten att placeras eller vistas med andra, följa vad som händer i omvärlden, tillgång till tidskrifter och tidningar, ta emot besök och/eller brev samt stå i telefonkontakt med någon annan (6 kap. 2 § HäktesL). Brev som skickas till den häktade som inte får tas emot får istället hållas kvar (3 kap. 7 § tredje stycket HäktesL). Ett brev som hålls kvar får granskas om den häktade samtyckt till granskningen eller om det föreligger säkerhetsskäl (3 kap. 8 § HäktesL). Precis som du skriver så ska brevet hållas kvar tills det kan lämnas ut till den häktade så snart som möjligt och senast när personen inte längre ska vara häktad (3 kap. 9 § HäktesL). SlutordBrev som skickats till häktet kommer antingen att granskas och sedan ges till den häktade. Alternativt så kommer brevet förvaras fram till dessa att häktningen är över och sedan överlämnas. För att försöka ge dig något svar så skulle det kunna vara så att det är posten som har skickat tillbaks brevet och inte kriminalvården. Hoppas att du fått svar på din fråga och annars så får du gärna återkomma. Allt gott,

Har polisen gjort sig skyldiga till hemfridsbrott?

2019-04-30 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! För två dagar sedan blev jag uppringd av Tingsrätten eftersom jag är målsägande i ett brottmål. Jag var bortrest och hade därför inte fått posten med delgivningen. Jag sa att jag inte klarar av att infinna mej eftersom jag är sjukskriven för PTSD efter händelsen. Jag vägrade också att ta emot delgivningen via telefon. Jag lät mitt målsägarbiträde ge rätten mina läkarintyg. Sent igår eftermiddag blir jag kontaktad av mitt målsägarbiträde som talar om att de inte godtog intygen. Jag hotades med vite och hämtning. Jag meddelade då att jag kommer att inställa mej, men att jag inte kommer att svara på några frågor.Så igår kväll står helt plötsligt en polis och glor in genom mitt köksfönster. Jag blir fullständigt chockad. Hon och hennes uniformerade kollega går sedan genom porten som då öppnats av grannar. Jag frågar vad de håller på med och ber de lämna mej ifred. Då kastar polisen in ett kuvert i min hall. Jag kastar ut det igen, stänger och låser dörren.Uppfattar detta som ett hemfridsbrott, är det det? Har även läst att husrannsakan vid delgivning bara får ske vad gäller den tilltalade. Stämmer det?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag har tolkat din fråga, undrar du om polisen har agerat i strid med lagen eller inte. Enligt (28 kap. 2 § rättegångsbalken) har polisen en möjlighet att använda husrannsakan för ett eftersöka en person efter att delgivning misslyckats. För att fatta beslut om husrannsakan krävs det att det finns synnerlig anledning att anta att den eftersökte befinner sig där. Detta kallas för personell husrannsakan och är ett så kallat straffprocessuellt tvångsmedel. Det bör påpekas att det är en ingripande åtgärd som ska utnyttjas med stor restriktivitet. I artikel 8 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna stadgas att den enskilde har rätt till sitt privatliv och inskränkningar i hemfriden skall göras med försiktighet. Sammanfattningsvis kan man säga att polisen har möjligheten, men att den inte skall missbrukas. Jag skulle säga att deras försök med att kasta in delgivningen i din hall inte är något missbruk av inskränkningen i hemfriden. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Möjlighet att kontakta häktad om tidigare straffad

2019-04-29 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej. Min pojkvän sitter häktad. Jag är dömd sedan tidigare dock var jag 17 år då. Och jag undrar om vi kommer kunna ha kontakt utöver brev? Telefon/besök. Tacksam för svar!
Hanna Sidvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kommer att kunna hålla kontakten med din pojkvän både via brev och troligen telefon trots att du är dömd sedan tidigare, detta förutsatt att han inte sitter häktad med restriktioner. Är din pojkvän häktad med restriktioner får han inte ha någon kontakt med någon annan än sin advokat. Det framgår dock inte av din fråga om så är fallet men jag kommer i mitt svar att utgå från att så inte är fallet. Brev Brev som kommer till häktet kommer att granskas innan det kommer fram till din pojkvän, detta görs för att se till att det inte innehåller några otillåtna föremål. Den häktade måste godkänna granskningen för att få sina brev. Annars delas breven ut när personen lämnar häktet.Efter granskning förseglas kuvertet och när det delas ut får din anhörige veta att det har granskats. Närmare information om hur du går till väga för att skicka brev finns på kriminalvårdens hemsida: https://www.kriminalvarden.se/for-familj-och-vanner/telefon-och-brev/Telefon Du kommer även att kunna hålla kontakten med din pojkvän via telefon. Den som är häktad eller sitter i fängelse behöver ett telefontillstånd för att kunna ringa. Kriminalvården kan dock neka telefontillstånd om det till exempel finns misstanke om att samtal kan äventyra säkerheten. För att bedöma om ett tillstånd behöver nekas kan Kriminalvården göra kontroller av dig i till exempel Polisens misstanke- och belastningsregister. När Kriminalvården bedömer om den intagne ska få tillstånd att ringa tittar de även på den intagnes omständigheter, till exempel vad den intagne sitter häktad för. Det som kan bli svårt med beaktande av att du är dömd sedan tidigare är alltså att det kan bli så att du inte får telefontillstånd, detta är dock något som bedöms av kriminalvården och som avgörs från fall till fall. Det finns mer info på kriminalvårdens hemsida även om telefonsamtal. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen! Med vänlig hälsning

Envarsgripande, tillåtet om fängelse kan följa på brottet – Vad gäller om brott av normalgraden har fängelse i straffskalan men inte om brottet är ringa?

2019-04-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Enligt RB 24:7 får envar gripa då brott begåtts på vilket fängelse kan följa. De flesta brott i BrB har fängelse som påföljd. Hur skall man tolka då ett brott av normalgraden inte har fängelse men ett grovt brott har det? T.ex. har BrB 5:1 förtal endast bötesstraff medan BrB 5:2 grovt förtal har fängelse i högst två år. Än knepigare blir det i BrB 12:1 och 12:2 som kan ge fängelse men Brb 12:2a endast har böter.
Emilia Skantsi Flood |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din förvirring. Men RB 24:7 ska tolkas så att man skiljer på t ex förtal BrB 5:1 som endast har böter i straffskalan och grovt förtal, BrB 5:2, som har fängelse i straffskalan. Det innebär att det är envar får gripa någon har begått ett grovt förtal men inte förtal. Samma sak gäller brotten i 12 kap, dvs envarsgripande är tillåtet avseende skadegörelse, BrB 12:1 och 2, men inte åverkan, BrB 12:2a. Jag förstår att det kan tyckas vara märkligt att skilja på brott inom samma brottstyp på det viset särskilt som det är svårt att veta om något utgör t ex grovt förtal eller förtal av normalgraden men i praktiken leder det inte till så mycket svårigheter. Envarsgripanden är nämligen inte jätte vanligt och särkilt inte av en som begått ett sådant brott som förtal.Hoppas du känner att det besvarade din fråga! Hälsning