Sekretess för intagen inom kriminalvården

2020-10-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Kan man på något sätt ta del av information gällande brev,samtalslista för en intagen på häktet? denne har ej några restriktioner kvar och även fått sin dom i väntan på att bli förflyttad till anstalt. kan den intagne i häktet begära själv ut sin samtalslista där det framkommer vilka som intagen får ringa? ellerKan intagen ge fullmakt så man kan ta del av dessa handlingar på något sätt?MvhT.L
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Information om häktade och intagna i Kriminalvården omfattas av sekretess, enligt 35 kap. 15 § OSL. I lagrummet framgår det "sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs". Sekretessen gäller även för anhöriga. Klienten kan dock själv ge tillåtelse att information lämnas ut till en viss person, varpå en sekretessprövning får göras. Jag vet faktiskt inte om klienten kan begära ut sin samtalslista. Det känns dock som en möjlig åtgärd. För att få mer klarhet i frågan rekommenderar jag att kontakta kriminalvården direkt.Med vänliga hälsningar,

När får polisen stanna och genomsöka en bil?

2020-10-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Om man blir stannad av polisen i trafiken, under vilka omständigheter behöver man gå ut ur bilen om man blir ombedd av polisen att göra det? Finns de några riktlinjer för polisen och som privatperson när man måste göra det? (lämna bilen)Och får polisen då göra en kroppsvisitation när man lämnat bilen? ibland säger polisen, "för säkerhetskull", men man måste ju vara skäligen misstänkt för ett brott med fängelsestraff på skalan men jag kan inte tro att trafikstopp brukar ha dessa misstankar i sig. Tack på förhand!
Melvin Keric |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När får polisen stanna och genomsöka ett fordon?För att en polis ska ha rätt att stoppa ett fordon måste ett av fyra grunder enligt Polislagen 22 § vara uppfyllda. Dessa är: 1. Det ska finnas anledning att anta att någon i bilen begått ett brott.2. För att ett ingripande med stöd i annan lag ska kunna göras.3. Att en husrannsakan ska kunna göras, eller,4. Att reglera trafiken.Det räcker med att en av de fyra punkterna är uppfyllda för att polisen ska få stanna ett fordon.Husrannsakan i bilPolisen har rätt att genomsöka ett fordon om det genom husrannsakan finns tillåtelse, enligt 28 kap. 1 § RB. (en bil räknas i lagens mening som ett slutet förvaringsställe och kan därför bli föremål för en husrannsakan).För att en husrannsakan ska tillåtas krävs det:- Anledning att anta att ett brott har begåtts, där fängelse kan vara en påföljd.- Om det finns omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott eller förverkande av brottslig verksamhet. Det finns en möjlighet för polisen att genomsöka ett fordon på eget bevåg, dvs utan förordnande av husrannsakan, enligt polislagen 20 a §. I lagrummet framgår att "En polisman får genomsöka ett fordon eller en båt i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken". Det ska alltså vara ett ingripande med förebyggande syfte: att söka efter vapen eller tillhyggen som kan användas vid brott mot liv och hälsa och, det måste kunna antas att vapnen och tillhyggena faktiskt finns i bilen. Det bör även påminnas om att polisens ingripande ska vara proportionerlig, dvs inte mer ingående än nödvändigt. Ingripandet får därmed inte vara godtyckligt, Polislagen 8 §.KroppsvisitationKroppsvisitation regleras i 28 kap. 11 §. En kroppsvisitation får företas när det finns anledning att anta att ett brott som kan ge fängelsestraff har begåtts. Personen som visiteras ska vara skäligen misstänkt för brottet i fråga, och syftet med visitationen ska vara att söka efter föremål som kan tas i beslag samt vara av betydelse för utredningen, som t.ex. narkotika, vapen, stöldgods m.m. I vissa fall kan dock även en person som inte är skäligen misstänkt bli kroppsvisiterad, men detta är enbart om det finns en synnerlig anledning för polisen att anta att de kommer hitta något som de kan ta i förvar eller om det kan vara till betydelse för utreda ett brott.Det framgår även av 19 § Polislagen, att:En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändigav säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, ellerför att hans identitet skall kunna fastställas.Måste man lämna bilen?Samtliga åtgärder (kroppsvisitation, genomsökande/husrannsakan av fordon) förutsätter att föraren går ut ur bilen. Om föraren inte gör sig medgörlig och sätter sig till motvärn kan denne göra sig skyldig till våldsamt motstånd enligt 17 kap. 4 § BrB. Polisen har även, enligt 10 § Polislagen, rätt att använda sig av våld för att genomföra en tjänsteåtgärd (punkt 4 och 5) i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt.Med vänliga hälsningar,

Hur länge får man sitta häktad? Hur fungerar restriktioner?

2020-10-18 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Kan jag som mamma få veta hur länge min son sitter häktad .Han har suttit häktat 5 veckor nu.Kan jag som mamma få hjälp av polis med mer stöd .Om häktning och hans restriktioner. MWH En ledsen mamma.
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som mamma är det självklart att man känner stor oro när ens barn sitter häktad, särskilt när det har pågått under en längre tid. Därför kommer jag börja med att gå igenom de allmänna grunderna för häktning, för att du ska få insyn i varför din son har blivit häktad och hur detta går till. När får en person häktas?Inom svensk rätt finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att en person ska få häktas. Till att börja med måste brottet som personen misstänks ha begått ha ett föreskrivit fängelsestraff på minst ett års tid (24 kap. 1 § st. 1 rättegångsbalken). Jag kan förstås inte veta vad din son är misstänkt för, men brottet måste kunna leda till ett års fängelse. Hur långt fängelsestraff som kan utdömas står alltid i lagtext, vilket återfinns i brottsbalken. Utöver kravet på att brottet i sig ska ha ett straff på minst ett år finns ytterligare tre förutsättningar, varav minst en måste vara uppfylld för att häktning ska kunna aktualiseras. Dessa är om det "med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han…"1. avviker eller undandrar sig lagföring/straff (s.k flyktfara).2. undanröjer bevis eller försvårar utredningen (s.k kollusionsfara). 3. fortsätter sin brottsliga verksamhet (s.k recidivfara).(24 kap. 1 § st. 1 p. 1-3 rättegångsbalken). Om det finns risk för att något av ovanstående situationer uppstår finns det grund för häktning. Vidare får man även häkta en person som är misstänkt för ett brott som har fängelsestraff på två år eller mer, förutsatt att det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas (24 kap. 1 § st. 2 rättegångsbalken). Det måste ta ett officiellt beslut av rätten att häkta en person. I detta beslut ska det anges vad för brott som den häktade misstänks för och vad grunden för häktning är (24 kap. 5 § rättegångsbalken). Detta är därför en allmän handling vilken du har rätt att begära ut från domstolen som beslutat om häktningen. Beroende på brott kan detta vara sekretessbelagt, men för att du ska få en bättre bild av vad det är som pågår rekommenderar jag att du begär ut handlingen. Domstolen i fråga får göra en sekretessprövning om de kan lämna ut belsutet eller inte. Hur länge kan din son sitta häktad?Det finns ingen tidsgräns för hur länge din son kan sitta häktad. Däremot de krav som skrivit om ovan bestå för att din son ska få fortsätta hållas häktad. För att säkerställa att dessa krav fortfarande föreligger sker en häktesförhandling var senast var fjortonde dag under häktestiden (24 kap. 18 § st. 3 rättegångsbalken). När domstolen har beslutat om häktning måste en tid för åtal också bestämmas. Tiden får åtal får inte bestämmas längre än vad som är oundgängligen nödvändigt (24 kap. 18 § st. 1 rättegångsbalken). Om åtal kan väckas tidigare än den beslutade tiden får detta dock ske. Domstolen får häva ett häktningen om det inte längre finns skäl för beslutet eller om åtalet inte väckts inom den tid som angetts och förlängning inte begärts. Även åklagaren har rätt att häva häktningsbeslutet innan åtal har väckts (24 kap. 20 § rättegångsbalken). Dessa möjligheter till att avsluta en häktning finns, men det finns ingen maxgräns för hur länge din son får sitta häktad. Vad gäller hans restriktioner?Om din son häktats med restriktioner innebär detta att åklagaren måste pröva om din sons kontakter med omvärlden får inskränkas (24 kap. 5 a § rättegångsbalken). Dessa restriktioner får meddelas endast om det finns risk för undanröjande av bevis eller att din son på annat sätt kan försvåra sakens utredning. Restriktionerna kan innebära att din son inte får ta emot besök, umgås med andra häktade, att åklagaren läser hans post eller att han inte får se på TV eller lyssna på radio vilket du kan läsa mer om på Kriminalvårdens hemsida >här<. Det finns inte heller någon tidsgräns för hur länge en person får sitta häktad med restriktioner, men huvudregeln är att restriktioner ska användas sparsamt. Åtgärden med restriktioner måste stå i proportion till syftet. Därför kan brottet han är misstänkt för påverka huruvida restriktioner krävs eller ej. Det går dock att överklaga beslutet om häktning med restriktioner (49 kap. 5 § p. 6 rättegångsbalken).Sammanfattande svar Det går tyvärr inte att säga hur länge din son kommer sitta häktad, men förhoppningsvis har du fått lite mer förståelse kring situationen och gällande regler på området häktning. Du nämner restriktioner i din fråga; om det är så att din son exempelvis inte får träffa dig kan det vara en god idé att överklaga beslutet. Du undrar också över möjlighet till hjälp och stöd; förutsatt att det inte föreligger sekretess bör polis/åklagare besvara de frågor du har, eftersom dessa myndighetsutövning har krav på att vara behjälpliga (6 § förvaltningslagen). Vidare finns det bra information och stöd för anhöriga på Kriminalvårdens hemsida, vilket du kan läsa om >här<Hoppas du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan en förälder få veta hur länge ens barn kommer sitta häktat?

2020-10-13 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Kan jag som mamma få veta hur länge min son sitter häktad .Han har suttit häktat 5 veckor nu.Kan jag som mamma få hjälp av polis med mer stöd .Om häktning och hans restriktioner. MWH En ledsen mamma.
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för att du hör av dig till oss på Lawline med din fråga.I Sverige finns det ingen gräns på hur länge en person kan sitta häktad. Om en person som misstänks för brott häktas får denne hållas häktad i högst fjorton dagar, sedan måste beslutet omprövas med en ny häktningsförhandling (24 kap. 18 § stycke tre RB). Det innebär alltså att din son tekniskt sett kan sitta häktad på obegränsad tid, men varannan vecka måste beslut tas om huruvida din son ska fortsätta hållas häktad eller inte. Det går därför inte att säga på förhand hur länge en person sitter häktad, utan det prövas istället löpande. Om man vid en omprövning av häktningsbeslutet anser att det inte längre finns skäl för häktning ska man släppas omedelbart (24 kap. 19 § stycke två RB). Din son kommer då att vara på fri fot fram till en eventuell rättegång.Den myndighet som ansvarar för Sveriges häkten är Kriminalvården, alltså kan du inte vända dig till polisen för att få veta mer om hur din son har det i häktet. Du kan dock kontakta Kriminalvården för att få se vad det finns för möjligheter att ha kontakt med din son och/eller besöka honom. Det kan dock vara bra att veta om att dessa möjligheter kan begränsas av om din son tex har restriktioner, som inte tillåter honom att ha kontakt med andra. Detta beror på ifall åklagaren har bedömt att det finns en risk att det påverkar utredningsarbetet (6 kap. 1 § Häkteslagen).Som anhörig till en person som är frihetsberövad kan det kännas både tungt och svårt, och det är inte ovanligt att man bär på många tankar och funderingar. Det finns dock mycket stöd och hjälp att få, med allt ifrån praktiska frågor kring ekonomi och försäkringar och/eller tankar och känslor kring hur det ska gå. Många föreningar erbjuder möjlighet att komma i kontakt med andra i liknande situation eller att få samtalsstöd. Kriminalvården har gjort en bra lista på flera olika organisationer som på olika sätt arbetar med stöd för anhöriga, förhoppningsvis kanske du kan hitta en organisation som kan erbjuda den stöttningen du behöver.Hoppas att svaret varit till någon hjälp. Önskar dig all lycka till!Vänliga hälsningar,

Brev på häktet

2020-10-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Jag fick ett brev skickat till mig för ungefär 2 år sedan av min dåvarande pojkvän från häktet. Jag har tyvärr tappat bort det brevet men vill gärna ha det igen. Problemet är att jag inte minns vilket häkte han skrev ifrån. Min fråga är: Sparas någon form utav kopia på brev som skickas från den som sitter häktad? Finns det någon möjlighet för mig att ta del av den kopian? Hur går jag isådanafall tillväga om jag inte vet vart han satt häktad?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är tyvärr att det inte är fallet. Personalen på häktet har endast rätt att kontrollera posten som den häktade skickar och tar emot, om den häktade godkänner det eller om det är nödvändigt ur säkerhetssynpunkt. Om brev har hållits från personen, får denne breven efter att denne släpps. Detta regleras i 3 kap 6- 10 §§. Breven som skickats ut har ev. kontrollerats men kopior sparas inte. Med vänlig hälsning

Begära någon häktad.

2020-10-18 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej min bror har blitt tagen av polisen för ett rån säger de men den dagen de snackar om har han mossor med vittnen som säger att han inte har något me de att göra. De har pratat med alla gjort min mammas lägenhet upp og ner og inte hittat något ändå så er han kvar i häktet. Han har vart där i 3 veckor och nu vill de göra de längre han er 19 år och har aldrig haft något med polisen att göra. Er de ens lov og göra så här?
Aya Alwan |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst bör nämnas att kraven för häktningen inte är lika höga som för en fällande dom. Av 24 kap 1 § Rättegångsbalken framgår att den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket det är föreskrivet fängelse ett år eller däröver får häktas. Enligt rånparagrafen i 8 kap 5 § Brottsbalken kan man dömas till fängelse lägst 1 år eller högst 6 år. Därför kan den som på sannolika skäl misstänkt för rån häktas på begäran av åklagaren. Domstolen ska vidare bedöma om det finns risk för att den misstänkte Avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff Undanröja bevis eller på något annat sätt försvåra sakens utredning eller fortsätter med sin brottslighet Om något av dessa ovanstående förutsättningar föreligger, finns det anledning att häkta personen. I 24 kap 4 § Rättegångsbalken finns det en undantagsregel som säger att den som på grund av ålder, hälsotillstånd, eller någon annan liknande omständighet kan befaras att häktning skulle komma att medföra allvarligt men för den misstänkte, får häktning ske endast om det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas. Med ålder avses såväl hög som låg ålder. Dock är jag inte säker på om denna undantagsregel kommer att aktualiseras med tanke på de höga krav som ställs. I häktningsbeslutet ska det även anges grunden för häktningen i enlighet med 24 kap 5 § Rättegångsbalken. Vidare framgår av 24:9a Rättegångsbalken att den som häktas har rätt att ta del av de omständigheter som ligger till grund för beslutet om häktning Rätten skall omedelbart häva ett häktningsbeslut om det inte längre finns skäl för beslutet (24:20 RB) Det finns möjligheter till ersättning för den som har varit oskyldigt häktad enligt 24 kap 24 §. Sammanfattningsvis kan sägas att häktning får ske så fort det finns en misstanke om att en person kan ha begått brottet. Häktningstiderna tenderar också att vara hyfsat långa. Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

när kan man få veta var en person finns som blivit frihetsberövad på grund av brott?

2020-10-18 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej.Min bror har blivit o händertagen av polis. Han va på väg hem från sitt jobb långt upp i landet. Det var en slump att vi fick veta att polis tagit sig in i hans hus nere i skåne. Mamman till hans dotter har försökt ta reda på var han befinner sig och varför, ringde polisen men fick bara veta att han va hos dom.. Finns det någon möjlighet att få reda på detta? Vi är ju klart oroliga. Förstår det är sekretess, men något livstecken önskar vi såklart.Vänliga hälsningar
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din bror har blivit omhändertagen av polisen med anledning för att han har blivit misstänkt för brott, och nu undrar du hur du kan få kontakt med honom eller få reda på vart han finns. Omhändertagen - gripen - anhållen – häktad En person kan omhändertas och medföras av polisen till förhör (23 kap. 7§ rättegångsbalken). Han kan därefter ha blivit gripen och kan hållas kvar för förhör i längst 12 timmar (23 kap. 9§ rättegångsbalken). Därefter måste han anhållas om de ska hålla kvar honom. Han får vara frihetsberövad under högst 96 timmar totalt, sedan måste tingsrätten hålla en häktningsförhandling där han kan begäras häktad för att han ska fortsätta vara frihetsberövad (24 kap. 6§ samt 13§ 2st. rättegångsbalken). Häktning sker på obestämd tid, men får omprövas var 14e dag. Detta innebär att ni sannolikt vi detta lag fått reda på om personen har begärts häktad, för den uppgiften är en offentlig uppgift och täcks inte av sekretessen. Den som har frihetsberövats genom gripande, anhållande eller häktning har rätt att så snart som möjlig underrätta sina anhöriga om detta. Men polisen får besluta att skjuta upp detta om det är nödvändigt för sakens utredning, exempelvis ska den misstänkte inte kunna undanröja bevisning eller påverka utredningen (24 kap. 21a§ rättegångsbalken). Den misstänkte får dock också begära att underrättelse till anhöriga inte ska ske, och då får polisen inte göra detta såvida det inte finns synnerliga skäl för det. När kan ni får mer informationSannolikt kommer ni inte kunna få mer information om var din bror finns, förrän han begärts häktad, vilket bör vara väldigt snart om inte redan den tiden har gått ut. Då lär han nog ha blivit frisläppt redan. Det är polisen som avgör om man kan häva sekretessen på vissa uppgifter, då det inte får vara till men för utredningen eller personen som är misstänkt. Jag kan tyvärr inte ge er ett mer specifikt svar, då det är en bedömning som polisen gör i varje enskilt fall. Men om han begärs häktad kommer uppgifterna om vart han förs att bli offentliga.Hoppas ni ha fått någon vägledning i era frågor!Vänligen,

Hur länge kan man sitta häktad med restriktioner?

2020-10-08 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Min man sitter häktad utan restriktioner och han var på en gemensam avdelningar där han fick vistas med andra intagna, men han blev flyttad till ett restriktions häkte igen efter en dispyt med en vårdare. Ingen har hört på hans del av händelsen, han har inte fått yttra sig någonting, dom har bara gått på vårdarens ord. Vår fråga är hur länge kan dom som max sätta han i avskildhet på detta restriktionshäkte innan dom måste ta tillbaka han till ett gemensamt häkte igen? För nu sitter han isolerad trots att han inte har några restriktioner.
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vad gäller ang restriktioner i häktet?Huvudregeln är att häktning med restriktioner endast får meddelas om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (24 kap. 5a § rättegångsbalken). Fråga om restriktioner ska prövas av undersökningsledaren eller av åklagaren enligt 6 kap. 3 § häkteslagen. Det finns ingen fastlagd tidsgräns för hur länge en person kan sitta häktad eller hur länge man kan ha restriktioner, men utgångspunkten är att restriktioner ska användas sparsamt och inte gå utöver vad som är nödvändigt för ändamålet. Här talar man om att åtgärden ska stå i proportion till syftet. Det innebär att man gör en avvägning mellan de olägenheter som restriktionerna innebär för den häktade, gentemot risken för intrång samt brottets allvar. Jag tolkar situationen som att en sådan risk inte föreligger, och därför tycker jag att det låter ofattbart att din man sitter häktad med restriktioner pga en dispyt med en vårdare (med reservation för att jag inte vet hur hela situationen ser ut eller inte har tillgång till samma information som åklagaren har). Det framgår dessutom av riksåklagarens riktlinjer att åklagaren måste motivera skälen till varje enskild restriktion, samt göra en noggrann proportionalitetsprövning i varje enskilt fall innan beslut om restriktioner får medges. Du kan läsa mer om det här. Vad kan du göra?Först och främst kan den häktade överklaga tingsrättens beslut om att bevilja restriktioner enligt 9 kap. 5 § 6 p. rättegångsbalken. Det uppställs vissa formkrav på överklagan, tex ska den vara skriftlig och man ska även ange vilket beslut man vill överklaga och varför ( 52 kap. 1 och 3 §§ rättegångsbalken). Jag skulle rekommendera att din man tar kontakt med sin försvarare, ifall han inte har har tilldelats någon försvarsadvokat så kan han begära en enligt 21 kap. 3 a § rättegångsbalken. Det är även möjligt för dig eller din man att göra en JO-anmälan avseende kriminalvårdens/åklagarens hantering. Där kan ni argumentera för att restriktionerna inte varit proportionerliga eller nödvändiga, samt bristen på information som ni borde ha delgivits. Jag hoppas att mina svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänliga hälsningar,