Restriktioner för intagna som är misstänkta för brott

FRÅGA
Min kille sitter häktad utan restriktioner i väntan på plats på anstalt. Han har fått upprepade nekade telefontillstånd till mig utan rimlig anledning, jag är inte dömd sedan tidigare. Jag fick vid några tillfällen prata med honom via hans pappa som fått godkänt telefontillstånd, som de sedan drog tillbaka. I beslutet anger de att de har läst mina brev där vi sagt att vi pratat med varandra. Får de verkligen läsa breven, tanken är väl att de ska granska så att inga otillåtna föremål kommer in?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att din fråga dels handlar om huruvida din pojkvän ålagts med restriktioner eller ej, dels om försändelser till din häktade pojkvän får granskas eller ej. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av rättegångsbalken (nedan förkortad RB) samt häkteslagen (nedan förkortad HL).

Restriktioner för en intagen som är misstänkt för brott
Den som har blivit häktad kan åläggas med s.k. restriktioner. Detta görs på begäran av åklagaren som prövar om den häktades kontakter med omvärlden ska få inskränkas. Tillstånd till sådana restriktioner får meddelas endast om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (24 kap. 5 a § stycke 1 RB och 6 kap. 1 § stycke 1 HL).

En av de aktuella restriktionerna får avse inskränkningar i rätten att stå i förbindelse med annan genom elektronisk kommunikation, så som exempelvis kommunikation genom telefon (6 kap. 2 § punkt 6 HL). Den intagne får endast stå i förbindelse med en annan person genom elektronisk kommunikation i den utsträckning det lämpligen kan ske (3 kap. 4 § stycke 1 HL). Sådan kommunikation får däremot vägras om det kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom avlyssning (3 kap. 4 § stycke 2 HL).

Det är rätten som meddelar tillstånd till restriktioner men åklagaren som avgör om rättens tillstånd ska utnyttjas. Åklagaren ska fortlöpande ta ställning till behovet av restriktioner och ompröva sitt beslut så ofta det finns anledning till det (6 kap. 3 § HL). Det innebär i ditt och din killes fall att han från början kan ha häktats utan restriktioner, men att detta beslut kommit att omprövas med tiden.

Granskning av försändelser till en intagen
En intagen kan även åläggas med restriktioner avseende inskränkningar i rätten att sända samt ta emot försändelser (6 kap. 2 § punkt 7 HL). En intagen får vägras att sända eller ta emot en försändelse, exempelvis ett brev, om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten (3 kap. 7 § stycke 2 HL). En sådan försändelse får då hållas kvar (3 kap. 7 § stycke 3 HL). En försändelse som hålls kvar får granskas antingen om den häktade samtyckt till detta eller om det är nödvändigt av säkerhetsskäl (3 kap. 8 § stycke 1 HL). Det innebär alltså att dina brev får granskas om den intagne har medgett det eller om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. En granskning kan genomföras på olika sätt, antingen som genomlysning, öppnande utan genomläsning eller öppnande med efterföljande genomläsning (prop. 2009/10:135 s. 193).

Hålls en försändelse kvar, ska den, om inte särskilda skäl talar mot det, lämnas ut till den intagne så snart som möjligt och senast när denne inte längre ska vara frihetsberövad (3 kap. 9 § HL).

Jag hoppas det gav svar på dina funderingar, om inte är du välkommen att återkomma.

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (265)
2021-12-04 När har polisen rätt att stoppa mig samt utföra ett utandningsprov?
2021-12-04 När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?
2021-11-30 Hur länge får man vara häktad?
2021-11-29 Vad händer om man visar upp sin kompis legitimation på en nattklubb? Kan legget beslagtas?

Alla besvarade frågor (97679)