När får polisen stanna och genomsöka en bil?

FRÅGA
Hej! Om man blir stannad av polisen i trafiken, under vilka omständigheter behöver man gå ut ur bilen om man blir ombedd av polisen att göra det? Finns de några riktlinjer för polisen och som privatperson när man måste göra det? (lämna bilen)Och får polisen då göra en kroppsvisitation när man lämnat bilen? ibland säger polisen, "för säkerhetskull", men man måste ju vara skäligen misstänkt för ett brott med fängelsestraff på skalan men jag kan inte tro att trafikstopp brukar ha dessa misstankar i sig. Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När får polisen stanna och genomsöka ett fordon?

För att en polis ska ha rätt att stoppa ett fordon måste ett av fyra grunder enligt Polislagen 22 § vara uppfyllda. Dessa är:

1. Det ska finnas anledning att anta att någon i bilen begått ett brott.

2. För att ett ingripande med stöd i annan lag ska kunna göras.

3. Att en husrannsakan ska kunna göras, eller,

4. Att reglera trafiken.

Det räcker med att en av de fyra punkterna är uppfyllda för att polisen ska få stanna ett fordon.

Husrannsakan i bil

Polisen har rätt att genomsöka ett fordon om det genom husrannsakan finns tillåtelse, enligt 28 kap. 1 § RB. (en bil räknas i lagens mening som ett slutet förvaringsställe och kan därför bli föremål för en husrannsakan).

För att en husrannsakan ska tillåtas krävs det:

- Anledning att anta att ett brott har begåtts, där fängelse kan vara en påföljd.

- Om det finns omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott eller förverkande av brottslig verksamhet.

Det finns en möjlighet för polisen att genomsöka ett fordon på eget bevåg, dvs utan förordnande av husrannsakan, enligt polislagen 20 a §. I lagrummet framgår att "En polisman får genomsöka ett fordon eller en båt i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken". Det ska alltså vara ett ingripande med förebyggande syfte: att söka efter vapen eller tillhyggen som kan användas vid brott mot liv och hälsa och, det måste kunna antas att vapnen och tillhyggena faktiskt finns i bilen. Det bör även påminnas om att polisens ingripande ska vara proportionerlig, dvs inte mer ingående än nödvändigt. Ingripandet får därmed inte vara godtyckligt, Polislagen 8 §.

Kroppsvisitation

Kroppsvisitation regleras i 28 kap. 11 §. En kroppsvisitation får företas när det finns anledning att anta att ett brott som kan ge fängelsestraff har begåtts. Personen som visiteras ska vara skäligen misstänkt för brottet i fråga, och syftet med visitationen ska vara att söka efter föremål som kan tas i beslag samt vara av betydelse för utredningen, som t.ex. narkotika, vapen, stöldgods m.m.

I vissa fall kan dock även en person som inte är skäligen misstänkt bli kroppsvisiterad, men detta är enbart om det finns en synnerlig anledning för polisen att anta att de kommer hitta något som de kan ta i förvar eller om det kan vara till betydelse för utreda ett brott.

Det framgår även av 19 § Polislagen, att:

En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig

av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, ellerför att hans identitet skall kunna fastställas.

Måste man lämna bilen?

Samtliga åtgärder (kroppsvisitation, genomsökande/husrannsakan av fordon) förutsätter att föraren går ut ur bilen. Om föraren inte gör sig medgörlig och sätter sig till motvärn kan denne göra sig skyldig till våldsamt motstånd enligt 17 kap. 4 § BrB.

Polisen har även, enligt 10 § Polislagen, rätt att använda sig av våld för att genomföra en tjänsteåtgärd (punkt 4 och 5) i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?