Fri från häktet i väntan på dom

2020-06-28 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej,Vad händer när en person blir släppt från häktet i väntan på en eventuellt kommande dom? Lever man som vanligt eller har man någon form av restriktoner?
Carolina Olsson |Reglerna om häktning finns i 24 kap. Rättegångsbalken(RB). Häktningsskäl Ett krav för att bli häktad är att personen på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge minst ett års fängelse. För den som är misstänkt för ett brott på sannolika skäl måste minst ett av nedanstående häktningsskäl vara uppfyllda enligt 24 kap. 1 § 1st. RB:1. Flyktfara - om det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att dra sig undan lagföring och fly,2. Kollusionsfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att försvåra brottsutredningen genom att t.ex. undanröja bevis och3. Recidivfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att fortsätta att med brottslig verksamhetÄr straffet för det misstänkta brottet två år eller mer är utgångspunkten att häktning ska ske, om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas enligt 24 kap. 1 § andra stycket RB. Häktningen kan upphävasDet beslutas i regel om häktning i två veckor i taget. Inom den tiden måste åklagaren antingen begära omhäktning eller väcka åtal enligt 24 kap. 18 § RB.Om det inte väcks åtal eller begärs omhäktning inom tidsramen ska rätten omedelbart häva häktningsbeslutet och frige den misstänkte fram till rättegången. Likaledes ska häktningen omedelbart upphävas om det inte längre finns skäl för häktning, dvs. om något av kraven ovan inte längre är uppfyllda enligt 24 kap. 20 § RB. Fri i väntan på domNär en person som i din fråga släpps efter rättegång i väntan på dom beror detta oftast på att domstolen tror sig komma fram till ett frikännande eller att straffet endast kommer att bestå av böter. Som svar på din fråga finns det inga restriktioner om man släpps från häktet i väntan på dom. Detta eftersom att det inte längre finns anledning att personen sitter häktad. Hade restriktioner funnits hade personen fortsatt suttit häktad.

Fråga om ordningsvakts rätt till fysiskt våld

2020-06-23 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Har vakter laglig rätt att utöva fysiskt våld annat än i självförsvar? Har för mig att de inteens får ta i folk?
Robin Forslöv |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna åligganden Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen, som också sköter tillsynen.Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och är skyldiga att lyda polisens order som rör tjänsten som ordningsvakt. Ordningsvakter har rapporteringsskyldighet gentemot polisen och ska lämna rapport när de får kännedom om brott. Om polisen upptäcker att en ordningsvakt brutit mot kravet på laglydnad och lämplighet får myndigheten återkalla förordnandet. Kravet på laglydnad är högt.Ordningsvakter får omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan. Ordningsvakter får avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakter tillfälligt omhänderta personer. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas. I första hand ska ordningsvakten försöka prata personer tillrätta, men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om mer våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel är vanlig utrustning som kan kompletteras med hund och i sällsynta fall skjutvapen (8 § lagen om ordningsvakter).Nödvärnsrätt Nödvärn tar upp rätten för var och en att försvara sig i olika situationer mot ett påbörjat eller förestående brottsligt fysiskt angrepp. Huvudregeln är att våld kan bemötas med lika våld. Så länge som den nödvärnsberättigade i sin våldsanvändning inte passerar gränsen för vad som är uppenbart oförsvarligt, så begår denne inte ett brott. Denna försvarlighetsbedömning görs genom att väga in det angripnas beskaffenhet och dess betydelse samt omständigheterna i övrigt. Hit räknas bland annat de inblandade personernas kroppsvikt, kunskaper om kampsport, upphetsning, förekomst av allvarliga hotelser och, om det är ett konkret eller akut hot, de använda våldet samt förutsebara skaderisker (24 kap. 1 § brottsbalken), (24 kap. 2 § brottsbalken) och (24 kap. 5 § brottsbalken).Väktare gör envarsgripandeTill skillnad från ordningsvakter får väktare bara ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället, så kallat envarsgripande. Det handlar om att gripa den som har begått brott, som kan straffas med fängelse, och påträffas på bar gärning eller flyende fot. Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för bevakningsföretag och väktare. Hoppas du fick svar på din fråga!

Ingen gräns för hur länge man kan vara häktad

2020-06-15 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hur många gånger kan man bli omhäktad
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns ingen bortre gräns för hur länge man kan vara häktad. Så länge domstolen i sin häktningsförhandling som ska hållas var 14:e dag anser att skäl för häktning föreligger, kan man alltså bli omhäktad (24 kap 18 § 3 st Rättegångsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Får en manlig polis kroppsvisitera en kvinna?

2020-06-11 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Får en manlig polis genomsöka en kvinna för att leta efter stöldgods om hon blivit tagen av väktare utanför en affär?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Polislagen 8 § säger att en polisman endast får ingripa när det är nödvändigt och att polismannen även måste välja det lindrigaste alternativet för ingripandet om det finns flera olika alternativ. Den här huvudregeln ger uttryck för behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. När det gäller kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna så ska den verkställas eller bevittnas av en annan kvinna, läkare eller sjuksköterska enligt rättegångsbalken 28 kap 13 § tredje stycket. En man får dock utföra kroppsvisitationer på kvinnor om det avser föremål som en kvinna har med sig. Det är alltså tillåtet att en manlig polis exempelvis undersöker en kvinnas jackfickor eller liknande. Vidare har polisen bara rätt till kroppsvisitation om laga stöd finns (polislagen 10 § fjärde punkten). Det krävs också att personen i fråga är skäligen misstänkt för ett brott som kan ge fängelse som påföljd. Stöld enligt Brottsbalken 8 kap 1 § har fängelse i straffskalan liksom grov stöld enligt 4 § , dock har inte ringa stöld ("snatteri") det enligt 2 §. Ifall personen i fråga ("kvinnan" i ditt fall) kan antas vara skäligen misstänkt för stöld, exempelvis om hon blivit tagen på bar gärning av en väktare vid gärningstillfället, så kan det alltså ge polisen befogenhet att kroppsvisitera henne. Däremot måste polisen alltid hålla sin inom dennes befogenheter och får inte ingripa mer än nödvändigt. Utan att veta alla bakomliggande omständigheter i ditt fall så är det svårt att ge dig ett exakt svar, men sammanfattningsvis så får en manlig polis genomsöka en kvinna för att leta efter stöldgods om kvinnan har med sig föremålet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

Vad får jag i ersättning om jag har suttit oskyldigt häktad i 77 dagar?

2020-06-26 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Har suttit oskyldigt häktad i sjuttio sju dagar vad får jag i ersättning
Sanna Wall |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Lag (1998:717) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, nedan kallad frihetsberövandelagen. Har du rätt till ersättning?Huvudregeln är att den som har suttit oskyldigt häktad har rätt till ersättning enligt 2 § frihetsberövandelagen. Oskyldig i lagens mening är du så länge du inte har blivit dömd i domstol för ett brott. Om du till exempel har fått en frikännande dom, om förundersökningen har avslutats utan att det har väckts åtal mot dig eller om åtalet har avvisats eller avskrivits har du alltså rätt att få ersättning för den tid du suttit häktad (2 § första stycket första punkten frihetsberövandelagen). Hur mycket ersättning får du? Det du kan få ersättning för är utgifter, förlorad arbetsinkomst, intrång i näringsverksamhet och lidande (7 § frihetsberövandelagen). Nedan kommer en närmare förklaring av vad som kan innefattas: • Utgifter: Ersättning för utgifter kan till exempel röra sig om ersättning för resor till och från häktet. • Förlorad arbetsinkomst: Ersättning för den inkomst du har förlorat då du under häktningstiden inte har kunnat gå till jobbet. • Intrång i näringsverksamhet: Ersättning på denna grund kan du få om det inte bara är arbetsinkomst du har förlorat under häktningstiden utan att du kanske också har förlorat en kundkrets eller liknande. • Lidande: Denna ersättning bestäms i varje enskilt fall och kan alltså variera från person till person men det normala är att man har lidit mer ju längre tid man har suttit häktad. Utgångspunkten är att man får 30 000 kr i ersättning för den första månaden, 20 000 kr för kommande månader till och med sjätte månaden och efter det 30 000 kr per månad. Eftersom du har suttit häktad i ungefär 2,5 månader så kan du därför räkna med en ersättning om ca 60 000 kr. Mer information om ersättning vid häktning finns på justitiekanslerns hemsida. Viktigt att komma ihåg är också att det finns vissa tillfällen då man inte har rätt till ersättning eller inte rätt till lika mycket ersättning som man skulle ha haft. Det kan till exempel vara om du själv har erkänt brottet fast du är oskyldig och av den anledningen blir häktad eller om du har försökt förstöra bevis eller försvårat utredningen (6 § frihetsberövandelagen). Hur ska du göra för att få ersättning?Du måste själv ansöka om ersättningen. Detta gör du på justitiekanslerns hemsida där du kan du ladda ner en ansökningsblankett. SammanfattningOm du har suttit oskyldigt häktad är huvudregeln att du har rätt till ersättning. Ersättningen måste du själv ansöka om hos justitiekanslern. Ersättningen bestäms individuellt men den totala ersättningen kommer uppgå till ersättning för utgifter + ersättning för förlorad arbetsinkomst + ersättning för intrång i näringsverksamhet (om du har lidit någon sådan skada) + ersättning för lidande (i ditt fall troligen ca 60 000 kr). Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.Mvh

Ersättning efter häktning

2020-06-18 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Min son har suttit häktad ca 3 månader.Han tappade inkomst och tappade sin fasta anställning pågrund av det. Han blev frikänd på alla punkter så visst har han rätt till skadestånd och vad kan han begära eftersom att han tappade sin fasta anställning och hur går man till väga och vart skickar man anspråk om det?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din son suttit häktat utan att sedan bli dömd har han mycket riktigt rätt till ersättning av staten. Regler kring detta finns i lag om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen).Hur man gör för att ansöka om ersättningVad han behöver göra är att skicka in en ansökan till Justitiekanslern (JK). Detta görs genom att fylla i en blankett som ni hittar via DENNA länk. Detta kan han göra på egen hand, men han har också rätt att anlita ett juridiskt ombud för att få hjälp med detta, och få en timmes arbete för ombudet ersatt ifall häktningsersättningen i sig beviljas. Värt att poängtera är att den normala handläggningstiden är sex månader från dess att din ansökan har kommit in till JK.Om din son är under 18 år är det istället vårdnadshavarna som för hans räkning ska fylla i och skriva under ansökan. Om han är under 18 år och företräds av ett juridiskt ombud krävs att vårdnadshavarna lämnar en fullmakt till ombudet. Det krävs också ett personbevis som styrker vem/vilka som är vårdnadshavare och folkbokföringsadress. Vad man kan få ersättning förErsättning kan utgå för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter (7 § frihetsberövandelagen).LidandeMed lidande avses bl.a. känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande innebär. Ingen särskild utredning eller "bevis" behöver lämnas in för att få ersättning för lidande. Ersättningen för lidande uppgår enligt JK:s praxis till 30 000 kronor för den första månaden. Därefter utgår normalt sett 20 000 kronor för varje ytterligare månad fram till och med den tolfte månaden. Detta innebär att han kan förvänta sig en ersättning för lidande på cirka 70 000 kronor.Ersättning för förlorad arbetsförtjänstDin son har även rätt att få ersättning för den inkomstförlust han gjort till följd av häktningen. För att styrka hur stor denna summa är måste han bifoga intyg eller liknande från sin f.d. arbetsgivare. Denna ersättning omfattar som regel endast den lön man skulle tjänat in under tiden man satt frihetsberövad och var förhindrad att arbeta. JK har dock prövat ett fall där en VD förlorat sitt arbete efter att ha häktats. Personen ifråga fick då ersättning för förlorad arbetsinkomst under en period efter häktningen för att han förlorat arbetet. JK påpekade dock att detta endast är möjligt om uppsägning skett i enlighet med lagen och att den anställde inte skulle blivit uppsagd om hen inte suttit häktad samt om ingen uppsägningslön utgått (JK diarier 2479-09-41). Det finns alltså en möjlighet för din son att eventuellt, utöver den lön han förlorat då han fortfarande var anställd, även få ersättning för lön efter att uppsägningen skett.Ersättning för utgifterHan har även möjlighet att få ersättning för utgifter han haft i samband med häktningen. Det röra sig om exempelvis kostnad för resa från häktet till bostaden. För att få dessa utgifter ersatta behöver han lämna in till exempelvis ett kvitto för styrka att anspråket.JämkningI vissa fall kan ersättningen jämkas, det vill säga vägras eller sättas ned. Detta kan ske om man till exempel försökt förstöra bevis eller på annat sätt försvårat utredningen eller om du själv agerat på ett sätt som gjort att misstankar dragits till dig (6 § frihetsberövandelagen). Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

När kan man häktas?

2020-06-11 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Läste nyligen att en person gripits för dubbelmordet i Linköping 16 år efter. Det fick mig att tänka på en sak. Åklagaren bedömde ju att risk för återfall i brott inte fanns men i detta fall blev han ju häktad ändå. Finns det folk som mördat och inte gripits förän flera år efteråt men som inte återfallit i samma brott eller annan brottslighet efter det under de år de varit i frihet efter mordet och som av den anledningen slipper att bli häktade? Kan det påverka så gärningsmannen går fri längre (alltså att det dröjer innan han kallas till förhör) ifall de bedömer att återfall inte finns?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När får häktning ske?Om en person är misstänkt på sannolika skäl för brott där påföljden är föreskrivet fängelse ett år eller mer kan personen häktas förutsatt att det föreligger antingen flyktfara, kollusionsfara eller om det finns risk att personen fortsätter sin brottsliga verksamhet (24 kap. 1 § rättegångsbalken). - Flyktfara innebär att det bedöms föreligga risk för att den misstänkte avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. - Kollusionsfara innebär att det bedöms föreligga risk för att den misstänkte försvårar brottets utredning genom att undanröja bevis eller liknande. - Risk att personen fortsätta sin brottsliga verksamhet är en preventiv häktningsgrund och har ett preventivt syfte att personen inte ska fortsätta begå brott.SammanfattningOvanstående tre punkter utgör alltså tre olika skäl för häktning varav något av de måste föreligga för att häktning ska få ske. Om det inte anses att personen löper risk att fortsätta sin brottsliga verksamhet kan det exempelvis ändå föreligga risk för att denne försöker undandra sig lagföring eller försvårar i utredningsarbetet. Om inget av de tre alternativen föreligger får häktning inte ske. Det är således inte enbart risken för återfall i brottslighet som är betydande i häktningsfrågan, utan det kan även vara någon av de övriga punkterna. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Häktad – för vad?

2020-05-24 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Min lillebror häktades i söndags. Han är 22 år. Kommer vi att få reda på om han dömts för något eller hur tar vi reda på det?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Häktning är ett straffprocessuellt tvångsmedel som kan utfärdas i två situationer: antingen när en person är på sannolika skäl misstänkt för ett brott med som har ett straffminimum på minst ett år (24 kap. 1 § RB) eller så har gärningsmannen dömts för brottet men rätten anser att det finns skäl att behålla denne i häktet tills det att straffet kan verkställas (24 kap. 21 § RB). Som jag tolkar din fråga har din bror inte dömts än. Den häktade har alltid rätt att ta del av de uppgifter som ligger till grund för beslutet, såsom vilket brott han är misstänkt för (24 kap. 9 a § RB). Således borde din bror vara medveten om vilken grund han sitter häktad för. Har inte åtal väckts än, kommer det troligen väckas inom en kort tid. I åtalet ska en gärningsbeskrivning finnas där det tydligt ska framgå vilken gärning som åklagaren vill döma till ansvar för (45 kap. 1 och 4 §§ RB). När åtalet är väckt är också förundersökningen avslutad, vilket gör att du kan begära ut den (18 kap. 1 § offentlighets-och sekretesslagen, 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen).Om ni inte kan få prata med din bror i häktet och åtal inte har väckts, skulle jag kontakta den offentliga försvarare som ska vara utsedd åt honom (21 kap. 3a § RB).Hoppas du fick svar på din fråga!