Var ansöker man om ersättning vid frihetsberövande?

2017-06-06 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej! Jag vart oskyldigt frihetsberövad i 12 dagar för grovt rån... jag såg tydligen ut som en misstänkt rånare... när jag väl var häktad och arresterade så gjordes det daktning och avtryck på mina skor, men inget kopplades till mig det fanns ingen bevisning att jag är skyldig till brottet, under tiden jag var frihetsberövad så skulle jag egentligen jobba och ingen kunde kontakta mitt arbete och berätta om min situation då jag hade fulla restriktioner kunde jag inte heller höra av mig till någon. Jag förlorade mitt arbete jag har fått psykiska problem och fick medicinering i häktet för depressioner ångest och sömnsvårigheter. När jag blev släppt och fick åka hem så fick jag reda på att mitt arbete har sagt upp mig och min fru och barn har flyttat då dem inte hade några pengar att betala hyran med då jag är huvud försörjare i hemmet. Hela mitt liv har vänt sig och förvandlats till ett helvete. Nu vet jag inte vad jag ska göra nu sitter jag arbetslös familjelös hemlös och på köpet psykiska problem. Vad kan jag göra i detta moment vart kan jag vända mig för att få ersättning för detta elände jag har fått gå igenom.
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning vid frihetsberövande regleras i lag (1998:714) om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder. Du ansöker om ersättning hos Justitiekanslern som beslutar om ersättning, klicka här för att komma till JK:s hemsida med information om hur du ansöker. Förutsättningarna för att få ersättning anges i 2 §. För att du ska få ersättning krävs det att du frikänts i en dom, att åtalet har avvisats eller avskrivits eller att förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts. Om detta ännu inte skett får du vänta med din ansökan. Du kan få ersättning för utgifter, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och lidande, 7 §. Ersättning för lidande bestäms efter en individuell prövning. Skadan måste också vara en direkt följd av frihetsberövandet.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Krav för häktning

2017-05-21 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej,Finns det en magisk gräns vad gäller häktning. (Att man inte kan häkta misstänkta för ett brott med ett förväntat straff under två år.) Som kanske är två år.
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 24 kap. 1 § rättegångsbalken (se här) får den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott häktas om det brottet som denne är misstänkt för kan leda till ett års fängelse eller mer. Det krävs också med hänsyn till omständigheterna att det finns risk för att den misstänkte (1) försöker fly straff, (2) förstör eller gömmer bevis eller på annat sätt försvårar för utredningen (kollusionsfara) eller (3) fortsätter att begå brott.Om brottet kan leda till minst två års fängelse så ska häktning normalt ske, om inte det är uppenbart att skäl för häktning saknas. Häktning får endast ske om skälen väger mer än det intrång eller den olägenhet som den misstänkte får stå ut med, beslutet ska alltså vara proportionerligt. Om brottet kan antas leda till böter som påföljd, får häktning inte ske.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Måste nya häktningsförhandlingar hållas under rättegången?

2017-04-13 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej. En anhörig till mig sitter häktad just nu och har gjort det i två hela veckor och några dagar.Rättegången kommer att påbörjas nästa vecka och pågår i 3 veckor. Kan h*n sitta häktad under hela rättegången i väntan på dom eller måste det ändå ske nya häktningsförhandlingar varannan vecka?
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!De regler som rör häktning finner vi i 24 kap. Rättegångsbalken (1942:740). Kravet på att tingsrätten ska hålla ny förhandling om häktning var fjortonde dag gäller bara om åklagaren inte väckt åtal mot den häktade (24 kap. 18 § tredje stycket Rättegångsbalken). Den bestämmelsen fungerar som ett slags påtryckningsmedel för att påskynda åklagarens utredningsarbete. När åklagaren väl väckt åtal finns det därmed inget krav på att ny häktningsförhandling ska hållas, och den åtalade personen sitter häktad fram till dess att huvudförhandlingen är avslutad. Jag gissar att du syftar på huvudförhandlingen när du skriver att rättegången påbörjas nästa vecka. Det innebär att om förhandlingen är planerad att ta tre veckor kan din anhörige sitta häktad under den tiden utan att särskild häktningsförhandling hålls. Om det skulle bli en fällande dom kan tingsrätten besluta om att förlänga häktningstiden till dess att domen vunnit laga kraft (24 kap. 21 § Rättegångsbalken), vilket kan vara upp till tre veckor efter att domen meddelats och ingen överklagan gjorts inom den tiden. Hoppas att detta gav dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Förutsättningar för häktning

2017-02-22 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Om en person (20år) är skäligen misstänkt för sexuellt tvång och straffskalan för det ligger på max 2år. Måste personen nödvändigtvis bli häktad i väntan på dom? Eller finns det skäl att inte häkta och vad skulle de vara i sådana fall?
Hanna Lindsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Regler om häktning finner du i 24 kap. Rättegångsbalken (RB). Frågan om en misstänkt person ska häktas beror bland annat på straffskalan och misstankegraden. Skäligen misstänkt är den lägre misstankegraden. För att häkta en person som är skäligen misstänkt krävs att det är av synnerlig vikt att personen häktas i avvaktan på utredning. I det fall som du beskriver, är alltså utgångspunkten att personen inte ska häktas, 24 kap. 3 § RB.I takt med utredningen kan brottsmisstanken gå upp till sannolika skäl misstänkt. När en person är på sannolika skäl misstänkt för ett brott som kan ge minst 1 års fängelse kan personen häktas om det föreligger fara för att personen flyr, förstör bevis eller fortsätter sin brottsliga verksamhet, 24 kap. 1 § RB. Sammanfattningsvis kommer personen troligen inte att häktas. Om misstankegraden går upp till sannolika skäl misstänkt (till exempel på grund av starkare bevisning) kan personen häktas, men då krävs att det föreligger en av de tre risker som jag beskrivit ovan.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Husrannsakan vid delgivning

2017-05-30 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej,har polisen rätt att bryta sig in i en lägenhet där de tror att ngnuppehåller sig som undviker att bli delgiven?Mvh
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Enligt 28 kap. 2 § Rättegångsbalken har polisen en möjlighet att använda husrannsakan för ett eftersöka en person efter att delgivning misslyckats. För att fatta beslut om husrannsakan krävs det att det finns synnerlig anledning att anta att den eftersökte befinner sig där. Detta kallas för personell husrannsakan och är ett s.k straffprocessuellt tvångsmedel. Det bör påpekas att det är en ingripande åtgärd som ska utnyttjas med stor restriktivitet. I artikel 8 i Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna stadgas att den enskilde har rätt till sitt privatliv och inskränkningar i hemfriden skall göras med försiktighet. Sammanfattningsvis kan man säga att polisen har möjligheten, men att den inte skall missbrukas. Om du har blivit utsatt för en i din mening felaktig husrannsakan kan du överklaga beslutet i tingsrätten.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Om grunder för häktning

2017-05-20 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej,Finns det en magisk gräns vad gäller häktning. (Att man inte kan häkta misstänkta för ett brott med ett förväntat straff under två år.) Som kanske är två år.
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det ska först sägas att för misstänkta vars personuppgifter saknas eller misstänks vara felaktiga eller för personer med hemvist utomlands finns särskilda regler angående häktning (se 24 kap.2 § rättegångsbalken). Men eftersom inget i frågan antyder att så är fallet går jag bara in på vad som gäller i de vanligaste fallen.För att häktas i Sverige måste man var åtminstone skäligen misstänkt (den lägre misstankegraden) för ett brott som har fängelse på minst ett år i straffskalan. Om det däremot är sannolikt att det bara kommer att dömas ut böter i det aktuella fallet innebär det att häktning inte får ske. Vidare måste det finnas minst ett häktningsskäl för att ha laglig grund för häktning (se 24 kap. 1 och 3 § rättegångsbalken).Om man är misstänkt på sannolika skäl är häktningsskälen: 1. Flyktfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att dra sig undan lagföring och fly, 2. Kollusionsfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att försvåra brottsutredningen genom att t.ex. undanröja bevis och 3. Recidivfara - när det finns skäl att tro att den misstänkte kommer att fortsätta att med brottslig verksamhetOm man endast är skäligen misstänkt kan man häktas om något av skälen ovan är uppfyllda plus att häktning anses behövligt för att kunna utreda brottet.Det ska också påpekas att häktning inte får strida mot proportionalitetsprincipen. Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse. Det räcker alltså inte att man i det aktuella fallet kan konstatera att ett av skälen för häktning är uppfyllt - det måste också ställas i relation till den inskränkning en häktning innebär.Hälsningar

Hur länge kan min anhörig sitta i häkte m.m.?

2017-03-03 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej!Min pojkvän sitter häktad p.g.a. bedrägeri. Detta är andra gången han sitter häktad och vid förra häktningen satt han i två månader. Det har gått en vecka idag och jag vill veta vad som kommer hända med honom. Kommer han få fängelsestraff och, i så fall, kommer han komma ut innan rättegången eller kommer han få sitta häktad fram till dess? När sker rättegången? Hur länge måste jag vänta tills jag får träffa honom igen? Mannen han har gjort bedrägeriet mot har själv gått ed på allt men nu i efterhand polisanmält. Kommer polisen tro på mannen eller min pojkvän? Finns det något jag kan göra? Hur får jag reda på ifall han har restriktioner (jag har skickat brev)? När släpps i så fall hans restriktioner? Snälla svara!
Marcus Bäckström |InledningHej!Tack för att du valt att ställa dina frågor till Lawline. Mitt svar är uppdelat i rubriker, baserade på dina delfrågor såsom jag uppfattat dem. Om du anser att någonting är otydligt eller i behov av kompletteringar så är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga detta. Observera att mitt svar är allmänt formulerat eftersom det alltid är svårt, nästan omöjligt, att göra konkreta bedömningar utan att ha tillgång till allt faktamaterial.Hur länge kan din pojkvän sitta häktad?Enligt 24 kap. 1 § rättegångsbalken får häktning ske av en person som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge ett års fängelse eller mer. Enligt samma lagrum krävs det en risk för att den misstänkte kommer att fly, undanröja bevis eller begå nya brott för att häktning ska komma i fråga. Bedrägeri är ett brott som kan ge maximalt två års fängelse (9 kap. 1 § brottsbalken).Under förutsättning att din pojkvän är på sannolika skäl misstänkt för bedrägeriet så finns det ingen bortre tidsgräns för hur länge han kan sitta häktad. 24 kap. 18 § rättegångsbalken anger dock att en ny häktningsförhandling ska hållas varannan vecka och att domstolen ska se till att utredningen blir klar så fort som möjligt (så att åtal kan väckas, huvudförhandling sker och en dom meddelas). Om den misstänkte ”bara” är skäligen misstänkt kan häktningen inte fortgå längre tid än en vecka (24 kap. 19 § rättegångsbalken).Givet att din pojkvän är på sannolika skäl misstänkt kommer han troligtvis få stanna kvar i häktet fram till att åklagaren väcker åtal och en huvudförhandling hålls i tingsrätten. Om skälet för häktningen upphör ska dock häktningen omgående hävas (24 kap. 20 § rättegångsbalken). Det kan alltså hända att din pojkvän släpps fri innan åtalet om åklagaren bedömer att han inte kommer att fly, förstöra bevis eller göra sig skyldig till ny brottslighet.När åtalet väcks kan jag inte uttala mig om, då det helt beror på när åklagaren anser sig ha ett tillräckligt bra underlag att lägga fram för rätten.Hur länge kan restriktionerna gälla?Domstolen får besluta att den häktades kontakt med omvärlden ska begränsas (24 kap. 5 a § rättegångsbalken). Det är åklagaren som beslutar hur restriktionerna ska utformas i praktiken. I likhet med häktning så finns ingen bortre tidsgräns. Frågan om restriktionerna, samt utformningen av dem, ska fortsätta ska dock prövas vid varje tillfälle som häktningsbeslutet förnyas.Dina möjligheter att hälsa på din pojkvän i häktetDet är Kriminalvården som beslutar om ett besök på häktet eller en anstalt ska få äga rum. Förutsatt att din pojkvän inte varit belagd med restriktioner hade det förmodligen inte varit något problem att ordna en besök.Så länge restriktionerna gäller är det tyvärr osannolikt att du får hälsa på honom. Det skulle, enligt lagens sätt att se på saken, medföra en risk för att du tillhandahåller honom information som är till skada för utredningen (6 kap. 2 § häkteslagen och hänvisningen däri till 3 kap. 1 § samma lag). Det är dock, även med restriktioner, tillåtet att skicka och ta emot brev. Dessa kommer då att granskas av åklagaren.Hur långt kan fängelsestraffet bli och vem kommer domstolen att tro på?Det längsta fängelsestraff som kan utdömas för bedrägeri är två års fängelse (9 kap. 1 § brottsbalken). Om din pojkvän blir dömd är det dock inte säkert att domstolen väljer just fängelse som påföljd. Även villkorlig dom (i kombination med böter) och skyddstillsyn kan komma i fråga, beroende på de specifika omständigheterna i det enskilda fallet.Jag vågar dessvärre inte uttala mig kring om vem av din pojkvän och åklagaren/målsäganden som domstolen kommer att förlita sig på. För att kunna göra en någorlunda rimlig bedömning av det skulle jag behöva ha tillgång till mycket mer faktauppgifter än vad du presenterat.Vad du kan göraJag saknar själv erfarenhet av att en närstående blivit frihetsberövad, så jag kan inte relatera känslomässigt till din situation. Däremot förstår jag att det måste kännas oerhört tungt och ledsamt att din pojkvän både är inlåst och att du inte får ha någon kontakt med honom.Olyckligtvis finns det inget konkret du kan göra för att avhjälpa situationen. Min rekommendation är att du fortsätter skriva brev till din pojkvän och stöttar honom så gott du kan i skrift. Vetskapen om att det finns någon utanför murarna som tänker på en tror jag är väldigt betydelsefull när man befinner sig i en sårbar och oviss situation. Med vänlig hälsning,

Anhålla person utan förhör

2017-01-31 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej, kan en medvetslös person anhållas även om inget förhör med personen, pga hens tillstånd varit genomförbart?MVHMattias
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle vilja börja med att definiera de olika begreppen gripa, anhålla och häkta. Alla tre är tvångsmedel som gäller tillfälliga frihetsberövanden - skillnaden är vem som fattar beslutet och verkställer det. Reglerna om dessa kan du finna i 24 kap Rättegångsbalken (RB). Det första ledet i ett frihetsberövande är att gripa den misstänkte. Beslutet att gripa någon ska fattas av en åklagare men i vissa akuta fall har även polisen rätt att omedelbart omhänderta eller gripa en person som är misstänkt för allvarligare brott. (24 kap 7-8§§ Rättegångsbalken (RB))Anhållande är ett provisoriskt frihetsberövande i avvaktan på häktning. Beslutet fattas av åklagare, genom att antingen låta ett gripande övergå i ett anhållande eller att anhålla en person i sin frånvaro. Anhållande förutsätter att åklagaren bedömer att det finns skäl för häktning. (24 kap. 6, 11, 12 och 13 §§ RB)För att häktas måste en person vara misstänkt för ett brott som ger minst ett års fängelse. Om brottet ger minst två års fängelse ska ett beslut om häktning alltid tas med vissa undantag. En häktning ska motiveras av att den misstänkte riskerar att hålla sig undan lagföring, återfalla i brott eller försvåra för utredningen. Beslut om häktning fattas av en domstol och den misstänkte får sitta häktad i 14 dagar innan åtal väcks av åklagaren. Den tiden kan dock förlängas om det finns skäl för det. En häktad person blir inlåst i häktet. (24 kap. 1-5 och 18 §§ RB)SammanfattningAtt inget förhör har hållits med den misstänkte tycks inte ha någon betydelse utan det ska vara ett brott där det är föreskrivet minst 1 års fängelse och den misstänkte ska vara skäligen misstänkt, dvs den större misstankegraden. Även då det inte finns fulla skäl för häktning får en skäligen misstänkt person anhållas om det är av synnerlig vikt för utredningen av brottet, t.ex att det föreligger en risk för att personen flyr, försvårar utredningen genom att undanröja bevis eller liknande. Hoppas mitt svar hjälpte dig! Återkom om det något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,