Hur länge kan man sitta häktad med restriktioner?

Hej!

Min man sitter häktad utan restriktioner och han var på en gemensam avdelningar där han fick vistas med andra intagna, men han blev flyttad till ett restriktions häkte igen efter en dispyt med en vårdare. Ingen har hört på hans del av händelsen, han har inte fått yttra sig någonting, dom har bara gått på vårdarens ord. Vår fråga är hur länge kan dom som max sätta han i avskildhet på detta restriktionshäkte innan dom måste ta tillbaka han till ett gemensamt häkte igen? För nu sitter han isolerad trots att han inte har några restriktioner.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad gäller ang restriktioner i häktet?
Huvudregeln är att häktning med restriktioner endast får meddelas om det finns risk för att den misstänkte undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar sakens utredning (24 kap. 5a § rättegångsbalken). Fråga om restriktioner ska prövas av undersökningsledaren eller av åklagaren enligt 6 kap. 3 § häkteslagen.

Det finns ingen fastlagd tidsgräns för hur länge en person kan sitta häktad eller hur länge man kan ha restriktioner, men utgångspunkten är att restriktioner ska användas sparsamt och inte gå utöver vad som är nödvändigt för ändamålet. Här talar man om att åtgärden ska stå i proportion till syftet. Det innebär att man gör en avvägning mellan de olägenheter som restriktionerna innebär för den häktade, gentemot risken för intrång samt brottets allvar. Jag tolkar situationen som att en sådan risk inte föreligger, och därför tycker jag att det låter ofattbart att din man sitter häktad med restriktioner pga en dispyt med en vårdare (med reservation för att jag inte vet hur hela situationen ser ut eller inte har tillgång till samma information som åklagaren har). Det framgår dessutom av riksåklagarens riktlinjer att åklagaren måste motivera skälen till varje enskild restriktion, samt göra en noggrann proportionalitetsprövning i varje enskilt fall innan beslut om restriktioner får medges. Du kan läsa mer om det här.

Vad kan du göra?
Först och främst kan den häktade överklaga tingsrättens beslut om att bevilja restriktioner enligt 9 kap. 5 § 6 p. rättegångsbalken. Det uppställs vissa formkrav på överklagan, tex ska den vara skriftlig och man ska även ange vilket beslut man vill överklaga och varför ( 52 kap. 1 och 3 §§ rättegångsbalken). Jag skulle rekommendera att din man tar kontakt med sin försvarare, ifall han inte har har tilldelats någon försvarsadvokat så kan han begära en enligt 21 kap. 3 a § rättegångsbalken. Det är även möjligt för dig eller din man att göra en JO-anmälan avseende kriminalvårdens/åklagarens hantering. Där kan ni argumentera för att restriktionerna inte varit proportionerliga eller nödvändiga, samt bristen på information som ni borde ha delgivits.

Jag hoppas att mina svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Olivia ViklundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”