Envarsgripande vid hemfridsbrott och hur kraftigt våld får användas?

Hej

Vid Hemfridsbrott på tomt eller mark dom är uppsåtligt, kan jag kvarhålla person/personer i väntan på polis? Om Ja, hur mycket kraft/våld får jag använda för att kvarhålla och har ålder på misstänkt person betydelse? Tänker ex 12åring som är inne på tomtmark för att palla äpplen vs 35åring som rekar för inbrott.

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det korta svaret är att du i regel inte har rätt att hålla kvar en person som befinner sig på din tomt. Nedan följer en mer detaljerad redogörelse.


Kan man kvarhålla person i väntan på polis vid hemfridsbrott?

När du skriver om att kvarhålla en person på brottsplatsen är det du syftar på är enligt lagens mening att göra ett envarsgripande, se 24 kap 7 § 2 st. rättegångsbalken (RB). I bestämmelsen framgår att ett envarsgripande får göras vid brott på vilket fängelse kan följa och om personen anträffas på bar gärning eller på flyende fot. Hemfridsbrott regleras i 4 kap 6 § brottsbalken (BrB) och avser situationen att någon tränger sig in i din bostad. Även tomt anses höra till bostad, dock inte större markägor som exempelvis skogsmark. Vid hemfridsbrott av normalgraden finns fängelse inte med i straffskalan, det är ett bötesbrott, vilket innebär att du vid hemfridsbrott av normalgraden inte har rätt att göra ett envarsgripande. Däremot för grovt hemfridsbrott, som regleras i samma bestämmelse, är straffskalan fängelse i upp till två år vilket innebär att vid grovt hemfridsbrott kan du ha rätt att hålla kvar personen på platsen. Frågan är då hur man avgör om det rör sig om hemfridsbrott av normalgraden eller ett grovt sådant, ledning för att avgöra detta kan ges av praxis (dvs. hur frågan tidigare har bedömts av Högsta domstolen).


Hemfridsbrott av normalgraden eller grovt?

Hur man ska bedöma om ett hemfridsbrott är grovt eller av normalgraden berördes i NJA 1990 s 315. Fallet handlade om en man som tog sig in i en annan persons lägenhet genom att krossa en fönsterruta under nattetid. Personen som bodde i lägenheten var inte hemma vid tillfället. Mannen framhöll att han varit kraftigt berusad och till följd av detta tog fel på lägenhet, han hade en vän som bodde i samma hus och trodde att vännen bodde i den aktuella lägenheten. Högsta domstolen säger här i sina domskäl att det inte finns några generella kriterier för när ett hemfridsbrott ska bedömas som grovt eller av normalgraden, det beror av omständigheter från fall till fall. Vidare säger HD att när någon tränger in i bostad genom inbrott bedöms detta typiskt som grovt hemfridsbrott men att det kan finnas förmildrande omständigheter som föranleder annan bedömning. I detta fall kom man fram till att brottet skulle bedömas som hemfridsbrott av normalgraden, anledningen till detta var bland annat att mannen varit berusad och tagit fel på lägenhet. Genom detta rättsfall vill jag illustrera att skiljelinjen mellan hemfridsbrott av normalgraden och grovt brott inte är helt klar men att det med tanke på HD:s uttalande inte bör ses som ett grovt brott att endast vistas på någons tomt, eftersom det är ett klart mindre intrång än att faktiskt ta sig in i någons bostad. Jag kan inte heller hitta något rättsfall som talar för att det skulle vara grovt hemfridsbrott att befinna sig på annans tomt.


Hur mycket våld får man använda vid envarsgripande?

Vid ett envarsgripande får man vissa befogenheter som regleras av 10 § Polislagen. Denna bestämmelse ger tillåtelse att bruka våld som är försvarligt utifrån omständigheterna. Bestämmelsen är också ett uttryck för behovsprincipen och proportionalitetsprincipen, våldet du använder måste alltså vara behövligt i situationen samt proportionerligt till brottet och situationen. Som huvudregel kan man tänka att du aldrig får använda mer våld än vad du själv blir utsatt för.

Eftersom din fråga även gällde om det är någon skillnad i hur mycket våld man får bruka våld mot en tolvåring jämfört med en vuxen vid ett envarsgripande vill jag lägga till något om unga lagöverträdare. Trots att personen är tolv år kan denne fortfarande begå brott men inte dömas till påföljd, detta följer av 1 kap 6 § BrB. Detta innebär att en envarsgripande i praktiken får göras även när det gäller minderåriga. Man måste dock beakta 10 § Polislagen, proportionalitetsprincipen och behovsprincipen och kanske ställa sig frågan om det kan anses proportionerligt och behövligt att som vuxen brotta ner och hålla kvar ett barn? Detta skulle nog gällande de flesta brott inte anses vara fallet, snarare skulle den vuxne själv kunna bli åtalad för misshandel i en sådan situation.


Sammanfattningsvis

Envarsgripande är tillåtet om du påträffar en person på brottsplatsen eller på flyende fot ifrån denna och om brottet har fängelse i straffskalan. Att vistas på någons tomt skulle förmodligen ses som hemfridsbrott av normalgraden, vilket endast har böter i straffskalan. Detta innebär att du inte får göra ett envarsgripande om någon befinner sig på din tomt. Om det skulle röra sig om ett brott som har fängelse i straffskalan får du vid envarsgripande bara använda försvarligt våld, det måste vara både behövligt och proportionerligt utifrån situationen. Med detta i åtanke bör du ha rätt att använda mer våld mot en vuxen än ett barn eftersom det förmodligen krävs mer för att få en vuxen att kvarstanna på platsen.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina AsplundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”