Hur länge får man sitta häktad? Hur fungerar restriktioner?

Kan jag som mamma få veta hur länge min son sitter häktad .Han har suttit häktat 5 veckor nu.Kan jag som mamma få hjälp av polis med mer stöd .Om häktning och hans restriktioner. MWH En ledsen mamma.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som mamma är det självklart att man känner stor oro när ens barn sitter häktad, särskilt när det har pågått under en längre tid. Därför kommer jag börja med att gå igenom de allmänna grunderna för häktning, för att du ska få insyn i varför din son har blivit häktad och hur detta går till.

När får en person häktas?

Inom svensk rätt finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att en person ska få häktas. Till att börja med måste brottet som personen misstänks ha begått ha ett föreskrivit fängelsestraff på minst ett års tid (24 kap. 1 § st. 1 rättegångsbalken). Jag kan förstås inte veta vad din son är misstänkt för, men brottet måste kunna leda till ett års fängelse. Hur långt fängelsestraff som kan utdömas står alltid i lagtext, vilket återfinns i brottsbalken.

Utöver kravet på att brottet i sig ska ha ett straff på minst ett år finns ytterligare tre förutsättningar, varav minst en måste vara uppfylld för att häktning ska kunna aktualiseras. Dessa är om det "med hänsyn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns risk för att han…"

1. avviker eller undandrar sig lagföring/straff (s.k flyktfara).

2. undanröjer bevis eller försvårar utredningen (s.k kollusionsfara).

3. fortsätter sin brottsliga verksamhet (s.k recidivfara).

(24 kap. 1 § st. 1 p. 1-3 rättegångsbalken).

Om det finns risk för att något av ovanstående situationer uppstår finns det grund för häktning. Vidare får man även häkta en person som är misstänkt för ett brott som har fängelsestraff på två år eller mer, förutsatt att det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas (24 kap. 1 § st. 2 rättegångsbalken).

Det måste ta ett officiellt beslut av rätten att häkta en person. I detta beslut ska det anges vad för brott som den häktade misstänks för och vad grunden för häktning är (24 kap. 5 § rättegångsbalken). Detta är därför en allmän handling vilken du har rätt att begära ut från domstolen som beslutat om häktningen. Beroende på brott kan detta vara sekretessbelagt, men för att du ska få en bättre bild av vad det är som pågår rekommenderar jag att du begär ut handlingen. Domstolen i fråga får göra en sekretessprövning om de kan lämna ut belsutet eller inte.

Hur länge kan din son sitta häktad?

Det finns ingen tidsgräns för hur länge din son kan sitta häktad. Däremot de krav som skrivit om ovan bestå för att din son ska få fortsätta hållas häktad. För att säkerställa att dessa krav fortfarande föreligger sker en häktesförhandling var senast var fjortonde dag under häktestiden (24 kap. 18 § st. 3 rättegångsbalken).

När domstolen har beslutat om häktning måste en tid för åtal också bestämmas. Tiden får åtal får inte bestämmas längre än vad som är oundgängligen nödvändigt (24 kap. 18 § st. 1 rättegångsbalken). Om åtal kan väckas tidigare än den beslutade tiden får detta dock ske. Domstolen får häva ett häktningen om det inte längre finns skäl för beslutet eller om åtalet inte väckts inom den tid som angetts och förlängning inte begärts. Även åklagaren har rätt att häva häktningsbeslutet innan åtal har väckts (24 kap. 20 § rättegångsbalken). Dessa möjligheter till att avsluta en häktning finns, men det finns ingen maxgräns för hur länge din son får sitta häktad.

Vad gäller hans restriktioner?

Om din son häktats med restriktioner innebär detta att åklagaren måste pröva om din sons kontakter med omvärlden får inskränkas (24 kap. 5 a § rättegångsbalken). Dessa restriktioner får meddelas endast om det finns risk för undanröjande av bevis eller att din son på annat sätt kan försvåra sakens utredning. Restriktionerna kan innebära att din son inte får ta emot besök, umgås med andra häktade, att åklagaren läser hans post eller att han inte får se på TV eller lyssna på radio vilket du kan läsa mer om på Kriminalvårdens hemsida >här<.

Det finns inte heller någon tidsgräns för hur länge en person får sitta häktad med restriktioner, men huvudregeln är att restriktioner ska användas sparsamt. Åtgärden med restriktioner måste stå i proportion till syftet. Därför kan brottet han är misstänkt för påverka huruvida restriktioner krävs eller ej. Det går dock att överklaga beslutet om häktning med restriktioner (49 kap. 5 § p. 6 rättegångsbalken).

Sammanfattande svar

Det går tyvärr inte att säga hur länge din son kommer sitta häktad, men förhoppningsvis har du fått lite mer förståelse kring situationen och gällande regler på området häktning. Du nämner restriktioner i din fråga; om det är så att din son exempelvis inte får träffa dig kan det vara en god idé att överklaga beslutet. Du undrar också över möjlighet till hjälp och stöd; förutsatt att det inte föreligger sekretess bör polis/åklagare besvara de frågor du har, eftersom dessa myndighetsutövning har krav på att vara behjälpliga (6 § förvaltningslagen). Vidare finns det bra information och stöd för anhöriga på Kriminalvårdens hemsida, vilket du kan läsa om >här<

Hoppas du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv StålhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”