När får jag genomföra ett envarsgripande​?

FRÅGA
Hej! Är det tillåtet för privatpersoner att stoppa andra privatpersoner på offentlig plats för någon form av aggressiv konfrontation och sedan hålla kvar en mot dennes vilja? Ifall det skulle hända mig, har jag rätt att tillkalla polis då? Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det scenario du beskriver kallas i lagtext för ett envarsgripande, det innebär att du som privatperson berövar en annans persons rörelsefrihet. Reglerna om ett så kallat envarsgripande återfinns i 24 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.

Vad är ett envarsgripande?

Som huvudregel är det staten som har ansvar för brottsbekämpningen och har därmed också rätten att frihetsberöva människor. Det framgår även att det är olagligt för en enskild människa att frihetsberöva människor, detta framgår av brottsbalken 4kap 1-2§§. Det finns ett undantag från denna huvudregel stadgar att enskilda medborgare kan ha rätten att tillfälligt frihetsberöva enskilda personer, detta framgår av 24kap 7§ andra stycket i rättegångsbalken. Denna lyder:

"Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa honom även utan anhållningsbeslut.

Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, påträffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman."

Att hålla kvar en människa mot dennes vilja som du beskriver är att tillfälligt frihetsberöva personen, detta framgår av 24kap 7§ första stycket i brottsbalken. Detta eftersom att man berövar personens rätt att röra sig fritt.

Vem får utöva ett envarsgripande?

Med envar avses inte en polis eller någon annan som har rätt att gripa enligt 24 kap 7§ första stycket brottsbalken. Det finns inga krav på att man måste vara över en viss ålder utan i begreppet envar inkluderas varje individ i samhället.

När får man utöva ett envarsgripande?

Lagtexten stället tre krav för att man skall ha rätt att utföra ett så kallat envarsgripande, dessa krav kan du hitta i 24 kap 7§ andra stycket i rättegångsbalken.

Krav ett: Personen skall ha begått ett brott enligt svensk lagstiftning.
Krav två: Brottet som begås måste ha fängelse i sin straffskala.
Krav tre: Gärningsmannen skall påträffas på bar gärning eller på flyende fot.

Du uttrycker dig kring en händelse där det är en aggressiv konfrontation och där beror det på vad som har hänt.
Sker det verbala hot i denna aggressiva konfrontation kan det handla om olaga hot enligt 4kap 5§ i brottsbalken och där finns fängelse på straffskalan, vilket betyder att en envarsgripande är tillåtet. Handlar händelsen däremot mer om kränkande uttalanden då straffskalan är böter enligt 5kap 1§ brottsbalken i fråga om förtal så får du inte genomföra ett envarsgripande. Det beror helt enkelt på och du behöver ha god kunskap kring straffskalan och de påföljder som finns för de olika brotten.

Viktigt är att man som privatperson kan riskera att genomföra ett felaktigt envarsgripande, detta enligt 4kap 2§ brottsbalken. Genomför man ett gripande och frihetsberöva en annan människa felaktigt riskerar man själv att bli skyldig för brottet olaga frihetsberövande.

Har jag rätt att tillkalla polis?

Svaret är ja, personen har rätt att tillkalla polis eftersom överlämnandet ska ske skyndsamt.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (244)
2021-05-10 Kontakta en häktad anhörig
2021-04-26 överklagan av häktningsbeslut
2021-04-25 Ersättning för häktning när man inte blivit dömd
2021-04-11 Hur kan jag kontakta häktad anhörig?

Alla besvarade frågor (92198)