Begära någon häktad.

FRÅGA
Hej min bror har blitt tagen av polisen för ett rån säger de men den dagen de snackar om har han mossor med vittnen som säger att han inte har något me de att göra. De har pratat med alla gjort min mammas lägenhet upp og ner og inte hittat något ändå så er han kvar i häktet. Han har vart där i 3 veckor och nu vill de göra de längre han er 19 år och har aldrig haft något med polisen att göra. Er de ens lov og göra så här?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Först och främst bör nämnas att kraven för häktningen inte är lika höga som för en fällande dom. Av 24 kap 1 § Rättegångsbalken framgår att den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket det är föreskrivet fängelse ett år eller däröver får häktas. Enligt rånparagrafen i 8 kap 5 § Brottsbalken kan man dömas till fängelse lägst 1 år eller högst 6 år. Därför kan den som på sannolika skäl misstänkt för rån häktas på begäran av åklagaren. Domstolen ska vidare bedöma om det finns risk för att den misstänkte

Avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller straff Undanröja bevis eller på något annat sätt försvåra sakens utredning eller fortsätter med sin brottslighet

Om något av dessa ovanstående förutsättningar föreligger, finns det anledning att häkta personen. I 24 kap 4 § Rättegångsbalken finns det en undantagsregel som säger att den som på grund av ålder, hälsotillstånd, eller någon annan liknande omständighet kan befaras att häktning skulle komma att medföra allvarligt men för den misstänkte, får häktning ske endast om det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ordnas. Med ålder avses såväl hög som låg ålder. Dock är jag inte säker på om denna undantagsregel kommer att aktualiseras med tanke på de höga krav som ställs.

I häktningsbeslutet ska det även anges grunden för häktningen i enlighet med 24 kap 5 § Rättegångsbalken. Vidare framgår av 24:9a Rättegångsbalken att den som häktas har rätt att ta del av de omständigheter som ligger till grund för beslutet om häktning

Rätten skall omedelbart häva ett häktningsbeslut om det inte längre finns skäl för beslutet (24:20 RB)

Det finns möjligheter till ersättning för den som har varit oskyldigt häktad enligt 24 kap 24 §. Sammanfattningsvis kan sägas att häktning får ske så fort det finns en misstanke om att en person kan ha begått brottet. Häktningstiderna tenderar också att vara hyfsat långa.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Aya Alwan
Fick du svar på din fråga?