Rättigheter och skyldigheter för den som har begått ett brott

2018-11-07 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Vad händer om man begått ett brott? T.ex. misshandel. Vilka rättigheter och skyldigheter har man?
Lovisa Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De flesta regler som berör rättigheter och skyldigheter för den som har begått ett brått hittar man i rättegångsbalken (RB). I mitt svar kommer jag att ta upp några av de mest centrala regler som jag antar att du kan vilja ha information om. RättigheterRätt till offentlig försvarare (oftast en advokat) får man om man är "skäligen misstänkt" för brott (undantaget från detta är brott då straffet inte brukar bli högre än böter, t.ex. trafikmål). Offentlig försvarare utses av rätten (domstolen). Har man som misstänkt ett förslag på vem man vill ha som offentlig försvarare ska man få denne som försvarare om det inte finns något särskilt skäl som talar emot det (21 kap. 5 § andra stycket RB). Försvararen ska sedan biträda den misstänkte genom rättegångens process – både förberedelsen och själva huvudförhandlingen. Man har även rätt att själv utse en privat försvarare, istället för att bli tilldelad en offentlig försvarare, om man vill det.Skälig misstanke riktar in förundersökningen på en viss person, eftersom utredarna anser att omständigheterna talar för en att en viss person är skyldig. Som skäligen misstänkt har man rätt att ta del av utredningsmaterialet, så långt det inte skadar utredningen (23 kap. 18 § RB). Man har även rätt att vid behov biträdas av tolk och man behöver inte yttra sig över misstanken som har riktats mot en, vill man vara tyst kan man alltså vara det (12 § förundersökningskungörelsen). SkyldigheterSkälig misstanke är också ett krav för flera av de tvångsmedel (t.ex. kroppsvisitation, husrannsakan, kroppsbesiktning) som finns i rättegångsbalken ska få användas mot den misstänkte. Skyldighet finns för den misstänkte att personligen närvara vid eventuella förberedande sammanträden och vid huvudförhandlingen, om rätten (domstolen) tycker att det behövs (21 kap. 2 § RB).Innan man betraktas som misstänktDen som inte är misstänkt i utredningen får förhöras om utredarna tror att man kan lämna upplysningar som är av betydelse för utredningen (23 kap. 6 § RB). Man är inte skyldig att stanna kvar för förhör längre än sex timmar om man inte "kan misstänkas" för brottet, då är man på begäran skyldig att stanna kvar i ytterligare sex timmar (23 kap. 9 § RB). "Kan misstänkas" innebär att man skulle kunna komma att bli skäligen misstänkt för brottet längre fram i utredningen. Under förhör har man rätt att ha ett biträde (en advokat som man själv utsett) närvarande om det inte kan komma att skada utredningen (23 kap. 10 § tredje stycket RB).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars är du välkommen att höra av dig igen. Med vänliga hälsningar,