När har juristdomaren utslagsröst?

2020-05-17 i Domstol
FRÅGA |Hej! Vid mål i tingsrätt är det tre nämndemän och en juristdomare som dömer. Vad gäller i ett tvistemål om olika uppfattningar har fått lika många röster? Jag har hört olika. Dels att juristdomaren har utslagsröst medan andra röster säger att juristdomaren kan "förlora" vid en 2-2 utgång.Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om omröstning i tvistemål finns stadgade i 16 kap. rättegångsbalken (RB). Där stadgas att det ska ske en omröstning när det finns skiljaktiga meningar bland rättens ledamöter (16 kap. 1 § RB). Som huvudregel gäller den mening som får majoritet av rösterna. Om det blir lika är ordförandens (juristdomarens) röst utslagsröst (16 kap. 3 § RB). Det innebär att den mening juristdomaren röstar för ska gälla för det fall det blir lika i en omröstning. I brottmål gäller istället principen hellre fria än fälla, och om det blir lika mellan rättens ledamöter i en omröstning i fråga om den tilltalade ska dömas eller ej ska hen frikännas. Juristdomaren har då alltså inte utslagsröst, utan det lindrigaste alternativet ska gälla (29 kap. 3 § RB). Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man återvinna målet efter tredskodom?

2020-04-30 i Domstol
FRÅGA |Hej!Min son har fått en s k Tredskodom i ett skadeståndsmål mot honom och hans tidigare konkursade bolag. När inställelsen till rätten kom misstolkade min son denna. Han hade redan kallats och visst att han skulle närvarade på förhandlingarna som inställd privatperson. Han trodde att konkursen innebar att konkursförvaltaren var den ende laglige representanten. Tingsrätten bedömde att hans bolag inte hade uppmärksammat kallelsen och ingen representant fanns med på förhandlingarna. Man dömde min son till böter på 100 000 kr, dvs ett stort belopp för en byråkratisk försummelse.
Jessica Sarhede |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att de 100 000 kronorna var vad motparten till din son yrkade på i skadestånd. Din son har fortfarande chans att få till en prövning om han missförstod att han själv behövde infinna sig även som representant för företaget!Din son, som är den part som fått en tredskodom meddelad mot sig, har en månad på sig från att domen meddelas mot honom att söka återvinning, 44:9 1 st rättegångsbalken. En En återvinning innebär att målet återupptas eftersom att sakfrågan (frågan om skadan som skadeståndet grundar sig på är bevisad etc) inte har blivit prövad. Ansökningen måste ske skriftligen hos den domstol där din son skulle ha infunnit sig vilket står på kallelsen, 44:9 2 st RB. Om din son ansöker om återvinning så kommer målet att återupptas där det slutade när tredskodomen meddelades, som om inget har hänt där efter. Utan din son får då chans att lägga fram den bevisning han vill och föra sin talan.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad gör de allmänna domstolarna?

2020-04-24 i Domstol
FRÅGA |hej! jag undrar om jag kan få en förklaring på tingsrätten, hovrätten och högsta domstol. En kort beskrivng av varje, vad dem gör, funktion och sedan skillnaderna på dem tre.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tingsrätt, hovrätt och högsta domstol ingår alla i vad som kallas för allmänna domstolar. Det finns även förvaltningsdomstolar och specialdomstolar. I Sverige finns det 48 tingsrätter, 6 hovrätter och en högsta domstol. De allmänna domstolarna sysslar med brottmål och tvistemål. Tingsrätten är första instans för de allmänna domstolarna. Med det menas att det är tingsrätten som man börjar vid.Tingsrätten är alltså först att pröva brottmål och tvistemål. De handlägger även ärenden om adoption, äktenskapsskillnad, bodelning, konkurs, god man osv. För att få ett mål prövat i tingsrätten behöver man inget prövningstillstånd. Det räcker med att skicka in en stämningsansökan. Blir man inte nöjd med tingsrättens dom kan man överklaga. Då överklagar man målet till hovrätten som alltså är andra instans. Hovrätten är lite svårare att få sitt mål prövat i än tingsrätten. För tvistemål krävs att hovrätten meddelar det som kallas för prövningstillstånd för att målet ska få prövas. För brottmål är det bara i vissa fall som prövningstillstånd krävs. Det är bl.a. om den tilltalade bara dömts till böter eller om den tilltalade frikänts från ansvar för brott och det svåraste straffet för brottet är fängelse högst 6 månader. Prövningstillstånd kan hovrätten meddela på fyra olika grunder. 1. När hovrätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt (ändringsdispens) 2. Om det behövs för att hovrätten ska kunna bedöma om tingsrätten dömt rätt (granskningsdispens). 3. Om det är viktigt att hovrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor (prejudikatsdispens). 4. När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinär dispens). I båda hovrätten och tingsrätten sitter nämndemän med och dömer tillsammans med juristdomare. Det gäller brottmålen. I tvistemålen är det endast juristdomare som dömer. Har man väl kommit till hovrätten och fått sitt mål prövat men ännu inte är nöjd för att domslutet gått emot en så kan man försöka överklaga till högsta domstolen som alltså är tredje och således högsta instans. Högsta domstolens uppgift är att skapa prejudikat. Det vill säga, högsta domstolen ska pröva mål som kan vara avgörande för den rättsliga vägledningen. Det rör sig alltså om vissa typer av mål som inte har prövats förut och som behöver avgöras för att ingen helt säkert vet vad som egentligen gäller. Högsta domstolens avgöranden är därför vägledande för samhället och framförallt för juristerna. Högsta domstolens avgöranden används gärna av jurister för att stödja sin egen argumentation. Prejudikaten har alltså hög auktoritet. Till skillnad från hovrätten kan bara högsta domstolen meddela prövningstillstånd på två grunder. prejudikatdispens och extraordinär dispens. Prövningstillstånd krävs för både brottmål och tvistemål. Då väldigt få mål som överklagas väldigt sällan uppfyller kraven på prejudikat- eller extraordinär dispens kan man inte förvänta sig att få sitt mål prövat i högsta domstolen. Endast någon få procent av alla mål som överklagas till högsta domstolen meddelas prövningstillstånd.Med vänliga hälsningar,

Hur tungt väger ett beslut från Allmänna Reklamationsnämnden i domstol?

2020-04-07 i Domstol
FRÅGA |Hej. Jag har vunnit ett ärende i ARN där bilfirman jag köpten bilen ifrån rekommenderas att betala tillbaka ca 11.000kr till mig. Men bilfirman vill inte. Min fråga är om det är värt att gå till domstol för 11.000kr? Känns som man har mer att förlora än att vinna. Skulle jag behöva en advokat isf? Hur tungt väger ARNs beslut i domstolen?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer inte kunna ge dig ett konkret svar på hur stora dina chanser till framgång i en eventuell domstolsprocess med bilfirman är, eftersom jag inte vet några omständigheter i ditt fall utöver att du fått rätt i beslutet från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).Är ARN:s beslut bindande?Allmänna Reklamationsnämnden är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag, så kallade konsumenttvister. Nämndens beslut grundas på aktuell lagstiftning och praxis, men besluten är inte bindande för varken företaget eller konsumenten, utan kan närmast liknas vid rekommendationer om hur ärendet ska lösas. Majoriteten av alla företag väljer dock att följa nämndens beslut frivilligt, men eftersom beslutet endast är rekommenderande har bilfirman ingen skyldighet att följa det.Hur tungt väger ARN:s beslut i domstolen?Att du vunnit ärendet hos ARN innebär enligt min mening att du har fog för din sak och att det finns förutsättningar för att nå framgång i en domstolsprocess. Att ARN:s beslut fattas av opartiska jurister och att majoriteten av nämndens avgöranden följs av företagen frivilligt är två omständigheter som talar för att domstolen skulle komma till samma slutsats som nämnden. Några garantier för detta finns däremot inte, och domstolsprocessen kan vara riskabel, och bli både långdragen och kostsam. Detta för att den part som förlorar målet ska ersätta motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Behöver man advokat för att kunna föra process i domstol?Man behöver inte anlita en advokat för att kunna föra process i domstol. Att anlita en advokat är dock något jag rekommenderar om du bestämmer dig för att stämma bilfirman, eftersom domstolsprocessen är väldigt regelstyrd.SammanfattningAtt du vunnit ärendet hos ARN talar för att du även skulle nå framgång i en domstolsprocess, då domstolen med ganska stor sannolikhet skulle komma till samma slutsats som nämnden. Samtidigt finns risken att processen blir långdragen, kostsam och energikrävande. Mitt råd till dig är att du tar kontakt med en advokat eller jurist som kan ge dig ytterligare rådgivning i frågan, och som kan företräda dig i processen om du väljer att stämma bilfirman. Du kan boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas du fick svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Resning/domvilla vid tjänsteförseelse av domare

2020-05-09 i Domstol
FRÅGA |Vid ett tvistemål vid Norrköpings tingsrätt begick domaren tjänstefel, genomförde förhandlingen utan närvaro och förhör av motpartens (ett bolag) enda ansvarige för handlingen i tvisten, som sådan stod för huvudbevisningen i form av ett brev, och enda anmält vittne för grunden. Vederbörande uteblev, blev återkallad av sitt ombud. Rättegången blev utan någon att förhandla med, det andra närvarande motparts-vittne samt ersättande motparts ansvarigepåstod att de inte var insatta i omständigheterna: de tungt-vägande bevisningarna framfördes inte muntligt på rättegången med åtföljande dom att inga bevisning fanns i målet. Domarens tjänstefel är fastställt av särskilda åklagare, avskriven utan påföljd av allmän åklagare då domaren friades från brottsmisstankeFråga: 1.Har jag rätt att kräva att målet görs om?2. om ja, vilken domstol skall jag ställa begäran: Göta Hovrätt som nekade omprövning redan från början eller till Högsta domstolen? Skall jag begära omgörning p.g. av felaktig handläggning eller resning? Vilken juridisk benämning, träskodon eller vad? finns det prescriptions tid? Målet avgjordes 2016, men brottsmisstanken är ännu inte avskriven. 3. om jag skulle vinna det nya målet, hur får jag tillbaka de pengar som jag hade förlorat på grund av domarens tjänstefel, flera hundratusen kronor? Skall jag kräva pengarna nu att motparten står för rättegångskostnaderna eller skadestånd för domarens fel, av vilken myndighet?
Binh Tran |Hejsan! Aktuell lagstiftning: Rättegångsbalken (RB), lag om offentlig anställning (LOA) och skadeståndslagen.Vad ska ni ansöka om?Det finns två alternativ i detta fall, antingen resning eller vad som kallas för domvilla. Domvilla har dock en preskriptionstid på 6 månader från den dagen ni fick reda på domen, följaktligen har ni förlorat rätten att ansöka om domvilla, se 59 kap 2§ 2st.Har ni rätt till resning?Resningsbestämmelsen som är aktuellt i ert fall hittas i 58 kap 1§ 1st 1p RB. Den lyder på följande sätt:"om ledamot av rätten eller där anställd tjänsteman med avseende å målet gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller tjänsteförseelse eller om brott som har avseende å målet ligger ombud eller ställföreträdare till last, samt brottet eller tjänsteförseelsen kan antagas hava inverkat på målets utgång". Eftersom domaren inte blev fälld för brott så kan ni inte åberopa resning på den grund utan frågan blir då om det domaren har gjort är en tjänsteförseelse. Med tjänsteförseelse förstås det som står i 14§ (LOA). För att ett fel ska utgöra en tjänsteförseelse krävs inte att det rör sig om något som är av allvarlig beskaffenhet. Här finns stort utrymme för att argumentera för att det domaren har gjort i och för sig inte utgör brott, men i alla fall är en grov tjänsteförseelse enligt 14§ LOA och att denna tjänsteförseelse har inverkat på målets utgång. Vart ansöker man om resning och finns det preskriptionstid?Ni ska begära resning till hovrätten om det är en tingsrättsdom som ni vill ha resning på. I annat fall ska ni ansöka till högsta domstolen, se 59 kap 4§ RB. Preskriptionstiden är 1 år från den dagen ni fick reda på tjänsteförseelsen vilket tyvärr betyder att om ni fick reda på det redan 2016 så har ni förlorat rätten till resning, se 59 kap 4§ 2st RB.Hur blir det med rättegångskostnader?Om ni blir beviljade resning innebär det att rättegången ska göras om. Huvudregeln för rättegångskostnaderna är att den som förlorar målet betalar rättegångskostnader, se 18 kap 1§ RB. Det innebär att om ni vinner målet efter resningen så ska motparten betala era rättegångskostnader, inkluderat den rättegången som var innan och den som blir av efter resningen. Det är viktigt att yrka på detta för att ha rätt till det, se 18 kap 4§.I vissa fall kan man även kräva skadeståndsansvar mot domstolen för fel och försummelse i deras myndighetsutövning enligt 3 kap 1 skadeståndslagen. Detta kommer dock i andra hand i det fall ni inte får full ersättning genom rättegångsskostnader. Det är möjligt att ni kan få ersättning från domstolsverket om ni inte får möjlighet till resning. Jag hoppas jag har kunnat svara på dina frågor, har du några följdfrågor så kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.Läs mer om resningsansökningen här. Med vänliga hälsningar.

Skilsmässodom på spanska?

2020-04-24 i Domstol
FRÅGA |Har en skillsmässadom i min hand.Jag begärde att skulle vara skriven på spanska, men rätten så nej.Vad är det som gäller?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tyvärr har du ingen rättighet att begära att domen ska skrivas på spanska, eller ett annat språk än svenska. Domstolen har alltså ingen skyldighet att skriva domen på spanska. Hoppas du fick svar på din fråga!

Vilken tingsrätt tillhör ett aktiebolag med säte i Stockholm?

2020-04-21 i Domstol
FRÅGA |Hej, mitt aktiebolag har sitt säte i Stockholm, vilken Tingsrätt hör bolaget till? Kan ett bolag höra till flera Tingsrätter?
Mina Jenabpour |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att ditt aktiebolag har sin styrelse och därmed även sitt säte i Stockholms kommun och inte i någon annan kommun i Stockholms län. Då ditt aktiebolag har sitt säte i Stockholms kommun är det Stockholms tingsrätt som du ska vända dig till vid en eventuell stämning eller likvidation. Om ditt aktiebolag inte hade haft ett bestämt säte eller om det inte hade funnits en styrelse i bolaget så hade hemvisten ansetts vara den plats dit förvaltningen hänför sig. Detta framgår av 10 kap. 1 § 3 stycket rättegångsbalken. Eftersom att bolaget bara kan ha sitt säte på ett ställe så är det inte möjligt att tillhöra fler än en tingsrätt.Med vänlig hälsning,

När behövs prövningstillstånd?

2020-03-30 i Domstol
FRÅGA |HejBehöver man prövningstillstånd om man har blivit dömd till villkorlig dom förenad med dagsböter i tingsrätten för skadegörelsebrott?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga aktualiserar reglerna i rättegångsbalken (RB). En tingsrätts dom får överklagas, om inte annat är föreskrivet (49 kap 1 § RB). För att hovrätten ska pröva tingsrättens dom krävs prövningstillstånd (49 kap 12 § RB). För att hovrätten ska pröva tingsrättens dom i brottmål, såvitt avser annat än enskilt anspråk, krävs inte prövningstillstånd i andra fall än då den tilltalade genom domen: (49 kap 13 § RB) 1. som enda påföljd dömts till böter, eller 2. frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader. En part som vill överklaga tingsrättens dom i ett brottmål ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska ges in till tingsrätten och den ska ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades (51 kap 1 § RB).Det bör framgå av tingsrättens dom om det behövs prövningstillstånd eller inte. Jag råder dig därför att läsa i domen.Jag har tolkat det som att du för ifrågavarande skadegörelsebrott dömts till villkorlig dom förenad med dagsböter. Det skulle innebära att prövningstillstånd inte krävs för ett eventuellt överklagande. Jag råder dig dock återigen att läsa i domen där det bör framgå huruvida det i ditt fall krävs prövningstillstånd eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,