Hur ansöker jag om resning?

2020-08-29 i Domstol
FRÅGA
Hej jag skulle vilja en resningsansökan vad jag kan göra anlita en advokat eller vända mig till lawline .tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill begära resning men vet inte hur du ska begära resning samt vem du ska vända dig till.

Resning är ett extraordinärt rättsmedel och godkänns endast i undantagsfall. Om resning beviljas innebär det att den gamla domen rivs upp och en ny rättegång ska hållas.

Vad krävs för att resning ska beviljas?

Huvudregeln inom svensk rätt är att domen är gällande när den vunnit laga kraft, dvs när överklagandetiden gått ut. Av 58 kap 2 § Rättegångsbalken (1942:740, RB) framgår i vilka fall resning får beviljas till den tilltalades förmån. Av fjärde punkten samma paragraf framgår att resning får beviljas "om någon omständighet eller något bevis, som inte tidigare har förebringats, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle ha lett till att den tilltalade frikänts eller till att brottet hänförts under en mildare straffbestämmelse än den som tillämpats eller om det, med hänsyn till vad sålunda åberopas och i övrigt förekommer, finns synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om den tilltalade har förövat det brott, för vilket han dömts"

Vilka tidsfrister gäller?

Som huvudregel gäller att ansökan om resning till men för den tilltalade ska göras inom ett år från det att sökanden fick kännedom om det förhållande som ansökningen grundas på (58 kap. 4 § RB). HD har godkänt bevisning som varit känd i mer än ett år innan resningsansökan inkom eftersom de ansåg att den fått ny betydelse sett i ljuset av annan bevisning, se NJA 2013 s. 931.

Hur ansöker jag om resning?

Om domen du vill begära resning för är en tingsrättsdom görs resningsansökan till Hovrätten. Är det en hovrättsdom du vill begära resning för görs ansökan hos Högsta domstolen (58 kap. 4 § RB). I 58 kap 5 § RB föreskrivs vad en ansökan närmare skall innehålla och lyder som följer:

"I resningsansökan skall sökanden uppgiva:

1. Vilken dom ansökan avser

2.Vilken av resningsgrunderna som görs gällande och skälen för ansökan

3. Vilka bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis

Högsta domstolen har en färdig blankett om resning man kan fylla i och skicka in. Den hittar du https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/om-handlaggningen/resning/

I ditt fall

Om du överväger att begära resning i ett mål skulle jag råda dig att vända dig till en erfaren jurist för vidare vägledning. För att boka en rådgivningstid på din ort kan du enkelt använda formuläret som finns till höger om det här svaret, eller vid länken här: http://lawline.se/boka

Med vänliga hälsningar,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?