Finns det lagreglerade rätt till övertidsersättning?

2016-10-11 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Min sambo arbetar på lager, fem dagar i veckan, 40h vecka, utan kollektivavtal. Om de arbetar extra timmar får de inget tillägg på lönen utan samma timlön som innan. Stämmer detta, eller borde de få tillägg på timlönen då de arbetar övertid?Mvh, Sofia
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lagstadgad rätt till övertidsersättning, alltså särskild ersättning vid övertid. Övertidsersättning brukar normalt regleras i kollektivavtal. Om arbetsgivaren har ingått kollektivavtal med något fack så gäller det normalt för alla anställda, även de som inte är fackligt anslutna, men man har då ingen rätt att hävda avtalet eftersom det gäller mellan facket och arbetsgivaren. Om det däremot inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen så är det upp till varje anställd att försöka få bestämmelse om övertidsersättning inskrivet i anställningsavtalet. För det fall det inte finns något kollektivavtal på arbetsplatsen så kan din sambo gå med i facket (och gärna uppmana andra att gå med i samma fackförening) och försöka få facket att utöva påtryckning på arbetsgivaren till att ansluta sig till kollektivavtal och därmed reglera övertidsersättningsfrågan. Om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen men att arbetsgivaren handlar i strid med detta avtal så är det även viktigt att uppmärksamma facket på detta.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny till oss här på Lawline.Vänligen,

Ob-tillägg och övertidsersättning samtidigt

2016-07-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |HEJ! Undrar om man kan få övertidsersättnkng samt ob, har fått övertid men då drog de bort ob för röda dagar, då övertiden jag jobbade var under röda dagar.
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag tolkar din fråga så undrar du om man som arbetstagare har rätt till både övertidsersättning och ob-tillägg då man arbetat övertid under röda dagar.Hur ob-tillägg och övertidstillägg betalas och om det kan betalas i kombination är något som brukar regleras i kollektivavtal och/eller direkt i anställningsavtalet. Det finns ingen generell rätt till att utfå både ob-tillägg och övertidsersättning samtidigt utan att det har avtalats. Enligt många kollektivavtal så får man inte övertidsersättning och ob-tillägg samtidigt utan istället får man en speciell övertidsersättning för helg, men det kan eventuellt skilja sig mellan olika kollektivavtal. Jag skulle råda dig att kolla upp vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats och vad som gäller enligt det avtalet, samt eventuellt kolla upp om det nämnts något i anställningsavtalet.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen in med en ny.Vänligen,

Övertidsersättning utan kollektivavtal?

2016-03-02 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Finns det lagstadgat hur mycket ersättningen skall vara om man jobbar övertid? I det fall då ingen kollektivavtal finns.
Angelica Ahlström |Hej! Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. I Arbetstidslagen, som är den lag som gäller för de flesta anställningsavtal angående arbetstider, finns ett fåtal bestämmelser om övertid i 7-9§§. Lagen hittar du (här). I lagen regleras inte ersättning för övertidsarbete utan det ses som en ren avtalsfråga. Ersättningen ska alltså regleras genom kollektivavtal eller i det egna anställningsavtalet. Om det inte har avtalats någon övertidsersättning så brukar Arbetsdomstolen (AD), vid tvister om sådan ersättning, hämta ledning från det kollektivavtal som gäller för samma typ av rörelse. Om övertidsarbete utförts på begäran av arbetsgivaren så brukar AD anse att förhöjd ersättning ska utgå i enlighet med det närmaste kollektivavtalet, trots att det inte finns något kollektivavtal på just den arbetsplatsen. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan arbetsgivaren tvinga fram övertid och har jag i så fall rätt till kompensationsledighet?

2015-12-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Jag jobbar som CE-chaufför hos ett kollektivavtal-anslutet företag.Jag jobbar mycket övertid och jag har lite svårt att läsa mig till hur övertiden får arbetas... och hoppas på hjälp från er. Vi jobbar skift och har då 38-timmars arbetsvecka enligt transports löneavtal.När jag räknar min tid så har jag från januari till november i år arbetat 222 timmar övertid om jag räknar på 38h/vecka (147 h övertid om jag räknar på 40h/vecka).Jag har begärt kompensationsledigt, vilket jag har nekats.Företaget uppfyller inte kraven gällande särskilda skäl för "extra övertid".Kan det verkligen vara så att arbetsgivaren kan fortsätta att låta mig jobba övertid?Jag kan inte säga nej pga arbetets utformning.Själv tycker jag att det är moraliskt fel att neka kompledigt när man har så mycket övertid, men är det juridiskt rätt?Vad händer då jag jobbat för mycket övertid?Jag har familj med två barn i nedre skolåren, och familjen och hemmet blir lidande pga mitt arbete.Tacksam för svar.Mvh
Niclas Friberg |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!Det första som måste anges är att då din arbetsgivare har ett kollektivavtal gäller dessa regler för dig. De gäller oavsett om du är medlem i den fackliga organisation som är din arbetsgivares motpart i kollektivavtalet eller inte. Kollektivavtalet styr således hur företaget får agera i din situation. Då jag inte har tillgång till kollektivavtalet kan jag inte heller kommentera detta utan mitt svar utgår ifrån den reglering som finns i lag. Vad som anges i ditt enskilda anställningsavtal kan också medföra att delar av det som anges nedan inte gäller utan att ditt anställningsavtal är det som gäller.ArbetstidenEftersom du jobbar i skift med 38-timmars arbetsvecka är också varje timme utöver detta att betrakta som övertid. Utifrån din information har du då arbetat in 222 timmar övertid i år.Arbetstiden får uppgå till 48 timmar per vecka i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Arbetstiden får dock inte under någon vecka överstiga 60 timmar.Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren till övertid?Arbetstidens förläggning är en fråga som hör till arbetsgivarens arbetsledningsrätt men har vissa begränsningar som kan finnas i arbetstidslagen, kollektivavtal och i själva anställningsavtalet. Se över kollektivavtalet och även ditt anställningsavtal. En uttrycklig skyldighet att arbeta övertid följer ofta av kollektivavtal. Utgångspunkten är annars att arbetsgivaren kan beordra övertid.I lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete anges att när det finns ett "särskilt behov" av ökad arbetstid får övertid tas ut med högst 200 timmar under ett kalenderår, vilket kallas för allmän övertid. Arbetsgivaren måste då kunna redovisa dessa särskilda skäl. Du kan själv tacka nej till att jobba över om du har sakliga skäl. Ibland räcker det att du anger "privata angelägenheter" och ibland måste du kunna redovisa förhinder, vilket är beroende av omständigheterna vid just det övertidstillfället och vad som anges i gällande kollektivavtal.Det finns troligen i ditt kollektivavtal en bestämmelse som anger att när du har uppnått 200 timmar övertid, eller mindre antal timmar, kan du säga nej till beordrad övertid. Annars är det enligt lag 200 timmar som är gränsen för hur mycket övertid som arbetsgivaren, utom i vissa undantagsfall, kan beordra dig att arbeta.Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet och kan meddela förelägganden och förbud som krävs för att arbetsgivaren ska följa lagen. Ett råd kan således vara att kontakta transportstyrelsen. Om en arbetsgivare har överträtt reglerna om övertid utan stöd i kollektivavtalet eller utan att ha fått dispens så kan det utgå en övertidsavgift. Det är allmän åklagare som för talan om att arbetsgivaren ska åläggas en sådan avgift och talan förs i allmän domstol.Du bör undersöka vad kollektivavtalet säger om dygnsvila och sammanhängande ledighet, vilket varje arbetstagare har rätt till. Arbetsgivaren får inte ge dig uppdrag som medför arbete som inskränker din rätt till vila och ledighet enligt kollektivavtalet.KompensationsledighetKompensationsledighet ska vara reglerat i det aktuella kollektivavtalet eller i ditt enskilda anställningsavtal. Detta gör att jag har svårt att ange huruvida du har rätt till kompensationsledighet eller inte. Det är inte alla branscher där man som arbetstagare har rätt till kompensationsledighet. Finns inget reglerat i ditt anställningsavtal eller kollektivavtalet kan det vara så att sedvänja får styra. Brukar arbetsgivaren ge kompensationsledigt ska också du ges detta och tvärtom.Har du inte rätt till kompensationsledighet enligt gällande kollektivavtal, ditt anställningsavtal eller sedvänja kan du inte kräva ledighet men har rätt att få betalt enligt vad som är avtalat om övertidsersättning.SammanfattningArbetsgivaren kan inte tvinga dig att arbeta mer än 200 timmar övertid om inte undantagsreglerna blir tillämpliga, vilket inget tyder på i ditt fall. Du har ingen lagstadgad rätt till kompensationsledighet utan det ska i sådana fall regleras i kollektivavtal, ditt enskilda anställningsavtal eller följa av sedvänja på arbetsplatsen. Eftersom arbetsgivaren inte har följt reglerna utan låtit dig arbeta för mycket övertid, om inte en del av denna övertid följer av de undantagsregler som finns i lag eller kollektivavtal, så kan transportstyrelsen komma med ett föreläggande eller förbud alternativt så kan allmän åklagare föra talan om övertidsavgift som din arbetsgivare kan komma att få betala.Har du fler frågor eller behöver hjälp med att gå vidare i ärendet är du välkommen att kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.Med vänlig hälsning

Begränsningar i arbetstidens förläggning

2016-09-28 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej. Jag undrar när jag som arbetar i Butik och Lager tar extra pass av Egen vilja. Finns det någon Lag som gör att jag inte får arbeta mer än 15 dagar i sträck ? Jag tycker mitt arbete är Oerhört kul och stimulerande. Arbetar ofta 6 dagar i veckan. Har hört att man inte får arbeta mer än 6 dagar i sträckStämmer det ?/ vänligen. Magnus
Ahmet Ercin |HejTack för att Du vänder Dig till Lawline!Arbetstider för arbetstagare regleras i arbetstidslagen (ATL) (1982:673) se här.Genom ett kollektivavtal som godkänts av en central arbetstagarorganisation får de aktuella reglerna som följer nedan åsidosätts enligt 3 § första stycket ATL. Om Du eller Din arbetsgivare är bunden av ett kollektivavtal gäller villkoren om arbetstidens förläggning i kollektivavtalet före ATL. I 3 § fjärde stycket ATL är arbetstidsvillkor som följer av kollektivavtal dock ogiltiga om dessa innebär sämre villkor för en arbetstagare än EU:s direktiv om arbetstidens förläggning se här.Du som arbetstagare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under en sjudagars period (veckovila) enligt 14 § ATL och minst 24 timmar veckovila enligt kapitel 2 artikel 5 i EU:s direktiv om arbetstidens förläggning. Den lägsta veckovilan enligt lag är alltså 24 timmar. Du kan således inte jobba mer än 6 dagar i sträck under en 7 dagarsperiod.Eftersom Du jobbar inom handel är det oftast reglerat i branschens kollektivavtal att Du ska jobba fem dagar per arbetsvecka. Då kan det ibland bli så att Du arbetar onsdag-söndag vecka 1 och måndag-fredag vecka 2, dvs. 10 dagar i sträck men under en fjortondagars period (två beräkningsperioder), vilket är tillåtet.Hoppas Du fick svar på Din fråga!Mvh

Återkrav av lön

2016-06-29 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej.min arbetsgivare har upptäckt att han betalt ut förmycket ob för jan månad nu skall han dra tillbaks pengarna efter 6 månader rätt eller fel
Grete Gøtzsche Frederiksen |Hej, Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline!Vid misstagsutbetalningar från en arbetsgivare till en arbetstagare av för mycket lön har Arbetsdomstolens (AD) utgångspunkt i rättspraxis länge varit att den som har tagit emot pengar, som den inte har rätt till, är skyldig att betala tillbaka beloppet. Arbetsgivaren kan då söka kräva att arbetstagaren ska betala tillbaka det felaktigt utbetalda beloppet eller så kan arbetsgivaren söka möjlighet att dra av beloppet vid en senare löneutbetalning. Det finns ingen lagstiftning som reglerar frågan om återkrav av misstagsutbetalningar, men frågan har behandlats av Arbetsdomstolen. Enligt AD:s praxis har en arbetstagare rätt att behålla ett felaktigt utbetalt lönebelopp om han mottagit det i god tro och förbrukat samma lönebelopp. (AD har menat att arbetstagaren inte ska behöva få en skuld till den som gjort misstaget.) När det gäller bedömningen om arbetstagaren har varit i god tro så är det främst lönebeloppets storlek som spelar roll. Är beloppet avsevärt högre än vad arbetstagaren kunde förväntas få så är det svårare att hävda att arbetstagaren var i god tro om att det utbetalade lönebeloppet var korrekt och rättmätigt skulle utbetalas till honom. Rör det sig om mindre belopp eller en mindre marginal mellan det utbetalade beloppet och det belopp som skulle ha utbetalats, samt i de fall då arbetstagarens lön varierar från månad till månad är det mer eller mindre omöjligt att bevisa att en arbetstagare insett eller borde insett misstaget och därmed varit i ond tro angående utbetalningen. Kan arbetsgivaren alltså inte bevisa att arbetstagaren var i ond tro angående det utbetalda lönebeloppet så har arbetstagaren rätt att behålla det felaktigt utbetalt beloppet om han även förbrukat det samma. Hoppas att du fått svar på det du undrade över! Vänliga hälsningar,

Jobba utan övertidsersättning

2016-01-30 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej jag undrar om en arbetsgivare har rätt att kräva att jag ska jobba utan ersättning? Tex en målare som blir tvungen att göra om ett jobb på övertid.
|Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.Din arbetsgivare kan inte tvinga Dig att arbeta gratis. Huruvida Du har rätt till övertidsersättning beror på om det finns kollektivavtal på Din arbetsplats. Om Din arbetsgivare har kollektivavtal finns i så fall regler för övertidsersättning. Finns inget kollektivavtal där Du arbetar måste Du själv se till att övertidsersättningen blir inskriven i Ditt anställningsavtal så att Du får rätt till sådan ersättning.Hoppas att Du fick svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Ersättning och lön

2015-10-28 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |hej jag har jobbat i en restaurang för mer en 1 år och jag fick inte obärsätning i 1 år fast jag har jobbat varje helg 1 et år och alla röda dager och för 1 månader sedan jah har tagit ut mina semester dagerna 5 veckor men jag fick inte dän där pengar också som jag måste ha ja menar mina semester pengar och för 2 vecka sedan jah har anmält min arbestgivare till facket darför att jag fck inte min semester pengar min ob ärsätning och alla andra i 1 år sedan min arbestgivaren har kommit överans med facket att han ska betala ut de vad han skyldig mig sedan han saa att jag få inte jobba längre att han sparka mig darför att jag har anmält honom men igår skulle han betala min lön men han har inte gört det som jag har jobbat efter jag kom från semester jag har rigt honom ocgh frågade att om man har glömt att betala dän men han var elak mot mig och saa att han ska inte betala min lön jag vill fråga att hur kan jag anmäla min arbestgivare för att få skadesånd eller få man skadestånd om det händär måmtimg sånt ?
Labiba Daoudi |Hej,Och tack för Din fråga till Lawline. Primärt är det viktigt att Du har skrivit på ett anställningsavtal - har Du gjort det? Om du har skrivit på ett anställningsavtal, gäller då Lag (1982:80) om anställningsskydd, se LAS. Har du även någon vetskap om Du är knuten till något kollektiv avtal?Om du har skrivit under ett anställningsavtal gäller följande: Jag förstår det som att du är tillsvidare anställd, enligt 4 i LAS. Din arbetsgivare är skyldig, enligt 6c§ i LAS, att senast inom 1 månad efter Du har börjat arbeta på arbetsplatsen att lämna skriftlig information som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet. Där ska det bland annat stå hur ofta och när lönen ska betalas ut, se nedan: "6 c § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall."Arbetstagaren är skyldig att betala ut lön för de dagar du arbetat. För att kunna påvisa detta, kan Du till exempel med hjälp av kollegor eller på annat sätt påvisa att du jobbat. Avseende semesterlön, så är det en rättighet och din arbetsgivares skyldighet att utbetala det i den mån Du har tjänat i den under intjänandeåret, i enlighet med 4§ i semesterlagen (1977:480), klicka här. Sedan att han "sparkar" Dig pga. att du hör av dig till facket, vilket är en rättighet att du kontaktar de enligt 7§ och 8§ i Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet MBL. Att han sparkar dig pga. det, utgör inte en saklig grund, enligt 7§ i LAS och en uppsägning ska även göras skriftlig, enligt 8§ LAS, vilket inte skedde heller. Detta kan inte heller ses som ett avskedande, enligt din formulering, i och med att du inte grovt åsidosatt några åligganden, enligt 18§ i LAS . Om du sägs upp utan saklig grund, ska uppsägningen förklaras ogiltig, enligt 34§ i LAS. Avslutningsvis, Du kan därmed kräva skadestånd och ersättning, enligt 38§ LAS, för utebliven lön och semesterersättning samt för uppsägning som inte skett på saklig grund. Hoppas detta svar ger Dig en vägledning. Lycka till och tack för att du vände Dig till Lawline. Vänligen,