Rättighet till övertidsersättning och OB-tillägg

2015-06-21 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej Ett företag som inte är anslutet, har personal med månadslöner. Är det brukligt att ge både övertidsersättning (150% och 200%) samt OB tillägg?Med vänlig hälsning, M
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag förstår dig rätt så är din fråga om det är vanligt att kombinera månadslön, övertidsersättning och OB-tillägg.Jag kan tänka mig att det finns arbetsgivare som för egen vinning väljer att inte betala ut ersättning för övertidsarbete eller obekväm arbetstid (OB-tillägg). Jag ska dock försöka besvara din fråga utifrån vad som rättsligt sett gäller på arbetsrättens område. Ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid - kollektivavtal har normerande effekt Arbetsdomstolen (AD) har vid flera tillfällen slagit fast att vid tvister om övertidsersättning så ska ledning hämtas från närmaste kollektivavtal inom branschen. Domstolen har dock i sin praxis konstaterat att övertidsersättning ska utgå vid övertidsarbete, även utanför det kollektivavtalsreglerade området. Se bland annat AD 1976 nr 65.AD har även gjort bedömningen att den rådande uppfattningen på arbetsmarknaden är att arbetstagare inte är berättigad till övertidsersättning för övertidsarbete enbart på den grunden att denne har utfört arbete utöver den ordinarie arbetstiden. Det fordras att övertidsarbetet har beordrats av arbetsgivaren genom dennes uttryckliga liksom tysta önskan. Se bland annat AD 1975 nr 23.Domstolen har fastslagit att övertidsersättning inte behöver utgå när arbetstagaren självmant arbetet på övertid utan arbetsgivarens godkännande eller åtminstone kännedom. Vid frivilligt övertidsarbete är betald ledighet snarare för handen. Se bland annat AD 2003 nr 11.AD har konstaterat att OB-tillägg inte behöver utgå om inte närmast kollektivavtal på området medger sådan ersättning. Se bland annat AD 1991 nr 81.Avslutande råd Av ovanstående kan slutsatsen inledningsvis dras att det bästa är att i förväg i anställningsavtalet komma överens om hur övertidsarbete och obekväm arbetstid ska kompenseras. I brist på överenskommelser kommer domstolen att bedöma det i ljuset av närmaste kollektivavtal. Jag understryker dock det faktum att samtliga omständigheter i arbetsförhållandet har betydelse i fallet och vad jag har framhållit ovan ska endast ses som vägledning för vad som gäller. Övertidsarbete som beordrats av arbetsgivaren ska normalt sett med övertidsersättning och att OB-tillägg endast ska utgå om närmaste kollektivavtal på området medger det. Det är naturligtvis upp till arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om ersättningarna i anställningsavtalet.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

När övertid respektive mertid?

2013-03-28 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hejsan, Har en fråga angående övertid kontra mertid. Har läst arbetstidslagen ett flertal gånger och kommer till viss insikt. Vi har på vår fabrik ett större antal deltidsanställda, som har schemalagda tider på cirka 8-9timmar i veckan. De blir dock schemalagda en del tider pga. sjukskrivningar ect samt inringda en hel del. Så många av deltidarna jobbar mellan 50-70procent. Min fråga är således när ska de få övertid respektive mertid. Såsom jag förståt det ska allt utöver 40 timmar (vi har 38 timmars veckor då det är 2 skift) va övertid. Allt upp till 38timmar är mertid!?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Med övertid menas sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid eller jourtid, dvs. överstiger maxtaket på  40 timmar/vecka och 48 jourtimmar/fyra veckor, se 5, 6 och 7 §§ arbetstidslagen (ATL).Mertid är all arbetstid som vid deltidsanställning överstiger arbetstagarens ordinarie arbetstid eller jourtid enligt anställningsavtalet, se 10 § ATL.Övertid gäller heltidsanställda, medan mertid tar sikte på deltidsanställda. När en deltidsanställd arbetar utöver de enligt anställningsavtalet avtalade timmarna kallas det mertid upp till en heltid, dvs. upp till 40 timmar/vecka, därutöver är det övertid.Exempel: en deltidsanställd har avtalat 20 timmar/vecka. Timme 21-40 är mertid, medan timme 41 och över är övertid. Viktigt att observera är att de deltidsanställda endast får jobba 200 mertidstimmar/kalanderår, 10 § 2 st. ATL. Detta tak finns för att skydda deltidsanställda för alltför stor arbetsbelastning utöver avtalad tid och för att arbetsgivaren ska göra en realistisk bedömning av arbetskraftsbehovet och inte betingar alltför kort arbetstid.Arbetstidslagen hittar du https://lagen.nu/1982:673Med vänlig hälsning,

Hur många timmar är heltid?

2010-10-05 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hur många timmar i veckan ska man jobba om man går heltid på rullande schema?
Joel Dahlquist |Hej Anna! Svaret på din fråga finns i det kollektivavtal som finns på din arbetsplats. Det finns en lag om arbetstid (den kan du läsa här: https://lagen.nu/1982:673) som ställer vissa krav på arbetsgivaren, men i huvudsak är det i kollektivavtalet som arbetstid regleras. Enligt lagens 5§ får den _ordinarie_ arbetstiden inte överstiga 40 timmar i veckan. Det finns dock en mängd undantag från denna regel, som du framförallt kan läsa om i 7 och 8 §§. Man får alltså jobba mer än dessa timmar i veckan, så kallad övertid, under vissa perioder men inte som standardtid. Men normen är alltså som sagt max 40 timmar i veckan, det vill säga åtta timmar per dag om man arbetar de sedvanliga fem dagarna.

När får arbetsgivare beordra övertid?

2014-06-30 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej!Har en arbetsgivare rätt att beordra övertid på obestämd tid, efter det att han sagt upp flera medarbetare? Den beordrade övertiden är även för att täcka upp folks semester. Eftersom företaget arbetar med service förutsätts att det kommer in reservdelar, vilket skötts illa med uteblivna betalningar på fakturor vilket resulterar i att arbetet inte går att utföra.Kan man under dessa omständigheter kräva övertid? Förra året nådde flertalet anställda upp över 100 övertidstimmar. Samma var det året innan dess.
|Hej och tack för din fråga!Regler om övertid finns i arbetstidslagen 7-9 §§, som du hittar här. Arbetsgivaren har en rätt enligt lag att begära ut övertid om han har ett särskilt behov av ökad arbetstid, men max 50 h per anställd och månad. Dessa regler kan dock åsidosättas genom ett kollektivavtal enligt 3 § samma lag, vilket också ofta sker. Det innebär att skyldigheten att arbeta övertid kan vara reglerad i ett kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Om du vill veta vilken skyldighet att arbeta övertid som finns på din arbetsplats bör du därför ta kontakt med det fackförbundet som har kollektivavtalet. För vilka behov arbetsgivaren får begära övertid varierar därför, men om det i kollektivavtalet anges att övertid får tas ut vid särskilda behov har det inte av arbetsdomstolen ansetts innefattat en rätt att schemalägga övertid eller ta ut den permanent. I vissa kollektivavtal behöver arbetstagaren samtycka till övertiden, men det varierar. För de fall det inte regleras i kollektivavtal är det svårt att säga om ett samtycke krävs eller inte då det avgörs utifrån de villkor som i övrigt gäller för arbetsplatsen.Vänligen,

Rätt till OB-tillägg?

2011-04-06 i OB-ersättning och övertid
FRÅGA |Hej! Jag ska jobba över nästa vecka, men företaget jag jobbar på är inte kollektivt ansluten och det finns inget som står skrivet i mitt anställningsavtal om OB. Har jag rätt till detta även om det inte står skrivet?
Angelica Hage |Hej I den lag som gäller för de flesta anställningsavtal angående arbetstider står inte mycket om övertidsersättning, se Arbetstidslagen https://lagen.nu/1982:673#R3. Som utgångspunkt brukar man upprätthålla principen om att den avtalade lönen utgör vederlag (/lön) för alla prestationer som arbetstagaren utför i arbetet. När det inte finns något bestämt i det personliga anställningsavtalet och parterna inte är kollektivavtalsanslutna så brukar Arbetsdomstolen vid tvister om övertidsersättning för utfört arbete hämta ledning från närmast tillämpliga kollektivavtal (alltså från det kollektivavtal som gäller för samma typ av rörelser). Arbetsdomstolen har då sagt att om en heltidsanställd arbetstagare har rätt till ersättning för övertidsarbete så ska normalt förhöjd ersättning utgå i enlighet med vad som gäller för närmast tillämpliga kollektivavtal. Detta gäller dock endast om detta övertidsarbete utförs på begäran av arbetsgivaren. _(För den intresserade har detta fastslagits i Arbetsdomstolens praxis genom målen: AD 1991 nr 91, AD 1991 nr 81, och AD 1076 nr 65)_ Arbetsdomstolen har ansett att om arbetstagaren själv ägt bestämma över sina arbetstider så finns ingen rätt till övertidsersättning. I sådana fall ska övertid istället kompenseras genom ledighet. _(För den intresserade har detta fastslagits i Arbetsdomstolens praxis genom målen: AD 2003 nr 11 och AD 1990 nr 115)_ Arbetsdomstolen har vidare menat att ob-tillägg (särskild ersättning för obekväm arbetstid) inte kan krävas om sådan utbetalning av ob-tillägg inte följer av närmast tillämpliga kollektivavtal. _(För den intresserade har detta fastslagits i Arbetsdomstolens praxis genom målen: AD 1991 nr 81)_ I total avsaknad av avtalsregleringar (i anställningsavtalet eller i avsaknad av tillämpligt kollektivavtal) kan övertidsarbete kompenseras i form av ledighet. Men överenskommelse kan givetvis träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare om att övertidsarbetet istället ska kompenseras i form av kontantersättning. Med Vänliga Hälsningar