Rättighet till övertidsersättning och OB-tillägg

FRÅGA
Hej Ett företag som inte är anslutet, har personal med månadslöner. Är det brukligt att ge både övertidsersättning (150% och 200%) samt OB tillägg?Med vänlig hälsning, M
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt så är din fråga om det är vanligt att kombinera månadslön, övertidsersättning och OB-tillägg.

Jag kan tänka mig att det finns arbetsgivare som för egen vinning väljer att inte betala ut ersättning för övertidsarbete eller obekväm arbetstid (OB-tillägg). Jag ska dock försöka besvara din fråga utifrån vad som rättsligt sett gäller på arbetsrättens område.

Ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid - kollektivavtal har normerande effekt

Arbetsdomstolen (AD) har vid flera tillfällen slagit fast att vid tvister om övertidsersättning så ska ledning hämtas från närmaste kollektivavtal inom branschen. Domstolen har dock i sin praxis konstaterat att övertidsersättning ska utgå vid övertidsarbete, även utanför det kollektivavtalsreglerade området. Se bland annat AD 1976 nr 65.

AD har även gjort bedömningen att den rådande uppfattningen på arbetsmarknaden är att arbetstagare inte är berättigad till övertidsersättning för övertidsarbete enbart på den grunden att denne har utfört arbete utöver den ordinarie arbetstiden. Det fordras att övertidsarbetet har beordrats av arbetsgivaren genom dennes uttryckliga liksom tysta önskan. Se bland annat AD 1975 nr 23.

Domstolen har fastslagit att övertidsersättning inte behöver utgå när arbetstagaren självmant arbetet på övertid utan arbetsgivarens godkännande eller åtminstone kännedom. Vid frivilligt övertidsarbete är betald ledighet snarare för handen. Se bland annat AD 2003 nr 11.

AD har konstaterat att OB-tillägg inte behöver utgå om inte närmast kollektivavtal på området medger sådan ersättning. Se bland annat AD 1991 nr 81.

Avslutande råd

Av ovanstående kan slutsatsen inledningsvis dras att det bästa är att i förväg i anställningsavtalet komma överens om hur övertidsarbete och obekväm arbetstid ska kompenseras. I brist på överenskommelser kommer domstolen att bedöma det i ljuset av närmaste kollektivavtal. Jag understryker dock det faktum att samtliga omständigheter i arbetsförhållandet har betydelse i fallet och vad jag har framhållit ovan ska endast ses som vägledning för vad som gäller. Övertidsarbete som beordrats av arbetsgivaren ska normalt sett med övertidsersättning och att OB-tillägg endast ska utgå om närmaste kollektivavtal på området medger det. Det är naturligtvis upp till arbetsgivare och arbetstagare att komma överens om ersättningarna i anställningsavtalet.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom OB-ersättning och övertid (61)
2020-07-31 Får arbetsgivare beordra övertid utan förvarning?
2020-07-17 Behöver jag vara rädd för att bli uppsagd när jag är föräldraledig?
2020-06-21 Är jag återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald OB?
2020-06-12 Kan min chef schemalägga övertid?

Alla besvarade frågor (82735)