Offentlighetsprincipen i Tyskland

2015-04-09 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, är uppgifterna offentliga om dödsbodelägare till tyska dödsbon. Ett par tyska släktingar avled i Berlin omkring 1967. Deras son som avled i Arizona 1992 var fortfarande tysk medborgare. Jag är på jakt efter personuppgifter om den sistnämndes dotter och har skäl att tro att sådana finns i boupptecknings/arvsskifteshandlingarna för de olika dödsbona. Dottern är en släkting till mig även om det är på långt håll (tremänning) och den enda kvarlevande i min tyska släkt om hon nu inte har egna barn.Med vänlig hälsningIngemar Med vänlig hälsningIngemar
|Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Här i Sverige utgör en bouppteckning en offentlig handling. Det föreligger alltså en rätt för alla svenska medborgare att få ut den handlingen. Frågan är då hur det ligger till i Tyskland. Inledningsvis kan sägas att Sveriges offentlighetsprincip (se 2:1 Tryckfrihetsförordningen, TF) är väldigt vidsträckt. Traditionen av tillgång till allmänna handlingar och öppenhet saknas till stor del av övriga EU-länder. Inom EU finns det en viss möjlighet till insyn av EU:s instituitioner (se Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna art. 42). Så vitt jag har kunnat hitta så existerar det ingen offentlighetslagstiftning över huvud taget i Tyskland. Och Tyskland har ett högt integritetsskydd över lag. Visst kan det existera ett visst mått av insyn i offentliga handlingar, men precis som i Sverige kan det krävas att man är medborgare i Tyskland för att ha rätt att få ut handlingarna. I Sverige har utlänningar en begränsad rätt att få ut allmänna handlingar (se TF 14:5 st. 2). Om du var arvsberättigad på något sätt skulle du ha blivit kallad till bouppteckningen i Tyskland, vilket jag antar att du inte har blivit. Att få ut personuppgifter genom bouppteckning i Tyskland tror jag kan bli relativt svårt, särskilt om du inte var arvsberättigad och/eller om du inte är tysk medborgare. Men jag kan rekommendera dig att höra av dig till Svenska ambassaden i Berlin för vidare hjälp, du hittar kontaktuppgifterna här: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Berlin/.Vänligen,

Anonymitetsskydd vid begäran om allmänna handlingar

2015-03-22 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag har begärt allmänna handlingar och svar på några frågor från kommunen. Istället för svar kontaktade kommunchefen vd:n på det företag som jag jobbar och anmälde att jag hade använt min jobbmail under arbetstid för att ställa frågor till kommunen. Får det gå till så här?
|Hej och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör bestämmelserna om allmänna handlingar i Tryckfrihetsförordningen, som du kan läsa här.En person som begär ut allmänna handlingar åtnjuter en grundlagsskyddad rätt till anonymitet. Detta innebär att en myndighet inte får efterforska vem som begär att få ta del av en allmän handling och inte heller i vilket syfte denne gör det. Om det emellertid är nödvändigt för att myndigheten ska kunna pröva huruvida en allmän handling ska lämnas ut eller inte får i vissa fall myndigheten fråga vem personen är och vad syftet med begäran är (se https://lagen.nu/1949:105#K2P14S3). I ditt fall utfår jag från att det har gått att utläsa vem du är utifrån den mejladress du har använt och att det därför har varit oundvikligt för kommunen att veta vem du är. Med det sagt är kommunens förfarande högst tvivelaktigt eftersom de har fört uppgiften vidare till din chef. Justitieombudsmannen (JO) har nämligen i flertalet fall kritiserat myndigheter för att de i sådana fall där sökanden varit känd för dem, lämnar uppgiften vidare till någon annan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om det är något mer du undrar eller funderar över så är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

offentlig förundersökning

2015-03-17 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |För 10 år sedan utsattes en vän till mig för ett brott (en tjuv kom hem till henne när hon var ensam hemma och hotade henne). Det väcktes aldrig åtal då man inte kunde hitta en gärningsman, men förhör blev det. Det skulle vara intressant att läsa vad hon sa. Jag vet att förundersökning blir offentlig när åtal väckts, men gäller det även om förundersökningen läggs ner?
Anna Pieschl |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Som huvudregel gäller att om förundersökningen är avslutad har part rätt att få ut alla handlingar i ärendet. Detta följer av offentlighetsprincipen som vi har i Sverige, där var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar, se tryckfrihetsförordningen (TF) 2 kap. En förundersökning/förundersökningsprotokoll blir offentligt när åtal väcks eller undersökningen läggs ner.Fall där offentlighetsprincipen får ge vika, är då uppgifter är belagda med sekretess. En förundersökning som är nedlagd kan inneha uppgifter som omfattas av förundersökningssekretess enligt 18 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (se här), varvid handlingen undantas från huvudregeln.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Har du andra frågor tveka inte att höra av dig igen!Vänliga hälsningar,

Offentlighetsprincipen & allmänna handlingar

2015-03-02 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej,Jag arbetar på en statlig myndighet.Jag har för mig att: Löneuppgifter över anställda är en offentlig handling i statliga myndigheter. Något som jag med andra ord kan begära ut av min arbetsgivare.Kan ni hjälpa mig med lagrum som jag kan hänvisa till.Kan man vända sig någonstans om man har en klagan för att en myndighet inte efterlever offentlighetsprincipen.MvhErik
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!2:12 tryckfrihetsförordningen (TF) - "Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas." Detta innebär att alla har rätt att få ut allmänna handlingar och man har som enskild person även rätt att vara anonym när man begär att få ta del av allmänna handlingar, 2:14 3 st. TF. Rätt att få ut allmänna handlingar stadgas även i 6:4 offentlighets- och sekretesslagen(OSL).För att en handling ska ses som en allmän handling måste:Det vara en handling som avses i 2:3 TF (dvs. framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel),Det ska vara en handling som förvaras hos en myndighet,Handlingen ska vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten (2:6 eller 2:7 TF).Se 2 kap. TF, https://lagen.nu/1949:105#K2Se 6:4 OSL, https://lagen.nu/2009:400#K6P4S1Alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess omfattas av offentlighetsprincipen. Lönelistor för anställda i den offentliga sektorn brukar oftast inte omfattas av sekretess och ska således vara tillgängliga för allmänheten.Om du anser att en myndighet begår brott mot offentlighetsprincipen kan du vända dig till JO och göra en JO-anmälan. Följande länk innehåller mer information på hur du ska gå tillväga med din anmälan (det finns ett formulär): http://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Hoppas mitt svar var till hjälp!Med vänliga hälsningar,

Begära ut allmän handling

2015-03-31 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Vi är missnöjda med kommunens tillvägagångssätt när de har placerat vårt barn på en skola. Har vi rätt att få ut en lista på hur de har mätt avståndet till skolan på de elever som fått plats på den skolan vi också önskat?
Måns Gottfries |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret är i korthet ja, ni kan med största sannolikhet begära ut denna lista. Frågan regleras i Tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF). Av 2:1 TF följer att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, läs gärna paragrafen i sin helhet https://lagen.nu/1949:105#K2P1S1. Listan utgör med all säkerhet vad lagstiftaren avser med handling och den aktuella frågan är ifall denna handling är att betrakta som en allmän handling. Definitionen av allmän handling följer av 2:3 TF, läs https://lagen.nu/1949:105#K2P3S1. En handling är att betrakta som allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen är inkommen till myndigheten eller upprättad där. Det rör sig i detta fallet om en myndighet och kravet på förvaring är även det uppfyllt. Handlingen bör ses som upprättad i enlighet med 2:7 TF när ärendet som handlingen hör till har slutbehandlats. Då ni verkar ha fått beslut i saken lär således ärendet vara slutbehandlat, och handlingen är därigenom allmän. Ni lär således ha rätt att i enlighet med 2:1 TF begära ut den allmänna handlingen. Det kan i sammanhanget nämnas att rätten att begära ut allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), läs lagen i sin helhet https://lagen.nu/2009:400. Jag vet inte vilka uppgifter som kan tänkas finnas med i den aktuella listan, men mest troligt innehåller den ingenting som motiverar sekretess. Jag hoppas att svaret var till din hjälp. Vänliga Hälsningar

Prov friskola/privat skola - allmän handling?

2015-03-18 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Offentlig handling i privat skola?Såg ett svar från er om en elev som har rätt att få ut sina prov med svar från tidigare tentor i en kommunal yrkeshögskola enligt offentlighets- och sekretesslagen. Nu är min fråga om samma sak att kunna kräva att få tidigare prov (som min son skrivit) gäller även privata skolor (gymnasium) enligt allmän handling? Läraren säger att de återanvänder proven och därför inte vill lämna ut prov för att de inte ska spridas. Men det finns det ingen risk för att det görs utan att bara ta del av min sons prov.
|Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.Grundregeln är att man har rätt att ta del av allmänna handlingar, vilket följer av 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF) (se https://lagen.nu/1949:105#K2P1S1) Det första att konstatera är då om din sons prov är att betrakta som just en allmän handling. Vad som avses med en allmän handling regleras bland annat i 2 kap 3 § TF (se https://lagen.nu/1949:105#K2P3S1). Ur paragrafen framgår bland annat att handlingen ska vara skriftlig och förvaras hos myndighet (eller anses inkommen eller upprättad hos myndighet). Kriteriet att den ska förvaras hos myndighet gör att det blir problematiskt just i ditt fall. Med myndighet avses organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen. Regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna är myndigheter. Riksdagen och beslutande kommunala församlingar räknas också som myndigheter. Bolag, föreningar och stiftelser är inte myndigheter, inte ens om staten eller en kommun helt äger eller bestämmer över dem.En friskola, en privat skola som drivs av ett företag eller en stiftelse eller en förening omfattas således inte av begreppet "myndighet" och därför blir din sons prov aldrig en allmän handling, då provet inte förvaras hos en myndighet. En möjligheten du skulle kunna prova är att vända dig till läraren/skolan och fråga om det är möjligt att du under uppsikt och i skolans lokaler får se din sons prov, för då elimineras ju risken att provfrågorna "läcker ut", vilket var de skäl de angivit till att de inte ville lämna ut provet.Detta har du ingen laglig möjlighet att begära utan du kan endast ställa frågan och hoppas att skolan är villig att erbjuda den servicen. Jag hoppas att jag med detta besvarat din fråga. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Allmän Handling

2015-03-12 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej,Det är så att jag ville genomföra en studie i samband med min utbildning där jag behövde få tag i statistik från ett sjukhus. Statistiken skulle bestå av anonymiserad data så som medeltid till läkare och liknande, det vill säga inget brott mot sekretesslagen. Sjukhuset vägrade ge mig denna informationen med ingen motivering som bakgrund. Jag undrar då om sjukhusen har skyldighet i enlighet med offentlighetsprincipen att lämna ut denna information till mig? Om de har gjort fel, vart vänder jag mig då? Återigen för att klargöra, informationen som efterfrågades var anonymiserade absoluta siffror ackumulerat under ett helt verksamhetsår.Tack på förhand!
Anton Peterzén |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!Till att börja med kan nämnas att sekretessen inom sjukvården är omfattande, se 25 kap offentlighets- och sekretesslagen (OSL), men jag får i avsaknad av närmre uppgifter kring ditt ärende utgå från det du säger är korrekt och att inga sekretessproblem föreligger. Jag ska därför nedan redogöra för offentlighetsprincipen, vad den innebär i ditt fall, och avslutningsvis kommentera vilka åtgärder som kan vidtas i de fall en myndighet inte uppfyllt offentlighetsprincipens krav.Offentlighetsprincipen innebär en grundlagsskyddad rätt för allmänheten att få ta del av offentliga allmänna handlingar i den utsträckning dessa är tillgängliga för myndigheten ifråga. Principen regleras i 2:1 Tryckfrihetsförordningen (TF) och 6:4 OSL. Ett avgörande moment i offentlighetsprincipen är således att det man önskar ta del av är en allmän handling, och för detta krävs det enligt lag att tre rekvisit är uppfyllda. Dessa är; 1, att det är fråga om en handling, 2, att denna handling förvaras hos myndigheten och, 3, att handlingen är inkommen eller upprättad hos myndigheten. I detta fall tycks sjukhusets vägran, i avsaknad av sekretessbetänkligheter, kunna ligga i att det andra av dessa rekvisit inte är uppfyllt, dvs. att vi inte har att göra med en handling som förvaras hos myndigheten. Av din fråga framgår det nämligen inte om den information du begärt ut redan är sammanställd i ett existerande dokument eller ej. Om det är fråga om ett existerande, färdigt dokument så lär ”förvaras” rekvisitet vara klart uppfyllt och ett nekande kan strida mot offentlighetsprincipen. Om det däremot är fråga om uppgifter som du önskar att sjukhuset sammanställer åt dig i en "ny" handling blir situationen lite annorlunda. Tanken bakom offentlighetsprincipen är en sk. likställighetsprincip, dvs. att medborgare ska ha tillgång till samma sorts information som myndigheter har. Därför finns det ingen absolut skyldighet för myndigheter att åt medborgare sammanställa information, och således framställa ”nya” handlingar. Situationen behandlas i 2:3 TF. Här stadgas det att myndigheter är skyldiga att göra sammanställningar av spridda uppgifter endast när det kan göras med rutinbetonade åtgärder. Med rutinbetonade åtgärder ska det förstås åtgärder som inte är förenade med några nämnvärda kostnader. Detta blir en slags ”fall till fall” bedömning, där hänsyn får tas till såväl den allmänna tekniska utvecklingen som den allmänna kompetensen hos den berörda myndigheten. Avgörande kan vara om datorprogram finns eller lätt kan framställas för att utföra sammanställningen. Det kan givetvis även vara så att någon av de övriga "allmän handling" rekvisiten inte är uppfyllda, men detta kan åtminstone ses som en exemplifiering av möjlig problematik. Oavsett vilken anledning som kan anses föreligga för att din efterfrågade handling inte ska vara allmän så finns det en möjlighet att klaga på beslutet genom överklagan. Regler om denna typ av överklaganden finns främst i TF 2:15 samt OSL 6:7-8.Ett avslagsbeslut, som i ditt fall, är alltid överklagbart av dig som begärt att få del av handlingen. Denna överklagan ska göras till kammarrätten (6:8 1 st OSL). Men det är viktigt att notera att överklaganderätten endast föreligger för skriftliga beslut som fattats av en myndighet! Du bör därför först kontakta sjukhuset och begära att de omprövar din begäran och att de lämnar ett skriftligt beslut (6:3 OSL). Det är detta skriftliga beslut som du sedan kan överklaga. Jag hoppas att mitt svar givit dig klarhet i situationen! Om du önskar mer hjälp med ditt ärende kan jag rekommendera att du vänder dig till någon av våra samarbetspartners, vilka du kan finna här!MVH

Offentlighet/sekretess rörande allmän handling i bygglovsärende

2015-02-26 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!Kan ni redovisa två rättsfall vad gäller offentlighet/sekretess som varit i domstol om ett bygglovsärende.Tacksam för svar.
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Handlingar som rör bygglovsärenden är att betrakta som allmänna handlingar. Detta under förutsättning att de uppfyller de krav som uppställs i tryckfrihetsförordningen, dvs att handlingen förvaras hos myndighet samt är upprättade eller inkomna till myndighet. Som huvudregel omfattas inte handlingar rörande bygglov av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det finns dock några fall då handlingar rörande bygglov skulle kunna vara sekretessbelagda. Enligt 19 kap. 9 § OSL gäller tex sekretess för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för en myndighets räkning med anledning av myndighetens eller ett statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften röjs. Om en handling rörande ett bygglovsärende har tillkommit med anledning av en myndighets rättstvist kan handlingen således omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 9 § OSL. Detta har behandlats i kammarrättens dom Mål nr 2848-13. En handling rörande bygglovsärende skulle även kunna omfattas av sekretess med stöd av 18 kap. 8 § OSL. Detta har behandlats i kammarrättens dom Mål nr 1488-12.Med vänlig hälsning,