Rätt till att begära ut kopia på eventuellt allmän handling

2015-02-19 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Bakgrund: Anhörig till dotter som är anställd i kommun med arbete på daghem. Daghemsföreståndaren meddelade tisdag 12 febr att hon skulle till möte hos Enhetschefen fredag 13 febr. Hon ställde frågan till föreståndaren om vad saken gällde, men fick inget svar. På fredagen kom hon tillsamman med föreståndaren, då utan förberedning på grund av uteblivet svar på frågan om vad saken gällde, till möte hos Enhetschefen. Då utfallet från mötet blev betänkligt, är min fråga : Kan jag som anhörig eller ombud begära att få kopia på agendan för mötet och kopia på protokollet från mötet, med stöd i LAGEN, från förvaltningen ?
Odysseas Georgakakis Paulsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt offentlighetsprincipen har du som privatperson rätt till att ta del av myndigheters allmänna handlingar med stöd av Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1 §. Lagen finner du här. Då din dotter arbetar kommunalt i ett daghem (myndighet) så innefattas arbetsplatsen av offentlighetsprincipen. För att en handling ska anses vara allmän fordras att den förvaras hos en myndighet och att den enligt 2 kap. 6 § eller 2 kap. 7 § i Tryckfrihetsförordningen är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet.Däremot kan det finnas hinder från att få ut en allmän handling ifall den är sekretessbelagd med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), lagen finner du här. Det betyder att allmänheten inte kan få ta del av de handlingarna. Det innebär, i din dotters fall, att daghemmet kan ha sekretessbelagt handlingarna som framkom under mötet. Det kan ha varit så att det har framkommit personliga uppgifter om din dotter som har behövt skyddas. Om det föreligger sekretess för att skydda din dotter så kan hon dock samtycka till att du ska få ta ut handlingen enligt 10 kap 3 § i OSL. Det förutsätter då att du inte ska lämna informationen vidare då hennes samtycke i det fallet endast gäller dig. Om sekretess inte föreligger så är huvudregeln att få ta del av den allmänna handlingen. Vidare så ska en allmän handling lämnas ut på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället enligt 2 kap.12 § i Tryckfrihetsförordningen. Där står det att den som vill ta del av handlingen kan göra i myndighetens lokaler, om den inte är hemlig.Enligt 2 kap 13 § i samma lag har den som vill ta del av handlingen mot betalning begära ut en kopia av handlingen, till den del den får lämnas ut. Du har även rätt enligt 2 kap. 14 § i samma lag rätt till att vara anonym när du begär ut en handling hos en myndighet. Jag hoppas att du har fått mer klarhet i din fråga!Hälsningar,

Offentlighetsprincipen utomlands?

2014-08-22 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, I Sverige kan man kontakta Tingsrätten och få ta del av domar, men hur gör man om man vill ta reda på om personen i fråga även har domar i ett annat land?
|Hej Daniel!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Offentlighetsprincipen, som regleras genom 2:1 tryckfrihetsförordningen (Länk), något som får sägas vara utmärkande för Sverige. I andra länder har man generellt inte denna vidsträckta offentlighetsprincip som vi har i Sverige. Det finns ingen möjlighet att hämta ut andra länders domar via våra de svenska tingsrätterna. Viss praxis från europadomstolen finns på EU:s webbplats, men mer specifikt för andra länders domstolar tror jag blir svårt att få tillgång till, särskilt då du inte är medborgare i det landet. 

Las-lista offentlig handling?

2014-07-30 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Är en sk LAS-lista i en kommunal verksamhet/förvaltning en offentlig handling som man begära att få ta del av, då man själv finns med på den? Kan man, om så är fallet, ha rätt till att få ut en skriftlig kopia på LAS-listan, för att få veta sin placering på den?
|Hej och tack för din fråga!Handlingar som enligt tryckfrihetsförordningens (TF) regler 1) antingen är inkomna till eller upprättade hos en myndighet, 2) förvaras hos myndigheten och dessutom 3) inte omfattas av någon sekretessbestämmelse, är offentliga. Denna offentlighetsprincip innebär att var och en kan ta del av dessa handlingar utan inskränkningar. Var och en har också rätt att, mot en av kommunfullmäktige fastställd avgift, få ut en skriftlig kopia av dessa handlingar, vilket framgår av TF 2 kap. 13 §. En las-lista som finns inom den kommunala förvaltningen torde inte omfattas av någon bestämmelse om sekretess och är därför en offentlig handling, som du kan ta del av och få en skriftlig kopia på. Offentlighetsprincipen är också tillämplig på kommunala bolag, om kommunens sammanlagda ägande eller inflytande i bolaget uppgår till mer än femtio procent. Hoppas det här besvarade din fråga! Om inte är du välkommen att ställa en följdfråga nedan.MVH

Är kommunens bokföring allmän handling?

2014-04-21 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Jag undrar om en kommunförvaltnings bokföring är allmän handling eller inte. När jag häromdagen begärde ut kommunstyrelsens förvaltnings bokföring för 2013 i en sydsvensk kommun lämnade de inte ut den, med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen 2 kap 7 § som enligt dem innebär att endast själva årsredovisningen är allmän handling, eftersom den är upprättad, medan själva bokföringen enligt deras åsikt är att betrakta som bakgrundsmaterial till årsredovisningen, och därför inte upprättad hos myndigheten och således inte allmän handling. Har ännu inte överklagat hos Kammarrätten, men är nyfiken på om ni vet om det finns någon praxis kring detta.
|Hej och tack för din fråga!Regler om utlämnande av allmänna handlingar återfinns huvudsakligen i tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Handlingsoffentligheten, rätten att ta del av allmänna handlingar, regleras i portalparagrafen TF 2:1.Vad en handling är anges i TF 2:3 1 st. I lagrummet stadgas att "med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel." För att det ska vara fråga om en handling måste alltså innehållet finnas på ett medium, exempelvis ett papper, en hårddisk eller en cd-skiva. Den kommunala bokföringen, oavsett om den är utarbetad på papper eller digitalt, är i högsta grad en handling.Vidare framgår av TF 2:3 1 st. att "handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 § eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet." För att en handling ska vara allmän krävs alltså att tre grundläggande förutsättningar är uppfyllda:1. det är fråga om en handling,2. handlingen förvaras hos myndigheten och3. handlingen är antingen inkommen (TF 2:6) eller upprättad (TF 2:7) hos myndigheten.Viktigt att notera är att det finns ett antal undantag till denna regel, som emellertid inte aktualiseras i det här fallet.I det här fallet torde TF 2:7 1 st. bli aktuell, eftersom det är fråga om en handling som tillkommit inom myndigheten (jfr lagen (1997:614) om kommunal redovisning 3:4). Huvudregeln för sådana handlingar är att de blir allmänna när de upprättats. En handling är i regel upprättad hos myndigheten när den expedierats, vilket innebär att den skickats till någon utomstående. Om handlingen ej har expedierats blir den istället allmän när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten. Om inte handlingen hänför sig till ett särskilt ärende blir den allmän när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.Kommunens bokföring hänför sig inte till ett särskilt ärende och är därför en allmän handling så fort den justerats eller färdigställts, vilket verkar vara fallet med hänsyn till dina uppgifter. Eftersom ingen sekretess heller kan komma ifråga om bokföringen är handlingen offentlig och ska i sin helhet lämnas ut på begäran enligt TF 2:12 och OSL 6:4.Beslutet av kommunen att inte lämna ut bokföringen överklagas, precis som du säger, till kammarrätten enligt OSL 6:8 1 st.Jag har inte funnit någon praxis som behandlar något liknande ärende utan ovanstående är min bedömning av situationen. Om något nytt dyker upp återkommer jag!MVH

Är överlåtelsehandlingar att se som allmänna handlingar?

2014-09-22 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Jag är medlem i en bostadsrättsförening. Jag undrar om överlåtelser är offentliga handlingar dvs har jag tillgång till dem för att se vem som äger respektive lägenhet? Tack Martina
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten att ta del av allmänna handlingar regleras i Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3§ i andra kapitlet definierar vad som är att se som handling, vilket är ”framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.” Av detta kan alltså förstås att information på något föremål är att se som handling. För att handlingen ska vara allmän krävs att den ” förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7§ är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.” Handlingar som inkommit till en myndighet, förvaras hos en myndighet eller är upprättad inom en myndighet är därmed att klassa som allmänna handlingar Din fråga rör överlåtelser inom en bostadsrättsförening och om dessa är allmänna handlingar. Som generellt svar skulle jag säga nej. Kravet på information på något föremål är uppfyllt genom att det rör sig om information på ett papper. Men om inget av kraven på upprättande, förvarande eller inkommande till myndighet är uppfyllt är inte en överlåtelsehandling att se som allmän handling. Har däremot en överlåtelsehandling uppfyllt nämnda krav på samröre till en myndighet är den att se som allmän och du kan begära ut den.Länk till tryckfrihetsförordning har du https://lagen.nu/1949:105Jag hoppas du fått svar på din fråga Vänligen

Begäran ut anmälan om störningar från hyresvärd

2014-08-12 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej! Om någon av mina grannar har anmält mig till hyresvärden för att jag har stört dom pga fest ute på gården, och nu vill jag polisanmäla detta, har jag rätt att få namnet på den/dom som har ringt o anmält mig till hyresvärden om jag vill göra en anmälan om förtal ?
|Hej och tack för din fråga!Är det fråga om en privat hyresvärd har denne ingen skyldighet att lämna ut varken namn eller handlingar. Offentlighetsprincipen omfattar däremot de kommunala eller landstingskommunala bolag vari kommunens eller landstingets inflytande uppgår till över 50 %. Är det därför fråga om en skriftlig anmälan som inkommit till en kommunal hyresvärd som uppfyller ovan nämnda kriterier torde du ha rätt att begära ut handlingarna i sin helhet (vari anmälarens/anmälarnas namn kan stå). En sekretessbestämmelse som gäller kommunal bostadsuthyrningsverksamhet finns förvisso i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 26 kap. 11 § 2 st. men jag tror inte att den kommer på fråga med hänsyn till att anmälan inte innehåller särskilt känsliga uppgifter samt att bestämmelsen omfattas av ett s.k. rakt skaderekvisit (dvs. offentlighet är huvudregeln).MVH

Allmän, offentlig handling - inkomstuppgifter

2014-07-27 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej!När man vänder sig till Skatteverket för att ta reda på någons inkomstuppgifter, räcker det med att uppge personens namn och personnummer, eller måste man ange giltiga skäl för att få tag på dessa uppgifter? Jag vill själv inte att någon ska ha tillgång till sådana uppgifter om mig, för jag tycker att det är integritetskränkade, och enligt lag ska den personliga integriteten vara skyddad, så hur funkar det ihop?Kan jag på något sätt göra nåt åt detta?
|Hej och tack för din fråga!I Sverige tillämpar man något som kallas offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen, till exempel en inkomstuppgift hos Skatteverket. Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas enligt förutsättningarna som anges i 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen. Det är också viktigt att tillägga att man kan enbart neka att lämna ut handlingar som inte är allmänna eller sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att om inkomstuppgifterna är allmänna kan inte skatteverket förhindra att dessa lämnas ut. Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna eller vad du ska använda handlingen till.Vad man ska uppge varierar för de olika myndigheterna, men den som vill ta del av offentliga inkomstuppgifter hos Skatteverket gör det enklast genom att kontakta skatteupplysningen på telefonnummer 0771‑ 567 567. Skatteupplysningen kan ge inkomstuppgifter för upp till fem personer. Man kan också besöka skatteverkets olika servicekontor för att få ut inkomstuppgifter. Beträffande din fundering kring den personliga integriteten så har personuppgiftslagen till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Det innebär att skatteverket som det berör i det här fallet har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.Hoppas att ovanstående besvarade dina funderingar. Med vänliga hälsningar,Abraham Zeito

Rätt att ta del av polisens handlingar

2014-02-23 i Offentlighetsprincipen
FRÅGA |Hej, Jag undrar om jag som enda anhörig (barn) har rätt att få ut handlingar från polisen gällande en förälder? Personen mår psykiskt dåligt, är självmordsbenägen, har alkoholproblem, har varit våldsam mot sin sambo. Jag vill hjälpa, behöver få person att inse att denne behöver hjälp, finns det möjlighet för mig som barn att ta del av polisens handlingar? Mvh 
| Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Som privatperson har du rätt att ta del av polisens (och andra myndigheters) allmänna handlingar med stöd av Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 1§ (länk hittar du https://lagen.nu/1949:105 ), vilket är ett uttryck för offentlighetsprincipen. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas till de handlingar som är offentliga. Handlingar kan också vara med sekretessbelagda vilket gör att allmänheten inte har rätt att ta del av dem. För att sekretessbelägga en handling krävs stöd i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (länk hittar du här https://lagen.nu/2009:400 ). Du har alltså rätt att få ut handlingar om din förälder om handlingen är allmän och inte sekretessbelagd.   När du begär ut en handling från polisen gör de en prövning för att se om handlingen är offentlig eller sekretessbelagd, är den sekretessbelagd kan du bli nekad att ta del av denna. Ett negativt beslut (att du inte får ut handlingen) kan överklagas. Om sekretess föreligger för att skydda din förälder kan han eller hon samtycka till att du ska få ta del av handlingen, detta samtycke ger dig då rätt att ta del av handlingen under förutsättning att du inte lämnar information som finns i handlingen vidare, se 10 kap 2§ OSL. Vänligen