Hur spärrar jag min journal?

2020-07-23 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hur bär jag mig åt för att spärra min journal, som innehåller direkta kränkningar, lögner och förtal.
Cornelia Nilsson |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du ska göra för att få din patientjournal spärrad. Det finns alternativ, beroende på vad du vill att följden ska bli. Exempelvis kan du begära att vissa uppgifter i din journal ska bli spärrade, eller att journalen ska förstöras. Den tillämpliga lagen för din situation är patientdatalagen (härefter förkortad PdL) Spärra uppgifter För att spärra uppgifter i din journal, kontaktar du din vårdgivare eller platsen där du får eller har fått din vård. Att spärra journaluppgifter innebär att ingen annan vårdgivare än den som du har varit hos kan se de uppgifter du väljer att spärra. (6 kap. 2 § första och fjärde stycket PdL). Om du är missnöjd med hur uppgifter behandlas i din journal, kan du även kontakta din vårdgivares dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har till uppgift att se till så att verksamheten behandlar dina personuppgifter på rätt sätt enligt dataskyddsförordningen. Patientdatalagen säger att det finns en skyldighet för vårdgivare att föra journaler om sina patienter. (3 kap. 1 och 4 § PdL). Men syftet med patientjournaler är först och främst att bidra till en säker och god vård av patienten. (3 kap. 2 § PdL) Förstöra journalDu kan även ansöka om att få din journal förstörd, antingen helt eller delvis. För att få din journal förstörd, krävs det att det finns godtagbara skäl för ansökan, att journalen eller den del av den du avser att spärra inte behövs för din vård samt att det inte finns uppenbara skäl att bevara journalen från en allmän synpunkt. (8 kap. 4 § PdL)Det är inspektionen för vård och omsorg som beslutar om din journal ska förstöras eller inte. Om Inspektionen för vård och omsorg avslår din ansökan om att förstöra din journal, kan du överklaga till allmän förvaltningsdomstol. (8 kap. 4 § PdL, 10 kap. 2 § PdL)Sammanfattningsvis, för att spärra uppgifter i din journal kontaktar du din vårdgivare eller den plats där du får/har fått din vård. Du kan även kontakta din vårdgivares dataskyddsombud om du är missnöjd med hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ansöka om att förstöra hela eller delar av din journal, gör du det via Inspektionen för vård och omsorg. Om du skulle vilja överklaga inspektionens beslut, gör du det till allmän förvaltningsdomstol. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Min journal innehåller felaktiga uppgifter, vad ska jag göra?

2020-07-08 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Av olika anledningar har jag det senaste året varit tvungen att byta husläkare tre gånger.Den senaste anklagar mig på 1177 för att ha gjort självmordsförsök SAMT att jag ideligen byter "listning" hos olika husläkarmottagningar. Uteslutande för att få beroende-framkallande läkemedel utskrivna. Allt är lögner som jag även kan dokumentera. Är emellanåt depressiv och behöver en husläkare att anförtro mig åt. Men jag vet inte alls hur jag ska gå vidare med den här saken. 1177 är ju ett läkarforum och vilken läkare skulle vilja ha mig som patient efter dessa offentliga lögner?Jag är i pensionsåldern, men yrkesarbetar. Gränslöst tack för ett svar!
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att börja med att gå igenom vilka uppgifter som ska finnas i en patientjournal, och kortfattat om hur journalanteckningar ska utformas. Därefter kommer jag att gå igenom vad man som patient kan göra om ens journal innehåller felaktiga eller kränkande uppgifter, samt ge råd om vad du kan göra nu.Vilka uppgifter ska finnas i en patientjournal? Vårdgivare har skyldighet att föra patientjournaler, se 3 kap 1 § (här) och 3 kap 3 § Patientdatalag (här). En journal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten, se 3 kap 6 § 1 st Patientdatalag (här). 3 kap 6 § 2 st Patientdatalag (här) reglerar vilka uppgifter som, om de finns tillgängliga, alltid ska finnas i en patientjournal. Dessa är följande: uppgift om patientens identitet,väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samtuppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.En patientjournal får även innehålla ytterligare uppgifter, om detta framgår av lag eller annan författning, se 3 kap 7 § Patientdatalag (här). Hur ska journalanteckningar utformas? En journal ska utformas så att den inte utgör en kränkning av patientens personliga integritet. Resonemang som kan upplevas som kränkande ska inte antecknas i en journal. Enbart det som är nödvändigt för vården av patienten ska antecknas i journalen. Vad kan man göra om ens journal innehåller felaktiga uppgifter?Jag tolkar din fråga som att du undrar om det går att ta bort de felaktiga uppgifterna ur din journal. Rättelse av felaktig eller missvisande uppgift Om det finns felaktiga eller missvisande uppgifter i en patientjournal ska de felaktiga uppgifterna i första hand rättas, se Inspektionen för vård och omsorgs hemsida (länk här). För att begära rättelse ska man kontakta vårdgivaren och be om rättelse i journalen. Notering i journalen Om man inte kommer överens med sin vårgivare om rättelse i journalen, kan man begära att det noteras i journalen att man anser att journalen innehåller felaktiga eller missvisande uppgifter. Detta framgår av 3 kap 8 § Patientdatalagen (här). Journalförstöring Man kan ansöka om journalförstöring och på så vis radera uppgifter i en journal, men detta är bara i undantagsfall (se mer information om det på Informationen för vård och omsorgs hemsida, länk här). Anmälan till IVOOm man är missnöjd med hälso- och sjukvård, exempelvis om man råkat ut för dåligt bemötande, kan man göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (länk här). Vad du kan göra nuJag skulle rekommendera att du vänder dig till vårdgivaren som gjort journalanteckningarna du upplever felaktiga, och begär rättelse i journalen. Om vårdgivaren inte går med på detta kan du begära att det noteras i journalen att du tycker att den innehåller felaktiga eller missvisande uppgifter. Du kan även göra en anmälan till IVO, alternativt kontakta IVO för vidare rådgivning. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Jag har ett ärr efter en hjärtoperation, kan jag få ersättning för mitt ärr, och hur ska jag gå tillväga i så fall?

2020-06-15 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej jag har blivit opererad för blåsljud i hjärtat när jag var cirka 6 månader är nu 31 år gammal. Fick reda på att jag har rätt till ersättning för mitt fula ärr som är hela äckliga 17 cm lång o en cm bred i mitten av mina bröst. Jag kan absolut inget om hur man ska gå tillväga och därför har jag tagit kontakt med er och hoppas så mycket att ni kan hjälpa mig.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer först att gå igenom vilka ersättningar som kan komma ifråga om man har fått ett ärr. Därefter kommer jag att gå igenom vilka möjligheter man har att få ersättning för ett ärr om man har en försäkring, inklusive hur lång tid man har på sig att väcka talan. Slutligen kommer jag att försöka besvara om du har möjlighet att få ersättning för ditt ärr, och ge råd om vad du kan göra nu. Vilken eller vilka ersättningar kan vara aktuella?Jag tolkar din fråga som att du enbart har ett ärr efter hjärtoperationen och kommer därför fokusera på att utreda om ditt ärr kan ge rätt till försäkringsersättning. Om man har drabbats av en personskada efter en operation kan man ha rätt till ersättning enligt 6 § Patientskadelagen (här). För att man ska kunna få ersättning för en personskada som uppstått till följd av vård eller behandling Skadan ska rent objektivt ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand enligt en medicinsk uppfattning skulle ha tillgodosett behovet av vård på ett mindre riskfyllt sätt. Om en operation anses vara medicinskt motiverad är ett ärr som uppkommer ofta en oundviklig följd, vilket gör att man har små möjligheter att få ersättning. Om man har en försäkring, kan man få ersättning för ärr? Många försäkringar kan ge ersättning för ärr och en del försäkringar täcker även skador som uppstått till följd av en operation. Det är vanligt förekommande att personförsäkringar lämnar ersättning för vanprydande ärr som uppkommit till följd av behandlingar eller olyckor. Det är därför bra att se över vad ens försäkringar täcker. För att man ska ha rätt till ersättning krävs att ärret är bestående. Hur lång tid efter att man fick ett ärr kan man kräva ersättning?Försäkringar regleras i lag genom Försäkringsavtalslagen (här). 10-16 kap Försäkringsavtalslagen tillämpas på personförsäkringar, se 1 kap 2 § Försäkringsavtalslagen (här). Preskription av rätten till försäkringsersättning rörande personförsäkring regleras i 16 kap 5 § 1 st Försäkringsavtalslagen (här). Att ett ärende blir preskriberat innebär att man inte längre kan framställa krav på ersättning då det har gått för lång tid innan man anmälde skadan eller framställde sitt krav. Tidsfristen man har på sig för att väcka talan om rätt till försäkringsersättning är tio år räknat från tidpunkten då det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Vad som är "tidpunkten då det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd" kan vara svårt att definiera. Preskriptionstiden börjar löpa när rätten till ersättning inträder. Det kan exempelvis vara så att en person råkar ut för en olycka, men skadorna som ger rätt till försäkringsersättning visar sig senare. Lagkommentaren på JUNO anger följande: "Om exempelvis en sjukförsäkring ger rätt till ersättning först när en sjukdom har medfört en bestående funktionsnedsättning, börjar preskriptionstiden inte löpa redan vid de första symptomen utan när rätten till ersättning inträder. Vid olycksfallsförsäkring finns det rimligen ingen rätt till försäkringsersättning före den tidpunkt då skadan visar sig. Om det har inträffat ett olycksfall utan att den försäkrade fått några omedelbara olägenheter av händelsen utan dessa kommer först senare, kan preskriptionstiden alltså inte räknas redan från olyckstillfället. "Om man drabbas av flera personskador kan det alltså löpa parallella tidsfrister. Kan du få ersättning för ditt ärr, och vad kan du göra nu? Det framgår inte av frågan om du har någon försäkring, eller om du hade en försäkring vid tillfället för operationen. Som framgår ovan är det för sent att framställa krav på försäkringsersättning om det gått tio år eller mer från händelsen som ger rätt till ersättning. Många försäkringar täcker ärr, men för att ett ärr ska ge rätt till försäkringsersättning ska ärret vara bestående, och det kan vara svårt att veta i början om ärret kommer att bli bestående. Eftersom det har gått så pass lång tid från operationen drar jag slutsatsen att ditt anspråk sannolikt är preskriberat, men om du har en försäkring rekommenderar jag att du så fort du har möjlighet kontaktar försäkringsbolaget och förklarar omständigheterna, och frågar om du har möjlighet att få ersättning. Möjligheten att kräva ersättning enligt Patientskadelagen preskriberas tio år från att skadan orsakades, 23 § 1 st Patientskadelagen (här). Dock kan man väcka talan senare om det finns synnerliga skäl, 24 § Patientskadelagen (här). Du kan ta kontakt med Patientskadenämnden (här) för vidare rådgivning. Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Fått komplikation efter operation - kan jag begära ersättning?

2020-05-18 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej jag gick igenom en gastric bypass och efter en vecka fick jag otroligt mycket smärta. Åkte akut ambulans till lasarett i Alingsås där du insåg att nått hade inte kopplats rätt och läckte in i mina organ. De skickade mig till östra där jag opererades jag igen och de fixade felet. Sedan skickade de mig till sahlgrenska för intensiv vård pga att fanns ingen på östra. Min syster hade kontakt med alla sjukhus och dem berättade att den var nära för mig att få sepsis.Va kan jag göra?Jag mår dåligt med hela detta. Fått ångest och det orsakade ångest till min tonåring dotter. Hon hittade mig i smärtor och ringde till 112. Hon trodde att jag kommer att dö.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar din fråga som att du fått en skada, eller en komplikation, till följd av den genomförda operationen. Om en patient drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan patienten rätt till ekonomisk ersättning. Detta regleras i patientskadelagen (PSkL). Notera dock att lagen gäller enbart för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige (3 § PSkL).Rätten till patientskadeersättning Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,2.fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav, 3. felaktig diagnostisering,4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, 5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller förordnande eller 6. utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar (6 § PSkL).Observera dock att patientskadeersättning lämnas inte om1. skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet, eller2. skadan orsakats av läkemedel i annat fall än som avses i 6 § första stycket 6 punkten (7 § PSkL)Vad innebär detta för dig?Mycket tyder på att du har rätt till patientskadeersättning. Du kan göra din anmälan här. Du kan även anmäla ett klagomål på den vård du har fått till IVO, inspektionen för vård och omsorg, här.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Är jag tvungen att genomföra ett tandläkarbesök?

2020-07-14 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag har en fråga som kanske är lite ovanlig, men den lyder såhär: Jag har fått ett brev från min tandläkare (Folktandvården) där dem har bett mig att ringa dem för att boka en tid senast 17/7. Jag har tidigare ombokat/avbokat mina besök då förhinder har uppkommit, sjukdom osv. Nu är min fråga: Eftersom jag är under 23 år, kan dem då tvinga mig att boka en undersökning? Och vad kan isåfall hända om jag inte ringer och bokar en undersökning? Anledningen är att jag inte har några problem så ser ingen anledning till besöket. Dem är oftast väldigt oförstående och därav vill jag helst inte prata med dem. Försök gärna att svara så utförligt som möjligt med olika syn på det hela och gärna råd hur jag ska göra. Behöver hjälp!
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad tråkigt att du har blivit dåligt bemött. Jag ska försöka att hjälpa dig att reda ut hur det ser ut juridiskt. Din fråga handlar generellt om tandvård och i synnerhet vad man är tvungen till. Vi rör oss då främst i tandvårdslagen (TvL) och i en av grundlagarna, regeringsformen (RF).Vård kräver ditt samtyckeSjukvård inklusive tandvård är i grund och botten ett slags ingrepp mot ens kroppsliga integritet. Man ska inte behöva utstå ingrepp mot sin kroppsliga integritet, förutom om det finns undantag enligt lag (2 kap. 6 § RF). Lagparagrafen ska alltså skydda individer mot godtyckligt fysiskt våld mot ens egen vilja.Tandläkaren kan inte tvinga digEtt lagligt ingrepp kan däremot till exempel vara tandvård. Svensk tandvård har som mål att erbjuda god tandvård (3 § första stycket TvL). Även om det inte står uttryckligen i lagen kan man dra en parallell till övrig medicinsk rätt som säger att samtycke är grunden för all vård förutom psykiatrisk tvångsvård. Alltså behövs ditt samtycke för att du ska få tandvård.Din tandläkare kan följaktligen inte heller tvinga dig att boka en tid. Att boka en tid är ett sätt att ingå avtal. Avtal som har kommit till stånd på obehörigt sätt, till exempel under tvång, är ogiltiga (3 kap. 29 § avtalslagen). Tidsfristen som tandläkaren har skrivit är ingen laglig frist utan en administrativ frist som tandläkaren förmodligen använder sig av för att kunna planera bokning och genomförande av tandläkarbesök.Tandläkaren måste erbjuda dig vårdDin tandläkare kallar dig regelbundet snarare för att den är skyldig att erbjuda dig tandvård, särskilt eftersom du som är under 23 år klassas som ett barn. Om du avböjer din tid kommer tandläkaren förmodligen att fortsätta att kalla dig och att erbjuda dig en tid. Annars kan tandläkaren riskera skadeståndsansvar för att ha underlåtit ansvar för att se efter dina tänder (7 § första punkten TvL).Om du är under 18 årDu skriver att du är under 23 år. Om fallet är så att du också är under 18 år har din/a förälder/föräldrar eller vårdnadshavare ansvar för dig och att du får den vård du behöver. Även om du anser att tänderna inte behöver tandvård så kan det vara en klok idé att informera dina föräldrar om det. Teoretiskt sett kan de nämligen bli ansvariga för att inte haft ditt bästa i åtanke (6 kap. 1, 2 §§ föräldrabalken). Detta gäller dock bara om du är under 18 år.Vad jag råder dig att göraJag förstår vad du menar med att du inte har något behov av tandvård i nuläget. Vad tråkigt att du har blivit dåligt bemött; så ska det inte behöva vara. Jag har i uppgift att ge juridiska råd, inte råd angående vård, men jag kan säga rent allmänt att du så klart kan vända dig till en privat tandläkarklinik nära dig. Du som är under 23 eller 24 år (varierar på region) har oftast rätt till att få gratis tandvård även där.Om jag vore du skulle jag kontakta tandläkaren skriftligen och förklara att du inte vill boka en tid eftersom du inte har några problem. Förmodligen kommer dock tandläkaren fortsätta att kalla dig. Om du har blivit och blir dåligt bemött skulle jag vända mig till en annan tandläkare. Alltså blir du nog förmodligen fortsatt kallad, men du ska hur som helst veta att du under inga omständigheter är tvungen att boka eller genomföra ett tandläkarbesök. Jag hoppas att det löser sig!Vänligen

Finns det regler för hur en diagnos som substanser i kroppen får ställas?

2020-07-03 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej!Får man lov att sätta en diagnos med substanser i kroppen?Eller utan att en utförlig utredning har gjorts?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningInledningsvis måste poängteras att din fråga är väldigt generellt ställd. Vi har fört viss korrespondens per e-post efter vilken jag förstår att en läkare har ställt en diagnos om att en patient haft substanser i kroppen. Patienten har ansetts använda substanserna som självmedicinering men det har enligt dig inte gjorts någon grundlig utredning med formulär osv. Det påstås även att patienten kommer att behöva äta medicin livet ut.Rent generellt finns det ingen "regel" om vad som krävs för hur det rent praktiskt ska ställas en diagnos som den du beskriver. I ditt fall vet jag inte om det påstås att det finns ett beroende eller missbruk. Det finns regler i olika lagar som hänvisar till vad som krävs för att något ska räknas som ett missbruk. För att exemplifiera det kan hänvisas till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSFS 2010:125). I de allmänna råden uttalas att "med missbruk avses i dessa föreskrifter ett substansbruk som uppfyller kriterierna för diagnosen missbruk av psykoaktiv substans eller är ett bruk av substans (…) som inte är tillfälligt och som från medicinsk synpunkt är skadligt. Om kriterierna för diagnosen beroende någon gång har uppfyllts ska bestämmelserna om beroende tillämpas (12 kap. 3 § TSFS 2010:125). De kriterier som kan användas är DSM-5. I DSM-5 slår man samman beroende och missbruk under diagnosen substanssyndrom oavsett vilken substans det handlar om. Om 2-3 av kriterierna är uppfyllda klassas missbrukets svårighetsgrad som milt, 4-5 måttlig, mer än 5 kriterier svår allvarlighetsgrad. Kriterierna som innefattas är bland annat toleransökning, abstinenssymtom, kontrollförlust, viktiga sociala aktiviteter påverkas/försummas m.m.Det finns således modeller att använda för att ställa diagnosen missbruk. Däremot finns det inget krav om att det måste finnas specifika formulär eller dylikt. I ditt fall vet jag inte exakt vad som sagts eller skrivits. Det är även möjligt att en läkare i journalen kan skriva att hen misstänker ett missbruk eller beroende. En läkare har i vissa fall en anmälningsplikt. Som exempel ska en läkare som finner att en körkortshavare av medicinska skäl är olämplig att ha körkort ska anmäla detta till Transportstyrelsen (jfr 10 kap. 5 § körkortslagen). En läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med någon som kan antas behöva omhändertas med stöd av lagen om vård av missbrukare ska göra en anmälan till socialnämnden (6 § andra stycket LVM).I ditt fall kan jag tyvärr inte ge ett klarare svar än ovanstående. Det finns ingen generell regel om att det ska ställas en diagnos på ett visst sätt med formulär m.m.. Det finns däremot modeller som kan användas för att ställa diagnosen missbruk eller beroende. Vissa lagar ger läkare en skyldighet att anmäla vid missbruk.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig så kan vi tala vidare om ditt ärende. Jag kommer att ringa dig på måndag, den 6 juli klockan 10.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till patientskadeersättning?

2020-05-18 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag blev opererad om borttagning glömda platin i armbågen ersätter de
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar din fråga som att du fått en skada, eller en komplikation, till följd av den genomförda operationen. Om en patient drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan patienten rätt till ekonomisk ersättning. Detta regleras i patientskadelagen (PSkL). Notera dock att lagen gäller enbart för skador som uppkommit i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige (3 § PSkL).Rätten till patientskadeersättning Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,2.fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav, 3. felaktig diagnostisering,4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd, 5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller förordnande eller 6. utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar (6 § PSkL). Observera dock att patientskadeersättning lämnas inte om1. skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt livshotande eller leder till svår invaliditet, eller2. skadan orsakats av läkemedel i annat fall än som avses i 6 § första stycket 6 punkten (7 § PSkL)Vad innebär detta för dig?Mycket tyder på att du har rätt till patientskadeersättning. Du kan göra din anmälan här. Du kan även anmäla ett klagomål på den vård du har fått till IVO, inspektionen för vård och omsorg, här.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Hur gå vidare vid missnöje med vårdbeslut?

2020-05-14 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Vår dotter har fått svåra skador av en gallstensoperation. Operationen medförde så svåra smärtor att hon svimmar, ambulanstransporttill akuten i karlstad är det som erbjuds.Gallstensoperationen gjordes i maj föra året, vårdcentral och andra har misskött smärtattackerna, vissa läkare på karlstad har teorier med ingethar gjorts.Under mera än ett års tid har dottern ( 2-barnsmor med ordnat förhållande jobbhus etc) vägrats adekvat vård.Vad kan hon göra ?Jag skriver för att få råd, men fortsättnigen får hon och hennes man ta över, justnu är de för nerkörda för att ta i detta.Min tanke är att hon i första hand måste få vård. En advokat som nafsari regionens plånbok kanske får dem att agera. Skadestånd ? det tar vi senare,det är inte prioriterat.Pengar är ( en sliten fras ?) inga problem.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (LSK).Utredning Enligt 1 § LSK ska det i varje region finnas en eller flera patientnämnder vars uppgift är att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom sjukvården. Av 2 § LSK framgår att patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade av vårdgivaren. Patientnämnderna ska även bland annat tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Patientnämnderna ska även enligt 7 § LSK göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn. Jag kan tyvärr inte ge någon konkret rekommendation avseende åtgärder ni kan vidta mot vårdgivaren eftersom jag inte har tillgång till mer information om ditt fall. Enligt min uppfattning är det lämpligaste alternativet för dig och/eller din dotter att vända sig till din dotters regions patientnämnd. Patientnämnden kommer inte bedöma om något felaktigt beslut fattats eller om något annat fel gjorts, men den ska ge er närmare information om hur ni kan bevaka din dotters intressen i det specifika fallet och hjälpa er att hitta rätt myndigheter att vända er till i olika frågor. Om ni vill framföra klagomål till vårdgivaren som nekat din dotter vård ska patientnämnden även hjälpa er med detta och verka för att ni får svar på ert klagomål. Patientnämnden ska även, om ni så vill, hjälpa er att få kontakt med vårdgivaren vilket förhoppningsvis kan ge er en förklaring till vårdgivarens beslut. Om patientnämnden bedömer att något fel kan ha begåtts i ert fall ska nämnden kontakta IVO som i sin tur kan välja att inleda ett tillsynsärende för att bedöma om något fel begåtts. Din dotter kan även välja att själv anmäla ärendet till IVO om hon anser att något relevant fel begåtts men patientnämnden inte gör det.HandlingsplanMin rekommendation till er är att kontakta din dotters regions patientnämnd och beskriva ert ärende i detalj för den. Nämnden ska därefter hjälpa er på de sätt jag beskrivit ovan, vilket förhoppningsvis kommer vara tillräckligt för att om inte annat ge er klarhet i varför vårdgivaren fattat beslut om att inte erbjuda din dotter vård. Eftersom nämnden är specialiserad på denna typ av frågor och dessutom inte kommer kosta er något rekommenderar jag att ni i första hand vänder er till den och inte till en jurist. Skulle nämndens hjälp vara otillfredsställande eller om de inte kan besvara frågor ni har bör ni överväga att anlita en jurist som kan utreda ert fall närmare. Detta är en tjänst som Lawline erbjuder via länken nedan. https://lawline.se/boka Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning