Påverkar ett ringa narkotikabrott möjligheten att få läkarlegitimation?

2018-12-14 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej!Torskar på THC-pisseprov, första straffet för personen. Personen i fråga jobbar som läkare men är inte legitimerad än. Hur påverkar detta hans chanser för att få legitimation och söka jobb i framtiden. Kommer denna prick i belastningsregistret på utdrag till arbetsgivare som läkare att visas eller är ringa narkotikabrott inte med på det utdraget?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer i mitt svar till dig först att redogöra för vilka brott som syns vid en ansökan om läkarlegitimation och därefter om vilka brott som syns för det fall att du själv begär ett utdrag ur belastningsregistret.Belastningsregistret kontrolleras vid ansökan om läkarlegitimationDen som avlagt examen för att bli läkare och fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan få legitimation för yrket (4 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen). Vid ansökan om läkarlegitimation görs det av Socialstyrelsen en kontroll mot belastningsregistret. Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut till Socialstyrelsen i ärenden om legitimation avseende bland annat brott mot narkotikastrafflagen. För ett utlämnande krävs det dock att brottet lett till annan påföljd än böter (16 c § Förordningen om belastningsregister).Ett ringa narkotikabrott kan ge böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Narkotikastrafflagen). Det normala straffet vid bruk av narkotika är dock böter varför det normalt sett inte kommer att synas vid en ansökan om läkarlegitimation.Din framtida arbetsgivare kan inte se ditt belastningsregisterRegler om belastningsregister finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Registret innehåller även t.ex. om du meddelats kontaktförbud mot någon (3 § Lagen om belastningsregister).Du har rätt att på begäran får ut samtliga uppgifter ur registret om dig själv och det ska lämnas kostnadsfritt en gång om året. Du har rätt att få ut ett begränsat registerutdrag utan kostnad bland annat om det behövs för att du ska få tillstånd att resa in i ett annat land och för vissa yrken i vilka man arbetar med barn och ungdomar (9 § Lagen om belastningsregister). Även vissa myndigheter har rätt att få ut uppgifter ur belastningsregistret om dig. De myndigheter som främst avses är brottsbekämpande sådana (Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket) och domstolar (6 § första stycket Lagen om belastningsregister). Däremot har inte din arbetare någon rätt att få ut uppgifter om dig ur belastningsregistret.Ibland begär en presumtiv arbetsgivare att den arbetssökande lämnar in ett utdrag ur belastningsregistret. I ett sådant registerutdrag kommer även ett ringa narkotikabrott att synas.Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan jag få ersättning för ärr och försämrad funktion efter en omskärelse?

2018-11-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej jag gjorde en omskärelse på Sahlgrenska för 1år sen och har efter denna fått sämre funktion i penis och väldigt fula är i olika färger. Kan man få ersättning för detta?
Emma Frost |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har möjlighet att få ersättning från patientförsäkringen genom patientskadelagen under vissa förutsättningar (1 § patientskadelagen.). För att få ersättning krävs att vården på något sätt felat i sin behandling (6 § patientskadelagen). Det ska vara övervägande sannolikt att skadan uppkommit under undersökning, vård, behandling eller liknande. Det ska också vara övervägande sannolikt att skadan kunnat undvikas antingen genom annat utförande av samma metod eller genom val av annan metod som kunnat tillgodose vårdbehovet med mindre risk (6 § 1-2 p. patientskadelagen.).Om det är så att du har rätt till ersättning enligt patientskadelagen, kan du ändå välja att kräva skadestånd istället (18 § patientskadelagen.).En annan möjlig väg att få ersättning för ärr och minskad funktion kan vara genom din eventuella försäkring. Olika försäkringsbolag ger ersättning för olika saker och har olika villkor så jag rekommenderar att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag för att få ytterligare information. Jag rekommenderar att du tar kontakt med sjukhuset där du opererades för att få ytterligare vägledning. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fråga om besöksförbud vid psykiatrisk tvångsvård

2018-11-28 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej jag sitter på rättspsyk och är gift. Har jag inte laglig rätt att få träffa min fru? Dom säger att vi inte får träffas. Jag är friskförklarad. Får dom verkligen hindra oss från att träffas?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.I vissa fall kan landstiget fatta beslut om besöksförbud om det är olämpligt med vården du får, t.ex. eftersom mottagande av besök skulle ha en negativ påverkan på din vård. Personalen på avdelningen kan endast säga att de inte får ta emot besök om det finns ett beslut om det från landstinget. Beslutet tas enligt lagen om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård och kan överklagas till förvaltningsrätten. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16). Hälsningar

Intrång i psykologjournaler

2018-10-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga om journalintrång. Min tidigare arbetsgivare har systematiskt gått igenom samtliga mina psykologjournaler med avsikt att "finna bevis" för att jag vid avslut försökt "stjäla"/locka patienter till annan vårdgivare. Så var nu inte fallet och de har medgivit att de misstagit sig och att anklagelsen var ogrundad. Dock kvarstår det faktum att åtskilliga individer har fått sina journaler lästa/granskade av en/flera personer i chefsposition, vilket de i efterhand försöker få att låta som en "normal rutinåtgärd". Hur kan/bör jag och/eller de berörda patienterna gå vidare kring detta?
Ceda Imranova |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag ska först redogöra för regler kring sekretess och diskutera ifall dina chefer kan anses ha begått brott. Därefter redogör jag för vilka straff som kan bli aktuella och slutligen kommer jag ge några råd.Din fråga handlar om hantering av patientjournaler inom hälso-sjukvården och därmed blir Patientdatalagen tillämplig. Enligt patientdatalagen skall varje journal behandlas så att patientens integritet skyddas och obehöriga inte får tillgång till den, (patientdatalagen 1 kap 2 §). Det innebär att du som vårdgivare inte får dela med dig uppgifter som finns i journalerna då dessa skyddas av sekretess.Har din arbetsgivare rätt att läsa igenom journalerna?Du har beskrivit att din tidigare arbetstagare misstänkt att du försökt "stjäla" patienter till en annan verksamhet. Som anställd har du en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare och föra över patienter till en annan verksamhet är att driva konkurrerande verksamhet. Det skulle alltså inte anses vara okej ifall du hade försökt "stjäla" patienter. Jag vet inte vad dessa anklagelser skulle grunda sig på och ifall de är motiverade. I detta fall var anklagelserna falska men frågan är om det kan anses vara okej för dina tidigare chefer att titta igenom journaler för att hitta "bevis" för detta? Min bedömning är att det inte är okej. Det råder nämligen en "inre sekretess", (patientdatalagen 4 kap 1 §). Detta innebär att en vårdgivare endast får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient, ifall vårdgivaren deltar i vården av patienten eller av ett annat skäl behöver uppgifterna i sitt arbete. Det innebär att inte ens din kollega skulle få läsa journalerna ifall hen inte deltagit i behandlingen av patienterna. Din tidigare chef/chefer har antagligen inte deltagit i vården av patienterna och har då inte rätt att ta del av dessa då hen är "obehörig" (jfr patientdatalagen 1 kap 2 §). De måste då istället motivera att dessa uppgifter varit väsentliga för att kunna utföra sitt arbete. Det kan vara därför de bortförklarar detta med att det varit vanliga "rutinåtgärder". Vilket straff kan din arbetsgivare anses begått?Om vi nu kommit fram till att din chef agerat fel i lagens mening, kan vi vidare diskutera vilket straff som hade kunnat bli aktuellt. Här kan antingen chefen/cheferna ansvara genom att straffas enligt Brottsbalken eller eventuellt genom att utge skadestånd. Straff för dataintrång hade kunna aktualiseras, enligt Brottsbalken 4 kap 9c §. Med dataintrång menas det att man utan tillstånd tagit reda på information som lagras digitalt vilket dina tidigare chefer kan anses ha gjort. Straffet är böter eller fängelse upp till två år. I detta fall är det högst sannolikt att böter skulle bli aktuellt. Vad gäller skadestånd hade patienterna kunnat kräva ersättning på grund av kränkning enligt Skadeståndslagen. I psykologjournaler kan det finnas känslig information om patienternas privatliv och dataintrånget som har skett genom att en eller flera chefer läst journalerna, skulle kunna anses vara brott mot patienternas "frid", Skadeståndslagen 2 kap 3 §.Sammanfattningsvis har dina tidigare chefer sannolikt brutit mot sekretessen kring journalhantering vilket kan leda till ett straffrättsligt eller skadeståndsrättsligt ansvar för dataintrång. Chefen/cheferna kan antingen behöva betala böter för dataintrång eller utge skadestånd på grund av "kränkning". RekommendationJag vill avslutningsvis råda dig att kontakta ditt fackförbund. Eftersom att det har uppstått misstankar och anklagelser om att du "stulit" patienter kan de rådgiva dig som har varit själva arbetstagaren i denna konflikt.Dina patienter kan vända sig till Patientnämnden i sin region för vidare utredning kring intrånget i deras journaler (se här). Slutligen kan det vara en idé att kontakta socialstyrelsen och fråga om de har ytterligare information om vad du och patienterna kan göra eller vart ni kan kan vända er till (se här). Hoppas detta hjälpte dig! Skulle det uppstå fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Kan jag som privatperson göra en Lex Maria-anmälan eller finns det något annat sätt jag kan göra vården uppmärksam på att de gett mig fel diagnos?

2018-12-05 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej!Jag har haft ryggsmärtor sedan två år tillbaka och fick diagnosen Fibromylagi. Nu två år senare efter att jag genomgått en magnetkameraundersökning visar det sig vara ett diskbråck. Således har sjukvården gjort en stor miss, som har vållat och vållar mig mycket smärta. Kan jag som privatperson göra en Lex Maria anmälan. Eller finns det något sätt jag kan göra vården uppmärksam på deras stora misstag?Mvh
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det är verkligen beklagligt att du har orsakats så stora problem på grund av felbedömning i vården. Givetvis finns det sätt att göra vården uppmärksam på felet. Jag ska redogöra för dem i tur och ordning. Jag kommer utgå från bestämmelser som finns i patientsäkerhetslagen, patientskadelagen och skadeståndslagen (SkL). Första steget är att kontakta vårdgivarenDu som privatperson kan inte göra en Lex Maria-anmälan. Däremot kan din vårdgivare göra och de är skyldiga att göra det när det förekommit en vårdskada som hade unnat förebyggas eller om det finns säkerhetsbrister i verksamheten (patientsäkerhetslagen 3 kap. 5-7 §). Det första du kan göra är att kontakta personalen eller chefen på kliniken som gav dig diagnosen fibromyalgi och framföra dina klagomål. Om omständigheterna kräver det ska de göra en Lex Maria-anmälan. De är skyldiga att återkoppla och besvara ditt klagomål. Ta kontakt med patientsäkerhetsnämnden för hjälpPatientsäkerhetsnämnden finns på plats i landstinget/regionen som du bor i. Det kan vara svårt att själv formulera och föra fram klagomål till en vårdgivare och då kan nämnden hjälpa dig. Nämnden gör inte några egna bedömningar och tar varken ställning för eller emot dig eller din vårdgivare. De ska istället finnas där för att hjälpa till med kommunikationen mellan dig och din vårdgivare. Du hittar kontaktuppgifter till de olika patientsäkerhetsnämnderna här.Anmäl till IVO om du inte får ett tillfredsställande svar från vårdgivarenOm du inte får något svar eller svaret du får från din vårdgivare inte är tillräckligt utförligt kan du anmäla felet till IVO. IVO kan göra en utredning om brister i vården leder till patientskador. Du anmäler till IVO här.Du kan ha rätt till ersättning för skada till följd av feldiagnostiseringSom jag förstår det så har du fått utstå och utstår fortfarande smärta på grund av just den felaktiga diagnosen. Jag antar att du kan ha fått felaktig behandling under de två år då du haft fel diagnos. Det här något som kan ge dig rätt till ekonomisk ersättning (patientskadelagen 6 §). Den här ersättningen ska täckas av din vårdgivares patientförsäkring (patientskadelagen 12-13 §). Om felet har skett inom offentlig vård är det Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag som gäller. Du kan anmäla skadan till dem här. Gäller det en privat klinik kan du fråga vårdgivaren vilket deras försäkringsbolag är. Du kan också kräva skadestånd enligt vanliga skadeståndsregler (patientskadelagen 18 §). Då gäller det att din vårdgivare kan behöva betala skadestånd om personalen som har gett dig fel diagnos och/eller fel behandling kan anses ha agerat försumligt (SkL 3 kap. 1 §). Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig - Att kontakta din vårdgivare och uppmärksamma dem om felet.- Att kontakta patientsäkerhetsnämnden för att få hjälp i kontakten med din vårdgivare.- Om du inte känner att vårdgivaren tar ditt klagomål på allvar kan du anmäla till IVO.- Om du vill söka om ekonomisk ersättning kan du kontakta din vårdgivares försäkringsbolag och anmäla skadan.- Du har möjligheten att stämma din vårdgivare på skadestånd också, men det kan innebära en tidskrävande och mer kostsam rättegång. Jag rekommenderar dig därför först att anmäla felet och fundera på att söka om ersättning från försäkringsbolaget för att se vart det leder. Vill du begära skadestånd rekommenderar jag dig att först kontakta en jurist för att få en bedömning om du har någon chans att vinna skadeståndstalan först. Då är du välkommen att återkomma till oss och våra jurister.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och känner att du har tillräckligt information för att gå vidare med detta. Funderar du på något mer är du välkommen att ställa en ny fråga. Det finns också mycket information om fel i vården på IVO:s hemsida.Vänligen,

Äldreomsorgen tar annans egendom

2018-11-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Får personalen på min mammas äldreboende beslagta hennes mobiltelefon som de gör varje dag vid 19.00?Hur kan man göra något åt detta?
Joel Åkerlind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I socialtjänstlagens 5 kap. 4 § framkommer äldreomsorgens värdegrund. De ska inrikta sig på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Omsorgen vilar på principerna om självbestämmande och normalisering, att man ska få leva ett normalt liv, och den ska skötas utan inslag av ingrepp i människans personliga integritet. Jag kan inte se att personalen tar din mammas mobiltelefon faller inom äldreomsorgens värdegrund. Det kan även röra sig om egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken, vilket är när man olovligen tar och brukar eller på annat sätt tillgriper något. Exempelvis att man tar din mammas mobiltelefon utan hennes samtycke.Vad du kan göraEn bra utgångspunkt är att tala med ledningen på äldreboendet. Om det inte fungerar, kan du ta upp det med någon som har ansvar över kommunens äldreomsorg.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor. Du är välkommen att ställa fler frågor om du har några mer funderingar!

Rätten till sjukvård i Sverige

2018-11-25 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |vad för rätt har jag som svensk för rätt till sjukvård?
Emelie Söderman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso - och sjukvård ska ges företräde till vården. Målet är alltså att hela Sveriges befolkning ska erbjudas vård på lika villkor (3 kap 1§ hälso - och sjukvårdslagen). Som patient har du rätt till säker, trygg och vid behov kontinuerlig vård. Patienten ska även få en fast vårdkontakt om det krävs för att tillgodose dessa kriterier (7 kap 3§ hälso - och sjukvårdslagen). Primärvården ska organiseras så att du kan välja vilken vårdcentral du vill tillhöra i det landsting du är bosatt.Då jag inte förstår utifrån din fråga vad du söker för specifikt svar uppmuntrar jag dig att återkomma med en mer specificerad fråga, för att vi på Lawline ska kunna ge dig ett mer utförligt svar.Med vänlig hälsning,

Felaktig sjukvård

2018-10-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag var med om ett övergrepp av en läkare på min vårdcentral för 15 dagar sedan. Läkaren frångick de lagar och etiska riktlinjer som existerar för läkare och utförde en undersökning på ett mycket oprofessionellt sätt. Som tur var så var även en sjuksköterska med under undersökningen och hon anmälde detta till verksamhetschefen direkt efter läkarbesöket. Jag gjorde det dagen efter.Jag har även anmält det till ivo men de tar inte emot min anmälan eftersom händelsen inte har medfört någon fysisk skada eller dödsfall. Att jag efter detta mår psykiskt mycket dåligt och måste gå i kristerapi är tydligen inte vesäntligt. Jag anmälde även till polisen och de rubricerade brottet som grovt tjänstefel men åklagaren la ner fallet eftersom sjukvården inte går under lagen om tjänstefel.Detta känns fruktansvärt för mig.Jag var med om en våldtäkt som ung. Men övergreppet av läkaren på vårdcentralen känns väldigt mycket svårare att hantera eftersom det skedde av en person, och på en plats, där jag borde få känna mig trygg och bli behandlad ut efter de lagar och etiska riktlinjer som finns för sjukvårdspersonal.Finns det något annat sätt att anmäla denna läkaren på? Via någon annan instans eller genom en annan lag?
Signe Lundgren |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Felaktig vård När en person på något sätt blivit utsatt för felaktig vård, så finns det olika sätt att gå tillväga. Det första steget är ofta att kontakta den vårenhet du besökt eftersom att de har en skyldighet att ta emot dina klagomål. Om du inte vill lämna dina klagomål direkt till den person som undersökte dig kan du lämna dessa till dennes chef. Du ska få svar på din klagomål inom ungefär fyra veckor och du ska få ett svar som du kan förstå. Patientnämnden Du kan även vända dig till patientnämnden i den region/landsting du tillhör. Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården. Där kan du få hjälp att lämna dina klagomål och de kan även hjälpa dig med att få svar på detta. Patientnämnden kan även hjälpa dig med att få information om dina rättigheter samt vilka myndigheter du kan vända dig till för at få hjälp. Att kontakta patientnämnden kostar inget. IVO Som du har gjort kan man även göra en anmälan till IVO - inspektionen för vård och omsorg. De har en skyldighet att utreda även händelser där en patients integritet och självbestämmande har påverkats på ett allvarligt sätt. Något krav på att en fysisk bestående skada har skett finns inte. PolisanmälanÄr det så att ett brott har begåtts när du besökt värdenheten så kan du polisanmäla detta. I ditt fall beskriver du att du utsatts för ett övergrepp, vad du menar med övergrepp är svårt för mig att veta. Skulle det vara så att du till exempel utsatts för ett sexuellt övergrepp så regleras det och andra sexualbrott i 6 kapitlet brottsbalken. Skulle du vara så att du utsatts för ett brott vid vårdbesöket rekommenderar jag dig att kontakta polisen igen. Diskrimineringsombudsmannen Skulle det vara så att du upplever att du blivit diskriminerad på grund av exempelvis din etnicitet, kön, sexuella läggning, ålder, funktionsförmåga och religion vid vårdbesöket kan du anmäla detta till DO. Detta enligt diskrimineringslagen. Hur du gör en anmälan till diskriminerings ombudsmannen hittar du här. Sammanfattningsvis Jag hoppas att du fått lite klarhet i vad du kan göra, om du vill veta ännu mer om vad du kan göra hittar du mer information på vårdguidens hemsida, som du hittar här.Vänliga hälsningar,