Vad gäller om tandläkaren glömmer röntgenskydd?

2019-10-03 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej Jag var hos en tandläkare i Nybro de skulle ta röntgen i mina alla tänder de glömde att skydda mig med röntgen skydd de tog flera röntgenbilder utan gummiskydd Vad kan jag göra?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I strålskyddslagen regleras hur verksamhet med bla röntgen ska bedrivas. I 3 kap. 10 § föreskrivs att den som låter bedriva verksamhet med joniserande strålning ska i den utsträckning som behövs från strålskyddssynpunkt och med hänsyn till verksamhetens eller arbetets art och andra förhållanden vidta åtgärder och försiktighet för att skydda människor mot skada (3 kap. 10 § tredje punkten). Troligtvis har tandläkaren i det här fallet bedömt det som så att strålningen i detta fallet var helt ofarlig för dig och således behövs inte ytterligare skyddsåtgärder vidtas. Strålskyddsmyndigheten sätter upp riktlinjer för hur mycket strålning en person får utsättas för per år, detta värde uppstiger till 20 mSv, en tandröntgen utsätter dig för ungefär 0,01 mSv. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Stresspåverkan

2019-09-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |HejHur blir arbetarna påverkade stressmäsigt av entreprenadformerna?
|Hej!Som jag tolkar din fråga är den inte av juridisk karaktär, utan handlar om hur stress påverkar arbetare. Svar på detta tror jag du hittar bättre hos en forskare eller läkare som är specialiserad på området stress. Har jag förstått din fråga fel är du självklart välkommen att ställa om den här på Lawline.se så försöker jag eller någon av mina kollegor svara dig så snart som möjligt. För det fallet att du ställer om din fråga får du gärna utveckla den mer så att den juridiska problematiken framgår tydligare. Ha en trevlig dag!Vänligen,

Hur anmäler man brister i hälso- och sjukvård?

2019-08-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag åkte in akut med ambulans till psykiatrin i Varberg. När läkaren hade satt mig i väntrummet för att ringa ett samtal och höra om jag kunde läggas in, så lyckades jag skära mig i handleden med ett vasst föremål som jag hade i väskan. Dom tog alltså inte min väska när jag kom in dit akut och jag lyckades då som sagt skada mig. Sådant får ju inte hända. Nu till min fråga, kan jag gör en anmälan på de? I så fall, hur går jag tillväga?
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som privatperson kan man tipsa om missförhållanden i hälso- och sjukvården alternativt anmäla ett klagomål. Tips och klagomål avseende hälso- och sjukvården lämnas till IVO som är den myndighet som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård. Du kan läsa mer om hur man gör en anmälan hos IVO här. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Kan jag anmäla en läkare för olämpligt bemötande?

2019-07-14 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag är sjukskriven pga utmattningsdepression och var till en läkare häromdagen för att bl.a. förlänga sjukskrivni gen. Jag försökte berätta hur jag mår och varför jag står i en process gällande omplacering i mitt arbete då stressnivån är för hög på ord. Arbete. Läkaren sa direkt ifrån med höjd röst och sa:" sötebrödsdagarna är över, förstår du!". Hon hotade att ringa fkassan o se till att de inte godkänner min sjukskrivning, att påtala samma till min chef osv. Hon menade att eftersom jag inte hade psykopharmaca insatt så är det inget fel på mig! Och jag kan jobba som vanligt. Jag grät redan när jag började tala och grät så mycket att jag inte ens KUNDE svara på Alla kränkningar. Kräktes när jag kom ut och föll rakt ner i "svarta hålet" jag faktiskt börjat ta mig ur lite innan. Hon påstod att hon känner folk på min arbetsplats, min handläggare på fkassan m.m. jag har aldrig varit med om värre någonsin. Är detta något jag kan anmäla?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag vill inleda med att beklaga att du har varit med om detta bemötande som är under all kritik och dessutom under en period då du redan mår dåligt. Mitt svar kommer utgå från patientsäkerhetslagen (PSL) samt patientlagen (PL).Utifrån de uppgifter du uppgett i din fråga kan jag inte se att läkarens uttalanden skulle vara brottsliga. Däremot är uttalandena mycket olämpliga och otrevliga. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt (6 kap. 1 § PSL).Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (7 kap. 1 § PSL).För att framföra klagomål kan du vända dig direkt till mottagningen, läkaren eller läkarens chef för att framföra dina synpunkter och berätta vad du varit med om. Om du tycker att du har blivit felaktigt behandlad kan du också anmäla läkaren till IVO. IVO ska efter anmälan pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Anmälan får göras av den patient som saken gäller eller, om patienten inte själv kan anmäla saken, en närstående till honom eller henne (7 kap. 10 § PSL).Du kan söka stöd hos patientnämnden i den landstingsregion som du hör till. Patientnämnden ska nämligen hjälpa patienter att föra fram klagomål och få svar från aktuell vårdgivare. Patientnämnden ska även hjälpa till att tillhandahålla information eller hjälpa patienten att få information som kan hjälpa patienten att ta tillvara på sina intressen i sjuk- och hälsovården (11 kap. 1 § PL).Jag råder dig att läsa här på IVO:s hemsida för att få mer information om hur du går tillväga med din anmälan mot läkaren. Jag hoppas du kan hitta en annan läkare omgående som kan vara stöttande och ge dig den hälso- och sjukvård du behöver. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till! Vänliga hälsningar,

Är det okej att uppsöka en person och behandla denne med terapi (som dessutom inte fungerar) mot personens vilja?

2019-09-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Människor har hackat min ip-adress. De låter mig aldrig vara ifred och påpekar ständigt deras närvaro. Detta är väldigt distraherande då jag just nu studerar. De påstår att jag inte lämpas för mitt valda yrke som jag studerar till, kallar mig sjuk och äcklig. Det påverkar min självkänsla och min sinnesfrid. Och jag var tvungen att göra omprov för deras skull. En av dessa människa har ljugit om att vara en annan än han är, jag vet att han inte är en amerikansk författare/läkare, de ljuger trots att de vet jag vet att det är falsk. De vägrar lyssna på något av vad jag säger, det verkar som att de får lön för att "vårda" mig. Då jag menar att de har noll god effect på mig och att de är uppenbarligen olämpliga och oförmågna att behandla mitt tillstånd menar de att de "måste" vara i min personliga sfär, och nämner min sjukdom i negativt ljus. De kallar mig sjuk, dum och äcklig jag mår dåligt över detta. Detta har pågått under sju år, då de har uttalat hot om jag nämner det. Min fråga är har man rätt att ge "behandling" på detta sätt? Får man praktisera verkningslös terapi på någon mot dennesvilja?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom ifall det är tillåtet att vårda någon mot personens vilja, om personerna som stör dig kan ha utsatt dig för något brott samt ge råd om vad du kan göra nu. Är det tillåtet att vårda någon mot dennes vilja? Tvångsvård, alltså att vårda en person utan dennes samtycke är tillåtet i vissa speciella fall. Det är möjligt att tvångsvårda en person som missbrukar enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (förkortad LVM), (här). Det är möjligt att i vissa särskilda fall tvångsvårda psykiskt sjuka människor enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (förkortad LPT), (här). Om ett barn eller en ungdom far illa kan tvångsvård enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (förkortad LVU), (här), vara aktuellt. Då du skriver att personerna utger sig för att vara vårdare, ska jag försöka utreda om det i ditt fall kan vara fråga om vård enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).Vård enligt LPT, vilket är tvångsvård, ska endast ges om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård (sluten psykiatrisk tvångsvård), eller behöver iaktta särskilda villkor för att kunna ges nödvändig psykiatrisk vård (öppen psykiatrisk tvångsvård), vilket framgår av 3 § LPT (här). Tvångsvård enligt LPT ges som sluten psykiatrisk tvångsvård eller, efter sådan vård, som öppen psykiatrisk tvångsvård. Vård som ges när patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning benämns sluten psykiatrisk tvångsvård. Annan vård enligt denna lag benämns öppen psykiatrisk tvångsvård, se 2 § LPT (här). I ditt fall verkar du vara i ditt hem, och alltså inte på någon vårdinrättning, vilket innebär att det inte är fråga om sluten psykiatrisk tvångsvård. Enligt vårdguidens hemsida (länk här) innebär öppen psykiatrisk tvångsvård att man fortfarande får behandling från psykiatrin utan att vara inlagd på sjukhuset. Syftet är att man ska få stöd att bygga upp en bra struktur i sitt liv, kanske sedan man tvångsvårdats i slutenvården under en längre period. Det kan handla om att man ska komma på regelbundna besök till en mottagning för samtal och för att ta sin mediciner. Man kan alltså vårdas med öppen psykiatrisk tvångsvård när man befinner sig i sitt hem, men att personerna ständigt uppsöker dig i ditt hem, hackar din IP-adress, samt ljuger om vilka de är verkar stämma dåligt överens med hur öppenvård ska gå till. Dessutom har personerna kallat dig för kränkande ord, vilket inte är okej.Finns det inte några ytterligare omständigheter än de du nämnt i frågan drar jag slutsatsen att det inte verkar finnas lagstöd för de här personerna att vårda dig mot din vilja. Kan personerna som kontaktar dig mot din vilja ha utsatt dig för något brott? Du skriver att personerna säger till dig att du är " sjuk, dum och äcklig". Det kan utgöra brottet förolämpning, som regleras i 5 kap 3 § Brottsbalken (här). Förolämpning innebär att man riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan person. Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsatta personens självkänsla eller värdighet. En förolämpning skall vara ägnad att såra någon. Skillnaden mellan förtal och förolämpning är vem meddelandet riktas till, vid förolämpning lämnas meddelandet direkt till offret medan den som förtalar pratar skit om någon annan med syfte att såra den personen pratar om. Förolämpningen kan ske genom att kalla någon för kränkande saker, beskylla personen kränkande eller bete sig på ett skymfligt sätt. I ditt fall har personerna sagt kränkande saker till dig, och du mår dåligt över detta, varför jag drar slutsatsen att de gjort sig skyldiga till förolämpning mot dig. Du skriver att personerna inte låter dig vara ifred. Det gör att jag funderar på om brottet ofredande kan vara aktuellt. Ofredande regleras i 4 kap 7 § Brottsbalken (här), och innebär att gärningspersonen fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, vilket innebär att beteendet ska vara något som folk typiskt sett blir störda av eller känner sig kränkta av. Exempel på ofredande är t.ex. att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror, spotta på någon, fälla någon genom att sätta krokben, fönstertitta samt även mobba för att ta några exempel, någon måste bli störd. Ofredande kräver uppsåt, vilket innebär att den som ofredar måste veta att det hen gör är fel. Om du har bett personerna att sluta, men de ändå fortsätter att kontakta dig mot din vilja kan det vara ofredande. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Ersättning för patientskada

2019-09-08 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Opererade min första operation 2/3 2015. Där fick jag en ärrbildning som växte sig fast på strukturer under huden. Besvärade mig i flera år och blev värre med tiden. 2019 beslutades det om att det skulle åtgärdas. 21/8 2019 gjordes den operationen. Dock så blev resultat värre är innan (det växte fast ännu värre än det var innan) + jag fick även en infektion och eventuellt blodpropp (väntar på svar nu).Detta är är både otroligt vanprydande men det påverkar mig även i min vardag då varje rörelse drar i själva ärret eftersom att det sitter fast.Kan även tillägga att de under min första operation missade en spricka i menisken som de borde ha upptäckt. Detta ledde till att jag fick göra en till operation ett år senare. Vad för ersättningar kan man få för dessa 2 saker?Mvh
Amanda Keith |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättning för patientskada Ersättning för patientskada regleras i Patientskadelagen (PSkL), som gäller för skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige, 3 § PSkL. Av 6 § PSkL framgår vilka skador som ger upphov till rätt till ersättning. Det förutsätts att det föreligger en överhängande sannolikhet att en personskada har orsakats av någon av de nedanstående medicinska åtgärderna eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården samt att skadan ska ha kunnat undvikas. De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är behandlingsskador (p.1), materialskador (p. 2), diagnosskador (p. 3), infektionsskador (p. 4), olycksfallsskador (p. 5) och medicineringsskador (p. 6). För att ha rätt till ersättning för en behandlingsskada enligt 6 § p. 1 PSkL, ska skadan ha orsakats av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd och ska, rent objektivt, ha kunnat undvikas om åtgärden hade utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts, som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt. Om det enbart varit möjligt att undvika skadan genom en mer avancerad metod som i regel varit mer riskfylld, föreligger ingen ersättningsgill behandlingsskada. Patientskadeersättning lämnas dock inte om skadan har uppkommit till följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling skulle ha varit direkt livshotande eller lett till svår invaliditet, 7 § p. 1 PSkL. Detta undantag gäller, till exempel, i situationer då vårdbehovet varit så akut att behandling har varit tvunget att stättas in utan att vårdgivaren haft möjlighet att vidta normala förberedelser. Patientförsäkring och preskription Patientskadeersättning betalas ut ur vårdgivarens patientförsäkring, 13 § PSkL, vilket alla vårdgivare är skyldiga att ha, 12 § PSkL. Det är alltså till vårdgivarens försäkringsgivare du vänder dig för att göra en skadeanmälan. Denna försäkringsgivare är Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) om din operation utfördes av en vårdgivare som finansieras av regionen. Du kan göra en anmälan via deras hemsida, här. Privata vårdgivare som har vårdavtal med regionerna kan omfattas av deras försäkring, andra vårdgivare ska ha egna patientförsäkringar. I samband med privat vård är patientförsäkringen ofta tecknad hos ett annat försäkringsbolag, vilket du i så fall kan vända dig till. Om din operation utfördes av en vårdgivare som, trots skyldighet, inte har patientförsäkring svarar de försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen, enligt 15 §, solidariskt för den patientskadeersättning som skulle ha lämnats om en patientförsäkring hade funnits, 14 § PSkL. Om din vårdgivare skulle sakna en patientförsäkring kan du alltså istället anmäla till patientförsäkringsföreningen, här. Vidare måste skadan anmälas inom 10 år från den tidpunkt den orsakades, för att rätten till ersättning enligt lagen inte ska förloras, 23 § PSkL. Sammanfattning För skador som uppstått i samband med hälso- och sjukvård i Sverige kan du alltså ha rätt till patientskadeersättning. Det är till vårdgivarens patientförsäkringsgivare som du vänder dig för att anmäla skadan, vilken genomför skaderegleringen. Det är alltså försäkringsgivaren som bedömer om rätt till patientskadeersättning föreligger samt som betalar ut ersättningen, om förutsättningarna för ersättning uppfylls. För det fall vårdgivaren skulle sakna en patientförsäkring kan du istället vända dig till patientförsäkringsföreningen för att anmäla skadan. Slutligen kan också nämnas att en skadelidande har möjlighet att istället kräva skadestånd enligt skadeståndslagen trots att patientskadeersättning kan lämnas, 18 § PSkL. Med detta menas att PSkL alltså inte hindrar en skadelidande från att föra talan om skadestånd på grund av en inträffad skada. Vidare kan man vända sig till sitt försäkringsbolag för att höra vad försäkringen täcker, då vissa försäkringar kan täcka skador som uppstått i samband med operation. Hoppas du har fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Kan jag få ersättning för ärr?

2019-08-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej!Jag har flera vanprydande ärr från operationer som genomfördes på 70 talet när jag var 1,5-4 år gammal. Har aldrig fått ersättning för detta och undrar om det finns möjlighet att söka, eller är detta preskriberat?
|Hej och tack för din fråga!Jag går igenom lite här nedan hur man kan få ersättning när det gäller ärr.FörsäkringMånga försäkringsbolag ger ersättning för vanprydnad såsom ärr. För att få ersättning för vanprydnader som skett vid en olycka måste du ha en olycksfallsförsäkring. Du kan också få ersättning för ärr orsakade av en sjukdom (till exempel ärr pga. en operation), men då krävs det att du har en försäkring som täcker den sjukdomen du lider av. Dom flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård i anledning av din vanprydnad. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att du måste vänta 1-2 år efter vanprydnadens uppkomst innan en eventuell ersättning kan lämnas.PreskriptionstidEn skada bör anmälas så fort som möjligt. Har det gått tio år eller mer är det för sent att anmälan skada, rätten till ersättning är då nämligen preskriberad. Att ärendet är preskriberat betyder att du inte längre har rätt till ersättning därför att det gått för lång tid innan du anmälde skadan eller framställde ditt krav. Ersättning för personskada omfattas vanligen av den tioåriga preskriptionstiden som återfinns i preskriptionslagens 2 §.Sammanfattningsvis, eftersom det har gått mer än 10 år sedan dessa operationer och således ärren så är det preskriberat och det går nog tyvärr inte att få någon ersättning. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Kan jag få ersättning i efterhand för felaktigt utförd operation?

2019-06-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej!Jag gjorde en bukplastik 2015. Efter operationen blev jag väldigt dålig - mådde fruktansvärt illa, kräktes upprepade ggr, svimmade, kunde inte behålla någon mat och jag minns att de behöll mig på kliniken i två nätter samt att de gav mig sex påsar blod under första dygnet. Jag minns också hur läkaren skrek på sköterskor och personal och undrade "vem i --- ska stå till svars för det här?!?!". Jag skickades hem men illamåendet höll i sig och likaså kräkningarna. Efter 8 dagar var jag helt förstörd, både fysiskt och psykiskt. Jag åkte in akut till landstinget, fick dropp och medicin som hjälpte mot illamåendet.Detta är något som jag fortfarande mår psykiskt dåligt över.Ärret på magen såg bedrövligt ut.När jag drygt ett halvår efter detta gjorde ett återbesök på kliniken för ärrkorrektion bad jag om min journal. Svaret jag fick var "Vill du verkligen det? Det är bättre att lägga det här bakom sig!"Ärret blev inte mycket bättre och idag har jag ett vanprydande ärr som dagligen påminner mig om det inträffade. Min fråga är - kan jag få någon form av ersättning? Vänliga hälsningar
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar att du behövde råka ut för det inträffade. Reglerna om det här hittar du i patientskadelagen. Vad kan du göra om du har blivit felbehandlad inom sjukvården?Har du drabbats av en skada inom sjukvården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Kraven som ställs är att det ska finnas övervägande sannolikhet för att skadan har orsakats av den vård, behandling eller liknande som gavs (6 §). Eftersom den mesta sjukvård innebär risker krävs det i praktiken i princip att skadan skulle ha varit möjlig att undvika. Klinikens uttalanden om din journal m.m. tyder på att något med din vård gick fel och att du med andra ord har bra grund för din talan.Hur går en anmälan om patientskadeersättning till?Anmälan om ersättning görs hos vårdgivarens försäkringsbolag så det bästa är att du vänder dig till vårdgivaren i första hand för mer information. För de vårdgivare som finansieras av regionerna är det Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) som anmälan görs till. Skulle du sedan inte vara nöjd med försäkringsbolagets beslut kan du kräva ett yttrande i frågan från Patientskadenämnden eller vända dig till allmän domstol.Preskriptionstiden är 10 år så för att kunna få ersättning enligt patientskadelagen måste du alltså väcka talan inom 10 år räknat från den tidpunkt då skadan orsakades (23 §). Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,