Rätt att besluta om vård och behandling

2018-10-28 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Om en svårt sjuk mamma och sin dotter har olika beslut om mammans vård behandling vems beslut gäller vid livetslut skede? Båda är helt klar i huvudet. Det är bara att dottern accepterar inte mammans beslut om sin hälsa och vård behandling.
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar vem av mamman och dottern som har rätt att besluta gällande behandlingen av den sjuka mamman. Inom svensk hälso- och sjukvård råder en stark princip om patientens självbestämmanderätt vilket kommer till uttryck i flera lagar (se bl.a. 4 kap. 2 § Patientlagen och 5 kap. 1 § punkt 3 Hälso- och sjukvårdslagen). För att få ge vård och behandling måste patienten samtycka till just den vården. Patienten måste också ha fått tillräcklig information för att kunna veta vad vården innebär och därigenom kunna ge ett giltigt samtycke. Undantag för detta är då vården behövs för att akut hindra en fara som allvarligt hotar patientens liv och patienten inte kan lämna samtycke p.g.a. patienten är medvetslös eller det av någon annan anledning inte går att utröna patientens vilja. När det gäller närståendes delaktighet i vården så framgår att närstående ska få möjlighet att medverka vid utformningen och genomförandet av vården ifall det är lämpligt och möjligt med hänsyn till regler om sekretess och tystnadsplikt (se 5 kap. 3 § Patientlagen). Detta innebär inte att en närstående har rätt att besluta om en patients behandling eller samtycka i patientens ställe. För din fråga torde detta innebära att så länge det går att utreda mammans vilja gällande behandlingen så är det just den som ska efterföljas. Det är därmed mamman och inte dottern som ska ha rätt att fatta beslut om vård och behandling. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Rätt till ersättning vid fel diagnos?

2018-10-15 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Min mamma har blivit feldiagnosiserad flera gånger för olika saker under två års tid var av 2 va så fel att hon nära kunde ha avlidit. Första va att hon klagade i över två års tid att något va fel o berättade sina symtom (extrem törst) dom gjorde inget test för diabetes. Slutade med att hon hade värden för höga att mäta o var nära att dö. Andra va att hon skickades hem 2 ggr från akuten trots att hon va tydligt i svår skick. Dom sa hon inbillade sig men vi Stod på oss då hon kände hon höll på att dö. Visade sig hon har en 1 på miljonen sjukdom som måste nu behandlas med cellgifter. Kan hon begära någon ersättning/stämma sjukhuset
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Självklart har din mamma som patient rätt till bra vård av god kvalitet. Upplever hon att den vård hon fått varit felaktig kan du anmäla dessa fel och brister.Först och främst: Kontakta den ansvariga vårdpersonalenInnan du går vidare och anmäler ett klagomål ska du först ta kontakt (skriftligt eller e-post) med den vårdpersonal som har undersökt och/eller behandlat dig. De har en skyldighet att ta emot dina synpunkter och svara på dessa. Behöver du stöd i att föra fram dina synpunkter eller klagomål kan du kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region. Patientnämnden kan även hjälpa dig att få dina klagomål besvarade. Du kan se vilken som är din patientnämnd här.Därefter: Gör en anmälan hos Inspektionen för Vård och OmsorgVid allvarligare händelser inom vården kan man anmäla dessa till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Med allvarliga skador menas exempelvis att vården leder till att någon får bestående skador, ett ökat behov av vård, eller att någon avlider. På IVOs hemsidahittar du mer information om anmälan samt en blankett du kan använda dig av. I din anmälan bör du vara tydlig med om du enbart vill anmäla sjukhuset eller även läkaren. Som huvudregel utreder inte IVO händelser som ligger längre än två år tillbaka i tiden.Behöver du hjälp tillhandahåller IVO en upplysningstjänst där du kan få råd och guidning kring hur du ska göra din anmälan: 010-788 50 00.Kan din mamma få ersättning?Den lag som reglerar om en patient har rätt till ersättning är Patientskadelagen. För att kunna få ersättning enligt lagen krävs att någon form av skada har uppkommit i samband med sjukvård. Skadan ska även ha uppkommit som en följd av någon av grunderna som räknas upp i en punktlista i 6 § Patientskadelagen. Punkt 3 handlar om just felaktig diagnostisering. Har din mamma alltså fått en felaktig diagnos och dessutom lidit skada på grund av detta bör hon alltså ha rätt till patientskadeersättning. Vill din mamma kräva ersättning för skadan ska hon göra en anmälan till LÖF. På LÖFs hemsida finns utförlig information om hur en anmälan ska göras. Har du ytterligare frågor kring hur anmälan om ersättning ska göras kan du kontakta LÖF på 08-551 010 00. Hoppas att du fick svar på din fråga.Lycka till!Vänligen,

Kan jag neka läkarstudenten att medverka när jag ska på undersökning?

2018-09-19 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej"Kan man enligt lag neka en läkarstudent att vara med när man ska träffa en doktorn, barnmorska mm... Har man som patient rätta att neka studenter att medverka?Stort tack på förhand!
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline.Du har rätt att neka studenter att medverka när du ska genomgå en undersökning, det står i etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning. En utgångspunkt är att patienten ska ge sitt godkännande till att studenten närvarar. Ytterst är det verksamhetschefen som ansvarar för att riktlinjerna följs. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04Vi besvarar samtal måndag till fredag 10:00-16:00

Kallelse till folktandvård, uteblivet besök debiteras

2018-08-31 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Får folktandvården skicka ut kallelse, utan avtal och sen kräva betalt om man inte kommer.Ska inte båda parter vara överens om en tid som bokas?Vad jag har förståt, så ska man inte aktivt behöva tacka nej till avtal.
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har förstått alldeles riktigt gällande allmänna avtalsprinciper. Ett avtal kräver ett anbud och en accept, (1 kap. 1 § Avtalslagen). I de flesta fall krävs det två aktiva handlingar, även om det finns undantag.När det gäller folktandvården så regleras detta i en särskild lag kallad tandvårdslagen.Folktandvården har möjlighet att debitera en patient för uteblivet besök på grund av kostnader som kan ha uppkommit genom det uteblivna besöket, (15 a § tandvårdslagen). Detta förutsätter dock att du blivit informerad om att du kommer kallas till kliniken och att uteblivet besök debiteras.De detaljerade avgiftsreglerna skiljer sig mellan olika landsting, och därför kan det spela roll i vilket landsting du bor. Men den allmänna regeln i alla landsting är att folktandvården kan debitera dig för uteblivet besök om förutsättningarna ovan är uppfyllda.Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Hur avslutas ett placeringsbeslut enligt LVU?

2018-10-26 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej!Kan man fatta ett placeringsbeslut enligt LVU med tidsbegränsning? Eller fattar man beslut på placering utan tidsbegränsning och sedan ompröva placering?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler gällande omhändertagande av barn finns i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Unga kan bli omhändertaget enligt 2§ eller 3§ LVU. Om vård beslutas med stöd av 2§ LVU gäller det sådana fall där den unge exempelvis utsätts för psykisk eller fysisk misshandel eller annat förhållande i hemmet. Om vård beslutas med stöd av 3§ LVU gäller det sådana fall där den unge utsätter sig hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas genom exempelvis missbruk eller brottslig verksamhet.Omhändertagande unga enligt LVU tidsbegränsas inte. Däremot finns särskilda regler som säkerställer att vården av den unge inte ska pågå längre än nödvändigt. I 13§ LVU finns regler kring när socialnämnden måste ompröva ett beslut om omplacering. Har den unge blivit omhändertagen enligt 2§ LVU, måste socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs. Har den unge blivit omhändertagen enligt 3§ LVU, måste socialnämnden minst sex månader efter dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vården ska upphöra.I 21§ LVU finns regler kring när vården ska upphöra. Vården med stöd av LVU ska upphöra när vården inte längre behövs.Sammanfattningsvis tidsbegränsas inte omhändertagande av unga enligt LVU. Socialnämnden har istället skyldighet att ompröva besluten om vård och vården ska upphöra om den inte längre behövs.Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra om man har råkat ut för en feldiagnostisering inom sjukvården?

2018-10-03 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Om man diagnostiserades fel vid någon vårdcentral som drivit till att operera mig. Jag har blivit opererades of ett strot sjukhus som erkände att deras diagnos var fel. Jag lider av bröst smärtor pga denna operationen.
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Patientskadelagen samt i Patientsäkerhetslagen. Har du rätt till ersättning om du har blivit felbehandlad inom sjukvården?Har du drabbats av en skada inom sjukvården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen. Kraven som ställs är att det ska finnas övervägande sannolikhet för att skadan har orsakats av den vård, behandling eller liknande som gavs genom t.ex. feldiagnostisering (6 § Patientskadelagen). Eftersom den mesta sjukvård innebär risker krävs det i praktiken i princip att skadan skulle ha varit möjlig att undvika. Att sjukhuset har medgett att diagnosen som ställdes var felaktig tyder på att du har bra grund för din talan.Hur går en anmälan om patientskadeersättning till?Anmälan görs till Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Du kan göra anmälan via deras hemsida här. Löf kommer sedan att pröva din anmälan och meddela ett beslut till dig. Skulle du inte vara nöjd med deras beslut kan du kräva ett yttrande i frågan från Patientskadenämnden eller vända dig till allmän domstol.När måste anmälan om patientskadeersättning senast göras? Preskriptionstiden är 10 år så för att kunna få ersättning enligt Patientskadelagen måste du alltså väcka talan inom 10 år räknat från den tidpunkt då skadan orsakades (23 § Patientskadelagen).Vad kan du mer göra om du har blivit felbehandlad? Utöver att kräva ersättning har du möjlighet att vända dig till vårdcentralen eller sjukhuset där detta inträffade och kräva att de utreder händelsen, så att de kan vidta nödvändiga åtgärder för att samma sak inte ska ske igen (3 kap. 3 § Patientsäkerhetslagen). Du har också möjlighet att vända dig med klagomål till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), som ansvarar för tillsynen av hälso- och sjukvården (7 kap. 10 § Patientsäkerhetslagen). Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,

Jag arbetar inom vården och har märkt missförhållanden i verksamheten. Vad ska jag göra?

2018-09-05 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej ! Jag har jobbat på en gruppbostad som tar hand om 4 killar med svårigheter. Nu är det så att jag märkt att företaget som ledde just den här gruppbostaden (och många andra) missköt sig på flera sett. Så jag tänkte bara fråga om man ska göra någonting åt det, kan man stämma dem eller något? De har gjort flera fel. Ett fåtal av felen är: För att få ge medicinering till killarna på gruppbostaden så MÅSTE man ha en deligering. Men det har under flertid tillfällen som jag jobbat där hänt att de med deligering sagt åt mig (när jag stannat och jobbat själv) att jag kan ge killarna medicinen även fast jag är ensam där och att de fyller i att DEM istället gav den. Vilket man INTE får göra enligt tydliga order. Nummer 2 är att för att få jobba åt företaget på gruppbostaden så ska man ha lämnat in registerutdrag från belastningsregistret, och alla andra som jobbar där har gjort det, men jag gjorde aldrig det och har fått jobba ändå, även fast de sagt att det är ett måste. Jag glömde och dem missade det, men det är ju deras fel. (Jag har ingenting i mitt register så det spelar ingen roll på så sett, men att de missade att göra det på mig när jag jobbar med att hjälpa personer med grova sjukdomar är ju fel). Så min fråga är kan man göra något åt det här? Stämma dem eller något sådant?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du jobbar på ett gruppboende och har märkt att det är missförhållanden i verksamheten. Du skriver att de boende på gruppboendet har svårigheter, så jag antar att det är ett boende för funktionshindrade eller liknande. Att någon som inte har delegering ger de boende deras medicin och att någon annan i personalen tidigare signerat att den har delat ut medicinen är inte tillåtet. Att alla anställda inte har behövt lämna in utdrag ur belastningsregistret innebär att det finns risk att någon som har gjort något olämpligt tidigare kan bli anställd. Lex SarahLex Sarah är en vanlig benämning på Socialtjänstlagen 14 kap 3 § (här). Där föreskrivs att alla som är verksamma inom omsorg om äldre människor eller människor med funktionsnedsättning ska vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Arbetar man med service och omvårdnad inom socialtjänstens område har man skyldighet enligt lag att rapportera missförhållanden i verksamheten. Viktigt att påpeka är att även risk för missförhållanden i verksamheten ska rapporteras. En anställd ska genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande i den egna verksamheten som rör en eller flera enskilda som får insatser inom verksamheten eller kan komma ifråga för insatser. Rapporten lämnas till den som bedriver verksamheten. Det är enbart den som bedriver verksamheten som kan göra en Lex Sarah-anmälan. Vad du kan göra nuTill att börja med rekommenderar jag att du rapporterar de missförhållanden och risker för missförhållanden på arbetsplatsen till den som bedriver verksamheten, dvs. företaget som driver gruppbostaden. Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även åtgärda dessa. Är missförhållandet allvarligt, ska det anmälas till IVO. I bedömningar och beslut fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Hur lång är preskriptionstiden för anmälan till IVO om vårdskada?

2018-08-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hur lång är preskriptionstiden för anmälan till IVO om vårdskadsa inom sjukvården
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du i Patientskadelagen. Har du drabbats av en skada inom sjukvården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen, under den förutsättning att det finns övervägande sannolikhet för att skadan har orsakats av den vård, behandling eller liknande som gavs. (6§) Anmälan görs, precis som du skriver, till IVO. Preskriptionstiden är 10 år så för att kunna få ersättning enligt Patientskadelagen måste du alltså väcka talan inom 10 år räknat från den tidpunkt skadan orsakades. (23§) Det kan även finnas en möjlighet att väcka talan efter preskriptionstiden men då krävs synnerliga skäl, vilket är ett ganska högt ställt krav och bestämmelsen tillämpas väldigt restriktivt. (24§) Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna om du skulle ha fler frågor. Med vänlig hälsning,