Kan anhörig stämma sjukvården vid dödsfall till följd av felbehandling?

FRÅGA
Min pappa dog av cancer för 2år sedan. Blev felbehandlad i ca 6månader innan dem tog hans symtom på allvar. Kan man stämma sjukvården?
SVAR

Inledningsvis vill jag beklaga din pappas bortgång. Det är naturligtvis en väldigt jobbig upplevelse när en nära anhörig har gått bort och att försöka reda ut juridiken i en sådan situation är allt annat än lätt, jag ska försöka underlätta detta för dig. Jag kommer att gå igenom vilka möjliga sätt man kan få upprättelse på om en anhörig avlidit till följd av en vårdskada. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra hädanefter.

Krav på "god vård"

Inledningsvis så kan det vara värt att nämna att det är vårdgivaren som bedriver hälso- och sjukvården. Exempel på vårdgivare är kommunen, landstinget, egenföretagare eller aktiebolag, och ett sjukhus är förstås ett exempel på en verksamhet.

När det kommer till driften av en verksamhet så är det viktigt att kraven på "god vård" uppfylls. Detta innebär bland annat ett ansvar för vårdgivaren att se till så att vården är av god kvalitet, och att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet uppfylls. Det är vårdgivaren som har ansvaret för att utreda och anmäla händelser som kan leda till vårdskador, 5 kap. 1 § Hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgivaren har dessutom en skyldighet till att främja patientsäkerhet och att kontinuerligt jobba mot att minska antalet vårdskador, 3 kap. Patientsäkerhetslagen (PSL).

Vid en uppkommen vårdskada är det främst vårdgivaren som är skyldig att utföra en utredning, 3 kap. 3 § PSL. Vid allvarliga vårdskador så måste dock vårdgivaren även göra en anmälan till IVO, alltså en lex Maria-anmälan. Det framkommer inte i din fråga om en sådan lex Maria-anmälan gjorts, det kan dock vara värt att veta att en vårdgivare är skyldig att göra en sådan anmälan, och dessutom ska ha en anmälningsansvarig som har som ansvar att rapportera in till IVO.

Vad är en vårdskada?

Enligt 1 kap. 5 § PSL utgör en vårdskada ett lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.Skadan eller risken för skadan kan ha uppstått i samband med en undersökning, vid vård eller vid en behandling.

Vårdskadan anses vara av allvarlig art om 1) den är bestående och inte ringa, eller 2) har lett till ett ökat vårdbehov för patienten eller att denne avlidit.

Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Om en patient drabbats av en vårdskada, kan hen göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om patienten har avlidit eller av annan anledning inte kan anmäla får istället en närstående till patienten anmäla händelsen. Som närstående räknas vanligen familj, sammanboende och annan nära släkt eller en mycket nära vän. Anmälan och mer information hittar du via denna länk.

När IVO har fått in din anmälan så gör de i regel en bedömning utifrån Patientsäkerhetslagen om ärendet ska utredas eller inte. De ser bland annat till varför det har blivit som det har blivit, och hur vårdpersonalen har agerat. Vårdgivaren får dessutom också en chans att kommentera utredningen.

Om IVO bedömer att personal inom hälso- och sjukvården inte bör jobba därinom, så görs även där en utredning som sedan exempelvis kan utmynna i en ansökan om indragen licens hos HSAN - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 7 kap. 29-30 § PSL. Om sjukvårdspersonal i sin yrkesutövning är skäligen misstänkt för brott så ska IVO dessutom anmäla detta till åtal.

Ersättning enligt Patientskadelagen

Om en patient har råkat ut för en personskada kan hen få ersättning enligt Patientskadelagen, se 6 § Patientskadelagen. Viss ersättning berättigas även anhöriga vid dödsfall. För att ha rätt till ersättning ska din anmälan ha gjorts inom tio år från den tidpunkten då skadan inträffade, 23 § Patientskadelagen.

Är det möjligt att driva en skadeståndsrättslig process mot en vårdgivare?

Enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen gäller att den som uppsåtligen eller av vållande orsakar sak -eller personskada ska ersätta skadan.

I Sverige har arbetsgivaren ett principalansvar för sina anställda, 3 kap 1 § Skadeståndslagen. Det innebär att det inte finns möjlighet att stämma en enskild arbetstagare (i det här fallet en vårdanställd) utan då får man väcka skadeståndstalan mot arbetsgivaren, i detta fall vårdinrättningen. En enskild arbetsgivare kan enbart bli skadeståndsskyldig om det finns synnerliga skäl, 4 kap 1 § Skadeståndslagen, exempelvis i fall då man kan bevisa att det finns ett samband mellan uppsåtet/oaktsamheten och skadan som inträffade.

Det är möjligt att en enskild läkare eller sjuksköterska kan hållas straffrättsligt ansvarig, men detta är mycket ovanligt.

Mitt råd till dig

Jag rekommenderar inledningsvis att du gör en anmälan till IVO om detta inte redan gjorts. Jag skulle dessutom rekommendera dig till att kontakta patientnämnden i ditt landsting/region. Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar och avgör heller inte om vårdgivaren gjort rätt eller fel utan hjälper till att reda ut oklarheter och rådgör med dig om vad du bör göra och hur du tar dig vidare. Har du övriga funderingar är du även välkommen att boka telefonrådgivning med någon av våra jurister här på Lawline.

Hoppas du fick svar på din fråga

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (306)
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?
2021-11-30 Hur ska jag göra för att begära omprövning av min diagnos?
2021-11-30 Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?
2021-11-30 Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

Alla besvarade frågor (97626)