Kurator som begår tjänstefel?

FRÅGA
Hej! En kurator på skola som min kompis går på hotade med att orosanmäla honom till socialtjänsten om han inte ´´lovade`` henne att inte begå självmord. Han har mått dåligt men det finns inget som tyder på att han försöker ta sitt liv. Kuratorn skiter i det fullständigt. Han blev väldigt rädd och traumatiserad av händelsen efteråt. Har kuratorn begått något brott i och med att hon på falska grunder hotat min kompis med orosanmälan för att tvinga honom ner i en sårbar beroendeställning? Utifrån hans berättelse till mig så misstänker jag också att kuratorn hade sexuella dragningar till honom då hon bland annat sa att han var ´´viktig`` för henne personligen och hon kramade honom också extra hårt. Något som hon inte gjort vid tidigare möten. Mvh.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt korta svar på din fråga är att kuratorn möjligen begått ett tjänstefel vilket är ett brott som regleras i brottsbalken. Däremot kan tjänstefelet bestå i att kuratorn inte anmält att din vän far illa ut eller att kuratorn agerat i strid mot gällande riktlinjer på arbetsplatsen.

Frågor om orosanmälan regleras i 14 kap. Socialtjänstlagen (SOL).
Frågor om tjänstefel regleras i Brottsbalken (BrB).

Vad gäller vid orosanmälan?

En kurator som arbetar inom skolverksamhet är skyldig att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa, 14 kap. 1 § SOL. Detta gäller även för uppgifter som klarligen inte behöver ingripas av socialnämnden. Alltså ska även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta anmälas till socialnämnden om de tyder på att ett barn kan vara i behov av stöd och hjälp från nämndens sida. Därefter är det upp till nämnden att undersöka vilken grund som kan finnas för uppgiften och utreda behovet av åtgärder, Se JO dnr 6755-2012.

Vad gäller för att tjänstefel ska begås?

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel, 20 kap. 1 § BrB. Här ställs alltså krav på att personen i fråga bör åsidosätta uppgiften för att ansvar ska bli aktuellt. Med uppgiften menas i detta fall riktlinjerna på arbetsplatsen för personen i fråga.

Sammanfattning och råd

Utifrån din fråga kan jag inte ge ett definitivt svar då dessa typer av fall kräver en omfattande utredning och fler omständigheter än de som angetts i denna fråga. I detta fall är min bedömning däremot att kuratorn i bort göra en orosanmälan om denne misstänker eller fått kännedom om att din vän far illa, därmed är hotet om att göra en orosanmälan en felaktig väg att gå, som dessutom kan vara grund för tjänstefel. Är det fallet att kuratorn har haft sexuella "dragningar" är detta naturligtvis något som bör polisanmälas. Dessa typer av brister som ni redogjort för i frågan är i min bedömning grunder för en polisanmälan samt/eller en anmälan hos Justitieombudsmannen (JO), eftersom det handlar om fel som begåtts under myndighetsutövning.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (306)
2021-11-30 Vad får man skriva i en patientjournal?
2021-11-30 Hur ska jag göra för att begära omprövning av min diagnos?
2021-11-30 Har man en skyldighet att uppvisa ett vaccin pass?
2021-11-30 Tolkning av rekvisitet synnerliga skäl i lagen om fastställande av könsidentitet

Alla besvarade frågor (97624)