Finns lagstadgad skyldighet att höja lönen?

2019-05-04 i Fackförening
FRÅGA |Finns det nån laglig grund för löneförhöjning för arbetstagarna? Hur ofta och hur mycket ska man kräva löneförhöjning?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inte reglerat i lagen om att löneförhöjning måste ske, däremot finns ofta bestämmelser om det i kollektivavtal, där fackförbunden kommer överens med arbetsgivaren om vilken löneökning arbetstagarna kan få. Löneförhöjning sker vanligen en gång per, oavsett om kollektivavtal föreligger eller ej. Finns inget kollektivavtal, är det upp till dig som arbetstagare att själv komma överens med din arbetsgivare om när lönen ska omförhandlas. Ofta framgår det av anställningsavtalet när detta ska ske. Är du medlem i ett fackförbund kan du vända dig till det för att få mer hjälp.Hoppas du fick svar på din fråga!

Tillsyn över facket

2018-12-26 i Fackförening
FRÅGA |Hej !Jag är tillsvidare anställd och är medlem i fackförbundet. De senaste månaderna hade jag problem med min arbetsgivare och anmälde detta till fackförbundet. I min anmälan gav jag en utförlig information om bristerna i förhållandet med arbetsgivare och bifogade även de nödvändiga pappren. Jag fick inget svar. Jag kontaktade flera gånger både företrädare för min arbetsplats och avdelningen som ansvarar för Stockholm men fick varken hjälp eller råd. Till sist kontaktade jag fackförbundets ombudsman och frågade direkt om de överhuvudtaget tänker hjälpa mig med något. Det endaste svaret som jag fick var att mitt ärende skulle skickas vidare till behörig ansvarig. Och fick på nytt INGENTING. Min fråga är om det finns möjlighet att klaga på fackförbundets beteende till någon tillsynsmyndighet eller organisation. Jag vill inte acceptera råd som t.ex. att jag måste på nytt kontakta fackförbundet och försöka hitta lösning på plats. Jag är trött på det. Min endaste fråga är om jag kan skicka klagomål till någon organisation eller myndighet avseende allvarliga brister i fackförbundets verksamhet. Tack på förhand !Med vänlig hälsning
Azalea Safaei |Hej, tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.Du beskriver din situation som att du inte är nöjd med hur facket handlägger ditt ärende, och undrar om det finns någon tillsynsmyndighet eller organisation du kan anmäla detta till. Att vara med i ett fackförbund, respektive att inte vara med, är helt frivilligt. Detta innebär att du alltid kan byta fackförbund om du inte är nöjd med din nuvarande situation. Viktigt att komma ihåg är dock att vissa fackförbund ställer krav på en viss medlemstid för att kunna få hjälp med diverse ärenden, och det är även viktigt att vara noga med datumen för utträde och inträde mellan fackförbunden om du skulle vilja byta.Vad jag kan se - finns det ingen enskild myndighet eller organisation som utövar tillsyn mot facket. Däremot framgår det inte vad det är för problem du upplever att du har med din arbetsgivare, och det finns alltid de grundläggande rättigheterna som skyddar dig. Om det exempelvis handlar om diskriminering, ska du kunna söka hjälp hos Diskrimineringsombudsmannen (DO), om inte facket vill gå vidare med ditt ärende. En annan utväg är att själv söka juridisk hjälp och eventuellt driva frågan till tingsrätten. Men detta bekostar du i sådana fall självt. Som svar på din fråga finns det ingen myndighet som utövar tillsyn på de olika fackförbunden rent generellt, utan det får i sådana fall falla tillbaka på andra grunder så som diskriminering. Detta innebär alltså även om facket i sig diskriminerar dig. Om du är missnöjd med förbundets bedömning och arbete finns det vanligen en funktion inom förbundets egen verksamhet som innebär att du kan lämna in ett besvärsärende. Detta föranleder en objektiv intern utredning angående frågan om förbundet har handlat felaktigt, vilket kan leda till ersättning till medlemmen. Jag hoppas jag har kunnat besvara din fråga. Vänligen,

Vad gäller om arbetsgivaren är elak?

2018-12-03 i Fackförening
FRÅGA |Hej!Fram till augusti jobbade min pappa som servitör på en hotellrestaurang i Stockholm. Han är 70 år gammal och pensionerad, så han jobbade helger som timanställd.I augusti fick min pappa ett SMS från sin chef där hon sa några gäster hade klagat på hans service och att hon skulle ringa upp honom för att prata om detta. Det är nu december och hon har fortfarande inte ringt.Min pappa är gammal och sliten, så han tycker det är skönt att inte jobba längre. Dock påverkar chefens fulspel med min pappa mig negativt eftersom att jag jobbar kvar på samma arbetsplats. Kort sagt kan man säga att hon behandlar mig orättvist jämfört med mina arbetskamrater, och jag tror det har att göra med konflikten hon har med min pappa.Chefen har aldrig sagt till min pappa att han är uppsagd/sparkad, så jag antar att han fortfarande är anställd. Det jag undrar är om det finns något jag eller pappa kan göra för att markera emot chefens fulspel? Är det chefen gör olagligt, eller kommer hon undan eftersom pappa är timanställd? Kan man dra chefen till rätten eller anmäla saken till någon organisation?
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill ha svar på vad du och din pappa kan göra åt arbetsgivarens beteende. Din fråga regleras främst i lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) som tar upp förhandlingsskyldighet mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.Vad du kan göraI första hand skulle jag rekommendera dig att prata med arbetsgivaren och förklara att hennes beteende inte är acceptabelt. Om beteendet fortsätter skulle jag råda dig att kontakta din fackförening. Din fackförening har rätt att begära förhandling med arbetsgivaren i frågor som rör förhållandet mellan dig och din arbetsgivare. Då är arbetsgivaren skyldig att förhandla med fackföreningen (10 § första stycket MBL). Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Lycka tillVänligen,

Vad gäller vid en föreningsrättskränkning?

2018-11-23 i Fackförening
FRÅGA |Hej. Jag och min kollega är uppsagda p.g.a. arbetsbrist efter en omorganisation i företaget, vi är båda erbjudna omplacering som vi tackat nej till, även ytterligare personer berörs av detta. Vi har vänt oss till facket för att förhandla om villkoren, kollegorna har också vänt sig till facket men i deras fall löstes det snabbare och över telefon i en del av fallen. Vi ville träffas "över bordet" och inte ta förhandlingen via telefon vilket gjorde att det inte gick lika snabbt för oss att komma fram till en lösning. Ca 30 pers berörs, (vissa har tackat ja till omplacering) alla utom jag och min kollega har fått extra månader på sin uppsägningstid. När vi ifrågasatte detta fick vi av HR följande svar. Pga att vårt ombud/vi hade dragit ut på tiden med förhandlingen så hamnade vi i detta läge, dom hade informerat vårt ombud att drar han det vidare på det här viset kommer företaget dra tillbaka allt gällande tidigare erbjudna villkor. Vi har inte dragit ut på tiden, det fanns en viktig fråga som ingen hade rakt svar på som möjligen tog lite tid att få svar på. Företaget straffar oss p.g.a. att vi gör precis vad vi har rätt till att ta hjälp av facket och ha en riktig förhandling, dom hotade med att går ni vidare blir det ingenting. Får det gå till så? Om inte, har vi då rätt till skadestånd eller liknande för detta?
Tina Hashem |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om föreningsrättskränkning och regleras i lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL).Kan företagets agerande vara en föreningsrättskränkning?Föreningsrätt är en rätt för arbetstagaren att tillhöra och verka för en fackförening samt att utnyttja medlemskapet utan att bli sämre behandlad (7 § MBL). En föreningsrättskränkning uppstår då arbetsgivaren vidtar en åtgärd som är till skada för arbetstagaren för att denne har utnyttjat sin föreningsrätt. En föreningsrättskränkning uppstår också om arbetsgivaren vidtar en åtgärd mot arbetstagaren för att denne inte ska utnyttja föreningsrätten (8 § första stycket MBL).Om jag har förstått dig rätt så planerar företaget att dra tillbaka erbjudna villkor om du och din kollega har en förhandling med facket. En arbetsgivare får inte agera på detta sätt då varje arbetstagare har en föreningsrätt. Har man rätt till skadestånd vid en föreningsrättskränkning?Svaret på denna fråga är ja. Den som begår en föreningsrättskränkning är skyldig att betala skadestånd (54-55 § MBL).Vem måste bevisa att det har skett en föreningsrättskränkning?Vid en föreningsrättskränkning gäller en s.k. delad bevisbörda. Det innebär att arbetstagaren ska visa sannolika skäl för att en kränkning har förekommit d.v.s. arbetstagaren ska göra antagligt att arbetsgivaren har kränkt föreningsrätten. Om arbetstagaren kan visa sannolika skäl ska arbetsgivaren bevisa att det inte har förekommit en föreningsrättskränkning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Avtalsvillkor om förbud mot medlemskap i facket

2019-02-13 i Fackförening
FRÅGA |Är det möjligt att en arbetsgivare förbjuder en arbetstagare att vara medlem/ta hjälp utav facket/unionen? Detta har han skrivit på arbetstagarens kontrakt.
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nej. Enligt 7 § lagen om medbestämmande i arbetslivet har arbetstagare rätt att tillhöra arbetstagarorganisationer, dvs. facket. Enligt 4 § samma lag är avtalsvillkor som inskränker eller upphäver denna rätt ogiltiga. Detta understryks särskilt i 8 § första- och tredje styckena.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Hjälp från sin fackförening vid arbetsrättsliga problem

2018-12-04 i Fackförening
FRÅGA |Är medlem i en fackförening. Fn arbetslös förutom att jag arbetar ngn ggr i månaden på ett jobb. Har hört att den fackföreningen där man är medlem även hjälper till om man skulle få något problem på det andra stället där jag jobbar ngn ggr i månaden. Stämmer detta?
Sara Hill |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Genom att du betalar för att vara medlem i en fackförening innebär det att dem hjälper dig vid problem, oavsett vilken arbetsgivare det rör sig om. Så länge du i relationen ses som arbetstagare (dvs. den som utför arbete åt annan) och problemet rör förhållandet mellan dig som medlem och din arbetsgivare (dvs. den för vars räkning arbetet utförs) kan din fackliga organisation kopplas in. Alltså, om du är medlem i en fackförening finns det absolut hjälp att få vid problem på det andra stället du jobbar på! Hoppas det här var svar på din fråga, hör gärna av dig igen vid ytterligare funderingar!

Får en arbetsgivare neka någon anställning pga facklig tillhörighet??

2018-11-26 i Fackförening
FRÅGA |Hej! Jag sökte precis ett jobb som byggnadsarbetare, har alla meriter som krävs och arbetsgivaren verkade tycka om mig. Men när han fick reda på att jag var medlem i Byggnadsarbetarförbundet så fick jag inte tjänsten. Är det juridiskt okej att neka någon på detta sätt? Vad ska jag göra?
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!Utgångspunkten är att en arbetsgivare får själv bestämma vem den vill anställa. Däremot finns det viss reglering som begränsar denna rätt, ex. diskrimineringslagen.I 8 § Medbestämmandelagen (MBL) framgår det att om en arbetsgivare vidtar en åtgärd mot en arbetstagare för att denna ska inte utnyttja sin föreningsrätten föreligger det en föreningsrättskränkning som inte ska tålas. Emellertid tillämpas MBL enbart mellan arbetstagare och arbetsgivare. Därmed så kan inte MBL tillämpas mellan en arbetssökande och en arbetsgivare. Således får en arbetsgivare neka någon en tjänst på grund av att denne är med i facket. Men, enligt svensk rätt så får man underhålla och ljuga under en anställningsintervju såvida de inte handlar om information som är väsentlig för anställningen, dvs sådant som har direkt betydelse för den arbetssökande möjlighet att utföra arbetet. I fall man undanhåller information som har direkt betydelse för anställningen kan anställningsavtalet hävas enligt Avtalslagen. Man bör dock undvika att ljuga eller undanhålla information även om det inte skulle vara olagligt eftersom detta inte är en bra start på anställningsförhållandet och det är inget jag heller skulle rekommendera. Om man ändå väljer att undanhålla ex. sin fackliga tillhörighet under en intervju och sedan blir anställd kan emellertid inte arbetsgivaren göra något eftersom MBL börjar gälla samma sekund som arbetsgivaren anställer någon. Diskrimineringslagen kan tyvärr inte hjälpa dig heller eftersom fackanslutning inte omfattas av lagen, 1 § Diskrimineringslagen.Tyvärr kan du inte göra så mycket åt din situation. Arbetsgivaren har som sagt rätt att neka någon anställning på grund av fackanslutning. Lycka till med jobbsökande!Med vänliga hälsningar,

Föreningsrättskränkning genom lön, arbetstagare och arbetssökande.

2018-09-29 i Fackförening
FRÅGA |Om arbetsgivaren erbjuder högre lön för å inte gå med facket har han rätt och göra så?
Alexander Ekegård Ballin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan som detta rör är ifall en föreningsrättskränkning föreligger enligt 8 § Medbestämmandelagen eller inte. En kränkning kan bland annat föreligga då en arbetsgivare vidtager åtgärd mot en arbetstagare för att få denna att inte utnyttja sin föreningsrätt (8 § Medbestämmandelagen). En del av föreningsrätten är rätten att tillhöra en arbetstagarorganisation som vanligt vis kallas för facket (7 § Medbestämmandelagen). Det går heller inte att avtala bort föreningsrätten (4 § Medbestämmandelagen).Kan din arbetsgivares agerande innebära en föreningsrättskränkning?Innan du har blivit anställd räknas du inte som en arbetstagare och skyddas därför inte från en föreningsrättskränkning (7 § Medbestämmandelagen). Om du blir anställd med en viss lön och senare blir hotad med sänkt lön ifall du går med i facket skulle detta vara en kränkning av din föreningsrätt. Detsamma gäller ifall din lön sänks efter du har gått med i en arbetstagarorganisation. Konsekvenserna för arbetsgivarenOm din arbetsgivare kränker din föreningsrätt ska han eller hon ersätta den uppkomna skadan enligt 54–55 § Medbestämmandelagen. Det vill säga att din arbetsgivare skulle bli skyldig att betala den lön som du hade innan du gick med i en arbetstagarorganisation.Vad bör du göra nu?Jag rekommenderar att du diskuterar detta med din arbetsgivare så att ni kommer överens om en lön som inte ska sänkas ifall du senare går med i en facklig organisation. Ifall din arbetsgivare senare kränker din föreningsrätt då du går med i ett fack kan du ta hjälp av dem för att förmå din arbetsgivare att ersätta din skada enligt 54–55 § Medbestämmandelagen.Vänligen,