Finns det bestämmelser som reglerar fackmedlemmars rättigheter gentemot fackförbundet?

2019-08-16 i Fackförening
FRÅGA |Har anmält min övergång till annan fackförbund men har inte hunnit anmäla mig till nya facket, hur långt tid har man rätt till hjälp från den gamla facket?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns inga bestämmelser i lagtext som direkt reglerar din fråga. Frågan avgörs istället av fackförbundets egna regler. En väldigt skälig och okontroversiell huvudregel är att förbundets egna medlemmar har rätt att ansöka om och använda förbundets tjänster. Om du har en uppsägningstid på medlemskapet så bör (men inte självklart...) hjälpen åtminstone finnas tillgänglig under denna. Eventuellt finns det även bestämmelser som innebär att du har rätt till hjälp efter att ditt medlemskap gått ut, om den händelse som saken gäller utspelade sig under tiden då du var medlem.Mitt råd till dig blir därmed att kontakta ditt gamla fack och se vad som gäller i den här situationen, eftersom det inte finns några lagar eller andra offentliga regler som reglerar det du frågar efter.Lycka till!

Tystnadsplikt för en facklig företrädare

2019-06-26 i Fackförening
FRÅGA |Hej!Om en facklig företrädare bryter mot tystnadsplikt förhandlad enl. MBL, vart hamnar skadeståndsskyldigheten? Hamnar den hos den individuelle fackliga företrädaren eller är det organisationen som blir ansvarig? Och om det är organisationen, är det i så fall den lokala eller centrala organisationen?
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en facklig företrädare bryter mot framförhandlad tystnadsplikt så riktas skadeståndsansvar mot arbetstagarorganisation (https://lagen.nu/1974:358#P10aS1 och https://lagen.nu/1976:580#P56S2). Det är alltså arbetstagarorganisationen som svarar för den skada som uppkommer genom att tystnadsplikten bryts, inte den individuelle fackliga företrädaren. Olika fackföreningar kan ha olika regler, men utgångspunkten är att skadeståndsansvaret riktas till den nivå där tystnadsplikten har brutits; är det en facklig förtroendeman på central nivå som brutit mot tystnadsplikten så svarar alltså den centrala organisationen för den uppkomna skadan osv.

Möjlighet att stämma sitt fackförbund på grund av avtalsbrott?

2019-06-17 i Fackförening
FRÅGA |Jag blev uppsagd pga arbetsbrist 2016. Litade på att facket företrädde mig och att allt var korrekt. Begärde ut handlingarna nu och har läst förarbetena till LAS och upptäcker att både facket och arbetsgivaren gjort fel.1. Det är uppsägningsförbud om enda motivet är verksamhetsövergång. Och det är det enda de hänvisat till.2. Omställningserbjudandet är skäligt bara om det underviker uppsägning. Jag erbjöds att byta min fasta anställning mot en visstids och därmed förlora allt stöd från Trygghetsstiftelsen.3. Man gjorde ingen turordningslista trots att vi var 2 i omställning med exakt samma arbetsuppgifter. Man hänvisade till TurA-S ocj menade att jag hade unika arbetsuppgifter och därför fick en turordningskrets. Det var helt fel! Den som hade kortare anställningstid fick behålla jobbet.4. Man frångick omställningsavtalet mellan Arbetsgivarverket och de fackliga parterna. Om en arbetstagare motsätter sig ett erbjudande ska det anmälas till Omställningsnämnden för prövning. Inget sådant gjordes. Jag har inte heller känt till denna nämnd förrän förra veckan.Jag har således utsatts för en fingerad arbetsbrist och ett brott mot uppsägningsförbudet vid verksamhetsövergång. Facket har inte företrätt mig överhuvudtaget. Kan jag stämma facket för avtalsbrott? Jag har epost från ombudsmannen där det står att jag ska lita på henne o arbetsgivaren och att allt är enligt LAS, och att jag inte får något annat svar om jag går till en advokat.
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du år 2016 blev uppsagd i samband med en verksamhetsövergång. I samband med uppsägningen företrädde ditt fackförbund dig och garanterade att allt gick rätt till. Nu i efterhand har du upptäckt ett antal felaktigheter och undrar om du kan stämma facket för avtalsbrott på grund av att de inte alls har företrätt dig i ditt ärende. Jag ska försöka besvara din fråga så gott det går utifrån den information du har gett mig. Genomgång av rättslägetDin fråga rör allmänna avtalsrättsliga regler och principer. Enligt din fråga hade ditt fackförbund lovat dig att företräda dig då du blev felaktigt uppsagd. Fackförbundet hade garanterat dig att allt gick till korrekt och följde reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Detta litade du på, men fackförbundet gjorde inte någonting alls och uppmärksammade inte de felaktigheter som du nu i efterhand har upptäckt. Du fick ingen hjälp och det slutade med att den felaktiga uppsägningen gick igenom. Att ditt fackförbund utlovade att de skulle hjälpa dig gjorde att ett avtal mellan er uppstod. En viktig princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. När fackförbundet sedan inte gjorde vad de lovat skedde ett avtalsbrott från fackförbundets sida. Detta avtalsbrott ledde till att du blev felaktigt uppsagd från ditt arbete och därmed exempelvis förlorade arbetsinkomst som du hade fått om du inte hade blivit uppsagd. På grund av avtalsbrottet finns en möjlighet för dig att stämma ditt fackförbund. Det gör du vid tingsrätten. Jag rekommenderar dig att innan du ansöker om stämning ta kontakt med en jurist som kan företräda dig under tvisten. Juristen kan då hjälpa dig att utforma stämningsansökan på bästa möjliga sätt. Om du vill anlita en av Lawlines duktiga jurister som ombud kan du maila mig på lovisa.lundgren@lawline.se. Dit kan du också maila om du har några frågor angående svaret. Med vänliga hälsningar,

Utebli från drogtest på grund av läkarbesök

2019-05-31 i Fackförening
FRÅGA |Min sambo fick en flisa i ögat samma dag som det var drogtest på hans arbete. Nu anklagar dom honom för smitning och kräver in kvitto från vårdcentralen. Har dom rätt att göra det?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att din sambo behövde åka till vårdcentralen den dag det var ett drogtest på hans arbete och han därmed inte närvarade på drogtestet. Drogtester på arbetetPå flera arbetsplatser förekommer det olika former av drogtester. Detta medför däremot inte att arbetstagaren måste gå med på dessa, utan det ska göras en avvägning mellan arbetstagarens personliga integritet och arbetsgivarens intresse att testa sina anställda. Sådana skäl som normalt talar för att drogtester får utföras är sådana arbeten där arbetstagaren hanterar tunga fordon. Det behöver påpekas att om arbetsgivaren har rätt att utföra drogtester, behöver arbetstagaren normalt gå med på detta. Om hen inte gör det kan det i längden resultera i en uppsägning (se arbetsdomstolens dom, AD 2009 nr 36).Vad som gäller i ditt fallDet kan finnas flera olika anledningar till att en arbetstagare inte är med på ett drogtest. Exempelvis att man uteblir på grund av att testet infaller då man har semester, är sjuk eller behöver uppsöka läkarvård. Generellt har man som arbetstagare en skyldighet att kunna förklara varför man uteblev från arbetet och i vissa fall kunna styrka detta, exempelvis genom att lämnar in kvitton från ett läkarbesök.Jag lutar mot att arbetsgivaren har rätt att begära in något som förklarar varför han uteblev från drogtestet (kvitto från vårdcentralen). Däremot rekommenderar jag er att ta kontakt med facket. Utifrån att din beskrivning, att han blir anklagad för smitning, låter det som något facket bör få vetskap om.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor.Med vänlig hälsning

10 och 11 §§ MBL - Vad är skillnaden?

2019-07-13 i Fackförening
FRÅGA |vad är det för skillnad mellan §10 medbestämmandelagen och 11mbl ?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst - tack för din fråga . Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, förkortad till MBL, är en svensk lag som spelar en central roll på den svenska arbetsmarknaden. 10 samt 11 §§ MBL reglerar förhandlingsrätten. Den centrala skillnaden mellan 10 och 11 §§ MBL är att förhandling skall ske på intiativ av arbetsgivaren enligt 11 § MBL medan 10 § ger arbetstagarorganisationen, det vill säga fackförbundet, rätt att påkalla förhandling. Detta innebär följaktligen att situationer som faller under 10 § MBL inte måste förhandlas om inte facket påkallar det. Om däremot 11 § MBL är tillämplig och det inte finns särskilda skäl att frångå bestämmelsen, är arbetsgivaren skyldig att förhandla med facket. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Kollektivavtal men annan fackförening

2019-06-20 i Fackförening
FRÅGA |Om jag jobbar på ett företag vilket har kollektivavtal med en annan fackförening än vad jag är medlem i. Vilka regler gäller?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vilka omfattas av ett kollektivavtal? Det gör alla på en arbetsplats som tillhör ett avtalsområde där det finns kollektivavtal, alltså även anställa som inte är medlemmar i ett fackförbund. Arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal med avvikelser från semidispositiv lagstiftning får tillämpa avvikelserna även på arbetstagare som inte formellt omfattas av det aktuella kollektivavtalet. En liten skillnad finns dock mellan att vara bunden till samma fackförbund som kollektivavtalet eller annan (alternativt inget fackförbund alls). Den som är medlem i den fackliga organisationen blir automatiskt bunden av kollektivavtalet och kan själv göra gällande sina rättigheter enligt själva kollektivavtalet. Den som inte är medlem kan inte åberopa kollektivavtalet som sådant för att kräva att få ut exempelvis den lön och övrig ersättning som följer av avtalet. Men med andra ord är du alltså bunden av kollektivavtalet på arbetsplatsen oavsett om du är medlem i samma fackförening eller inte. Hoppas du fptt svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Arbetsgivare uppmanar medlemmar att inte vända sig till facket med frågor, föreligger en kränkning av föreningsrätten?

2019-06-15 i Fackförening
FRÅGA |Får Arbetsgivare representant uppmana medlemmar att inte gå till facket med frågor eller missnöje?
Johan Heiman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Föreningsrätten regleras i lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), den hittar du här!Vad utgör en kränkning av föreningsrätten?Föreningsrätten definieras i 7 § MBL och avser bl.a. rätt för arbetstagare att tillhöra en fackförening, att utnyttja medlemskapet och att verka för fackföreningen eller för att sådan ska bildas. 8 § MBL stadgar sedan att föreningsrätten ska lämnas okränkt. För att det ska föreligga en kränkning av föreningsrätten krävs att tre rekvisit är uppfyllda. För det första ska det ska ha vidtagits en åtgärd, dvs den kränkande parten ska ha gjort något riktat mot den andra parten. För det andra måste den vidtagna åtgärden ha varit till skada för den andra parten. Slutligen ska syftet med åtgärden ha varit att förmå den andre att inte utnyttja sin föreningsrätt. Med åtgärd avses någon form av aktivitet, någonting konkret. Som åtgärder anses t.ex. uppsägning, avskedande, omplacering och indragning av förmåner. Även hot räknas som en åtgärd medan mer allmänna kritiska uttalanden från den kränkande sidan och dess företrädare inte utgör föreningsrättskränkningar. För att en åtgärd ska ha varit till skada för den kränkta parten måste åtgärden ha inneburit något negativt för den mot vilken åtgärden riktas. En åtgärd anses vara vidtagen till skada om åtgärden är ägnad att leda till en mer påtaglig olägenhet för den drabbade. För att det ska anses föreligga ett syfte med åtgärden ställs inga krav på att det ska finnas ett direkt uppsåt att kränka föreningsrätten. Den part som anför att en åtgärd har ett föreningsrättskränkande syfte måste göra sitt påstående sannolikt. Lyckas parten med detta måste motparten styrka att det finns en skälig orsak för den aktuella åtgärden (Edström, Lag (1976:580) MBL 8 §, Lexino 2019-02-13).Föreligger en kränkning av föreningsrätten i det här fallet?Det avgörande här är om åtgärderna, dvs uppmaningarna, anses vara uttalanden som visar en avvisande inställning till facklig verksamhet eller missnöje i allmänhet över att någon är fackligt organiserad eller uttalanden riktade mot en viss facklig organisation eller en viss företrädare för organisationen. Arbetsdomstolen (AD) har tidigare funnit att det inte kan innefatta någon föreningsrättskränkning att en arbetsgivare kritiserar en viss facklig organisation eller viss facklig förtroendemans sätt att bedriva facklig verksamhet (se AD 1982 nr 33). Utan att veta exakt hur arbetsgivaren har formulerat sina uppmaningar är det svårt att göra en träffsäker bedömning om huruvida det föreligger en föreningsrättskränkning eller inte. Utgör uppmaningarna inte kritik mot någon specifik fackförening eller dylikt anser jag dock att det finns mycket som talar för att det handlar om en kränkning av föreningsrätten i detta fall – uppmaningarna torde syfta till att hindra fackmedlemmarna från att utnyttja sin föreningsrätt.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur bli medlem i hotell- och restaurangfacket?

2019-05-28 i Fackförening
FRÅGA |Hej Jag arbetar som kock men är inte medlem facket restaurang och hotell vem kan hjälpa mig
Viktoria Tomsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom att du jobbar inom hotell- och restaurangbranschen kan du söka dig till Hotell- och restaurangfacket (HRF). Du kan bli medlem här./Vänligen,