Skyddet för fackförbundet gentemot arbetsgivare och regering

Finns det lagar som skyddar mot att tex förbjuda facklig verksamhet på arbetsplatser, men även från en regering att till exempel förbjuda facklig verksamhet på arbetsplatser? Vad heter dessa lagar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relationen arbetsgivare-arbetstagare
Vad avser relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras din fråga i medbestämmandelagen, som ofta förkortas MBL. Såväl arbetsgivare som -tagare har rätt att ansluta sig till föreningar, såsom arbetsgivarorganisationer och fackförbund (7 § MBL). Föreningsrätten ska lämnas helt okränkt. Som kränkning av föreningsrätten räknas
– varje åtgärd som arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtar till skada för någon på andra sidan, för att denne utnyttjat sin föreningsrätt,
– varje åtgärd som arbetsgivar- eller arbetstagarsidan vidtar mot någon på andra sidan i syfte att förmå denne att inte utnyttja sin föreningsrätt, och
– om motsvarande åtgärd vidtas för att åtagande mot annan skall uppfyllas (8 § MBL).

Som svar på din första fråga är det alltså MBL som ger arbetstagare en gentemot arbetsgivaren oinskränkbar rätt att organisera sig i fackförbund.

Relationen regeringen–arbetstagare
Vad avser relationen mellan regeringen och arbetstagare regleras din fråga främst av regeringsformen (RF), alltså en av landets grundlagar.

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad föreningsfrihet, vilket i RF definieras som friheten att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften (2 kap. 1 § femte punkten RF). Rätten till fackliga anslutningar är däremot inte absolut i förhållande till det allmänna. Föreningsfriheten får nämligen begränsas genom lag, och enbart vad avser sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande (2 kap. 20 § första punkten och 2 kap. 24 § andra stycket RF). Vidare gäller att begränsningen inte heller får göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning. Begränsningar får göras enbart för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och får inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar (2 kap. 21 § RF).

Den grundlagsskyddade föreningsfriheten gentemot det allmänna i allmänhet är alltså inte helt oinskränkbar, men får sägas vara stark. Vad gäller vanliga fackföreningar får den sägas vara närmast absolut, eftersom föreningsfriheten som sagt inte får inskränkas för annat än militanta föreningar, föreningar som ägnar sig åt förföljelse av folkgrupp med mera. Enbart genom grundlagsändring kan det allmännas möjligheter att inskränka föreningsfriheten utökas.

Din fråga rörde inte det allmänna i allmänhet, utan regeringen i synnerhet. Som jag nämnde ovan får föreningsfriheten enbart inskränkas genom lag. Eftersom lagar enbart kan utfärdas av riksdagen, har regeringen ingen möjlighet att på egen hand inskränka föreningsfriheten (8 kap. 1 § RF).

Jag kan avslutningsvis kortfattat nämna två ytterligare omständigheter som är värda att notera:

– 1. Motsvarande skydd för föreningsfriheten återfinns även i mellanstatliga åtaganden, såsom i Artikel 11 i Europakonventionen. Skulle Sveriges grundlagar ändras så att fackföreningar förbjuds, skulle således fortfarande Europakonventionen ge varje svensk medborgare denna rätt.

– 2. Andra grundläggande friheter åtnjuter inte nödvändigtvis samma starka skydd från inskränkande av det allmänna. Exempelvis kan riksdagen genom lag ge regeringen en allmän befogenhet att inskränka mötes- och demonstrationsfriheten om det är nödvändigt med hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot (2 kap. 20 § andra stycket andra meningen och 2 kap. 24 § första stycket andra meningen RF). Det är ett sådant bemyndigande som möjliggjort för regeringen att inskränka dessa friheter under pågående Corona-kris.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Fackförening ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo