Kan en arbetsgivare byta kollektivavtal hur som helst?

Min arbetsgivare har bytt kollektivavtal. I det förra avtalet hade jag rätt till ett beredskapstillägg och ett jourtillägg då jag förväntades vara tillgänglig utanför kontorstider och vara den som löser och i värsta fall hoppar in och jobbar vid akut behov. I det nya avtalet finns inte detta. Har arbetsgivaren rätt att byta kollektivavtal och ta bort detta tillägg eller har jag rätt att behålla min ersättning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om arbetsgivarens möjlighet att byta kollektivavtal och vad som gäller med det äldre kollektivavtalet om så sker. Den kollektiva arbetsrätten regleras till stor del i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), som gäller förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare (1 § MBL).

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och en arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare (23 § MBL). Kollektivavtalet är bindande mellan parterna och är tvingande (26 och 27 §§ MBL). 

Hur länge är ett kollektivavtal giltigt och hur kan uppsägning ske?

Kollektivavtal kan gälla för en bestämd tid eller tills vidare, liksom andra typer av avtal. Reglerna om uppsägning skiljer sig mellan avtal för bestämd tid eller tills vidare. Du nämner inte vilken giltighetstid som just detta kollektivavtal har, varför jag kommer nämnA vad som gäller i båda fallen. 

Tills vidare: Om kollektivavtalet gäller tills vidare kan avtalet, om inget annat är avtalat, sägas upp med skälig uppsägningstid (AD 2005 nr 121). I rättsfallet AD 1978 nr 8 ansågs tre månader vara en skälig uppsägningstid. Uppsägningen ska vara skriftlig (30 § MBL). Om avtalet är slutet av flera parter på ena eller andra sidan finns det en rätt att ensidigt frigöra sig från avtalet (29 § MBL). Tilläggas kan också att om det inte nämns någon giltighetstid i kollektivavtalet anses det gälla tills vidare.

Bestämd tid: Om kollektivavtalet i fråga gäller för en bestämd tid upphör avtalet att gälla efter att avtalsperioden är slut, om inget annat har avtalats. I detta fallet kan alltså en arbetsgivare som huvudregel inte ensidigt frigöra sig från ett kollektivavtal under pågående avtalsperiod.

Om bestämmelserna om beredskaps- och jourtillägg även regleras i ditt anställningsavtal gäller, liksom vid alla avtal, principen om avtals bundenhet (pacta sunt servanda). Det innebär att parterna måste komma överens om ändringar i villkoren.

Sammanfattning

Om kollektivavtal gäller tills vidare kan det som huvudregel sägas upp skriftligt av arbetsgivaren med skälig uppsägningstid. Om det gäller för en bestämd tid är huvudregeln att det är bindande tills avtalstiden har gått ut. Andra regler kan förekomma om det är avtalat i kollektivavtalet.

Om du är missnöjd och inte når en bra överenskommelse med din arbetsgivare kan du vända dig till facket (om du är medlem) eller till någon av Lawlines jurister (se här).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

Anna SalanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Fackförening ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo