Arbetsgivare uppmanar medlemmar att inte vända sig till facket med frågor, föreligger en kränkning av föreningsrätten?

2019-06-15 i Fackförening
FRÅGA
Får Arbetsgivare representant uppmana medlemmar att inte gå till facket med frågor eller missnöje?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Föreningsrätten regleras i lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL), den hittar du här!

Vad utgör en kränkning av föreningsrätten?

Föreningsrätten definieras i 7 § MBL och avser bl.a. rätt för arbetstagare att tillhöra en fackförening, att utnyttja medlemskapet och att verka för fackföreningen eller för att sådan ska bildas. 8 § MBL stadgar sedan att föreningsrätten ska lämnas okränkt. För att det ska föreligga en kränkning av föreningsrätten krävs att tre rekvisit är uppfyllda. För det första ska det ska ha vidtagits en åtgärd, dvs den kränkande parten ska ha gjort något riktat mot den andra parten. För det andra måste den vidtagna åtgärden ha varit till skada för den andra parten. Slutligen ska syftet med åtgärden ha varit att förmå den andre att inte utnyttja sin föreningsrätt.

Med åtgärd avses någon form av aktivitet, någonting konkret. Som åtgärder anses t.ex. uppsägning, avskedande, omplacering och indragning av förmåner. Även hot räknas som en åtgärd medan mer allmänna kritiska uttalanden från den kränkande sidan och dess företrädare inte utgör föreningsrättskränkningar. För att en åtgärd ska ha varit till skada för den kränkta parten måste åtgärden ha inneburit något negativt för den mot vilken åtgärden riktas. En åtgärd anses vara vidtagen till skada om åtgärden är ägnad att leda till en mer påtaglig olägenhet för den drabbade. För att det ska anses föreligga ett syfte med åtgärden ställs inga krav på att det ska finnas ett direkt uppsåt att kränka föreningsrätten. Den part som anför att en åtgärd har ett föreningsrättskränkande syfte måste göra sitt påstående sannolikt. Lyckas parten med detta måste motparten styrka att det finns en skälig orsak för den aktuella åtgärden (Edström, Lag (1976:580) MBL 8 §, Lexino 2019-02-13).

Föreligger en kränkning av föreningsrätten i det här fallet?

Det avgörande här är om åtgärderna, dvs uppmaningarna, anses vara uttalanden som visar en avvisande inställning till facklig verksamhet eller missnöje i allmänhet över att någon är fackligt organiserad eller uttalanden riktade mot en viss facklig organisation eller en viss företrädare för organisationen. Arbetsdomstolen (AD) har tidigare funnit att det inte kan innefatta någon föreningsrättskränkning att en arbetsgivare kritiserar en viss facklig organisation eller viss facklig förtroendemans sätt att bedriva facklig verksamhet (se AD 1982 nr 33). Utan att veta exakt hur arbetsgivaren har formulerat sina uppmaningar är det svårt att göra en träffsäker bedömning om huruvida det föreligger en föreningsrättskränkning eller inte.

Utgör uppmaningarna inte kritik mot någon specifik fackförening eller dylikt anser jag dock att det finns mycket som talar för att det handlar om en kränkning av föreningsrätten i detta fall – uppmaningarna torde syfta till att hindra fackmedlemmarna från att utnyttja sin föreningsrätt.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johan Heiman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fackförening (83)
2019-08-16 Finns det bestämmelser som reglerar fackmedlemmars rättigheter gentemot fackförbundet?
2019-07-13 10 och 11 §§ MBL - Vad är skillnaden?
2019-06-26 Tystnadsplikt för en facklig företrädare
2019-06-20 Kollektivavtal men annan fackförening

Alla besvarade frågor (73747)