Avskrivs studieskulden när en fyller 65 år?

2018-01-28 i CSN
FRÅGA |HejAvskrivs studieskulden när en person fyller 65 år? Om inte vilka regler gäller då!Vänliga hälsningarL
Emma Frost |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är olika regler beroende på när du tog ditt studielån. Om du tagit lån innan den 30 juni 2001 skriver CSN av ditt lån om du fortfarande har en skuld till CSN i början av året du fyller 65 år. Ingen ansökan behövs. Men om du vid 65 års ålder inte har betalat de tre senaste årsbeloppen kan inte hela lånet skrivas av. Om du tagit studielån efter den 30 juni 2001 skriver CSN av lånet om du har en skuld kvar till CSN i början av det år du fyller 68 år. Om du vid 68 års ålder inte har betalat de tre senaste årsbeloppen kan du inte få hela lånet avskrivet. Du kan läsa mer på CSN:s hemsida till exempel här. Hoppas du fick svar på din fråga!

CSN:s bosättningskrav vid utlandsstudier

2017-07-26 i CSN
FRÅGA |Hej,Jag vill studera en 1-årig MSc masters i London och ska ansöka om lån från CSN för utbildningsavgift och uppehåll. Nu är det så att jag är osäker på huruvida jag uppfyller kraven på bosättning. För att kunna få studiemedel för utlandsstudier måste man enligt CSNs hemsida ha varit bosatt i Sverige under minst två år i följd under de senaste fem åren. Jag har bott hela mitt liv i Sverige men studerade en BSc i Danmark 2013-2016, har sedan ett år tillbaka varit bosatt i Sverige igen. Detta betyder alltså att jag har bott två år av de senaste fem åren i Sverige, bara inte sammanhängande. På CSNs hemsida skriver man att det i vissa fall är möjligt att få studiemedel även om man inte uppfyller kravet på bosättning. "Du kan anses vara bosatt i Sverige även om du bor utomlands om du lämnat Sverige och studerar utan studiemedel på en utbildning som ger rätt till studiestöd och om du uppfyllde kravet på bosättning när du flyttade. Du måste ha börjat studera vid första möjliga läsårstart från det att du lämnade Sverige."Jag tog studielån för ett år i Danmark, men uppehöll mig med arbete därefter.Sist men inte minst står det: "Det finns även möjlighet att få studiemedel enligt EU-rätten, om du inte uppfyller kravet på bosättning i Sverige. Det gäller om du ska studera inom EU/EES eller i Schweiz, är samhällsintegrerad i Sverige och omfattas av EU-rätten eller är barn till en migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige."Vad tror ni? MVH
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ett bosättningskrav för rätten till studiemedel som innebär att du måste ha måste du ha varit bosatt i Sverige under minst två år i följd under de senaste fem åren (studiestödslagen 3 kap. 23 §). Precis som du säger finns det dock undantag. Den som inte uppfyller bosättningskravet eller något av de nationella undantagen kan ha rätt till studiemedel med stöd av EU-rätten. Det görs då en bedömning av om den sökande har tillräcklig anknytning till landet. I bedömningen tas hänsyn till om den sökande är medborgare i landet och genomfört en betydande del av sin skolgång där. Även faktorer som familjeband, anställning, språkkunskaper eller andra sociala eller ekonomiska band kan visa sådan anknytning.Du är svensk medborgare och har bott här hela ditt liv, med undantag för den treårsperiod då du studerade i Danmark. Min bedömning är att du ska anses ha tillräcklig anknytning till Sverige för att vara berättigad till studiemedel. Lycka till med studierna! Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Hur en kapitalvinst kan påverka din studiemedel

2016-08-19 i CSN
FRÅGA |Hej!Min sambo är student och tar bidrag från CSN. I och med att vi skulle flytta ihop sålde hon sin lägenhet som hon ägde till 50% och vi köpte en ny lägenhet tillsammans.Vi har precis kommit till kännedom om att vinst från en bostadsförsäljning anses som en kapitalvinst av CSN och att man kan därför bli återbetalningsskyldig till CSN. Stämmer detta? Och påverkar det CSN huruvida man har köpt en ny lägenhet för vinsten ? Anses det fortfarande som en vinst om man begär om uppskov till skatteverket?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om studiestöd finns i studiestödslagen medan skatteregler finns i inkomstskattelagen.Det stämmer att försäljning av en bostadsrätt som resulterar i en vinst innebär en ökning i inkomst av kapital, vilket påvekar CSN:s beslut om studiemedel. Om vinsten överstiger fribeloppet skickar CSN ett återkrav som kräver att det överstigande beloppet ska betalas tillbaka, 5:1 studiestödslag. Återkravsränta och en expeditionsavgift tillkommer, 5:4-5 studiestödslag. Fribeloppet bestäms för varje kalenderhalvår varför det är bättre om din sambo redovisar vinsten med hälften för varje kalenderhalvår till CSN, detta eftersom återkravet blir lägre då.Att ni har köpt en ersättningsbostad i sig påverkar inte återkravet däremot om Skatteverket godkänner uppskov i enlighet med 47 kap. inkomstskattelagen blir CSN:s beslut annorlunda. Om beskattningen skjutas upp till ett senare inkomstår påverkas studiemedlen för det senare året eftersom CSN går efter Skatteverkets uppgifter om beskattning. Observera att det finns förutsättningar som måste uppfyllas för att kunna få uppskov beviljat, mer information om detta finns på Skatteverkets hemsida. Det bästa som din sambo kan göra för att undvika återkrav är att meddela CSN att hon har haft en ändring i sin inkomst men kommer att skjuta upp kapitalvinsten till beskattning ett senare år.Med vänlig hälsning,

Påverkas rätten till studiemedel av gåvor?

2015-07-27 i CSN
FRÅGA |Tänkte skriva gåvobrev på andel om 1% vardera till mina 2 barn. Skriver det som att betrakta som förskott på framtida arv. Undrar nu om det kan innebära några negativa konsekvenser för det barn som fortfarande studerar och är beroende av CSN?Andelen på 1% motsvarar 12.000kr av köpesumman.
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Gåvor och arv är skattefria, så länge de inte är att anse som vederlag för en utförd tjänst sedan de då beaktas som inkomst som beskattas som lön. Så länge det är fråga om en gåva och förskott på arv och inte ersättning för en utförd tjänst är det därmed inget som påverkar ersättningsnivåerna för CSN. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga annars är ni välkommen att ställa eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Inkomst av kapital och CSN

2017-07-28 i CSN
FRÅGA |Hej Det är så att mitt ex make har köpt ut mig och bevarat huset till sig själv, jag då har fått en summa som våran jurist sa att det inte behövs beskattas. kan det påverka min CSN? Jag är student på andra året i universitet tack i förskott
Anonym Anonym |Hej!Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Ja, försäljning av bostadsrätt eller fastighet räknas som vad som kallas för kapitalinkomst och är en inkomst som påverkar ditt beslut om studiestöd. Detta gäller även när du sålt en del av en bostadsrätt eller en fastighet och inte bara om hela bostadsrätten säljs. Om pengarna du får överstiger fribeloppet skickar CSN ett återkrav som kräver att det överstigande beloppet ska betalas tillbaka, 5:1 studiestödslag. CSN anser att du får inkomsten den dag ni skriver på överlåtelseavtalet (alltså inte den dag du får ut pengarna). Jag rekommenderar att du tar kontakt med CSN för att lösa din situation. Med vänliga hälsningar,

Studiestöd för extra veckor för personer över 40 år

2016-10-11 i CSN
FRÅGA |Vad menas med särskilda skäl i studiestödslagen 3 kap. 8 § ang. ansökan om fler veckor för studier på gymnasial nivå om jag är över 40 år? Jag saknar fullständigt gymnasiebetyg och behöver extra veckor för att läsa in högskolebehörighet och studera vidare för att ordna ett arbete. Kan det räknas som särskilda skäl även om det inte leder till ett omedelbart arbete efter studierna på gymnasienivå som ansökan för extra veckor gäller?Tack på förhand.
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I 3 kap. 8 § fjärde stycket studiestödslagen, där bestämmelsen som du hänvisar till finns, anges att studiemedel kan lämnas för längre tid från och med det år då den studerande fyller 40 år om det finns särskilda skäl. I förarbetena till bestämmelsen står det att särskilda skäl anses föreligga om en person har förbrukat studiestödsveckor för mer än sju år sedan och han/hon därefter av arbetsmarknadsskäl, personliga skäl eller andra liknande skäl behöver fullfölja en utbildning, vill vidareutbilda sig eller få breddad utbildning som inte återstående antal studiestödsveckor räcker till. Särskilda skäl anses inte föreligga om en person studerar för första gången på den aktuella studienivån och avser att läsa in dubbla utbildningar eller omedelbart komplettera en nyligen avslutad utbildning. Särskilda skäl anses inte heller föreligga för en person som inte har några arbetsmarknadsskäl och inte heller andra personliga skäl som kan kopplas till yrkeslivet eller krav på kompetensutveckling i samhället. Som arbetsmarknadsskäl räknas bland annat att en person saknar en treårig behörighetsgivande gymnasieutbildning eller gymnasial yrkesutbildning och behöver extra veckor för att uppnå behörighet. Den utbildning som personen söker studiemedel för måste i så fall öka möjligheterna att få eller behålla ett arbete.Av vad som framgår av det du har skrivit i din fråga tycker jag att det verkar som att du kan ha arbetsmarknadsskäl för att få beviljat studiestöd för fler veckor. Något krav på att studierna leder till arbete omedelbart efter att de är avslutade finns inte, utan endast att studierna ökar möjligheterna till ett arbete. Det är CSN som beslutar om du ska beviljas studiestöd för fler veckor, så jag kan inte ge något säkert svar. På CSN:s webbsida finns mer information: HÄRHoppas du är nöjd med svaret, och lycka till med dina studier!Med vänlig hälsning,

Vad påverkar ersättningsbeloppet av studiemedel?

2016-01-25 i CSN
FRÅGA |Om jag har fullmakt i en bostadsaffär, där min bror säljer en fastighet. Jag studerar, det gör inte min bror. I och med att min bror är säljare av fastigheten, kommer han få summan utbetald till sig och han kommer även att deklarera och skatta på summan. Tanken var sen att vi skulle dela på vinsten av affären, och att han ska sätta över 50% av summan till mig.Min fråga är då, ifall jag får den här summan (som är större än de tillåtna beloppet för att bibehålla CSN), kommer det att göra att jag blir återbetalningsskyldig till CSN? Med andra ord: räknas en vanlig överföring av pengar som inkomst på något sätt, och kan detta göra att jag blir återbetalningsskyldig?
|Hej och tack för din fråga!Regler om studiemedel finns i studiestödslagen (1999:1395). I lagens 3 kap. regleras utbetalning av studiemedel. I 11 § anges studiemedlets storlek. Vidare uppges i 16 § följande - Studiemedel med fullt belopp enligt 11 § får lämnas bara om den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår inte är högre än ett visst belopp.Du uppger att det belopp som du kommer att motta är högre än vad som tillåts av CSN. I 18 § anges - Om den studerandes inkomst är högre än fribeloppet ska det belopp som får lämnas enligt 11 § minskas med 61 procent av den överskjutande inkomsten. D.v.s ditt studiemedel kommer att vara lägre. Om du redan har fått ut studiemedel trots att din inkomst överstigit fribeloppet blir du återbetalningsskyldig för detta enligt 5 kap. 1 §.Detta förutsätter dock att beloppet du har fått överfört är att räkna som en inkomst. I 19 § stadgas följande - Som den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår enligt 16 § räknas vad som hänför sig till det halvåret av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig skatt för kalenderåret.D.v.s. det som räknas som inkomst är överskott från tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig skatt. En försäljning av fastighet är att betrakta som en sådan inkomst. Dock är det din bror som är ägare av fastigheten, den som står för försäljningen och betalar hela skatten på kapitalvinsten. Att du har haft en fullmakt för att hjälpa honom med försäljningen kan inte påverka hur det belopp som du sedan får överfört till dig ska betraktas. Överföringen torde betraktas som en gåva, förutsatt att den inte utgör ett vederlag för att du hjälpte till med affären.En gåva räknas inte som en inkomst. Beloppet kommer därför inte att påverka beloppsnivån på ditt studiemedel. Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Fortsatta studiemedel trots för få klarade poäng

2015-07-13 i CSN
FRÅGA |Hej,Det är så att jag studerar till läkare i Ungern och har tyvärr inte klarat av alla mina tentor så mina studieresultat är inte tillräckliga för att jag ska kunna få CSN lån till hösten. Anledningen var att jag fått lung inflammation i 23 dagar mitt i min tenta period och han inte klara alla ämnen. Är det ett tillräckligt skäl för CSN att bevilja ? Tror ni att CSN accepterar min sjukdom som skäl till att jag inte klarat studiepoängen? Tack så mycket för ert generösa hjälp.
|Hej,Tack för att Du vänder Dig till Lawline med Dina frågor!När en student studerar på universitet/högskola och ansöker om studiemedel för kommande termin/er gör CSN en prövning av studieresultaten. Detta regleras i 3 kap 7 § studiestödslagen (1999:1395). Precis som Du skriver krävs att studenten har klarat en visst antal poäng för att bli beviljad fortsatta studiemedel. Enligt bestämmelsen krävs att studenten ”har bedrivit sina tidigare studier i normal takt”. Det finns dock, enligt 3 kap 7 § 2 stycket 1 punkten studiestödslagen undantag från detta krav. Studiemedel får lämnas även om studenten inte har bedrivit sina studier i normal takt om det finns särskilda för att studenten inte har gjort detta. Särskilda skäl är sådant som kan ha påverkat studieresultaten och kan exempelvis vara, som i Ditt fall, sjukdom. Det krävs att det finns ett tydligt samband mellan Din sjukdom och de bristande studieresultaten. CSN kan alltså, när de beslutar om Du kan få fortsatta studiemedel, ta hänsyn till särskilda skäl. När Du ansöker om studiemedel ska Du då skicka med ett personligt brev och intyg. Du måste, som jag skrev ovan, kunna visa på ett tydligt samband och ska därför beskriva hur Din sjukdom har påverkat Dina studier. Det ska också framgå att Din sjukdomsperiod stämmer överens med de veckor Du inte klarade studierna. Du måste alltså redogöra för det som Du skriver; att tiden Du var sjuk sammanföll med en tentaperiod och att Du därför inte klarade alla ämnen. Detta måste även framgå av intyget. Ett godtagbart intyg är exempelvis ett läkarintyg eller ett intyg av Din skola. Då Du skriver att Du har ett läkarintyg så har Du alltså ett godtagbart intyg.Alltså, kan Du styrka Dina särskilda skäl, visa att det finns ett tydligt samband mellan skälen och studieresultaten samt visa att tiden för de särskilda skälen stämmer överens med de bristande studieresultaten så bör Du kunna bli beviljad fortsatta studiemedel. Jag råder Dig att ansöka och skicka in informationen som krävs så fort som möjligt - Du får då snabbare ett beslut från CSN i saken.Jag önskar Dig lycka till och hoppas att Du känner Dig nöjd med svaret.Med vänlig hälsning,