Hävning av försäljning av bostadsrätt p.g.a. dröjsmål

2010-03-27 i Köplagen
FRÅGA |Hur häver jag försäljning kontrakt på en bostadsrätt om jag ej fått betalt?
Louise Modin |Hej! Om ni har skrivit ett avtal mellan er så gäller avtalet i första hand och därefter lagregler. Finns det ett villkor i avtalet som ger dig rätt att häva köpet om köparen inte betalar har du rätt att häva köpet enligt avtalet. Om ni har skrivit särskilda villkor för hur hävning ska gå till måste du följa dem. Står det inget alls i avtalet om hävning eller om det bara står att parten har rätt att häva, kan du häva enligt reglera i köplagen för att vara säker på att det genomförts korrekt. Enligt 54 § köplagen (https://lagen.nu/1990:931) har du rätt att häva köpet om köparen inte har betalat. Det säkraste sättet är att först skicka ett meddelande till köparen om en tilläggstid under vilken köpare ska betala. Tilläggstiden ska vara skälig vilket beror lite på priset men runt 14 dagar borde vara godtagbart. Meddelandet bör vara skriftligt, så att du sedan har bevis att du har skickat meddelandet. Du kan exempelvis skicka det som ett rekommenderat brev så är du säker på att motparten tar del av det. Det finns två sätt att lägga upp det hela. Antingen skriver du i meddelandet att när tidsfristen har gått ut anser du att köpet är hävt. Det andra sättet är att du skrivet i meddelandet att när tidfristen har gått ut har du rätt att häva köpet. När tidsfristen sedan har gått ut skickar du ett meddelande till köparen och skriver att du härmed häver köpet eftersom köparen inte har betalat enligt tilläggstiden (hävningsförklaring). Inget av sättet är fel men jag skulle rekommendera det andra sättet eftersom det är mer tydligt. När du sedan har skickat det andra meddelandet är köpet hävt. Spara avtalet och kopior på de meddelande som du har skickat. Var noga att skriva i meddelandena vilken bostad avtalet gäller, vilka parterna är, när avtalet ingicks samt summan som ska betalas. Sedan ska du också skriva vilket datum köparen skulle betala enligt avtalet och vilket datum som är sista dagen att betala enligt tilläggstiden. Var övertydlig när du skriver detta och självklart ska man inte glömma datum och underskrift. Även om köparen betalar har du rätt till ersättning och kan kräva köparen på de kostnader som du har fått för att köparen inte betalde. Framgår det i ert avtal är det avtalet som du använder dig av, annars står det i 57 § köplagen (https://lagen.nu/1990:931). Vill du ha ersättning och köparen motsäger sig det, får du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten där köparen bor. Skulle köparen ha fått tillträde till bostaden (nyklar eller flyttat in) måste du om köparen inte flyttar vända dig till Kronofogdmyndigheten (alternativt till tingsrätten). Där begär du handräckning (om avhysning) och när du har fått ett beslut från Kronofogden måste du ansöka om att Kronofogden ska värkställa avhysningen. Efter det kommer hyresgästen att underrättas och har rätt att invända mot beslutet. Därefter kommer Kronofogen att ta bort hyresgästen och dennes saker. Jag hoppas att det löser sig. Med vänlig hälsning

Ger ett fel i varan rätt till skadestånd för inkomstbortfall enligt Köplagen?

2010-03-23 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Om jag köper en snabb båt av en båtfirma och det visar sig att båten inte är så snabb som den sägs vara och resulterar att min firma, där jag hyr ut snabba båtar, leder till kundbortfall har jag rätt till skadestånd för förlorade kunder? Kunderna lägger märke till att den inte är så snabb och vill inte hyra ut den. Vad gäller? Snälla hjälp Tack på förhand!
Cajsa Hansen |Hej! Mellan näringsidkare tillämpas vid köp av lös egendom Köplagen (KöpL), se https://lagen.nu/1990:931#P1S1. Enligt 3 § KöpL är lagen dispositiv vilket betyder att den kan avtalas bort, se https://lagen.nu/1990:931#P3S1. Detta innebär att eventuellt avvikande villkor i avtalet (som reglerade båtköpet) gäller framför det som stadgas i KöpL. Nedan redovisas vad som gäller enligt KöpL. Att båten inte uppfyller det som utfästs kan klassas som ett köprättsligt fel enligt 17 § KöpL vilket utgör ett kontraktsbrott, se https://lagen.nu/1990:931#P17S1. Skadestånd kan då enligt 30 § och 40 § KöpL komma ifråga jämte andra påföljder (som t ex avhjälpande och omleverans), se https://lagen.nu/1990:931#P30S1 och https://lagen.nu/1990:931#P40S1. Ett dylikt skadestånd omfattar som huvudregel inte sådana förluster som uppges i frågan då dessa klassas som indirekta förluster, detta i enlighet med 40 § 2 st som hänvisar till 67 § 2 st KöpL, se https://lagen.nu/1990:931#P40S2 och https://lagen.nu/1990:931#P67S2. För att dylika inkomstbortfall (indirekta förluster) skall täckas av ett eventuellt skadestånd krävs att köparen visa på att säljaren varit försumlig eller att varan avvek från vad säljaren särskilt utfäst. Försummelsen skulle t ex kunna bestå i att säljaren lämnat felaktig information om båtens prestanda.

Köparens undersökningsplikt

2010-03-21 i Köplagen
FRÅGA |Hej intressant sida, hoppas ni kan hjälpa mig. Tror detta är ett fall för köplagen. Jag köpte en bil av en privatperson och samma dag som ägandet skrevs över till mig så fattade bilen eld i motorn under körning och brann upp. Min kunskap om bilar är inte på den högsta nivån men jag fick provköra bilen och jag tittade samt lyssnade på bilen. Dessutom så var bilen nybesiktad (samma månad) och inget nämndes om att bilen kunde få sådana problem. Bilens värde ligger under 10000kr och bilen var i bruk ca två timmar samt i min ägo i under 12 timmar. Kan detta ha räknats som dolt fel möjligen? Tror det är svårt att säga vad som började brinna då det inte är mycket kvar men det borde gå att styrka att det började i motorn. Det fanns folk som bevittnade när avtalet slöts och det borde finnas vittnen som sett när bilen fattade eld.
Alexandra Alm |Hej, Du har helt rätt vad gäller köplagen. Eftersom köpet har skett mellan två privatpersoner och föremålet är lös egendom tillämpas köplagen (KöpL). Frågan är om detta är ett fel i köprättslig mening. Avgörande för om ett fel föreligger är om varan var felaktig vid riskövergången, se 21 § 1 st. KöpL. Fel kan föreligga före riskövergången även om det visar sig först senare. Riskövergången sker när varan avlämnas, 13 § 1 st. KöpL. När bilen började brinna var det alltså du som stod risken för varan. Som jag nyss nämnde kan säljaren dock fortfarande svara om felet som resulterade i att motorn fattade eld fanns redan innan bilen avlämnades till dig. För det första skall nämnas något om befintligt skick. Särskilt begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning. Varan är då endast felaktig om säljaren lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att säljaren haft vetskap om felet, men inte upplyst dig om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta. Även om bilen köpts till ett tämligen lågt pris i jämförelse med andra bilar så torde du ha fog att förutsätta att motorn inte skulle fatta eld och bilen brinna upp. Har ni inte avtalat att bilen ska säljas i befintligt skick så är varan felaktig om den avviker från avtalet och om ingenting avtalats ska varan vara ägnad för det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används, se 17 § KöpL. Det du beskriver är ett fel (bilen är obrukbar), men du får inte åberopa sådant som du måste antas ha känt till vid köpet och har du undersökt varan får du inte heller åberopa vad du borde märkt vid undersökningen, se 20 § KöpL. Detta under förutsättning att säljaren inte handlat i strid mot tro och heder. Har säljaren varit medveten om felet har han troligen handlat i strid mot tro och heder. Avgörande, om säljaren inte haft vetskap, är alltså om du borde upptäckt felet eller inte. Man brukar benämna vad du borde upptäckt som undersökningsplikt även om detta egentligen är ett felaktigt begrepp. Du har nämligen inte någon skyldighet att undersöka varan innan köpet, men har du gjort det uppkommer en form av undersökningsplikt. Jag kommer därför att använda det begreppet trots att den inte har samma betydelse som inom fastighetsrätten. Vid bedömningen beaktas ”hur omfattande undersökningen varit och vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft av att vid sin undersökning upptäcka felet”. Citatet kommer från en dom från högsta domstolen, NJA 1996 s. 598, där avtalet avsåg ett byte av husbilar där en av husbilarna visade sig vara angripen av mögel. Det förväntas alltså inte att du ska ha stor kunskap av bilar till skillnad från köp av fast egendom. Säljarens uttalanden kan också inverka på undersökningsplikten. I det ovan nämnda fallet påtalade köparen att det luktade mögel i husbilen, men säljaren bagatelliserade uttalandet och högsta domstolen fann att köparen inte eftersatt sin undersökningsplikt även om undersökningsplikten vanligtvis utvidgas vid en misstanke om mögel eller andra fel. Nu har jag ingen aning vad de egentligen tittar på vid en besiktning. Innefattar besiktningen inte motorn har detta inte minskat din undersökningsplikt. Det är alltså mycket möjligt att detta är ett fel om det förelåg innan den avlämnades, även om det visade sig först senare och du inte borde upptäckt felet. Föreligger fel kan du häva köpet och kräva skadestånd, 30 § KöpL, eftersom avhjälpande eller omleverans inte är möjligt, 37 § KöpL. Hävning kommer i fråga endast om felet är av väsentlig betydelse om säljaren borde insett det, 39 § 1 st. KöpL. Båda dessa kriterier måste rimligtvis vara uppfyllda i detta fall. Du måste dock meddela säljaren att du häver köpet annars bortfaller din rätt till hävning, 39 § 2 st. KöpL. Detsamma gäller om du vill kräva skadestånd, 40 § KöpL. Vanligtvis kräver hävning att era prestationer återgår. I detta fall är bilen förstörd vilket innebär att du inte kan lämna tillbaka den. Med tanke på att detta inte beror på dig är det dock inget hinder, se 66 § 1 st. 1 p. KöpL. Köplagen hittar du här: https://lagen.nu/1990:931 Vänliga hälsningar

Kundbortfall - indirekt förlust

2010-03-19 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Betraktas kundbortfall på grund av fel vara som direkt eller indirekt förlust i köprättslig mening.
Elias Himsel |Hej, Enligt Köplag (1990:931) 67 § 2 st. 3 p. utgör kundbortfall indirekt förlust i köprättslig mening, såtillvida att kundbortfallet medför en utebliven vinst. Värt att notera är emellertid 3 st. i samma paragraf som medför att indirekta förluster som skett för att minska omfattningen av direkta förluster skall räknas som direkta. Det innebär att om exempelvis en köpare känner av en utebliven vinst på grund av att denne minimerar sina direkta förluster(ex. utgifter pga. av felet) så räknas den uteblivna vinsten som en direkt förlust. Med vänliga hälsningar,

Kundbortfall till följd av fel i vara.

2010-03-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej! En båtfirma säljer snabbgående plastbåtar från olika tillverkare och tillbehör. Det är ett nytt företag så de har satsat på en annonskampanj i en branschtidning. Annonsen består av bilder på företagets olika båtmodeller. I bildtexten har uppgifter av teknisk natur framhållits och jämförts med motsvarande uppgifter för konkurrerande båtmodeller: Bränsleförbrukning vid visst knopantal, antal hästkrafter, maxhastighet. Båtfirman har också gjort reklam för det nya ”superstarka” tätningsmedlet Superlim, vilket enligt annonsen ska vara det effektivaste på marknaden. Jag som är uthyrare av snabba båtar bestämmer att köpa en av de båtar som båtfirman gjort reklam för. Jag köper också en storförpackning Superlim som jag skall täta skrovet i min privata segelbåt med, något som jag nämner för säljaren i samband med köpslutet. En tid efter köpet ångrar jag mig. Båten är inte alls så bra som jag hade räknat med, bl.a drar den ganska mycket bensin. Den går inte heller särdeles snabbt, något som mina kräsna kunder genast upptäcker, och därför inte vill hyra båten. Passagerarutrymmen visar sig också vara dåligt disponerade. Inte nog med det, sjunker segelbåten min. Ett resultat av att Superlim bara kan användas på ytor som inte skall komma i kontakt med vatten. Min fråga är: 1. Är någon eller båda varorna felaktiga i köprättslig mening? Vart i lagen hittar man det. 2. Om någon eller båda varor nu är felaktiga, har jag möjlighet att få ersättning av säljaren för kundbortfallet respektive den förlorade segelbåten? 3. Skulle det se annorlunda ut om jag inte använde den sjunkna segelbåten i privat bruk utan istället ingått bland de båtar jag hyrde ut. Skulle jag ha möjligheter att få ersättning för den förlorade segelbåten? Tack på förhand!
Georg Dellborg |Jag skall börja med att säga att jag inte har någon detaljkunskap om båtar eller om branschsedvänjan i båtbranschen. Vill du rikta ett skadeståndskrav mot en båtförsäljare bör du definitivt konsultera en yrkesverksam jurist först. Mitt svar beskriver hur reglerna ser ut på en generell nivå och hur jag tror att de skulle ha tillämpats i ditt fall: 1. När det gäller motorbåten har du köpt denna i egenskap av näringsidkare. Det innebär att Köplagen är tillämplig (1§ KöpL). Reglerna om vad som är ett fel i en vara finns i 17-19§§ KöpL. En vara skall alltid stämma överens med vad som står i avtalet (17§ 1st.) Avviker din båt från avtalet anses den felaktig. En vara skall också stämma överens med uppgifter som lämnats före eller i samband med köpet (18§). Detta inkluderar reklam som säljaren själv gjort, eller som gjorts på säljarens uppdrag. Om det är så att båten avviker från konkreta uppgifter i reklamen om bränsleförbrukning och fart, anses den felaktig. Om du är missnöjd på ett mer allmänt plan med någonting, utan att du kan peka ut en konkret avvikelse från avtalet eller reklamen, får man ställa frågan om du ändå haft rätt att vänta dig en viss standard. Om båten inte duger till det ändamål som båtar av detta slag i allmänhet används för, anses den felaktig (17§ 2st. 1p.). Det samma gäller om den inte duger för det särskilda ändamål du köpt den för, om säljaren känt till detta ändamål (17§ 2 st. 2p.), och avslutningsvis om den i övrigt avviker från vad du haft anledning att förutsätta när du köpte den (17§ 3st). När det gäller passagerarutrymmena verkar det på din fråga som om inget har avtalats/sagts om dessa, och då får man pröva om någon av de tre ovan nämnda reglerna är tillämpliga. När man gör denna bedömning får man ta hänsyn till sådant som båtens pris, dess utseende, hur den klassificerats osv . Om priset var högt och båten ser ”pampig” ut i övrigt är det kanske rimligt att kräva att man kan sitta hyfsat bekvämt i den. Mer precis än så kan jag inte vara då jag inte har någon detaljkunskap om båten. Vidare skall påpekas att du aldrig kan klaga på ett fel/en egenskap i båten om du känt till denna före köpet, eller om säljaren gett dig möjlighet att undersöka båten och du vid en sådan undersökning borde ha upptäckt felet (20§ KöpL). Fick du provköra båten före köpet kan du alltså knappast klaga på båtens fart eller passagerarutrymmena. När det gäller limmet som du skulle använda till din segelbåt, har du köpt detta i egenskap av privatperson. Därför är Konsumentköplagen tillämplig (1§ Kköpl). Felreglerna är i stora drag de samma och finns i 16-19§§. Att limmet marknadsförts som det bästa på marknaden låter mest som allmänt lovprisande och har ingen särskild betydelse, vad som däremot har betydelse är att du förklarat att du skulle använda det till skrovet på din segelbåt. En vara skall duga till det ändamål köparen tänkt sig, om säljaren känner till detta ändamål(16§ 2 st. 2p.Kköpl). Eftersom limmet inte dög till att täta skrovet skall det anses felaktigt. Det saknar betydelse om expediten i affären visste om att limmet inte fick komma i kontakt med vatten – som konsument skall man kunna lita på säljarens sakkunskap. 2. En grundförutsättning för att kunna ställa några krav alls på säljaren är att du har reklamerat, dvs. meddelat att du anser att varan är felaktig, inom rimlig tid (32§ KöpL). Du måste ange på vilket sätt du anser båten vara felaktig, men du behöver inte specificera att du tänker kräva skadestånd i själva reklamationen. Köparen kan få skadestånd för att varan är felaktig, om felet leder till att köparen lider förlust. KöpL skiljer på direkt och indirekt förlust (67§ KöpL). Direkt förlust är t.ex. utgifter för resor, telefonsamtal eller utredningsarbete som du haft därför att varan är felaktig. Indirekt förlust är förlust som beror på att produktion eller näringsverksamhet bortfaller, minskar eller inte kan bedrivas som planerat pga. felet. Att folk inte längre vill hyra din båt därför att den inte går tillräckligt fort är ett typiskt exempel på indirekt förlust. Ersättning för direkt förlust har man alltid rätt till om varan är felaktig, om inte säljaren kan bevisa att han inte hade möjlighet att leverera en felfri vara (40§ KöpL). När det gäller (felaktiga) uppgifter som lämnats genom reklam och som säljaren känt till anses det alltid som att säljaren haft möjlighet att rätta dessa uppgifter. Indirekt förlust ersätts bara om varan avviker från något som säljaren ”särskilt utfäst” eller om säljaren varit vårdslös (40§ KöpL). Att någonting ”särskilt utfästs” innebär att du som köpare skall ha haft en särskild anledning att tro att uppgiften var korrekt. Om det t.ex. är så att uppgifter om båtens snabbhet har lyfts fram och understrukits som en stor fördel hos båten i marknadsföringen, bör man nog se detta som särskilt utfäst. Därmed skulle du kunna få ersättning för kundbortfallet. När det gäller limmet du köpte till din segelbåt, måste vi skilja på två saker: dels att limmet som vara var felaktigt, dels att din segelbåt sjönk sedan du använt limmet. Du har rätt till ersättning för förlust du lider pga. att varan är felaktig, om inte säljaren kan visa att han inte hade möjlighet att leverera en felfri vara (30§ Kköpl). Genom denna paragraf har du alltså rätt till ersättning för att själva _limmet_ var felaktigt. Det finns en möjlighet att få ersättning för förlust som uppstår därför att den felaktiga varan skadar annan egendom som köparen eller någon i dennes familj äger, som är avsedd för privat bruk (31§ Kköpl). Jag tror dock inte att man kan säga att limmet har orsakat en skada på din båt. Det skulle förutsätta att limmet på något sätt försämrat skrovet vilket ledde till att båten sjönk. Om din segelbåt var i sådant skick att den skulle ha sjunkit oavsett om du använt limmet, har du ingen rätt till ersättning. Utebliven effekt är inte det samma som en skada. 3. Om segelbåten använts i din näringsverksamhet hade KöpL varit tillämplig på köpet av lim. Limmet hade ansetts felaktigt även enligt KöpL och du hade haft rätt till ersättning för kostnader för nytt lim osv. precis som ovan. När det gäller segelbåten är det som redan sagts inte att se som en skada att den sjunker för att limmet saknade effekt. Någon möjlighet till ersättning för själva segelbåten har du därför inte heller i detta läge. Däremot skulle man här kunna argumentera för att det felaktiga limmet lett till en indirekt förlust – om det inte fungerar för att laga båtar, kan du inte bedriva din verksamhet som du tänkt dig och det kan ha resulterat i kundbortfall. Ersättning för indirekt förlust utgår som sagt om säljaren varit vårdslös eller ”särskilt utfäst” något (40§ KöpL). Ibland kan man se det som att en egenskap har utfästs särskilt, om köparen uttryckligen förklarat att han köper varan under förutsättning att den har en viss egenskap. Exempel på detta är rättsfallet NJA 2001 s.309. Vänligen,

Har jag rätt att få ersättning för trasig klocka som marknadsförts som ny?

2010-03-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej Ropade in en modeklocka på tradera för 500:- Utropspris var 500:-, Klockan var utlagd under ny & oanvänd och i texten också som ny o oanvänd. Värdet på en fungerande ny klocka utan garanti bör ligga på ca 500:-. Efter kraftig försening och påminnelser fick jag klockan , brevet var avstämplat dagen innan , fastän säljaren påstått att det gått iväg mkt tidigare. Det visade sig dock direkt att klockan stod still . Säljaren bedyrar att klockan gick när säljaren skickade den, men säljarens egna publicerade foton av klockan på tradera visar att sekundvisaren stod still redan då på minst 4 olika foton. Sekundvisaren står förövrigt i samma läge än idag. Säljaren har alltså med berått mod skickat iväg en defekt klocka. För att betala tillbaks avgiften kräver säljaren att jag skickar tillbaks en fungerande klocka och säljaren betalar ingen av frakterna, eller mina utlägg. Moment 22. Min 1:a fråga är , kan jag anmäla säljaren för bedrägeri ?, anser själv att bevisen är övertygande. 2:a frågan har jag inte rätt att få tillbaks alla mina utlägg ovilkorligt i det här fallet.? 3:e frågan , har säljaren inte genom att bryta avtalsvilkoren i auktionen automatiskt brutit hela avtalet? Mvh Kjell
Anna Gustafsson |Hej! Tack för Din fråga. Det är Köplagen https://lagen.nu/1990:931 som reglerar ett köp mellan två privatpersoner. Huvudregeln enligt 3 § är att det är Ert privata avtal som gäller, lagen blir endast intressant när avtalet inte tar upp en viss aspekt eller om man kan anse att det finns en sedvänja mellan Er två. Allt som ni har kommit överens om går alltså för det som står i lagen. Du har köpt lös egendom och säljaren har hamnat i dröjsmål med leverans och varan är defekt enligt lagens mening. Det innebär att Du som köpare har rätt att kräva att säljaren rättar till felet, något som inte är aktuellt i Din situation då säljaren troligen inte kan laga klockan. Istället har Du rätt till prisavdrag eller att häva köpet. Enligt 18 § Köplagen så skall klockans egenskaper stämma med vad säljaren sagt vid marknadsföringen av klockan. En trasig klocka är inte "ny och oanvänd", jag gör bedömningen att Du har rätt att häva köpet enl. 39 § Köplagen. Huvudregeln är att en säljare har rätt att rätta till ett fel i en vara eller skicka en ny vara, men de alternativen kan bli svåra att använda i Ditt fall eftersom att säljaren verkar vara en privatperson. Ett tredje alternativ är att Du som köpare lämnar in klockan för lagning, en kostnad som säljaren sedan skall ersätta Dig. För att få häva köpet krävs att säljaren förstått att felet var väsentligt för Dig som köpare. Om det går att laga klockan genom att sätta i nya batterier kan det vara så att det inte finns grund att häva köpet, men om den är trasig borde säljaren ha förstått att Du inte vill ha varan. Som svar på Din 3:e fråga så har säljaren troligen brutit mot Ert avtal, vilket inte gör avtalet ogiltigt utan innebär att Du troligen har rätt till hävning. Hävning innebär att Du lämnar tillbaks den trasiga klockan och får Dina 500:- tillbaks. Som svar på din 2:a fråga så har Du rätt till skadestånd enl. 40 § Köplagen som skall täcka dina ekonomiska förluster pga köpet, t.ex. fraktkostnader. Det som säljaren eventuellt kan hävda är att risken för varan gick över på dig när varan postades och att klockan skadats under transport(15 §), men eftersom Du har foton på klockan med sekundvisaren på samma plats som den står nu så tror jag inte att det försvaret håller. Då skall Du ersättas Dina utlägg. Som svar på Din 1:a fråga så tycker jag att Du skall göra en polisanmälan för bedrägeri, som Du beskriver situationen kan säljaren anses ha gjort sig skyldig till bedrägeribrott. Vänlig hälsning

Risken för varan vid transoprtköp

2010-03-21 i Köplagen
FRÅGA |Hej ! Har köpt ett mixerbord via vunnen annons på tradera, leverans via posten (rätt dålig paketering) som visar sig vara defekt när det kommer fram, enligt annonsen så skulle det fungera perfekt vilket det nu inte gör. jag hävdar att det är säljarens ansvar & vill häva köpet, alternativt att jag får tillbaka minst hälften av kostnaden hur förhåller det sig, kan jag hävda det?
Samuel Lundberg |Hej, Köplagen (1990:931) är tillämplig på ert köp om ni inte särskilt avtalat att andra regler skall gälla, Tradera.com kanske har något standardavtal Jag förutsätter vidare att ni båda är privatpersoner som ej bedriver näringsverksamhet inom syntbranschen. Det framgår inte helt av frågan om det är transportskador som gör att mixerbordet fungerar eller ej. Detta är avgörande för vem som ansvarar för defekterna på mixerbordet. Om vi utgår ifrån att mixerbordet var i avtalat skick vid säljarens överlämnande till posten så är det tyvärr så att du som köpare bär risken för eventuella skador under leveransen, se KöpL 7§ 2 st. samt 13§, https://lagen.nu/1990:931. Du kan därför, om så är fallet, inte kräva några påföljder i form av hävning eller prisavdrag. Om vi istället utgår ifrån att mixerbordet var defekt redan vid överlämnandet till posten blir saken en annan. Ni har genom annonsen avtalat att mixerbordet skall fungera perfekt. Om mixerbordet ej stämmer överens med den beskrivningen så är varan felaktig, se KöpL 17§. Då kan bl.a. påföljderna hävning och prisavdrag göras gällande, se KöpL 30§. Med vänlig hälsning

Försäljning på auktion

2010-03-14 i Köplagen
FRÅGA |hej! Jag sålde för 5 veckor sedan en 1.10 m högkristallkrona på tradera. Utropspriset var 500 kr. Slutbudet blev 13 000 kr. Köparen avhämtade kristallkronan i mitt hem och var nöjd. Vid hemkomsten hörde köparten av sig och var missnöjd med ytskiktet på metallen. Köparen ville ha 2000 kr i prisvadrag för renovering. Jag betalade omedelbart 2000 kr. Nu har de hört av sig igen med diverse hot. De vill ha ytterligare 4000 kr enligt en ny offert de fått från en som skall renovera kronan. Om jag inte betalar inom 3 dagar så kommer de att anmäla mig till skatteverket så att en förundersökning gör om mina förehavanden! Jag har aldrig varit med om nåt liknande. Jag betalade 2000 kr tillbaka och trodde saken var utagerad. Vad göra? Tacksam för svar.
Ivar Näslund |Hej! Vid köp mellan två privatpersoner så är det köplagen som är tillämplig. Om en vara sålts i befintligt skick vid en auktion så är det utropspriset som är utgångspunkten för om varan skall anses som felaktig med hänsyn till priset i enighet med 20 §. 500 kronor är ett lågt utropspris så köparen torde inte kunna kräva prisavdrag på den grunden. I enighet med köplagens 20: e § så får inte köparen åberopa fel som han borde ha känt till vid köpet. Att han godtagit priset på 12.000 vid den tidpunkten bör leda till att hans rätt att åberopa fel som inte är dolda förfallit. Skatteverket har i normalfallet inte något med köprättsliga tvister att göra. Hotet kan vara utpressning, ett brottsligt beteende. Om du känner dig osäker så bör du kontakta en verksam jurist. Köplagen hottar du https://lagen.nu/1990:931