Distansavtal

2010-04-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej Jag driver ett företag som enskild näringsidkare. I Januari(19/1 2010) ringer en försäljare av tvätt medel upp mig och jag bestämmer att jag vill köpa en mängd, leveranstiden enligt säljaren är 4 dagar (enligt företagets hemsida 5-7). Den 4/2 kommer fakturorna, den ena skall betalas senast 4/3 den andra 4/4. Den 26/2 sänder jag företaget ett mail och berättar att jag inte längre är intrserad av tvättmedlet och att jag vill anulera orden för att det tagit för lång tid att leverera, jag har inte fått varona. 9/3 kommer jag fram till företagets telefonist och berättar att jag inte vill ha deras varor och att jag vill avsluta orden, telefonisten säger att det inte går och slänger på luren i örat på mig. Pratar också samma dag med företaget som sköter faktureringen och dom stoppar fakturorna. 15/3 ringer en företagets säljare som jag köpt tvättmedlet av, han har inte hört något om att jag inte fått några varor eller att jag sänt mail och ringt. Den 22/3 försöker DHL leverera varor men jag tar inte i mot dom. Den 11/4 ringer företagets "jurist" och berättar att jag måste fölfulja köpet, jag bestrider detta. Måste jag fölfullja köpet eller har jag laglig rätt att häva det pga att det tagit så lång tid att leverera och att jag pga det har fått köpa tvättmedel på annat vis.
Frida Larsson |Det finns skyddslagstiftning gällande distansavtal, men denna är riktad till enskilda personer. Av din fråga framgår det inte om du köpte tvättmedlet för privat bruk eller om du skulle använda det i näringsverksamhet. För att Distans- och hemförsäljningslagen ska vara tillämplig krävs att köparen är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Om du skulle ha köpt tvättmedlet för huvudsakligen privat bruk kan du således använda dig av reglerna i Distans- och hemförsäljningslagen. Enligt 9§ denna lag har köparen rätt att ångra avtalet genom att lämna ett meddelande till säljaren om detta inom 14 dagar. Denna tid börjar löpa från det datum du har fått hem varan (eller väsentlig del av denna). Detta innebär att du hade rätt att frångå avtalet vid tidpunkten du gjorde det (och två veckor framåt från det att du tog emot varorna). Om du har betalat in någonting ska denna summa betalas tillbaka till dig. Om du köpte tvättmedlet i egenskap av näringsidkare kommer Köplagen att tillämpas. Enligt denna får du pga. dröjsmål i leveransen kräva fullgörelse eller häva köpet. Eftersom du inte verkar intresserad av att fullfölja avtalet säger jag inte mer om det. För att få häva köpet pga. av dröjsmål krävs att avtalsbrotten är av väsentlig betydelse för köparen och att säljaren förstod detta (25§ Köplagen). För att detta ska vara uppfyllt är det inte tillräckligt att dröjsmålet har väsentlig betydelse för dig, saken ska bedömas objektivt men med beaktande av din speciella situation. Under tiden för förseningen av varan får du hålla inne med betalningen. Enligt 42§ Köplagen får du hålla inne med så mycket av betalningen som motsvarar kravet, och eftersom du inte hade fått någon leverans alls hade du rätt att hålla inne hela betalningen.

Felaktigt köpeobjekt (bostadsrätt) har sålts vidare

2010-04-26 i Köplagen
FRÅGA |Om Sven Svensson (fingerat namn) har sålt sin lägenhet med vinst, kan han sedan 3 månader efter att bindande säljavtal skrivits hota en tidigare ägare med att stämma pga ett fel (riktigt eller påhittat) och kräva ersättning? Svens egen försäljning har gått utan problem, och har ingen koppling till tidigare köp.
Georg Dellborg |Hej. Du skriver att personen sålt sin ”lägenhet”. Jag utgår därmed från att det är en bostadsrätt som sålts (hyresrätter anses inte ha ett marknadsvärde och får inte säljas). Vid köp av andel i en bostadsrättsförening gäller Köplagen (KöpL). Vad som anses som ett fel behandlas i lagens 17-18§§. Vid köp av andel i en bostadsrättsförening gäller Köplagen. Vad som anses som ett fel behandlas i lagens 17-18§§. Eftersom information saknas om vad felet skulle bestå i, behandlar jag inte felreglerna ingående. I grova drag kan man dock säga att en vara alltid skall stämma överens med avtalet (17§ 1st. KöpL), att den skall stämma överens med övriga uppgifter som lämnats vid köpet (18§ KöpL) och att den i övrigt skall ha normal standard för varor av sitt slag (17§ 2-3st. KöpL) Brister det i något av dessa regler, föreligger ett fel. För att få åberopa ett fel måste man reklamera inom ”skälig” tid från det att man upptäckt eller _borde_ ha upptäckt felet (32§ KöpL). En köpare skall, när köpet är fullbordat, undersöka varan (31§ KöpL). Om felet hade kunnat upptäckas vid en normalt utförd undersökning, börjar alltså reklamationsfristen löpa så snart affären är slutförd. Vad som sedan menas med att reklamera inom ”skälig” tid går inte att säga exakt utan beror framförallt på köpeobjektets karaktär. Man kan vänta längre med att reklamera en bostadsrätt, än en korg med färsk frukt, för att ta ett exempel. Den bortre tidsgränsen ligger dock på två år (32§ 2st KöpL). Om Sven Svensson känt till (eller borde ha känt till) felet i längre tid än så, är hans möjlighet att åberopa felet definitivt borta. Om vi tänker oss att Svensson upptäckte felet sent och nu reklamerar till den tidigare ägaren, har han möjlighet att göra gällande olika påföljder på grund av felet. De primära påföljderna vid fel i en vara är att säljaren vidtar avhjälpande (reparerar felet) eller omleverans (förser köparen med en ny felfri vara). Detta framgår av 34§ KöpL. Eftersom Sven inte längre äger bostadsrätten är avhjälpande dock inte aktuellt, och eftersom säljaren var privatperson är det knappast rimligt att tänka sig att en ”ny vara” skulle levereras åt köparen. Vad som då istället kan komma ifråga är påföljderna prisavdrag (38§ KöpL) eller hävning (39§ KöpL). Hävning innebär att båda parter skall återlämna allt de fått. Problemet här är att Svensson inte längre äger lägenheten, och alltså inte kan lämna tillbaka den. Enligt 66§ KöpL kan hävning trots detta ske, om den felaktiga varan sålts vidare ”i vanlig ordning”. Detta syftar framförallt på verksamheter där varor köps in och sedan snabbt säljs (ta färsk frukt som ett exempel) och där det ofta är svårt att hinna reklamera innan man sålt varan vidare. Om försäljningen av bostadsrätten i det här fallet skulle anses ha skett i ”vanlig ordning” kan jag faktiskt inte svara på utifrån de förutsättningar du ger, och här bör du nog konsultera en riktig jurist som arbetat med felansvar för bostadsrätter om du vill gå till botten med frågan. Oavsett hur man ser på detta, så kan hävning bara ske om felet varit av ”väsentlig” (avgörande) betydelse för köparen, och säljaren måst ha insett detta. Eftersom bostadsrätten sålts med vinst och det påstådda felet inte verkar ha påverkat bostadsrättens pris negativt, blir det svårt att hävda att det eventuella felet skulle ha varit av väsentlig betydelse. Prisavdrag innebär att säljaren skall lämna tillbaka en del av köpeskillingen. Detta beräknas på skillnaden mellan den köpeskilling som avtalats, och varans verkliga värde i felaktigt skick. Även här blir det alltså svårt att få tillbaka pengar om det inte går att visa att bostadsrätten varit mindre värd pga. felet. Slutligen finns en möjlighet för köparen att kräva skadestånd för den förlust han/hon lider för att varan är felaktig (40§ KöpL). Sådan förlust kan vara av två slag: direkt och indirekt förlust. Till direkt förlust räknas sådana utgifter som köparen haft omedelbart pga. felet. I fallet du beskriver har Svensson kanske tvingats anlita en besiktningsman för att utreda hur omfattande felet är. De kostnaderna skall då ersättas av säljaren, om inte säljaren kan visa att felet beror på ett hinder utom hans kontroll. Om felet i bostadsrätten fanns då den såldes har det i princip alltid legat inom säljarens kontroll att upptäcka felet och åtgärda det, eller varna köparen för det. Direkt förlust kan också vara t.ex. ett prisavdrag som köparen tvingas utge till en köpare i senare led, men jag tolkar din fråga som att inget sådant varit aktuellt här. För att då sammanfatta: Om bostadsrätten hade ett fel vid köpetillfället, och Svensson reklamerat i skälig tid, så kan han göra felet gällande även om han inte längre äger bostadsrätten. Eftersom felet inte verkar ha påverkat försäljningspriset i nämnvärd omfattning är hävning uteslutet och prisavdrag tveksamt. Däremot bör en möjlighet finnas att kräva skadestånd för direkt förlust i form av t.ex. kostnader för en undersökning av bostaden eller liknande. Avslutningsvis skall sägas att den här typen av tvister alltid är osäkra, och med tanke på att bostadsrätten sålts kan det ju dessutom tillkomma bevissvårigheter. Om din fråga beskriver ett verkligt fall skulle jag verkligen uppmana alla de inblandade att försöka göra upp i godo hellre än att det här utvecklar sig till en tvist i rätten. Köplagen: http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19900931.HTM Mvh

Hävning av försäljning av bostadsrätt p.g.a. dröjsmål

2010-03-27 i Köplagen
FRÅGA |Hur häver jag försäljning kontrakt på en bostadsrätt om jag ej fått betalt?
Louise Modin |Hej! Om ni har skrivit ett avtal mellan er så gäller avtalet i första hand och därefter lagregler. Finns det ett villkor i avtalet som ger dig rätt att häva köpet om köparen inte betalar har du rätt att häva köpet enligt avtalet. Om ni har skrivit särskilda villkor för hur hävning ska gå till måste du följa dem. Står det inget alls i avtalet om hävning eller om det bara står att parten har rätt att häva, kan du häva enligt reglera i köplagen för att vara säker på att det genomförts korrekt. Enligt 54 § köplagen (https://lagen.nu/1990:931) har du rätt att häva köpet om köparen inte har betalat. Det säkraste sättet är att först skicka ett meddelande till köparen om en tilläggstid under vilken köpare ska betala. Tilläggstiden ska vara skälig vilket beror lite på priset men runt 14 dagar borde vara godtagbart. Meddelandet bör vara skriftligt, så att du sedan har bevis att du har skickat meddelandet. Du kan exempelvis skicka det som ett rekommenderat brev så är du säker på att motparten tar del av det. Det finns två sätt att lägga upp det hela. Antingen skriver du i meddelandet att när tidsfristen har gått ut anser du att köpet är hävt. Det andra sättet är att du skrivet i meddelandet att när tidfristen har gått ut har du rätt att häva köpet. När tidsfristen sedan har gått ut skickar du ett meddelande till köparen och skriver att du härmed häver köpet eftersom köparen inte har betalat enligt tilläggstiden (hävningsförklaring). Inget av sättet är fel men jag skulle rekommendera det andra sättet eftersom det är mer tydligt. När du sedan har skickat det andra meddelandet är köpet hävt. Spara avtalet och kopior på de meddelande som du har skickat. Var noga att skriva i meddelandena vilken bostad avtalet gäller, vilka parterna är, när avtalet ingicks samt summan som ska betalas. Sedan ska du också skriva vilket datum köparen skulle betala enligt avtalet och vilket datum som är sista dagen att betala enligt tilläggstiden. Var övertydlig när du skriver detta och självklart ska man inte glömma datum och underskrift. Även om köparen betalar har du rätt till ersättning och kan kräva köparen på de kostnader som du har fått för att köparen inte betalde. Framgår det i ert avtal är det avtalet som du använder dig av, annars står det i 57 § köplagen (https://lagen.nu/1990:931). Vill du ha ersättning och köparen motsäger sig det, får du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten där köparen bor. Skulle köparen ha fått tillträde till bostaden (nyklar eller flyttat in) måste du om köparen inte flyttar vända dig till Kronofogdmyndigheten (alternativt till tingsrätten). Där begär du handräckning (om avhysning) och när du har fått ett beslut från Kronofogden måste du ansöka om att Kronofogden ska värkställa avhysningen. Efter det kommer hyresgästen att underrättas och har rätt att invända mot beslutet. Därefter kommer Kronofogen att ta bort hyresgästen och dennes saker. Jag hoppas att det löser sig. Med vänlig hälsning

Ger ett fel i varan rätt till skadestånd för inkomstbortfall enligt Köplagen?

2010-03-23 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Om jag köper en snabb båt av en båtfirma och det visar sig att båten inte är så snabb som den sägs vara och resulterar att min firma, där jag hyr ut snabba båtar, leder till kundbortfall har jag rätt till skadestånd för förlorade kunder? Kunderna lägger märke till att den inte är så snabb och vill inte hyra ut den. Vad gäller? Snälla hjälp Tack på förhand!
Cajsa Hansen |Hej! Mellan näringsidkare tillämpas vid köp av lös egendom Köplagen (KöpL), se https://lagen.nu/1990:931#P1S1. Enligt 3 § KöpL är lagen dispositiv vilket betyder att den kan avtalas bort, se https://lagen.nu/1990:931#P3S1. Detta innebär att eventuellt avvikande villkor i avtalet (som reglerade båtköpet) gäller framför det som stadgas i KöpL. Nedan redovisas vad som gäller enligt KöpL. Att båten inte uppfyller det som utfästs kan klassas som ett köprättsligt fel enligt 17 § KöpL vilket utgör ett kontraktsbrott, se https://lagen.nu/1990:931#P17S1. Skadestånd kan då enligt 30 § och 40 § KöpL komma ifråga jämte andra påföljder (som t ex avhjälpande och omleverans), se https://lagen.nu/1990:931#P30S1 och https://lagen.nu/1990:931#P40S1. Ett dylikt skadestånd omfattar som huvudregel inte sådana förluster som uppges i frågan då dessa klassas som indirekta förluster, detta i enlighet med 40 § 2 st som hänvisar till 67 § 2 st KöpL, se https://lagen.nu/1990:931#P40S2 och https://lagen.nu/1990:931#P67S2. För att dylika inkomstbortfall (indirekta förluster) skall täckas av ett eventuellt skadestånd krävs att köparen visa på att säljaren varit försumlig eller att varan avvek från vad säljaren särskilt utfäst. Försummelsen skulle t ex kunna bestå i att säljaren lämnat felaktig information om båtens prestanda.

Dolda fel vid försäljning av bostadsrätt

2010-04-27 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag sålde min bostadsrätt i Stockholm i Mars 2009 (tillträde 1 Sept 2009) och nu har jag blivit kontaktad av köparen som vill reklamera köpet (alltså pengarna tillbaka) pga påstådda dolda fel. Jag lät renovera lägenheten under 2007/2008 och enligt köparen så rör det sig om s.k. byggfusk i relation till byggnormer. Jag har inte varit medveten om några fel. Vad bör jag göra? Finns det verkligen risk att jag måste köpa tillbaka lägenheten? Jag vet inte om byggfirman jag anlitade har någon försäkring och jag har haft andra problem med dem så jag vet inte om de kommer att ta något ansvar. Tacksam för svar.
Josefin Backman |Hej, Inledningsvis kan konstateras att en bostadsrätt inte betraktas som fast egendom och därför tillämpas inte reglerna i Jordabalken. En bostadsrätt betraktas istället som lös egendom och därför gäller Köplagen vid överlåtelser se . Enligt 20§ 1 st KöpL får köparen inte som fel åberopa sådant han måste antas ha känt till vid köpet. Med uttrycket "måste antas ha känt till" avses att det är tillräckligt att köparen känt till en omständighet som kan tyda på fel och förstått sambandet mellan omständigheten och felet. Enligt 20§ 2 st KöpL får köparen inte göra gällande fel som han borde märkt vid en undersökning, detta under förutsättning att han utfört en undersökning eller utan godtagbar anledning underlåtit att undersöka trots att säljaren uppmanat honom att göra det. Köparen har alltså en viss undersökningsplikt och är felet sådant att det kunnat upptäckas vid fullgörelsen av undersökningsplikten så är du som säljare inte skyldig att ersätta felet. Säljaren ansvarar dock för sådana fel som köparen inte kunnat upptäcka, även om säljaren själv inte kände till felet, sk. dolda fel. Fel är dolda om köparen vid en noggrann undersökning av bostadsrätten inte kunnat upptäcka dem och inte heller borde ha räknat med dem på grund av lägenhetens ålder, pris och skick. Köparen måste lämna meddelande om felet till säljaren inom skälig tid efter att det upptäckts och reklamationen måste ske inom två år från tillträdet annars förlorar köparen rätt att åberopa felet, 32§ KöpL. Som säljare blir du skyldig att antingen avhjälpa felet eller sätta ner priset i efterhand, 34§ och 37§ KöpL. Som säljare har du en rätt att avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen, 36§ KöpL. Någon motsvarande rätt för dig som säljare att ge prisavdrag finn dock inte, det är istället något köparen kan välja. Om felet är väsentligt och du som säljare insåg eller ha borde insett att det var väsentligt för köparen finns för köparen en rätt till hävning av köpet. En hävning innebär att prestationerna dvs. köpeskillingen och lägenheten återgår. Vid bedömningen av om felet är väsentligt kan hänsyn tas till möjligheterna att rätta felet med avhjälpande. Med vänliga hälsningar

Omleverans vid fel i vara

2010-03-28 i Köplagen
FRÅGA |Enligt Köplagen 23§ sägs det att köparens omleverans begränsas om en vara är unik eller har individuella egenskaper. Om jag beställer en svart bil som ska ha läderratt och intergrerade bälteskuddar för barn i baksätet, räknas det som en unik vara som inte kan omlevereras?
|Omleverans (gillt gods) innebär ett krav på säljaren att leverera en felfri vara istället för en levererad som är behäftat med något fel. Påföljden omleverans är en mer ingripande påföljd vid fel i vara än ett avhjälpande. Ett avhjälpande innebär att säljaren åtgärdar det som brister hos den levererade varan. I reglerna om omleverans i köplagen (KöpL) 34 § hänvisas till KöpL 23 §: "Köparen har rätt att kräva omleverans, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Köparen har dock inte rätt att kräva omleverans, om det föreligger ett sådant förhållande som avses i 23 §." Hänvisningen till 23 § skall tolkas så att säljaren inte är skyldig att företa omleverans, om det föreligger ett hinder som han inte kan övervinna eller om fullgörelsen skulle förutsätta uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till köparens intresse av att säljaren fullgör köpet. Detta undantag grundar sig på att det i allmänhet skulle vara alltför betungande eller till och med omöjligt för säljaren att leverera en ny vara om den är unik eller om den har utpräglat individuella egenskaper. Om den specificerade extrautrustningen i detta fall utgör ett sådant hinder är en bedömningsfråga. När man gör denna bedömning får man utgå ifrån säljarens individuella möjligheter. Är säljaren näringsidkare? Är säljaren bilhandlare? Om det skulle vara så att köparen inte, med hänsyn till ovanstående, kan begära omleverans kan han istället begära avhjälpande. Med vänliga hälsningar,

Kundbortfall till följd av fel i vara.

2010-03-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej! En båtfirma säljer snabbgående plastbåtar från olika tillverkare och tillbehör. Det är ett nytt företag så de har satsat på en annonskampanj i en branschtidning. Annonsen består av bilder på företagets olika båtmodeller. I bildtexten har uppgifter av teknisk natur framhållits och jämförts med motsvarande uppgifter för konkurrerande båtmodeller: Bränsleförbrukning vid visst knopantal, antal hästkrafter, maxhastighet. Båtfirman har också gjort reklam för det nya ”superstarka” tätningsmedlet Superlim, vilket enligt annonsen ska vara det effektivaste på marknaden. Jag som är uthyrare av snabba båtar bestämmer att köpa en av de båtar som båtfirman gjort reklam för. Jag köper också en storförpackning Superlim som jag skall täta skrovet i min privata segelbåt med, något som jag nämner för säljaren i samband med köpslutet. En tid efter köpet ångrar jag mig. Båten är inte alls så bra som jag hade räknat med, bl.a drar den ganska mycket bensin. Den går inte heller särdeles snabbt, något som mina kräsna kunder genast upptäcker, och därför inte vill hyra båten. Passagerarutrymmen visar sig också vara dåligt disponerade. Inte nog med det, sjunker segelbåten min. Ett resultat av att Superlim bara kan användas på ytor som inte skall komma i kontakt med vatten. Min fråga är: 1. Är någon eller båda varorna felaktiga i köprättslig mening? Vart i lagen hittar man det. 2. Om någon eller båda varor nu är felaktiga, har jag möjlighet att få ersättning av säljaren för kundbortfallet respektive den förlorade segelbåten? 3. Skulle det se annorlunda ut om jag inte använde den sjunkna segelbåten i privat bruk utan istället ingått bland de båtar jag hyrde ut. Skulle jag ha möjligheter att få ersättning för den förlorade segelbåten? Tack på förhand!
Georg Dellborg |Jag skall börja med att säga att jag inte har någon detaljkunskap om båtar eller om branschsedvänjan i båtbranschen. Vill du rikta ett skadeståndskrav mot en båtförsäljare bör du definitivt konsultera en yrkesverksam jurist först. Mitt svar beskriver hur reglerna ser ut på en generell nivå och hur jag tror att de skulle ha tillämpats i ditt fall: 1. När det gäller motorbåten har du köpt denna i egenskap av näringsidkare. Det innebär att Köplagen är tillämplig (1§ KöpL). Reglerna om vad som är ett fel i en vara finns i 17-19§§ KöpL. En vara skall alltid stämma överens med vad som står i avtalet (17§ 1st.) Avviker din båt från avtalet anses den felaktig. En vara skall också stämma överens med uppgifter som lämnats före eller i samband med köpet (18§). Detta inkluderar reklam som säljaren själv gjort, eller som gjorts på säljarens uppdrag. Om det är så att båten avviker från konkreta uppgifter i reklamen om bränsleförbrukning och fart, anses den felaktig. Om du är missnöjd på ett mer allmänt plan med någonting, utan att du kan peka ut en konkret avvikelse från avtalet eller reklamen, får man ställa frågan om du ändå haft rätt att vänta dig en viss standard. Om båten inte duger till det ändamål som båtar av detta slag i allmänhet används för, anses den felaktig (17§ 2st. 1p.). Det samma gäller om den inte duger för det särskilda ändamål du köpt den för, om säljaren känt till detta ändamål (17§ 2 st. 2p.), och avslutningsvis om den i övrigt avviker från vad du haft anledning att förutsätta när du köpte den (17§ 3st). När det gäller passagerarutrymmena verkar det på din fråga som om inget har avtalats/sagts om dessa, och då får man pröva om någon av de tre ovan nämnda reglerna är tillämpliga. När man gör denna bedömning får man ta hänsyn till sådant som båtens pris, dess utseende, hur den klassificerats osv . Om priset var högt och båten ser ”pampig” ut i övrigt är det kanske rimligt att kräva att man kan sitta hyfsat bekvämt i den. Mer precis än så kan jag inte vara då jag inte har någon detaljkunskap om båten. Vidare skall påpekas att du aldrig kan klaga på ett fel/en egenskap i båten om du känt till denna före köpet, eller om säljaren gett dig möjlighet att undersöka båten och du vid en sådan undersökning borde ha upptäckt felet (20§ KöpL). Fick du provköra båten före köpet kan du alltså knappast klaga på båtens fart eller passagerarutrymmena. När det gäller limmet som du skulle använda till din segelbåt, har du köpt detta i egenskap av privatperson. Därför är Konsumentköplagen tillämplig (1§ Kköpl). Felreglerna är i stora drag de samma och finns i 16-19§§. Att limmet marknadsförts som det bästa på marknaden låter mest som allmänt lovprisande och har ingen särskild betydelse, vad som däremot har betydelse är att du förklarat att du skulle använda det till skrovet på din segelbåt. En vara skall duga till det ändamål köparen tänkt sig, om säljaren känner till detta ändamål(16§ 2 st. 2p.Kköpl). Eftersom limmet inte dög till att täta skrovet skall det anses felaktigt. Det saknar betydelse om expediten i affären visste om att limmet inte fick komma i kontakt med vatten – som konsument skall man kunna lita på säljarens sakkunskap. 2. En grundförutsättning för att kunna ställa några krav alls på säljaren är att du har reklamerat, dvs. meddelat att du anser att varan är felaktig, inom rimlig tid (32§ KöpL). Du måste ange på vilket sätt du anser båten vara felaktig, men du behöver inte specificera att du tänker kräva skadestånd i själva reklamationen. Köparen kan få skadestånd för att varan är felaktig, om felet leder till att köparen lider förlust. KöpL skiljer på direkt och indirekt förlust (67§ KöpL). Direkt förlust är t.ex. utgifter för resor, telefonsamtal eller utredningsarbete som du haft därför att varan är felaktig. Indirekt förlust är förlust som beror på att produktion eller näringsverksamhet bortfaller, minskar eller inte kan bedrivas som planerat pga. felet. Att folk inte längre vill hyra din båt därför att den inte går tillräckligt fort är ett typiskt exempel på indirekt förlust. Ersättning för direkt förlust har man alltid rätt till om varan är felaktig, om inte säljaren kan bevisa att han inte hade möjlighet att leverera en felfri vara (40§ KöpL). När det gäller (felaktiga) uppgifter som lämnats genom reklam och som säljaren känt till anses det alltid som att säljaren haft möjlighet att rätta dessa uppgifter. Indirekt förlust ersätts bara om varan avviker från något som säljaren ”särskilt utfäst” eller om säljaren varit vårdslös (40§ KöpL). Att någonting ”särskilt utfästs” innebär att du som köpare skall ha haft en särskild anledning att tro att uppgiften var korrekt. Om det t.ex. är så att uppgifter om båtens snabbhet har lyfts fram och understrukits som en stor fördel hos båten i marknadsföringen, bör man nog se detta som särskilt utfäst. Därmed skulle du kunna få ersättning för kundbortfallet. När det gäller limmet du köpte till din segelbåt, måste vi skilja på två saker: dels att limmet som vara var felaktigt, dels att din segelbåt sjönk sedan du använt limmet. Du har rätt till ersättning för förlust du lider pga. att varan är felaktig, om inte säljaren kan visa att han inte hade möjlighet att leverera en felfri vara (30§ Kköpl). Genom denna paragraf har du alltså rätt till ersättning för att själva _limmet_ var felaktigt. Det finns en möjlighet att få ersättning för förlust som uppstår därför att den felaktiga varan skadar annan egendom som köparen eller någon i dennes familj äger, som är avsedd för privat bruk (31§ Kköpl). Jag tror dock inte att man kan säga att limmet har orsakat en skada på din båt. Det skulle förutsätta att limmet på något sätt försämrat skrovet vilket ledde till att båten sjönk. Om din segelbåt var i sådant skick att den skulle ha sjunkit oavsett om du använt limmet, har du ingen rätt till ersättning. Utebliven effekt är inte det samma som en skada. 3. Om segelbåten använts i din näringsverksamhet hade KöpL varit tillämplig på köpet av lim. Limmet hade ansetts felaktigt även enligt KöpL och du hade haft rätt till ersättning för kostnader för nytt lim osv. precis som ovan. När det gäller segelbåten är det som redan sagts inte att se som en skada att den sjunker för att limmet saknade effekt. Någon möjlighet till ersättning för själva segelbåten har du därför inte heller i detta läge. Däremot skulle man här kunna argumentera för att det felaktiga limmet lett till en indirekt förlust – om det inte fungerar för att laga båtar, kan du inte bedriva din verksamhet som du tänkt dig och det kan ha resulterat i kundbortfall. Ersättning för indirekt förlust utgår som sagt om säljaren varit vårdslös eller ”särskilt utfäst” något (40§ KöpL). Ibland kan man se det som att en egenskap har utfästs särskilt, om köparen uttryckligen förklarat att han köper varan under förutsättning att den har en viss egenskap. Exempel på detta är rättsfallet NJA 2001 s.309. Vänligen,

Har jag rätt att få ersättning för trasig klocka som marknadsförts som ny?

2010-03-22 i Köplagen
FRÅGA |Hej Ropade in en modeklocka på tradera för 500:- Utropspris var 500:-, Klockan var utlagd under ny & oanvänd och i texten också som ny o oanvänd. Värdet på en fungerande ny klocka utan garanti bör ligga på ca 500:-. Efter kraftig försening och påminnelser fick jag klockan , brevet var avstämplat dagen innan , fastän säljaren påstått att det gått iväg mkt tidigare. Det visade sig dock direkt att klockan stod still . Säljaren bedyrar att klockan gick när säljaren skickade den, men säljarens egna publicerade foton av klockan på tradera visar att sekundvisaren stod still redan då på minst 4 olika foton. Sekundvisaren står förövrigt i samma läge än idag. Säljaren har alltså med berått mod skickat iväg en defekt klocka. För att betala tillbaks avgiften kräver säljaren att jag skickar tillbaks en fungerande klocka och säljaren betalar ingen av frakterna, eller mina utlägg. Moment 22. Min 1:a fråga är , kan jag anmäla säljaren för bedrägeri ?, anser själv att bevisen är övertygande. 2:a frågan har jag inte rätt att få tillbaks alla mina utlägg ovilkorligt i det här fallet.? 3:e frågan , har säljaren inte genom att bryta avtalsvilkoren i auktionen automatiskt brutit hela avtalet? Mvh Kjell
Anna Gustafsson |Hej! Tack för Din fråga. Det är Köplagen https://lagen.nu/1990:931 som reglerar ett köp mellan två privatpersoner. Huvudregeln enligt 3 § är att det är Ert privata avtal som gäller, lagen blir endast intressant när avtalet inte tar upp en viss aspekt eller om man kan anse att det finns en sedvänja mellan Er två. Allt som ni har kommit överens om går alltså för det som står i lagen. Du har köpt lös egendom och säljaren har hamnat i dröjsmål med leverans och varan är defekt enligt lagens mening. Det innebär att Du som köpare har rätt att kräva att säljaren rättar till felet, något som inte är aktuellt i Din situation då säljaren troligen inte kan laga klockan. Istället har Du rätt till prisavdrag eller att häva köpet. Enligt 18 § Köplagen så skall klockans egenskaper stämma med vad säljaren sagt vid marknadsföringen av klockan. En trasig klocka är inte "ny och oanvänd", jag gör bedömningen att Du har rätt att häva köpet enl. 39 § Köplagen. Huvudregeln är att en säljare har rätt att rätta till ett fel i en vara eller skicka en ny vara, men de alternativen kan bli svåra att använda i Ditt fall eftersom att säljaren verkar vara en privatperson. Ett tredje alternativ är att Du som köpare lämnar in klockan för lagning, en kostnad som säljaren sedan skall ersätta Dig. För att få häva köpet krävs att säljaren förstått att felet var väsentligt för Dig som köpare. Om det går att laga klockan genom att sätta i nya batterier kan det vara så att det inte finns grund att häva köpet, men om den är trasig borde säljaren ha förstått att Du inte vill ha varan. Som svar på Din 3:e fråga så har säljaren troligen brutit mot Ert avtal, vilket inte gör avtalet ogiltigt utan innebär att Du troligen har rätt till hävning. Hävning innebär att Du lämnar tillbaks den trasiga klockan och får Dina 500:- tillbaks. Som svar på din 2:a fråga så har Du rätt till skadestånd enl. 40 § Köplagen som skall täcka dina ekonomiska förluster pga köpet, t.ex. fraktkostnader. Det som säljaren eventuellt kan hävda är att risken för varan gick över på dig när varan postades och att klockan skadats under transport(15 §), men eftersom Du har foton på klockan med sekundvisaren på samma plats som den står nu så tror jag inte att det försvaret håller. Då skall Du ersättas Dina utlägg. Som svar på Din 1:a fråga så tycker jag att Du skall göra en polisanmälan för bedrägeri, som Du beskriver situationen kan säljaren anses ha gjort sig skyldig till bedrägeribrott. Vänlig hälsning