Häva tjänst pga dålig kontakt?

2020-08-24 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har anlitat en byggfirma för att byta ut några av våra fönster. När vi träffade säljaren förklarade vi vilken typ av fönster vi ville ha - träfönster med aluminiumlist utvändigt. Vi bad om att få se fönstren innan de skulle beställas. Det var Krauta och alla möjliga andra ställen de skulle inhandlas ifrån.När nästa byggare var här för att mäta tog vi återigen upp frågan om var fönstren kommer ifrån och vilka spec de ha exakt. Vi fick som svar att ta frågan vidare till chefen.Detta gjorde vi omedelbart efter mätningen via sms. Vi fick inget svar.Vid upprepad fråga att vi ville se all info innan beställningen skickas fick jag en "absolut" till svar. Det gick en vecka, jag frågade igen. Inget svar. Det gick en vecka till, jag frågade återigen. Vid andra gången när jag skrev att vi inte ville köpa och sätta in fönster vi aldrig har fått se innan fick jag som svar "jag förstår".. ingen info. Senare vid upprepade efterfrågningar fick jag som svar att "alla fönster är från polen"Idag har jag meddelat att jag inte känner att samarbetet fungerar eftersom vi inte få informationen vi har bett om - att jag anser att avtalet inte hålls från deras sida. Vi vill anlita en annan seriös firma.Frågan är vad som gäller nu - kan de kräva oss på ersättning för de måttbeställda fönstren? Eller andra utgifter de har haft?
Adam Winqvist |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Svaret regleras i konsumenttjänstlagen (KtjL). Svaret beror lite på frågan om man ska se det som en avbeställning eller hävning. Ni verkar hävda att ni häver avtalet eftersom ni inte fått tillräcklig information. Detta är inte en omöjlig ståndpunkt, man har nämligen som konsument rätt att kräva att en näringsidkare samråder med en i den utsträckning som behövs och är möjligt (KtjL 4§ 1st). Jag anser att byggfirman brister i detta avseende men det är inget jag kan garantera att en domstol skulle hålla med om - även om jag såklart tror att de skulle göra det. Ifall vi utgår ifrån att byggfirman brister i det avseendet så utgör det ett fel i tjänsten (KtjL 9§ 1p). Dock har du inte rätt att häva avtalet. För det första ska fel i tjänsten bedömas utifrån när tjänsten är färdig (KtjL 12§). För det andra måste syftet med tjänsten vara i huvudsak förfelat för att man ska få häva den (KtjL 21§ 2st). Jag tolkar det som att tjänsten är delvist utförd eftersom de har tagit mått och beställt fönster men att de har en del kvar, närmare bestämt montering. Ni skulle kunna häva resterande del ifall det finns starka skäl att anta att resten av arbetet inte kommer utföras utan väsentliga fel för er (KtjL 21§ 3st). Då slipper ni betala för monteringen men måste betala för den del av tjänsten som redan utförts. För att få häva hela tjänsten måste syftet med den vara förfelad och så kan inte anses vara fallet eftersom ni vill anlita en annan firma (Prop 1984/85:110 s 238). Jag kan tillägga att man har en skyldighet att försöka begränsa sin skada, det finns nog ett visst utrymme att anse att näringsidkaren inte gjort detta eftersom de inte svarat på era meddelanden. Möjligen ska ni därför inte behöva betala för de beställda fönstren eftersom näringsidkaren hade kunnat undvika denna kostnad. Ser man det istället som en avbeställning blir resultatet inte särskilt annorlunda. Man har som konsument rätt att alltid avbeställa en tjänst men måste då betala för den del som redan utförts, arbete som behöver utföras trots avbeställningen samt ersättning för kostnader som näringsidkaren får, bl.a ersättning för ifall näringsidkaren tackat nej till andra arbeten (KtjL 42§ 1-2st). En avbeställning skulle alltså förmodligen innebära större kostnader för er, men inte med några enorma belopp. Jag lutar som sagt mot att man ska kunna se detta som en hävning men det är en svårbedömd fråga. Oavsett vad kommer ni behöva stå för vissa av kostnaderna, främst det arbete som redan utförts, möjligen även fönstren som beställts. Jag hoppas att det är ett någorlunda svar på er fråga, även om svaret är "det beror på" - något som är allt för vanligt inom juridiken. Ni är självklart varmt välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Får jag häva häva ett avtal med en hantverkare då uppdraget ej slutförts och hantverkaren nu inte dykt upp på flera veckor? Hur går jag i så fall till väga?

2020-08-19 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej Jag har i början av juli anlitat en hantverkare för byte av fönster på mitt sommarhus. Arbeten startades 13/7 och skulle ta 4-5 dagar men dröjde betydligt längre. I slutfasen 22/7 så hamnade vi i en diskussion/tvist om betalning för åtgången material där jag krävde kvitton för köpt material som denne påstod. Hantverkaren blev sur och lämnade arbetet halvklar och stack sin väg samma dag 22/7. Jag ringde/smsade och påpekade att om arbetet inte fullförs kommer jag ej att betala för tjänsten. Han ändrade sig och sa att han skulle återkomma för att färdigställa det kvarstående ca i slutet på juli men har ännu inte dykt upp idag 17/8 och jag vill avbryta mitt underskrivna avtal för att kunna anlita annan som färdigställer jobbet.Är det ok? Hur ska jag gå tillväga för att inte bli ersättningsskyldig?
Isak Bergström |Hej och tack för att du vänder dig till LawlineDu ställer två frågor, dels om du har rätt att häva köpet och dels hur du i så fall går tillväga. Jag besvarar dessa frågor i tur och ordning. Vad jag förstår av det du berättar har du beställt tjänsten i egenskap av privatperson och hantverkaren har varit professionell, vilket gör att det handlar om ett konsumentköp av en tjänst (1 § konsumenttjänstlagen (KTjL)). Jag utgår från att så är fallet i mitt svar.DröjsmålNär en näringsidkare, t. ex. en hantverkare, inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet inom den tid som är avtalad eller som kan anses skälig, brukar det rent juridiskt benämnas som dröjsmål. I ett konsumentförhållande, om inget avtalats om tid för tjänstens avslutande, kan dröjsmål kan då göras gällande om tjänsten inte utförts inom den tid som kan anses vara en normal tidsåtgång för det uppdrag tjänsten gäller, förutsatt att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för konsumenten och att det inte beror på konsumenten (24 § KTjL). I ditt fall är det utan tvekan fråga om ett dröjsmål. Att det inte beror på dig och dessutom är av väsentlig betydelse bedömer jag också är villkor som är uppfyllda då det både gått mer än tre veckor sedan hantverkaren avbröt arbetet, ca en månad har gått från den utsatta tid hantverkaren först angav att arbetet skulle vara slutfört och eftersom det rör sig om ett sommarhus och sommaren lider mot sitt slut bör hantverkaren ha insett att det är av extra vikt att arbetet utförs så snart som möjligt.Fullgörelse och hävningVid dröjsmål på näringsidkarens sida har konsumenten rätt att välja mellan att kräva att näringsidkaren fullgör uppdraget eller att häva köpet (25 § KTjL). Du har vad jag förstår redan försökt kräva fullgörelse utan resultat, så då återstår bara alternativet hävning. Vad som gäller då är att om mer än en obetydlig del av uppdraget utförts, så har konsumenten bara rätt att häva avtalet beträffande den del som återstår förutsatt att inte syftet med hela tjänsten blivit förfelat och att näringsidkaren insett eller bort inse detta (29 § KTjL).BetalningenVad gäller betalningen för den del som utförts har näringsidkaren då bara rätt att få betalt för den avtalade tjänstens hela kostnad minus vad det kostar konsumenten att få den återstående delen slutförd av någon annan (23 § KTjL). I ditt fall innebär det att du kan ta in en annan hantverkare för att slutföra uppdraget, se vad det kostar, jämföra kostnaden för slutförandet med kostnaden för vad uppdraget i sin helhet hade kostat om hantverkare nr. 1 hade slutfört uppdraget, och därefter betala hantverkare nr. 1 för helhetskostnaden minus kostnaden för hantverkare nr. 2. Lite komplicerat är det, men syftet är att du inte i slutändan ska behöva betala mer än du skulle ha gjort utan hantverkarbyte, även om själva bytet i sig gör att vissa delar av arbetet behöver göras dubbelt eller annorlunda. I detta ingår att du kommer behöva betala för material hantverkare nr. 1 tillhandahållit och som inte kan återlämnas, men endast till det värde det har för dig som konsument och beställare.Du behöver förstås också meddela hantverkare nr. 1 att du häver köpet, innan du låter en annan hantverkare slutföra det. Gör du det har hantverkaren dock ingen rätt att kräva att få fullgöra sin del av avtalet om hen inte kan visa att dröjsmålet beror på dig eller att dröjsmålet inte är av väsentlig betydelse för dig. Om hantverkare nr. 1 då kräver betalt innan du vet vad hantverkare nr. 2 kommer kosta bör du också tänka på att så fort du får fakturan från hantverkare nr. 1 bestrida den tills dess du vet vad du behöver betala. Hoppas det var svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Fel hos tjänsten

2020-07-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi har anlitat ett företag som skulle måla vårat hus. Enligt offerten så skulle dem måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Dem har bara målat 1 lager färg på huset och dem har bara målat 1 av 3 dörrarna gula som utlovat på offerten. Nu har företaget skickat fakturan på arbetet trots att dem inte fullföljt sin del av avtalet. Vad ska vi göra? Mvh
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om tjänster som avser arbete på fast egendom som näringsidkare utför åt en konsument finns i konsumenttjänst lagen (KTjL). Lagen är tvingande till konsumentens fördel – dvs. avtalsvillkor som strider mot lagen anses vara ogiltigt (KTjL 3 §).Fel hos tjänstenAv din fråga har ni avtalat att företaget skulle måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Men de har bara målat 1 lager färg på huset och har bara målat en dörr. Detta kan innebära att det föreligger fel hos tjänsten. En tjänst ska anses vara felaktig om den avviker från vad som får anses avtalat (KTjL 9 §). Det ska dock inte anses vara felaktigt om felet beror på konsumenten.Frågan huruvida det föreligger fel hos tjänsten ska bedömas med hänsyn till resultatet då uppdraget avslutas (KTjl 12§). När det gäller arbete som utförs hemma hos konsumenten eller på dennes fastighet ska uppdraget anses avslutat när konsumenten har fått klart för sig att näringsidkaren anser sig ha slutfört tjänsten. Detta innebär att näringsidkaren i allmänhet måste meddela konsumenten när han anser sig vara färdig. I ditt fall kan det anses som att företaget har gjort det klart för dig att arbetet är slutfört genom att företaget ha skickat fakturan. Du kan även fråga företaget om de är klart med arbetet för att vara på den säkra sidan. Som framgår av din fråga så kan man konstatera att resultatet avviker från vad som har avtalats och därför ska tjänsten anses vara felaktig.Vad du kan göra nuEfter att man konstaterat att tjänsten är felaktig måste man underrätta näringsidkaren inom skälig tid efter det att man märkt eller borde ha märkt felet. Underrättar man näringsidkaren inom 2 månader efter att man märkt felet ska det anses ha skett i rätt tid (KTjL 17 § första stycket). Paragrafen innebär att du måste informera företaget så att du kan realisera din rätt till att hålla inne betalning och kräva avhjälpande eller göra avdrag på priset eller häva avtalet.Du som konsument har rätt till att hålla inne betalningen för att ge dig säkerhet för ditt krav på grund av ett fel hos tjänsten (KTjL 19 §). Du har vidare rätt att kräva att få felet avhjälps så länge det inte innebär oskäligt stora olägenheter eller kostnader för näringsidkaren. Avhjälpande ska ske inom skälig tid och utan kostnad för konsumenten (KTjL 20 §). Du har även rätt till avdrag på priset om näringsidkaren inte avhjälper felet (KTjL 21 §).SammanfattningEftersom företaget inte har utfört arbetet i enlighet med avtalet så innebär det att tjänsten är felaktig. Du kan hålla inne betalningen som säkerhet och kräva företaget att genomföra arbetet på det sätt som avtalats. Alltså, kräva dem att måla 2 lager färg på huset, slipa dörrarna och måla dem gula. Du måste dock informera företaget om att tjänsten är felaktigt utförd. Om du inte informerar företaget kan du förlora din rätt att hävda fel.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Icke-registrerad hantverkares ansvar vid olyckor

2020-07-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vilket ansvar har jag om en olycka inträffar när jag anlitar en hantverkare som inte har en registrerad firma. Hantverkaren arbetar självständigt utan inblandning från mig, dvs. han bestämmer själv hur och när arbetet ska utföras. Arbetet gäller en översyn av ett uthus till en sommarstuga. (Skatterättsligt vet jag vad som gäller,)
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar över vem som bär ansvar vid en eventuell olycka då hantverkaren som du anlitat inte har en registrerad firma. I vanliga fall hade man tillämpat konsumenttjänstlagen (KtjL), men denna lag är främst tillämplig om hantverkaren bedriver näringsverksamhet. Dock har det via rättspraxis accepterats att man analogt kan tillämpa KtjL även då "näringsidkaren" inte utför ett uppdrag som inte har samband den egna näringsverksamheten, så som stadgas i 1 a § tredje stycket KtjL. Man kan även använda sig av rörelsekriterierna i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen i bedömningen om hantverkaren ska anses vara en näringsidkare. Det finns alltså grund för att kunna tillämpa konsumenttjänstlagen i detta fall. Då gäller det att hantverkaren ska ta hänsyn till de bestämmelserna som stadgas i konsumenttjänstlagen, särskilt de inledande bestämmelserna som behandlar utförande, säkerhet och skyldigheten att avråda (4, 5 samt 6 § KtjL). Här kan du alltså ha ett visst ansvar för en uppkommen olycka i de fall då hantverkaren avråder dig från att låta honom utföra tjänsten (6 § första stycket KtjL).SammanfattningDet finns alltså grund för att analogt tillämpa konsumenttjänstlagen i detta fall. Det betyder att hantverkaren i stora drag kan komma att ha samma ansvar som en vanlig näringsidkare. Dock är det alltid bättre att upprätta ett avtal som tydligare stadgar vad som just gäller i det fall då en olycka uppkommer, vem som ansvarar för denna samt andra omständigheter som bör regleras. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Kan ett avtal om köp av tjänst hävas på grund av ett befarat avtalsbrott?

2020-08-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! En hantverkare har påbörjat ett arbete med renovering av badrum ich jag inser redan dag 2 att jag har anledning att betvivla deras kompetens avseende grundarbetet. De påstår att de normalt inte river den ganla plattan som migger ovanpå bjälklaget. I branschreglerna läser jag att man ska kontrollera ich ev. Förstärka bjälklaget när msn byter från plastmatta till klinker för att klinker ör tyngre. Firman kan visa behörighet våtrum från Buyggkeramikrådet men inget från Säker vatten. Kan jag håva avtalet med hänvisning tilk att 1. Det finns anledning att anta att de inte kommer att utflra arbetet på rätt sätt2. De inte ser till att utföraren har rätt kompetens?Jag ser att jag kan håva ändå men vill undvika risken att behöva betala för mer än det utförda arbetet. Om jag ändå måste det, hur kan en sådan utebliven vinst för dem beräknas?Med vänlig hälsning
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att utgå från bestämmelserna i konsumenttjänstlagen (KtjL) eftersom din fråga gäller arbete som en näringsidkare utför på fast egendom åt en konsument (1 § KtjL).Är tjänsten felaktig?En näringsidkare (hantverkaren) ska utföra tjänsten fackmässigt (4 § första stycket KtjL). Du som konsument ska därför kunna förvänta dig att arbetet utförs på ett korrekt sätt, utan brister. Tjänsten är felaktig om resultatet avviker från vad du har rätt att kräva, det vill säga om tjänsten inte är fackmässigt utförd (9 § första stycket första punkten KtjL). Utifrån vad du har skrivit, är det troligt att tjänsten inte har utförts på ett korrekt sätt om hantverkaren frångått branschreglerna och slarvat med arbetet.Det är viktigt att du meddelar näringsidkaren om felet (reklamerar) inom skälig tid efter det att du märkte felet eller borde ha märkt felet (17 § KtjL). Jag rekommenderar dig därför att meddela näringsidkaren om felet omgående.Kan du häva köpet?Jag vill understryka att en näringsidkare har rätt att avhjälpa felet utan att du begär det. Det förutsätter dock att näringsidkaren erbjuder sig detta inom en rimlig tid och att konsumenten inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet (20 § andra stycket KtjL). Ett särskilt skäl till att avvisa erbjudandet kan till exempel vara att näringsidkaren tydligt har visat bristande kompetens. Det blir därför relevant att titta närmare på möjligheten att häva köpet.Häva hela avtaletOm jag har tolkat dig rätt, har det redan utförda arbetet skett på ett felaktigt sätt. Du misstänker också att tjänsten inte kommer att kunna fullföljas utan fler fel på vägen. Det är då möjligt att häva avtalet i sin helhet, det vill säga även den delen av tjänsten som redan har utförts.För att häva hela avtalet måste det antas uppkomma ett fel som medför att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat samt att näringsidkaren insett eller borde ha insett detta (21 § tredje stycket andra meningen KtjL). Att tjänsten "i huvudsak är förfelat" innebär att föremålet som tjänsten avsåg, i stort sett är oanvändbart på grund av felet. Tjänsten kan också vara i huvudsak förfelat om tjänsten är så dåligt utförd att resultatet i princip inte har något värde för konsumenten.Om det hittills utförda arbetet inte skett på ett korrekt sätt och om du misstänker att badrummet kommer att bli oanvändbart eller så dåligt att det inte längre uppfyller sin funktion finns det möjlighet att häva hela avtalet. Hantverkaren borde också ha insett att det kan antas uppkomma påtagliga brister som medför att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat om hantverkaren inte har den kompetens som krävs för arbetet eller om det redan utförda arbetet har betydande brister.Om hävning av hela avtalet sker behöver du inte betala för tjänsten. Däremot kan du behöva lämna tillbaka material som näringsidkaren har tillhandahållit om det kan ske enkelt och utan alltför stora kostnader för dig som konsument. Du kan också behöva ersätta näringsidkaren för kostnader som inte kan återlämnas, till exempel material. Du behöver dock högst ersätta näringsidkaren med ett belopp som motsvarar dettas värde för konsumenten (23 § första stycket KtjL). Avgörande blir därför vilken nytta du haft av tjänsten eller av materialet som inte kan återlämnas.Häva avtalet för återstående delen av tjänstenOm tjänsten inte är i huvudsak förfelat kan du istället försöka häva avtalet för återstående delen av tjänsten. När en del av tjänsten redan är utförd kan konsumenten häva avtalet för återstående delen av tjänsten om det finns starka skäl att anta att tjänsten inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse för konsumenten (21 § tredje stycket första meningen KtjL). Detta innebär att du kan häva avtalet för den del av tjänsten som återstår att utföra, men att du är beredd att betala för vad som redan har utförts (23 § andra stycket KtjL). För hävning av detta slag måste det kunna antas uppkomma ett fel som är av väsentlig betydelse för konsumenten. Det ska alltså finnas en hög grad av sannolikhet för att tjänsten kommer att bli felaktig om näringsidkaren får slutföra tjänsten. Ett starkt skäl till att tjänsten inte kommer att kunna fullföljas utan fel av väsentlig betydelse är till exempel att den del av arbetet som redan har utförts har uppenbara brister eller att hantverkaren inte har den kompetens som krävs.Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med hantverkaren och meddela att du vill häva köpet. Du kan använda dig av de regler och argument som redovisats ovan.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hävning innan tjänsten påbörjas

2020-08-16 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi anlitade ett badrumsföretag till vårt badrum 2017. 3,5 år senare är det inte klart. De besiktigade badrummet och godkände det. Vi tog in en egen besiktningsman och fick 28 anmärkningar. Hela badrummet fick rivas. Nu skulle vi göra en tätskikts besiktning vilket ej var klart när besiktningsmannen var här. Det blev 17 anmärkningar. Inget företag vill arbeta för dom och de har problem att hitta någon. Nu har det gått 10 veckor på den nya uppbyggnaden och väggarna är inte uppe än. Kan vi bryta avtalet? Kan vi kräva att de ersätter för kostnaden för att få badrummet uppbyggd av annat företag?Anmäler vi till ARN vilket vi gjort tidigare står bygget helt stilla minst 6 månader.
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar över möjligheten att häva (avbryta) avtalet om badrumsrenoveringen och kräva skadestånd av företaget i de fall då bygget inte är påbörjat. När det kommer till tjänster utförda av näringsidkare (företag) till konsumenter är det konsumenttjänstlagen (KtjL) som är tillämplig lag (1 § andra punkten KtjL). Dröjsmål i tjänsten Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget, utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida, inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (24 § första stycket KtjL). Här är det svårt för mig att klargöra ifall dröjsmål föreligger eftersom jag inte har fått angivet när tjänsten faktiskt skulle påbörjas eller avslutas. Vad kan jag göra ifall dröjsmål föreligger? Om vi antar att dröjsmål föreligger och det inte beror på något förhållande på din sida, så har du möjlighet att (bland annat) häva avtalet och kräva skadestånd (25 § KtjL). Här är det viktigt att du lämnar meddelande till företaget om att du vill häva avtalet och kräva skadestånd (26 § KtjL). Hävning av avtaletOm det finns starka skäl att anta att det kommer att inträffa dröjsmål av väsentlig betydelse för konsumenten, får konsumenten häva avtalet i enlighet med vad som sägs i 29 § första stycket KtjL. Här måste du visa att förseningen av nybygget leder till betydande konsekvenser för dig och ditt hushåll för att hävning ska komma ifråga. Eftersom du vill anlita ett annat företag för nybygget är det även viktigt att visa skälen till detta.Skadestånd på grund av dröjsmålNäringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av dröjsmål, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (31 § första stycket KtjL). Dröjsmålet ska alltså ha varit oförutsägbart för att företaget ska slippa skadeståndsansvar. Gäller det någon som näringsidkaren har anlitat för att helt eller delvis utföra tjänsten, är näringsidkaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri från ansvar. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som näringsidkaren har anlitat eller någon annan i tidigare led (31 § andra stycket KtjL).I lagtexten står det inte uttryckligen vad som just omfattas av skadeståndet. Jag behöver vidare information om avtalet mellan dig och företaget, när tjänsten skulle ha avslutats och priset m.m. för att kunna uttala mig om möjligheten att kräva att detta företag står för kostnaderna i samband med att du anlitar ett annat företag för ombyggnationen av badrummet. Här gör man dock ingen skillnad på direkta och indirekta förluster som dröjsmålet har orsakat. Viktigt att tillägga är att du även har en skyldighet att vidta skäliga åtgärder för att begränsa din skada, annars kan du komma att själv bära en motsvarande del av förlusten (50 a § KtjL). Om du känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://www.lawline.se/bokaHoppas att du fick mer klargörhet över din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Kan jag få ersättning av näringsidkare för skador på min egendom?

2020-07-31 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag lämnade in en märkesväska för att laga stäng-klaspen. Skomakarn påstod att de beställt ett helt nytt lås till min väska från Chanel butiken. 3 månader passerade och de skyllde på att beställningen var försenad och sen att de fått ett lås men att det var förstort. Sedan när de säger att väskan är klar - så är det inget nytt lås ditsatt (endast en ny skruv plupp) och min väska är helt söndersliten inuti. Vet ej om någon har använt väskan under dessa 3månader eller om de av misstag rivit upp hela lädret och fodret inuti. Ändå hade de mage att låtsas som att den hade nytt lås och tog betalt för det. En Chanel väska i den modellen kostar runt 20 000 begagnad. Ytterst tacksam för råd om vad jag kan göra!
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att det handlar reklamation och eventuellt skadestånd. När du lämnade in din väska hos skomakaren köpte du en tjänst och därmed blir konsumenttjänstlagen (KTjL) aktuell då du är en konsument. Kan du reklamera lagningen av väskan?Att utgå från informationen som du har skrivit så låter det som att du och skomakaren bestämt att låset på väskan skulle bytas ut och det skulle beställas en ny från originaltillverkare. Det är något som inte gjordes och frågan blir då om du kan reklamera det. Min bedömning är att du borde kunna reklamera lagningen då ni bestämde att låset skulle bytas ut och det blir ett muntligt avtal och därmed faller inom 9 § 3 p. KTjL. Då går det att anse att tjänsten är felaktig då skomakaren inte gjorde det som avtalades och du har rätt till reklamation.Påföljder och reklamationVid fel så har konsumenten rätt till hålla inne betalning (19 § KTjL), kräva att näringsidkare avhjälper felet (20 § KTjL), prisavdrag eller hävning av avtalet (21 § KTjL) och sedan också en eventuell rätt att kräva skadestånd från näringsidkaren (31 § KTjL). När du har bestämt hur du vill gå tillväga som exempel hävning behöver du anmäla det via en reklamation (17 § KTjL). Reklamationen skickar du till företaget på ett ändamålsenligt sätt som exempel e-post. Sedan att du reklamerar inom skälig tid, brukar anses inom 2 månader. Väskans skickNär en näringsidkare har en konsuments egendom i sin besittning så ansvarar näringsidkaren för eventuella skador som skulle uppstå. Det regleras i den 32 § KTjL och då ska näringsidkaren ersätta konsumenten för eventuella skador. När det kommer till vem som ska bevisa skadan så har konsumenten bevisbördan att bevisa att det finns en faktisk skada på föremålet. Sedan har näringsidkaren bevisbördan att bevisa att skadan inte berodde på deras vårdslöshet. Så det betyder att du måste bevisa att skadan hände under den tiden väskan var hos skomakarens besittning. Sedan går bevisbördan över till skomakaren som måste bevisa att de inte har varit vårdslösa för att undgå betalningsansvar. De ansvarar också för andra personer som skulle eventuellt ha rört eller lagat väskan. Som exempel om de skicka väskan till en annan fackman för att fixa väskan så ansvarar skomakaren för deras agerande också. Vad kan du göra? Du behöver göra är att reklamera felet och skadan till skomakaren inom rimlig tid, inom två månader. Sedan behöver du och skomakaren bestämma ersättning för den skadan (väskans värdeminskning) och hur du vill gå tillväga med låset. Om du och skomakaren inte skulle komma överens och de inte följer lag så kan du vända till den Allmänna reklamationsnämnden (ARN) där de kan pröva din tvist kostnadsfritt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

17§ konsumenttjänstlagen för städföretag?

2020-07-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag undrar om paragraf 17 § i Konsumenttjänstlagen gäller när det kommer till tjänster såsom städning. Specifikt säger lagen att skälig tid för konsumenten att underrätta felaktigheter i utförd tjänst är 2 månader.Detta blir problematiskt för bolag som utför städtjänster, om kund underrättar bolaget först 2 månader senare så blir det omöjligt för bolaget att bedöma om det finns felaktigheter i utförandet. Dvs att det under den tiden kan mycket ha hänt med uppdragsobjektet samt skicket på detta.Kan man alltså inte som ett bolag kräva att kunden underrättar bolaget inom 2 dagar från och med tjänsteutförandet för att få ekonomisk ersättning (dvs. avdrag på faktura)? Bolaget utför naturligtvis en omstädning på objektet även om kund underrättar senare än 2 dagar, dock utan avdrag på faktura.Om jag inte har missat någon annan paragraf eller undantag på nämnd paragraf, så ställer jag mig frågvis till detta. Tacksam för hjälp!
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 17§ konsumenttjänstlagen säger endast inom vilken tid konsumenten är skyldig att meddela fel. Har konsumenten inte meddelat felet inom dessa två månader (eller den längre tid som anses skälig i det fallet) så har denne förlorat sin rätt att få någon sorts kompensation/rättelse för felet. Bara för att konsumenten är inom tidsfristen betyder det dock inte att denne har rätt till någon rättelse, konsumenten måste trots allt kunna visa att det faktiskt finns något fel med utförandet. Ifall tjänsten är felaktigt utförd eller inte bedöms utifrån den tidpunkt då tjänsten avslutades, i ert fall förmodar jag att det är när städningen är klar (konsumenttjänstlagen 12§). Försämringar som sker efter denna tidpunkt anses endast som fel ifall det beror på att tjänsten var felaktigt utförd från början (konsumenttjänstlagen 13§). Det blir med andra ord väldigt svårt för en konsument att bevisa att tjänsten är felaktigt utförd ifall denne underrättar om felet efter nästan två månader. Svaret på din fråga blir därmed att 17§ inte utgör ett krav på dig att ge prisavdrag. Paragrafen stadgar endast inom vilken tid konsumenten måste meddela dig om fel för att över huvud taget kunna ha en rätt till avhjälpande, prisavdrag eller liknande. Oavsett när kunden kommer så måste det faktiskt finnas ett fel i tjänsten för att kunden ska ha några rättigheter. Du kan alltså vägra att ge prisavdrag eller städa om. Då får konsumenten ta det till domstol om denne vill få sin rätt och där blir det en bevisfråga. Jag rekommenderar inte detta eftersom det kommer skada kundrelationerna och ert rykte. Vad jag rekommenderar är att ni sätter upp en tydlig policy i era avtal, t.ex "fel som kunden meddelar inom två dagar kommer åtgärdas samt innebära prisavdrag". Jag tror att du själv vet vad för policy som är bäst. Var dock uppmärksam på att avtalsvillkor som är sämre för konsumenten än konsumenttjänstlagen inte är giltiga, ni måste alltså vara givmildare än lagen (eller lika givmilda), vilket ni verkar vara i nuläget ifall ni åtgärdar fel utan att ifrågasätta konsumenten (konsumenttjänstlagen 3§). Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline.