Måste ett byggbolag ta fram alla underlag åt en konsument när denne framställer en sådan begäran ett år efter uppdragets slutförande?

FRÅGA
Vi har ett byggbolag som byggt ett hus till en privatperson, bygget var klart för ett år sedan och alla fakturor är betalda. Nu har husägarna hamnat i skilsmässa och mannen kräver kvinnan på hälften av byggkostnaderna, som mannen betalt till oss (dom äger huset hälften var).Nu kräver mannen in alla underliggande fakturor, vilket är hundratals.Det hör till saken att någon överenskommelse om detta har aldrig funnits.Måste vi göra det, vilket är ett jobb som tar kanske veckor?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du företräder ett byggbolag. En av bolagets tidigare privatkunder, vars hus stod färdigt för ett år sedan, har hört av sig och kräver nu, på grund av dennes förestående skilsmässa, alla underliggande fakturor hänförliga till uppförandet av huset. Men uppdraget är som sagt slutfört sedan länge och kunden har likaledes betalat slutlikviden varför du undrar om bolaget verkligen är skyldigt att ta fram alla underlag. Din ärendebeskrivning är vidare tämligen kortfattad varför den här skrivelsen inte heller kommer att bli särskilt lång. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är konsumenttjänstlagen (KTjL).

Inledningsvis kan konstateras att den nyss nämnda lagen föreskriver att en näringsidkare är skyldig att på konsumentens begäran ställa ut en specificerad räkning för den aktuella tjänsten, vilken ska göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning. I den mån tjänsten inte har utförts mot fast pris ska det även framgå av räkningen hur priset har beräknats (40 § KTjL). Exakt vad som åsyftas med begreppet underliggande fakturor i din ärendebeskrivning är för mig något ovisst, men generellt kan sägas att en konsument inte har rätt att få ut originalkvitton avseende sådana inköp som näringsidkaren själv har gjort. Skulle dock någonting annat ha avtalats mellan parterna gäller naturligtvis detta, men annars har konsumenten endast rätt till den ovan nämnda specifikationen, vilken för övrigt brukar bifogas med slutfakturan.

I det aktuella lagrummet (lagparagrafen) har det inte angetts någon tidsgräns för när konsumentens rätt att begära en specificerad räkning upphör varför utgångspunkten är att en sådan varken behöver begäras direkt eller inom viss tid. Samtidigt har det i doktrinen (den rättsvetenskapliga litteraturen) framförts en uppfattning om att det ligger i sakens natur att en konsument inte kan vänta hur länge som helst med att kravställa näringsidkaren i det här avseendet eftersom längre dröjsmål kan föranleda oskäliga svårigheter att ta fram alla uppgifter. Men vad som utgör oskäligt lång tid går dessvärre inte besvara entydigt utan det får avgöras från fall till fall eftersom uppdragen på konsumenttjänstområdet kan vara av de mest skilda slagen.

Att den tidigare kunden står inför en kommande äktenskapsskillnad är i grunden inte något problem som bolaget äger. Däremot har denne alltid rätt att få en specificerad räkning under förutsättning att en sådan begäran inte framställs efter oskäligt lång tid. Huruvida ett år betraktas oskäligt länge kan jag emellertid inte svara på och om någon specifikation överhuvudtaget överlämnades till personen i fråga vid tidpunkten för uppdragets slutförande har jag inte heller någon kunskap om. Men om du med underliggande fakturor menar kvitton från inköp av material och fakturor gällande köp av tjänster från diverse underentreprenörer är detta i vart fall inte någonting som behöver lämnas ut till kunden. I synnerhet inte eftersom det enligt uppgift inte förelåg någon sådan överenskommelse. När det sedan gäller den specificerade räkningen torde detta i praktiken bli en ren förhandlingsfråga mellan bolaget och den ifrågavarande kunden med tanke på den osäkerhet som råder beträffande tidsspannet, om denne inte skulle ha fått en specificerad räkning vill säga. Men om en sådan räkning redan har upprättats menar jag att bolaget inte har några ytterligare förpliktelser härvidlag.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (473)
2021-10-25 Pristillägg enligt konsumenttjänstlagen?
2021-10-21 Fel i konsumenttjänst som visar sig efter garantitiden
2021-09-29 Kan man kräva tillbaka pengarna eller kräva avhjälpning till följd av svartarbete?
2021-09-21 Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?

Alla besvarade frågor (96531)