Har vi rätt att avboka bröllopsfest utan kostnad?

FRÅGA
Va tänkt att gifta mig under 2020 men pga av Covid sköts det upp till 2021, leverantören av lokal behöll handpeningen vi la och nu har vi valt att ställa in igen pga att situationen med Covid inte blivit bättre samt att pandeminlagen förbjuder mer än 8 personer på privat tillställning.Har skickat info 12 veckor innan vi skulle haft lokalen men vi får inte tillbaka pengarna vi lagt denna gång heller utan man erbjuder enbart flytt av datum. Nedan är avtalet men med detta kan man aldrig göra en avbokning ovasett hur tidigt man är ute.> § 3 BETALNING> En en bokningsavgift betalas in på 10.000sek för att bokningen ska > vara giltig.> Slutfaktura faktureras 30 dagar innan tillställningen vid beställning > av privatperson eller företag om inte annat avtalas.> § 4 AVBESTÄLLNING> Perioden från bekräftelsesdatum till 8 veckor före > tillställningsdagen, debiteras 50 % av värdet på beställningen.> Perioden 8 veckor till 2 veckor före tillställningsdagen, debiteras 75 > % av värdet på beställningen. Perioden 2 veckor fram till > tillställningsdagen, debiteras 100 % av värdet på beställningen Har > ingen beställning gjorts så räknas det på det billigaste > bröllopspaketet (gör det själv-paketet).> § 5 FORCE MAJEURE> Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande > krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra > omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören > att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån din fråga har ni bokat en festlokal för bröllop under 2020. På grund av pandemin sköts bröllopet upp till i år men ni har nu valt att åter ställa in. Anledningen därom är pandemin och begränsningen i pandemilagen. Ni har nu försökt avboka men får inte tillbaka pengarna, endast möjlighet att boka om. Enligt avtalet finns det en trappa för hur mycket ni måste betala i avbokningsavgift, beroende hur nära inpå bröllopet ni avbokar.

Mellan er och näringsidkaren finns egentligen inte någon lag som direkt styr vad som gäller, mer än avtalslagens bestämmelser. Konsumenttjänstlagens bestämmelser är inte direkt tillämpliga (jfr 1 § konsumenttjänstlagen). Man kan däremot argumentera för att man ändock kan ta viss ledning av de konsumentskyddande bestämmelserna i nämnda lag.

Utgångspunkten mellan er och näringsidkaren är att avtalet ska hållas. Det finns därmed inget förbud om att avtala så som har skett; dvs. att från bekräftelsedatum till 8 veckor före ska halva kostnaden av beställningen debiteras, och därefter ökar kostnaden desto närmre man kommer datumet för festen.

Oskäliga avtalsvillkor

Principen om att avtal ska hållas är däremot inte absolut. Undantag är exempelvis om ett avtalsvillkor är oskäligt (36 § avtalslagen) eller om det föreligger force majeure. Ett avtalsvillkor kan jämkas om oförutsedda händelser medför att de ursprungliga avtalsvillkoren blir oskäliga. En jämkning kan innebära att avtalsprestationerna, t.ex. avbokningskostnaden, kan sättas ned. Force majeure är en ansvarsfrihetsgrund som kan åberopas av en avtalspart som inte kan fullfölja sina åtaganden enligt avtalet på grund av extraordinära och svårförutsedda händelser. Avtalsparten är således befriad från att fullfölja sin del av avtalet om en sådan situation råder. I avtal brukar force majeure-klausuler ingå som reglerar situationen i händelse av force majeure. I ert avtal finns det förvisso en force majeure-klausul, däremot förefaller den att vara ensidig (dvs. leverantören kan bryta avtalet, men inte ni). Att en force majeure-klausul är ensidig kan tala för oskälighet.

ARN:s bedömning om studentflak

Jag har i min utredning inte kunnat finna att Allmänna reklamationsnämnden prövat något ärende som ert. Däremot kan viss ledning tas från ett fall angående studentflak (referat av beslut ARN 2020-09740). I prövningen uttalade nämnden att inte heller i det fallet var konsumenttjänstlagens bestämmelser direkt tillämpliga, men att en analog tillämpning kunde ske till viss del.

Nämnden uttalade att den som sålt en vara eller en tjänst och sedan inte levererar den normalt inte har rätt till betalning. På den grunden kunde det argumenteras för att kostnaden för studentflaksbokningen skulle återbetalas, liknande argumentation kan föras i ert fall. Vidare uttalade nämnden att det däremot inte är uteslutet att en näringsidkare genom villkor i avtalet med konsumenten kan begränsa sin skyldighet att göra återbetalning i den mån som sådana begränsningar inte kommer i konflikt med tvingande lagstiftning (jfr prop. 2013/14:15 s. 53). Det är fullt möjligt att avtala om att full återbetalning inte ska ske eller att det ska utgå en avbeställningsavgift/administrationsavgift. Ett sådant avtalsvillkor måste däremot vara skäligt. Är villkoret oskäligt mot en konsument ska villkoret jämkas eller till och med helt lämnas utan avseende (dvs. att det inte ska tillämpas). I det ovan refererade fallet gjordes just en skälighetsbedömning och en jämkning skedde med stöd av 36 § avtalslagen. Enligt nämnden innebar avtalsvillkoren att hela risken för att studentflaket måste ställas in på grund av omständigheter utanför bolagets kontroll på konsumenten. Risken i det fallet ansågs vara beloppsmässigt betydande. Det saknades även balans i villkoret och rörde sig om en ensidig fördel för företaget. Nämnden beslutade i det aktuella fallet att rekommendera återbetalning av hela beloppet sett till att konsumenten var i en underlägsen ställning i avtalsförhållandet och avtalsvillkoren framstod som oskäliga.

I andra prövningar har det däremot ansetts rimligt att en ideell idrottsförening som förbehållit sig rätten att behålla anmälningsavgifter när ett motionslopp ställts in. Även i det fallet hade risken helt lastats över på konsumenten, däremot ansågs det inte oskäligt då det rörde sig om en begränsad summa pengar (jfr referat av beslut ARN 2020-05928). I bedömningen gjordes det en distinktion mellan att det rörde sig om en ideell förening visavi det vinstsyfte som finns när någon erbjuder studentflak (eller för den delen en festlokal).

Enligt min bedömning kan det argumenteras för att avbokningsvillkoren i ert fall är oskäliga och att ni ska ha rätt att avboka utan att betala halva kostnaden. Det kan argumenteras för att kostnaden ska sättas ned helt eller åtminstone delvis.

Det ni kan göra är att antingen vända er till Allmänna reklamationsnämnden för prövning, eller att helt enkelt väcka talan mot er motpart. Det ska dock poängteras att ARN:s beslut i frågor är rekommendationer som en näringsidkare inte är skyldig att följa, även om seriösa näringsidkare i regel gör det. Ett alternativ är att ni vänder er till en jurist som kontaktar företaget som ombud för er för att förhoppningsvis nå en överenskommelse och i sista hand väcka talan.

Vi kan tala vidare om ert ärende och era möjligheter när jag ringer dig för den telefonuppföljning du beställt. Jag kommer att ringa dig på måndag, den 1 mars, klockan 9.30. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (474)
2021-10-27 Hantverkares ansvar för underleverantör
2021-10-25 Pristillägg enligt konsumenttjänstlagen?
2021-10-21 Fel i konsumenttjänst som visar sig efter garantitiden
2021-09-29 Kan man kräva tillbaka pengarna eller kräva avhjälpning till följd av svartarbete?

Alla besvarade frågor (96616)