Skadestånd på grund av dröjsmål av en konsumenttjänst?

2020-10-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Vi har ingått ett avtal om badrumsrenovering med en byggfirma som arbetar med underleverantörer. I det skriftliga avtalet specificeras detaljerna för ombyggnationen, arbetsinsats i timmar samt kostnader för arbete och material. Även start och slutdatum för arbetet finns angett. Problemet är att vi är 8 veckor förbi det överenskomna slutdatumet och badrummet är vad vi förstår långt ifrån färdigt. Vi bor fyra, ibland fem, personer i lägenheter och har under denna tid varit tvungna att dela ett badrum, vilket naturligtvis är besvärligt. Dessutom är i princip hela vår bostad en byggarbetsplats, vilket bla gör att vi inte kan arbeta hemifrån (vilket vår arbetsgivare uppmuntrar i coronatider). Har vi rätt till skadeståndsersättning och vad är i så fall ett rimligt skadestånd. Totalpriset i avtalet är 210tkr.Tack på förhand för hjälpen!
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom det rör sig om en badrumsrenovering av en firma är det konsumenttjänstlagen (KtjL) som är tillämplig. Föreligger dröjsmål?Eftersom de har övergått det avtalade slutdatumet med 8 veckor (såvida detta inte beror på er som konsumenter) föreligger dröjsmål (24 § KtjL). Detta innebär att ni eventuellt kan kräva påföljder. Kan man få skadestånd för en försening?Det du frågar om är skadestånd (31 § KtjL). Förutsättningen för att kunna kräva skadestånd är att det finns en faktisk skada som orsakas av dröjsmålet. Detta kan till exempel vara om någonting hade blivit fuktskadat på grund av att renoveringen tagit för lång tid. Trots att det är jobbigt för er att dela badrum och ett stort problem att inte kunna jobba hemifrån är detta tyvärr ingenting som ger er rätt till skadestånd. Häva köpet trots att en del av tjänsten är utförd?Förutom skadestånd kan du dock med stöd i lagen hålla inne betalningen samt antingen kräva att arbetet fullföljs eller häva köpet. Häva köpet kan du göra om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för er (29 § KtjL). Med tanke på att det som du säger är viktigt att jobba hemifrån på grund av Corona skulle detta eventuellt kunna vara grund. Om det är mer än en obetydlig del av renoveringen som gjorts, får ni dock endast häva den återstående delen av arbetet. Med tanke på att de är 8 veckor efter arbetet skulle vara avslutat antar jag att det har gjort mer än en obetydlig del av arbetet, vilket innebär att ni endast skulle ha möjlighet att häva resten av arbetet. Detta skulle dock innebära att ni får pengar tillbaka motsvarande det arbete som är kvar, och möjlighet att anlita någon annan som fullgör det. Om ni är oroliga att det ska ta mycket mer tid kan ni alltså be om att få häva resterande del av renoveringen, och anställa en annan firma att göra klart arbetet. Jag hoppas du fick svar på det du undrade! Hälsningar,

Konsumenttjänstlagen

2020-09-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag har lämnat in min cykel till en cykelverkstad (det är alltså inte så att jag köpt cykeln hos dom och det var något fel på den). De gav mig en dag då cykeln skulle vara klar och jag skulle fått ett sms men jag hörde aldrig något. Jag ringde därför dit och då fick jag ett otydligt och otrevligt bemötande utan besked på när de trodde cykeln skulle vara klar.Min fråga är därför hur länge det är skäligt för mig att vänta, och också vad jag isåfall kan förvänta mig om det tar för lång tid (prisavdrag?).Tack på förhand!
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har förstått din fråga som att du lämnat en cykel i en verkstad i syfte för att få den reparerad. Jag uppfattar det även som att du och cykelverkstaden kom överens om ett datum för när din cykel skulle vara redo för avhämtning. I detta fall är cykelverkstaden en näringsidkare som utför en tjänst åt dig som är en konsument. Bestämmelser om detta finner vi i konsumenttjänstlagen. Eftersom du och verkstaden kom överens om ett datum för avhämtning av cykeln, innebär detta att verkstaden är försenad med reparationen, dvs i dröjsmål. Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget inte avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (24 § konsumenttjänstlagen). Vad kan du göra?Eftersom vi har konstaterat att verkstaden är i dröjsmål, så kan du som konsument kräva påföljder. Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne betalningen, välja mellan att kräva att näringsidkaren utför tjänsten, häva avtalet. Konsumenten kan även få skadestånd av näringsidkaren. Allt detta framgår av 25 § konsumenttjänstlagen. Du kan hålla inne så mycket av betalningen som du anser krävs för att säkerställa att verkstaden genomför reparationen 27 § konsumenttjänstlagen. Du kan också kräva att verkstaden fullgör reparationen, detta kan du kräva så länge verkstaden inte kan visa på att det finns något hinder som de inte kan övervinna, t.ex oskäligt stora kostnader till förhållande till reparationen 28 § konsumenttjänstlagen. Annars kan du gå till en annan verkstad och reparera cykeln och i samband med detta häva avtalet om det är av väsentlig betydelse 29 § konsumenttjänstlagen. Om det är så att reparationen i detta fall tagit väldigt lång tid och att du har ett behov av att få de tillbaka i tid, så tyder detta på att en väsentlig betydelse finns. Till sist har du möjlighet att kräva verkstaden på skadestånd 31 § konsumenttjänstlagen. Detta kan du endast göra om du har lidit en ekonomisk skada, dvs att du har drabbats av ekonomiska kostnader till följd av dröjsmålet. Skadeståndets storlek beräknas genom att man jämför med vad det skulle kostat dig om verkstaden inte hade varit i dröjsmål, och vad det sedan kostade dig när verkstaden var i dröjsmål. Det är mellanskillnaden som utgör skadeståndets belopp. Slutsats:Prisavdrag räknas inte upp som påföljd i konsumenttjänstlagen vid näringsidkarens dröjsmål. Cykelverkstaden har inte rätt att behålla din cykel för reparation eftersom de är i dröjsmål. Du kan antingen häva avtalet direkt och då få tillbaka din cykel. Du kan också hålla inne betalningen eller kräva att cykeln repareras om du känner för att ge verkstaden en till chans. Om du har haft några extra kostnader i samband med verkstadens dröjsmål så kan du begära skadestånd. Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen

Vad ska jag göra om jag tycker entreprenör begär för mycket betalt för markarbete och inte kan redovisa tider?

2020-09-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,jag har haft en entreprenör som gjort markarbeten på vår tomt.Jag fick en offert. Men enligt mig har inte varit här de timmar de offererade, dessutom gjorde vi visst arbete som var enkelt själva, efter samspråk med entreprenören.Nu har jag fått en faktura med timmar som jag tycker är för många. Han säger att han tappat bort lappen med tiderna och att jag ska lita på honom. De frågor jag ställer besvarar han ej. Vissa delar av arbetet kan inte ta den tiden de säger. Jag har frågat om han debiterar restiden men enligt honom gör han inte det.Jag har betalat fakturan men dragit ifrån 6 timmar (kanske borde varit flera).Hur gå vidare ? Han säger såklart att jag ska betala de 6 timmarna också.Jag tycker såklart att han ska visa tiderna och lämna svar på mina frågor. Jag har lite koll, men inte exakt eftersom jag inte var hemma hela tiden.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga är du och entreprenören oense om antalet nedlagda timmar för det arbete som utförts hos dig. Du har fått en faktura med, enligt dig, för många timmar. Entreprenören har sagt att han tappat bort lappen med tider och att du helt enkelt får lita på honom. De frågor du ställt har ej besvarats. Du har nu valt att betala fakturan men har dragit av sex timmar och undrar nu hur du ska gå vidare.I nuläget kan du antingen betala de återstående sex timmarna, eller så får entreprenören kräva dig på dem. Entreprenören kan välja att skicka det till inkasso eller att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Om du anser att eventuellt krav är felaktigt ska du skriftligen bestrida det till eventuellt inkassoföretag eller Kronofogden. Om så sker blir entreprenören tvungen att stämma dig för att få fastställt att du ska betala (entreprenören kan även välja att stämma dig direkt till domstol för ändamålet).Om ärendet går till domstol blir det en fråga om vad som kan bevisas. Den lag som är tillämplig er emellan är konsumenttjänstlagen (KTjL) (jfr 1 § KTjL). Enligt 36 § KTjL ska konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt. I förarbetena till bestämmelsen framkommer tydligt att det är näringsidkaren som har bevisbördan i fråga om prisets skälighet. Det är näringsidkaren som ska kunna visa att det begära priset är skäligt med hänsyn till relevanta omständigheter (prop. 1984/85:110 s. 93 och 303). I ett rättsfall från 2016 (NJA 2016 s. 1011) uttalade domstolen att en redovisning som inte endast innehåller uppgifter om nedlagd tid utan också information om vilket arbete som har utförts är många gånger ett viktigt underlag för bedömningen av prisets skälighet. Även en mindre detaljerad redovisning kan vara av betydelse om den kan läsas tillsammans med ett skriftligt avtal, en offert eller någon annan dokumentation. En utgångspunkt är att underlaget bör göra det möjligt för konsumenten att bedöma det utförda arbetets art och omfattning samt hur priset har beräknats. I det aktuella fallet blev domstolens bedömning att den av näringsidkaren åberopade tidsredovisningen varken i sig eller tillsammans med övrig bevisning gav någon klar bild av vilket arbete som utförts och hur tiden fördelats på olika arbetsuppgifter. Utredningen gav därför inte underlag för att bedöma huruvida det var befogat att lägga ned det antal timmar näringsidkaren krävde betalning för.I ditt fall vet jag inte vad entreprenören kommer att anföra och om vederbörande kommer att stämma dig till domstol. Om du inte vill betala de återstående sex timmarna behöver du i princip inte göra något allt i nuläget. Det är nu upp till entreprenören att välja om den vill gå vidare med ärendet genom att skicka det till inkasso eller genom att ansöka om betalningsföreläggande. Om så sker, och du bestrider det, blir entreprenören i slutändan tvungen att gå till domstol för att (eventuellt) få betalt.Om du får ett krav du vill bestrida och behöver hjälp, alternativt att du blir stämd till domstol, kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå hjälpa dig vidare. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller om antalet arbetade timmar understiger antalet avtalade timmar för en tjänst?

2020-09-07 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |En kund har accepterat ett anbud hos oss där det står specificerat vad som ingår samt pris efter ROT. Jobbet gick jättebra och vi blev klara mycket snabbare än vi tänkt. Kunden är nöjd med resultatet men kräver avdrag på fakturan för de timmar vi inte var där. Vi hänvisar till ett bindande anbud och den påskrivna orderbekräftelsen där det tydligt står att hon godkänner anbudet samt att kund har förstått vad som står i anbudet. Vad gäller mellan privatperson samt byggföretag?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar över vad som gäller i de fall då kunden har betalat ett fastpris för en tjänst som vid avtalets ingående uppskattades till en viss tid, men blev avslutad tidigare. När det kommer till frågor om avtal samt om tjänster som företagare utför till konsumenter är det avtalslagen (AvtL) samt konsumenttjänstlagen (KtjL) som man vänder sig till. Även allmänna avtalsprinciper kan komma i fråga här. Hur viktigt är avtalet i denna situation? I svensk rätt är en av grundprinciperna att avtal som ingåtts mellan parter ska hållas. Ett avtal ingås, som du mycket riktigt påpekar, genom att den ena parten lämnar ett anbud och den andra parten lämnar en accept med avseende till anbudet (1 § första stycket AvtL). Här tolkar jag det alltså som att kunden har betalat fastpris för den utförda tjänsten. Konsumenttjänstlagen reglerar inte dessa situationer utan man utgår helt ifrån vad som stadgas i avtalet. Utifrån den information du anger i frågan verkar det som att kunden har gjort sig förstådd med priset och tjänsten och undertecknat avtalet. Alltså är det detta som gäller, trots att den utförda tjänsten avslutades tidigare än förväntat. Har kunden någon rättslig grund att stå på i denna situation? En möjlig väg som kunden hade kunnat gå är att yrka på att betalningen för tjänsten är oskälig med avseende till antal arbetade timmar i relation till antalet avtalade timmar. I sådana fall kan priset jämkas ned till kundens förmån (36 § AvtL). Här är det viktigt att påpeka att denna bestämmelse tillämpas väldigt restriktivt av domstolarna. Utifrån den information jag har fått angiven i frågan vet jag inte om hur många fler timmar som ni hade avtalat om. Är det exempelvis så att avtalet stadgade 30 timmar, men att ni blev klara inom 20 timmar, är det inte sannolikt att kunden hade kunnat hävda att betalningen är oskälig.SammanfattningI svensk rätt är principen om att avtal ska hållas väldigt stark. Enbart i vissa situationer finns det utrymme för domstolarna att (exempelvis) jämka ner priset till konsumentens förmån om det hade ansetts oskäligt att konsumenten hade behövt betala fullt pris för tjänsten. Om det faktiskt hade kunnat anses oskäligt har jag dessvärre inte tillräckligt med information för att kunna komma fram till ett svar. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

företag förstör egendom i hemmet under renovering

2020-09-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Vi ligger i en tvist med hantverkare som har utfört en badrumsrenovering i vår lägenhet. Vid installation av nya produkter har företaget skadat ett flertal av dessa. Handdukstork och blandare i köket har fått repor och blivit kantstötta så att det syns mycket väl. Företaget skyller på oss och att produkterna kan ha varit skadade innan installation. Vi kontrollerade produkterna noga innan och de var helt felfria innan installationen. En möjlighet att åtgärda problemen har också företaget fått men inget har hänt. Vi har även fått stora fläckar i vardagsrumsgolvet som företaget har försökt åtgärda men det blev tyvärr mycket värre efter. Vi har dragit av för omslipning och behandling av golvet. Finns det någon konsumentlag som stödjer att vi drar av för hela inköpspriset samt omslipning av golvet? Mvh
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga ligger ni redan i en tvist med en hantverkare. Jag tolkar det som att hantverkaren har utfört arbetet hos er i egenskap av näringsidkare och att arbetet är en tjänst, och det är alltså konsumenttjänstlagen som är det tillämpliga regelverket (1§ konsumenttjänstlagen (KtjL)). Vad företaget ska presteraI konsumentförhållanden finns det en övergripande omsorgsplikt som näringsidkaren ska iaktta vid arbetet. Företaget ska utföra arbetet fackmannamässigt, och vid arbetet vidta omsorg och lojalitet till kunden (4§ KtjL). Näringsidkaren är även skyldig att informera och avråda konsumenten, om tjänsten inte kan vara till rimlig nytta för konsumenten (6§ KtjL).Fel i tjänstenTjänsten anses felaktig bland annat om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller liknande (9§ KtjL). Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas utifrån förhållandena då uppdraget slutfördes (12§ KtjL). Utifrån uppgifterna ni lämnat har jag svårt att avgöra om det är fel i tjänsten som företaget faktiskt har utfört, alltså renoveringsarbetet, eller om skadorna ni fått inte har med renoveringen att göra. Påföljder Om det är så att det är själva renoveringsarbetet, eller föremål som berör renoveringsarbetet, som skadats, är det fel i tjänsten. Om detta inte beror på konsumenten, får konsumenten hålla inne betalning, kräva att felet avhjälps eller göra avdrag på priset eller häva hela avtalet, samt kräva skadestånd (16§ KtjL). Viktigt är då att ni har reklamerat i tid, vilket inte verkar vara ett problem i ert fall. Om handdukstorken och blandaren är en del av tjänsten, har ni rätt att begära avhjälpande, exempelvis att de lagar/eller omlevererar varorna om det är de som har beställt dem. Företaget har också rätt att kräva att avhjälpa felet, om det inte finns några särskilda skäl för er att neka det (20§ KtjL). I annat fall kan ni ha rätt till prisavdrag om företaget inte kan avhjälpa denna skada. Det är dock osannolikt att ni skulle få häva avtalet, speciellt om renoveringen är klar och då det är oklart hur stor del av skadan ni fått som berör just tjänsten de skulle utföra (21§ KtjL). Prisavdragets storlek skulle då motsvara vad det kostar er att rätta till felet (22§ KtjL). Möjligheten att få prisavdrag, avhjälpande och hävning är beroende på om skadorna ni fått står i relation till föremålet för tjänsten, eller om det är skador som orsakats på ert hem i övrigt. Om det är så att blandaren och handdukstorken är föremål för tjänsten, har ni goda möjligheter till avhjälp eller prisavdrag för detta. Vardagsrumsgolvet är dock svårare då vad jag förstår det som, tjänsten rör renovering av badrummet. SkadeståndOm det är just så, att skadorna ni fått inte beror på tjänsten i sig, har ni möjlighet att begära skadestånd istället för detta. Om föremålet för tjänsten, eller annan egendom som tillhör er eller annan medlem i hushållet, skadas undertiden då den är i näringsidkarens kontroll, kan ni begära skadestånd för detta (32§ KtjL). Det föreligger en presumtion i dessa fall för att skador som uppstått i ert hem exempelvis, är inom näringsidkarens ansvar om de skadas. Det är alltså näringsidkaren som ska bevisa i dessa lägen att det inte är de som har orsakat skadorna. Näringsidkaren och dennes anställda ska iaktta omsorg när de är i ert hus. Skadorna som de kan behöva ersätta är rena sakskador, alltså skador på handdukstorken, blandaren och golvet.SammanfattningsvisKonsumenttjänstlagen är en konsumentskyddande lagstiftning, som påför en omsorgsplikt för näringsidkaren när denne utför tjänsten. Reglerna om prisavdrag och hävning gäller huvudsakligen om skadorna uppstått på vad som är föremål för tjänsten, vilket inte vara fallet för er utan det som skadats är annan egendom i ert hem. Dock har ni rätt att kräva skadestånd av företaget för skadorna som de orsakat i ert hem, så länge de inte kan motbevisa att det inte är deras fel. Bevisbördan ligger alltså på dem. Sen om ni skulle komma överens om att skadeståndet kvittas mot deras arbete, är upp till er. Jag hoppas att ni har fått någon vägledning i era frågor. Om ni behöver ytterligare hjälp och rådgivning rekommenderar jag er att kontakta vår juristbyrå. De kan hjälpa er vidare och även företräda er i en rättssak om det går till domstol. Du kan även läsa mer om dina rättigheter som konsument här.Du kan boka en tid med dem här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Har en näringsidkare rätt att återta en lös sak vid utebliven betalning?

2020-09-12 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag har lagat bilen åt en kund han brukar få hämta den & betala senare men denna gången dyker han inte upp jag har både ringt & SMS:at men inga svar har nu gått 5 månader,gjorde en upplysning på han så nu förstår jag varför han inte betalar han är jagad...Frågan är får jag hämta bilen & behålla den tills den är betald ? Jag upplyser han givetvis om vad som händer innan jag tar den så allt finns på papper......
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som gäller när en näringsidkare utför en tjänst åt en konsument regleras i konsumenttjänstlagen (KtjL).Det finns ingen bestämmelse som ger en näringsidkare rätt att ta tillbaka ett föremål från en konsument på grund av en utebliven betalning. Du har därför ingen lagstadgad rätt att ta tillbaka bilen när konsumenten hämtat den. Det är inte heller möjligt att häva köpet. Du kan däremot hämta bilen om kunden går med på det. Du har dock fortfarande rätt till att få betalt för tjänsten. En konsument är i första hand skyldig att betala enligt avtalet. Om ni inte har avtalat om en tid för betalning ska betalning ske när näringsidkaren begär det och tjänsten är utförd (41 § KtjL). Du har också rätt till dröjsmålsränta. Om det finns en avtalad förfallodag för betalning utgår ränta från den bestämda förfallodagen (3 § första stycket RL). Om inte förfallodag är bestämd ska dröjsmålsränta betalas från den dag som infaller 30 dagar efter det att krav avsänts eller näringsidkaren på annat sätt framställt krav på betalning av ett bestämt belopp. Det måste i kravet om betalning framgå att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta (4 § första stycket RL). Dröjsmålsräntan är gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter, om inget annat har avtalats (6 § RL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Dröjsmål vid reparation

2020-09-08 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hur länge får optikern ha mina glasögon? Jag lämnade in dem första veckan i juni, för att en skruv försvunnit, så ena glaset ramlade ur. Det är nu 26 augusti och jag har ringt och varit in kanske 8 gånger. Tilläggas bör att glasögonen inte är trasiga på något annat sätt, än att en skruv försvunnit.
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har förstått din fråga som att du har lämnat in dina glasögon till en optiker i syfte att få dem reparerade. Det innebär att optikern som näringsidkare ska utföra en tjänst åt dig som konsument, och du hittar bestämmelser om detta i konsumenttjänstlagen.Är optikern försenad och i dröjsmål med reparationen?Du undrar hur länge optikern får ha dina glasögon. Det beror på om optikern är försenad med reparationen eller inte. Det framgår inte av din fråga om du och optikern kom överens om ett datum för när glasögonen skulle vara färdiga att hämta. Jag utgår därför från att ni inte gjorde det. Reparationen ska då vara klar inom skälig tid, vilket innebär den tid som det normalt sett tar att utföra en sådan reparation (24 § första stycket konsumenttjänstlagen). Att laga en skruv i ett par glasögon bör utifrån min bedömning inte kräva mer än två månaders arbetstid. Detta eftersom det inte är en omfattande reparation, och eftersom det i allmänhet inte tar så lång tid för optiker att genomföra sådana reparationer. Jag skulle därför säga att säljaren är försenad med reparationen, och alltså i dröjsmål.Vad kan du göra?Eftersom vi konstaterat att optikern är i dröjsmål kan du:- hålla inne betalningen,- kräva att optikern utför reparationen, - eller häva avtalet. Dessa påföljder framgår av 25 § konsumenttjänstlagen. Du får hålla inne så mycket av betalningen som du anser krävs för att säkerhetsställa att optikern genomför reparationen (27 § konsumenttjänstlagen). Vill du att optikern fullgör reparationen får du kräva det så länge optikern inte kan visa på att det finns ett hinder för hen som inte kan övervinnas, oskäligt stora olägenheter eller kostnader i förhållande till reparationen (28 § andra stycket konsumenttjänstlagen). Du kan även gå vidare med en annan optiker för att reparera glasögonen och i samband med detta häva avtalet om det är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumenttjänstlagen). Att reparationen har tagit orimligt lång tid och att du har ett behov av att få tillbaka dem i tid tyder på att en sådan väsentlig betydelse finns i ditt fall. Det finns även en möjlighet för dig att kräva optikern på skadestånd om du har lidit ekonomisk skada, alltså drabbats av kostnader till följd av dröjsmålet (31 § konsumenttjänstlagen). Skadeståndets storlek beräknas då genom att man jämför vad det skulle ha kostat dig om optikern inte hade varit i dröjsmål och vad det kostade dig att hen var det. Mellanskillnaden utgör skadeståndets belopp.SammanfattningOptikern har inte rätt att behålla dina glasögon för reparation eftersom hen är i dröjsmål. Du kan häva avtalet direkt och återfå glasögonen. Det finns emellertid också möjlighet att hålla inne betalningen eller kräva att glasögonen repareras om du vill ge optikern en sista chans. Har du haft extra kostnader i samband med dröjsmålet kan du begära skadestånd.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Med vänliga hälsningar,

Rätt till skadestånd när ett företag inte utför ett avtalat arbete

2020-09-07 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej.Vi har fått en offert för att putsa om grunden vilket vi accepterat. Muraren skulle ha kommit för ca 2 månader sedan och har fortfarande inte dykt upp. Han har sagt att han ska komma och vi har bokat flertalet datum men han dyker inte upp. Vi har nu tagit in ytterligare en offert men som blev betydligt dyrare. Vi måste göra detta innan hösten kommer då förberett och knackat bort den tidigare putsen och grävt upp singlet runt huset enligt överenskommelse med muraren. Kan vi kräva att han får stå för mellanskillnaden?
Klara Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar omständigheterna i frågan som att ni i egenskap av privatpersoner (konsumenter) har anlitat en yrkesverksam murare (näringsidkare) att utföra arbetet på er privata bostad. Dessa omständigheter gör att er situation regleras av konsumenttjänstlagen (KtjL).Dröjsmål, hävande av avtalet och skadestånd Muraren är i dröjsmål eftersom han inte har påbörjat arbetet vid avtalad tid (24 § andra stycket KtjL). Det finns ett antal påföljder som kan bli aktuella vid dröjsmål från näringsidkarens sida. De påföljder som är mest lämpliga i ert fall är rätt till hävning och skadestånd eftersom arbetet inte har utförts enligt avtalet (25 § KtjL). För att hävning ska bli aktuellt krävs det att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för er. Jag tolkar det som att arbetet måste göras innan hösten kommer, annars finns det risk att skador kan uppstå på grunden. Det gör att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för er och ni har därför rätt att kräva att avtalet ska hävas (29 § KtjL). Vidare har dröjsmålet orsakat er ekonomisk skada, eftersom ni nu är tvungna att anlita den andra firman och därmed betala ett högre pris än det avtalade. Det gör att ni har rätt att kräva skadestånd i form av mellanskillnaden (31 § första stycket KtjL). Som skadelidande part, är ni dock skyldiga att begränsa er skada så långt som det är skäligt. Det innebär för er i praktiken att ni inte får anlita den dyraste muraren om det finns många murare i närområdet som har möjlighet att utföra arbetet innan hösten (50 a § KtjL). Sammanfattning Eftersom muraren inte har påbörjat arbetet med grunden har rätt att häva köpet och rätt till skadestånd, vilket gör att ni har rätt att muraren står för mellanskillnaden. Jag rekommenderar er därför att ta kontakt med muraren och diskutera hur ni vill gå vidare. Hoppas att ni fått svar på er fråga och lycka till!