Är frisörer skyldiga att ha en tydlig prislista?

2020-10-23 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! jag undrar vad som gäller hos frisörer. Måste de ha en tydlig prislista? Min frisör har inte ngn och jag har efterlyst en sådan men frisören svara att det har dom inte. Känns som att det är godtyckligt ibland vad som betalas.Tacksam för svar.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Prissättning av tjänster regleras dels i konsumenttjänstlagen (KtjL) och dels i prisinformationslagen.Är frisörer skyldiga att ha en tydlig prislista?Prisinformation ska lämnas när en näringsidkare tillhandahåller bestämda tjänster (6 § prisinformationslagen). Prisinformation om bestämda tjänster ska lämnas genom uppgift om priset (7 § andra stycket prisinformationslagen). En bestämd tjänst kan till exempel vara frisörtjänster.Det är dock förekommande att priset för en tjänst inte kan bestämmas förrän näringsidkaren och konsumenten har kommit överens om vad som ska utföras. Det är också vanligt att det inte är möjligt att fastställa ett pris i förväg, det kan till exempel handla om diverse moment i en frisörtjänst. Näringsidkaren är dock skyldig att ange hur priset räknas ut (7 § tredje stycket prisinformationslagen).Hur ska priset beräknas?Om parterna inte har kommit överens om ett pris ska konsumenten betala vad som är "skäligt". För att avgöra vad som är skäligt ska hänsyn tas till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid den tidpunkt som avtalet ingicks samt omständigheter i övrigt (36 § första stycket KtjL). I det fall inget har avtalats och näringsidkaren lämnar ett ungefärligt pris får priset inte överskridas med mer än 15 procent (36 § andra stycket KtjL).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ersättning vid fel i utförd hårborttagning

2020-10-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Jag har gjort hårborttagningslaser på en klinik i Göteborg. De har kommit åt min tatuering och lasrat bort en liten bit av den sista bokstaven. Detta är heller inte första gången då de vid ett tidigare tillfälle har lasrat bort en leverfläck på mig. De skyller detta på mänsklig faktor och enbart vill täcka för tatueringen och 3 konstandsfria behandlingar. Jag tycker inte detta räcker och vill ha 8 konstandsfria behandlingar som kompensation då det hänt förut och min tatuering är inte liten utan stor och synlig. Hur ska jag gå tillväga då de anser att min förfrågan är en för stor kompensation
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Mitt svar blev ganska långt. Om du inte är intresserad av det längre resonemanget kan du hoppa direkt till rubriken "Påföljder vid fel i behandling" och läsa därifrån. Slutligen har jag även kommit med ett kort råd.Vilken lagstiftning är aktuell?När det kommer till kosmetiska ingrepp är det en typ av tjänst som till sin juridiska karaktär är svårbestämd och går varken att hänföra helt till konsumenträtten eller helt till sjukvården. Av den anledningen är det ganska oklart hur felaktigheter och skador uppkomna i samband med kosmetiska ingrepp ska bedömas. I praxis har man vissa gånger tagit stöd i lagstiftning som handlar om patientskador och andra gånger i lagstiftning som handlar om tjänster utförda för konsumenter. Av betydelse för vilken lagstiftning som ska väljas är vilket typ av medicinsk kompetens som krävs för att utföra ingreppet och vilken kompetens som den som utförde ingreppet faktiskt hade. Det har även betydelse om utföraren av ingreppet hade en patientskadeförsäkring. Efter lite efterforskningar framstår den hårborttagning som du beskriver som ett enklare ingrepp som inte kräver någon särskild avancerad medicinsk kompetens. Av den anledningen gör jag bedömningen att konsumenttjänstlagen kan ge vägledning i hur dina skador ska bedömas, även om den lagen inte är direkt tillämplig. På detta vis brukar ARN (allmänna reklamationsnämnden) tillämpa konsumenttjänstlagen på kosmetiska ingrepp, och det har även bekräftats av HD (NJA 2011 s. 600 p. 6). Din och klinikens avtalsrelation har även vissa likheter med den i ett renodlat konsumentförhållande.Konsumenttjänstlagens tvingade funktion (s.k. indispositivitet)Konsumenttjänstlagen är en tvingande lag vilket betyder att den, i motsats till t.ex. köplagen, inte kan avtalas bort mellan näringsidkaren och konsumenten. Det skydd som lagen ger konsumenten är alltså det minimiskydd som konsumenten alltid har. När konsumenttjänstlagen, som i detta fall, inte är direkt tillämplig har den däremot inte samma tvingande verkan. Detta får innebörden att konsumenttjänstlagens bestämmelser endast är vägledande i bedömningen av de frågor eller konflikttyper som inte har reglerats i avtalet. Det sagda får innebörden att om ditt avtal med kliniken säger något annat, det jag skrivit i det följande får sekundär betydelse. Med andra ord är det primärt ditt och klinikens avtal som avgör vilken ersättning du har rätt till. Har ni däremot inte avtalat något om denna typ av skada blir konsumentjänstlagens regler vägledande.Föreligger det ett fel i behandlingen?Enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser anses behandlingen felaktig om den avviker från det ni avtalat eller från vad som är ett fackmannamässigt utförande (KtjL 4och 9 §§). I fackmannamässigheten ingår det att ge information om eventuella risker med ingreppet. Om kliniken kände till risken med skadan på tatueringen ingick det alltså i klinikens informationsskyldighet att informera dig om den risken. Om kliniken inte gjorde det ligger det kliniken till last i bedömningen av klinikens ersättningsskyldighet (KtjL 11 §).Eftersom både du och kliniken tycks vara överens om att ett fel faktiskt föreligger ser jag dock inte behovet av att utveckla felbedömningen längre en så. Vi övergår istället till möjliga påföljder.Påföljder vid fel i behandlingOm man konstaterat att ett fel föreligger krävs det en reklamation för att kunna kräva påföljder. Som jag förstår det har du upplyst kliniken om skadan på tatueringen varför du har uppfyllt din reklamationsskyldighet. Möjliga påföljder är avhjälpande, prisavdrag, hävning av avtalet och skadestånd. Som jag ser det framstår prisavdrag eller skadestånd som rimligast i detta fall. PrisavdragStorleken på prisavdraget ska motsvara vad det kostar för dig att få felet åtgärdat (KtjL 22 §). Det skulle isåfall krävas att kliniken gör ett avdrag för vad det kostar dig att reparera tatueringen. För prisavdrag krävs det inte att kliniken har varit vårdslös eller oaktsam. De gånger prisavdrag inte kommer på fråga är om det är en ren olyckshändelse eller om felet omöjligen hade kunnat undvikas. Som jag tolkar din fråga är det varken tal om ett oundvikligt fel eller en olyckshändelse. Du har alltså rätt till prisavdrag motsvarande kostnaden för att reparera tatueringen.SkadeståndVäljer du att kräva prisavdrag kan du inte kräva skadestånd för samma skada. Skadeståndet beräknas i detta fall på samma sätt – storleken på skadeståndet ska alltså motsvara vad det kostar dig att reparera tatueringen. Klinikens skadeståndsansvar bygger inte på vårdslöshet, utan inom kontraktsrätten talar man istället om något som kallas för kontrollansvar. Kontrollansvaret innebär att om det låg inom klinikens kontroll att undvika skadan men skada ändå uppstod är kliniken skadeståndsskyldig. Som jag tolkar din beskrivning av skadan har det legat inom klinikens kontroll att undvika den varför kliniken är skadeståndsskyldig – "den mänskliga faktorn" är inget hållbart motargument.Vad kan du göra nu?Som du själv redan har listat ut har du alltså vissa juridiska argument bakom ditt ersättningskrav. Som jag förstår det har kliniken dock redan erbjudit sig att ersätta tatueringen samt ge dig ett rabatterat pris på fler behandlingar. Enligt min bedömning har kliniken alltså erbjudit dig en ersättning som överstiger vad du enligt konsumenträtten har rätt till. Att driva en process mot kliniken är ur mitt perspektiv lönlöst. Jag anser därför att du bör acceptera klinikens erbjudande.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad kan jag göra om en tjänst utförts felaktigt?

2020-10-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. Vi anlitade målare för att måla taket och fixa ett läckage på en del av taket. Han målade och försökte att fixa läckan men det läcker fortfarande. Han sa att jobbet är klart och han har fått oss att förstå att han inte kommer att komma och fixa det. Vi fick fakturan för 2 dagar sedan och på den står det inget om att fixa någon läcka, bara målning står med. Vi har en muntlig överenskommelse. Vi kunde ha anställt en annan firma som också kunde ha målat och fixat läckan, vi litade på att han skulle måla och fixa den. Vi är besvikna och vi vill inte betala förrän han fixar det. Vår fråga är att kan vi tvinga honom att komma och fixa? Måste vi betala fakturan? Vad kan vi göra? Tack på förhand.
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tokar frågan som att du i egenskap av privatperson anlitat en målare för att måla hustaket samt laga ett läckage på taket, samt att ni avtalat om detta muntligt. Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL) och regler om köp av tjänster som näringsidkare utför åt privatpersoner finns i konsumenttjänstlagen (KtjL).Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande?För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs att det finns ett anbud och en accept (1 kap. 1 § första stycket AvtL). Ett anbud kan exempelvis vara ett erbjudande eller förslag. En accept är ett bekräftande svar på ett anbud.Både anbud och accept kan ges skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger motparten god anledning att anta att man ger ett anbud eller en accept. Några exempel på avtal som ingås genom konkludent handlande är när man handlar i en matvarubutik eller tar ut pengar från en bankomat.Vem har bevisbördan för att ett rättsligt bindande avtal finns?Ett muntligt avtal är som utgångspunkt rättsligt bindande på samma sätt som ett skriftligt avtal. Problemet med muntliga avtal är att dess existens kan vara svår att bevisa. Det är den som påstår att ett muntligt avtal finns som har bevisbördan för att avtalet existerar, vilket kan vara svårt att bevisa om motparten förnekar avtalets existens.Har tjänsten utförts felaktigt?Som utgångspunkt har en näringsidkare har en skyldighet att se till att tjänsten utförs fackmässigt (4 § första stycket KtjL). Innebörden av fackmässigheten varierar från bransch till bransch, men kravet innebär generellt att tjänsten ska utföras på ett sätt som normalt kan förväntas av en seriös fackman. Kravet innebär alltså att tjänsten ska utföras i enlighet med de krav på kvalitet och kompetens som gäller inom den aktuella branschen. Om tjänstens resultat avviker från detta krav är den felaktig (9 § första stycket första punkten KtjL). Tjänsten anses också felaktig om den avviker från vad som avtalats (9 § första stycket tredje punkten KtjL).Tjänsten kan även betraktas som felaktig om näringsidkaren före avtalets ingående underlåtit att upplysa konsumenten om någon omständighet rörande tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som han insåg vara av betydelse för konsumenten (11 § KtjL).Tidpunkten för felbedömningen utgår från när uppdraget avslutandes (12 § första stycket KtjL). Näringsidkaren ansvarar även för fel som uppkommer efter att uppdraget avslutats, om felet beror på att näringsidkaren uppfyllt en avtalsförpliktelse eller en skyldighet i konsumenttjänstlagen.Eftersom det muntliga avtalet dels innefattade målning av taket, dels reparation av läckaget, och läckaget inte åtgärdats, har tjänsten med stor sannolikhet utförts felaktigt.Vilka påföljder kan jag göra gällande om tjänsten utförts felaktigt?Felet måste reklameras till näringsidkaren inom skälig tid från att det upptäcktes (17 § första stycket KtjL). En reklamation som sker inom två månader anses alltid ha skett i rätt tid. Reklamation innebär enkelt uttryckt att konsumenten påtalar för näringsidkaren att tjänsten utfört felaktigt. De påföljder som kan göras gällande vid fel är att hålla inne betalning, kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning, samt ett eventuellt krav på skadestånd (16 § första stycket KtjL).I första hand ska avhjälpande ske (20 § första stycket KtjL). Avhjälpande innebär att näringsidkaren åtgärdar felet och på så sätt fullgör sin del av avtalet. Om felet inte avhjälps får konsumenten göra avdrag på priset (21 § första stycket KtjL). Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar att få felet avhjälpt (22 § första stycket KtjL). Hävning kan bli aktuellt om om tjänsten huvudsakliga syfte inte uppfyllts på grund av felet och näringsidkaren insett eller borde insett detta (21 § andra stycket KtjL). Rätt till hävning ger också en rätt att hålla inne betalning för tjänsten (23 § första stycket KtjL).Kan jag kräva skadestånd om tjänsten utförts felaktigt?Om felet har orsakat skador har ni även rätt att kräva ersättning för dessa, under förutsättning att felet inte legat utom näringsidkarens så kallade kontrollansvar (31 § första stycket KtjL). Med detta menas att felet ska ha varit förutsebart för näringsidkaren och att det ska ha varit möjligt att förhindra eller åtgärda konsekvenserna av felet. Kontrollansvaret är långtgående och således ligger skadan troligtvis inom ramen för omfattningen. Har ni fått en garanti eller utfästelse om visst resultat av tjänsten som inte uppfyllts har ni alltid rätt till ersättnings för skadorna (31 § tredje stycket KtjL).SammanfattningSom jag tolkar din fråga så har avtalet ingåtts muntligen. Ur ett rättsligt perspektiv är avtalet bindande under förutsättning att det finns ett anbud och en accept. Om så är fallet är avtalet bindande. Det som blir problematiskt är att muntliga avtal kan vara svåra att bevisa, eftersom det är den som påstår att ett avtal finns som har bevisbördan för detta. I fortsättningen rekommenderar jag er därför att i framtiden alltid begära en skriftlig offert innan ni avtalar om köp av tjänster.Om tjänsten kan anses vara felaktigt utförd, vilket förefaller troligt då taket fortfarande läcker, kan ni kräva avhjälpande, prisavdrag, hävning eller skadestånd. Detta förutsätter att felet reklamerat inom skälig tid. Mitt råd är att ni påtalar för målaren att tjänsten är felaktigt utförd, och att han snarast ska avhjälpa. Om målaren inte vill avhjälpa felet kan ni kräva prisavdrag eller hävning. Ni kan även vända er till Allmänna reklamationsnämnden. Om ni behöver ytterligare juridisk rådgivning i ärendet kan ni boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

företag förstör egendom i hemmet under renovering

2020-09-26 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Vi ligger i en tvist med hantverkare som har utfört en badrumsrenovering i vår lägenhet. Vid installation av nya produkter har företaget skadat ett flertal av dessa. Handdukstork och blandare i köket har fått repor och blivit kantstötta så att det syns mycket väl. Företaget skyller på oss och att produkterna kan ha varit skadade innan installation. Vi kontrollerade produkterna noga innan och de var helt felfria innan installationen. En möjlighet att åtgärda problemen har också företaget fått men inget har hänt. Vi har även fått stora fläckar i vardagsrumsgolvet som företaget har försökt åtgärda men det blev tyvärr mycket värre efter. Vi har dragit av för omslipning och behandling av golvet. Finns det någon konsumentlag som stödjer att vi drar av för hela inköpspriset samt omslipning av golvet? Mvh
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga ligger ni redan i en tvist med en hantverkare. Jag tolkar det som att hantverkaren har utfört arbetet hos er i egenskap av näringsidkare och att arbetet är en tjänst, och det är alltså konsumenttjänstlagen som är det tillämpliga regelverket (1§ konsumenttjänstlagen (KtjL)). Vad företaget ska presteraI konsumentförhållanden finns det en övergripande omsorgsplikt som näringsidkaren ska iaktta vid arbetet. Företaget ska utföra arbetet fackmannamässigt, och vid arbetet vidta omsorg och lojalitet till kunden (4§ KtjL). Näringsidkaren är även skyldig att informera och avråda konsumenten, om tjänsten inte kan vara till rimlig nytta för konsumenten (6§ KtjL).Fel i tjänstenTjänsten anses felaktig bland annat om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva, även om avvikelsen beror på en olyckshändelse eller liknande (9§ KtjL). Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas utifrån förhållandena då uppdraget slutfördes (12§ KtjL). Utifrån uppgifterna ni lämnat har jag svårt att avgöra om det är fel i tjänsten som företaget faktiskt har utfört, alltså renoveringsarbetet, eller om skadorna ni fått inte har med renoveringen att göra. Påföljder Om det är så att det är själva renoveringsarbetet, eller föremål som berör renoveringsarbetet, som skadats, är det fel i tjänsten. Om detta inte beror på konsumenten, får konsumenten hålla inne betalning, kräva att felet avhjälps eller göra avdrag på priset eller häva hela avtalet, samt kräva skadestånd (16§ KtjL). Viktigt är då att ni har reklamerat i tid, vilket inte verkar vara ett problem i ert fall. Om handdukstorken och blandaren är en del av tjänsten, har ni rätt att begära avhjälpande, exempelvis att de lagar/eller omlevererar varorna om det är de som har beställt dem. Företaget har också rätt att kräva att avhjälpa felet, om det inte finns några särskilda skäl för er att neka det (20§ KtjL). I annat fall kan ni ha rätt till prisavdrag om företaget inte kan avhjälpa denna skada. Det är dock osannolikt att ni skulle få häva avtalet, speciellt om renoveringen är klar och då det är oklart hur stor del av skadan ni fått som berör just tjänsten de skulle utföra (21§ KtjL). Prisavdragets storlek skulle då motsvara vad det kostar er att rätta till felet (22§ KtjL). Möjligheten att få prisavdrag, avhjälpande och hävning är beroende på om skadorna ni fått står i relation till föremålet för tjänsten, eller om det är skador som orsakats på ert hem i övrigt. Om det är så att blandaren och handdukstorken är föremål för tjänsten, har ni goda möjligheter till avhjälp eller prisavdrag för detta. Vardagsrumsgolvet är dock svårare då vad jag förstår det som, tjänsten rör renovering av badrummet. SkadeståndOm det är just så, att skadorna ni fått inte beror på tjänsten i sig, har ni möjlighet att begära skadestånd istället för detta. Om föremålet för tjänsten, eller annan egendom som tillhör er eller annan medlem i hushållet, skadas undertiden då den är i näringsidkarens kontroll, kan ni begära skadestånd för detta (32§ KtjL). Det föreligger en presumtion i dessa fall för att skador som uppstått i ert hem exempelvis, är inom näringsidkarens ansvar om de skadas. Det är alltså näringsidkaren som ska bevisa i dessa lägen att det inte är de som har orsakat skadorna. Näringsidkaren och dennes anställda ska iaktta omsorg när de är i ert hus. Skadorna som de kan behöva ersätta är rena sakskador, alltså skador på handdukstorken, blandaren och golvet.SammanfattningsvisKonsumenttjänstlagen är en konsumentskyddande lagstiftning, som påför en omsorgsplikt för näringsidkaren när denne utför tjänsten. Reglerna om prisavdrag och hävning gäller huvudsakligen om skadorna uppstått på vad som är föremål för tjänsten, vilket inte vara fallet för er utan det som skadats är annan egendom i ert hem. Dock har ni rätt att kräva skadestånd av företaget för skadorna som de orsakat i ert hem, så länge de inte kan motbevisa att det inte är deras fel. Bevisbördan ligger alltså på dem. Sen om ni skulle komma överens om att skadeståndet kvittas mot deras arbete, är upp till er. Jag hoppas att ni har fått någon vägledning i era frågor. Om ni behöver ytterligare hjälp och rådgivning rekommenderar jag er att kontakta vår juristbyrå. De kan hjälpa er vidare och även företräda er i en rättssak om det går till domstol. Du kan även läsa mer om dina rättigheter som konsument här.Du kan boka en tid med dem här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Vänligen,

Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och schaktning?

2020-10-20 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Gäller konsumenttjänstlagen vid bygge av enskild väg och vid schaktning på obebyggd villatomt.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga regler finns i konsumenttjänstlagen (KTjL).Omfattar konsumenttjänstlagen bygge av enskild väg och vid schaktning på obebyggd villatomt?Konsumenttjänstlagen omfattar avtal om tjänster som en näringsidkare utför åt en konsument. Lagen omfattar bland annat tjänster som avser arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker (1 § 2 p. KTjL).Ett bygge av enskild väg och schaktning på obebyggd villatomt riktas mot själva marken och omfattas således av lagens bestämmelser. Dock kan dessa arbeten ingå som ett led i småhusentreprenad. Om arbetet är ett led i en småhusentreprenad så regleras avtalet specialregler som finns i 51-61 §§ konsumenttjänstlagen (1 § 2 st KTjL). Oavsett om arbetena är ett led i en småhusentreprenad eller inte så är konsumenttjänstlagen tillämplig.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att skriva igen!Vänligen,

Prissättning och pristillägg vid utförande av en tjänst

2020-10-17 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi har fått en offert på ett målningsarbete påvert hus. Vi accepterade och målningen genomfördes med bra resultat. När vi får fakturan frångår den offerten på materialkostnaden då företaget utan vår vetskap hyrde en skylift som var dyrare. Den de hade tänkt hyra var inte ledig. Då det regnade på förmiddagen en dag så målade de inte alls den dagen och hyrde skyliften en dag till utan vår vetskap.Materialkostnaden blev därför 3000kr mer än de lämnat i offerten. Vilka rättigheter har vi i detta? Företaget vägrar att ändra fakturan och svarar inte på frågor varför de inte informerade oss om den högre kostnaden. Vi hade alltså ingen möjlighet att ta ställning huruvida vi ville de skulle genomföra jobbet till den högre kostnaden.Tacksam för svar!
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag tolkar er fråga som att ni är privatpersoner (konsumenter) som har anlitat ett företag (näringsidkare) för utförande av en tjänst. Därför blir konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig. Prissättning I konsumenttjänstlagen finns flera bestämmelser som tar sikte på prissättningen när en tjänst utförs. Om företaget har lämnat ett ungefärligt pris får det senare angivna priset inte överstiga det ursprungliga med mer än 15 % (36 § KTjL). Om ökningen på 3 000 kr i ert fall motsvarar en ökning på högst 15 % från priset i offerten anses det godtagbart enligt lag. Pristillägg Företaget har rätt till pristillägg i två olika fall (38 § KTjL). Det första gäller tilläggsarbete. Med det menas att det uppkommer ett behov av arbete som på grund av sitt samband med det ursprungliga uppdraget lämpligen bör utföras samtidig med detta. I ett sådant fall måste företaget underrätta konsumenten innan tilläggsarbetet utförs. Om konsumenten inte kan nås får arbetet utföras endast om extra kostnader för detta är obetydliga i förhållande till priset för hela arbetet eller om företaget har särskilda skäl att anta att konsumenten vill få tilläggsarbetet utfört. Särskilda skäl ställer höga krav på företagets antagande om konsumentens vilja. Vidare har företaget en skyldighet att utföra ett arbete om det inte kan skjutas upp utan fara för konsumenten, oavsett om konsumenten har underrättats (8 § KTjL). Det andra fallet som ger rätt till pristillägg är när arbetet blir dyrare på grund av omständigheter som beror på konsumenten och som näringsidkaren inte kunnat förutse. Ett exempel är då konsumenten uppger en felaktig uppgift rörande en yta som tjänsten avser (38 § KTjL). Detta gäller i ert fall Om priset i offerten har ökat med maximalt 15 % anses det vara förenligt med lag. Om priset är högre kan hänsyn tas till om det är fråga om ett pristillägg. Eftersom en skylift skulle hyras ursprungligen är det möjligt att företaget antog att uthyrningen en dag extra var okej mer er. Om en dyrare skylift än den ursprungligen tänkta användes på grund av tilläggsarbete hade företaget en skyldighet att informera er om detta, om inte prisskillnaden var obetydlig i förhållande till priset i offerten eller om företaget säkerligen kunde anta att ni ville ha en dyrare skylift. En dyrare skylift kunde möjligen även användas om det fanns omständigheter som berodde på er, exempelvis felaktiga uppgifter. Eftersom företaget inte svarar på frågan om varför priset blev högre än det ursprungliga är det svårt att avgöra om företaget har rätt till pristillägg enligt lag. Hur ni kan gå vidare Till en början kan ni bestrida fakturan om prissättningen är felaktig. En mall för hur man bestrider en faktura hittar ni här. Om tvist uppstår mellan er och företaget är det möjligt att vända sig till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Myndigheten avgör ärenden där konsumenter är i tvist med företag och kan fatta beslut om rekommendationer om hur tvisten ska lösas. Mer information om ARN och hur man gör en anmälan hittar ni här. Ni kan även få hjälp av våra duktiga jurister på lawline. Information om hur man kommer i kontakt med dem hittar ni här. Hoppas ni fick svar på er fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Skadestånd på grund av dröjsmål av en konsumenttjänst?

2020-10-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Vi har ingått ett avtal om badrumsrenovering med en byggfirma som arbetar med underleverantörer. I det skriftliga avtalet specificeras detaljerna för ombyggnationen, arbetsinsats i timmar samt kostnader för arbete och material. Även start och slutdatum för arbetet finns angett. Problemet är att vi är 8 veckor förbi det överenskomna slutdatumet och badrummet är vad vi förstår långt ifrån färdigt. Vi bor fyra, ibland fem, personer i lägenheter och har under denna tid varit tvungna att dela ett badrum, vilket naturligtvis är besvärligt. Dessutom är i princip hela vår bostad en byggarbetsplats, vilket bla gör att vi inte kan arbeta hemifrån (vilket vår arbetsgivare uppmuntrar i coronatider). Har vi rätt till skadeståndsersättning och vad är i så fall ett rimligt skadestånd. Totalpriset i avtalet är 210tkr.Tack på förhand för hjälpen!
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom det rör sig om en badrumsrenovering av en firma är det konsumenttjänstlagen (KtjL) som är tillämplig. Föreligger dröjsmål?Eftersom de har övergått det avtalade slutdatumet med 8 veckor (såvida detta inte beror på er som konsumenter) föreligger dröjsmål (24 § KtjL). Detta innebär att ni eventuellt kan kräva påföljder. Kan man få skadestånd för en försening?Det du frågar om är skadestånd (31 § KtjL). Förutsättningen för att kunna kräva skadestånd är att det finns en faktisk skada som orsakas av dröjsmålet. Detta kan till exempel vara om någonting hade blivit fuktskadat på grund av att renoveringen tagit för lång tid. Trots att det är jobbigt för er att dela badrum och ett stort problem att inte kunna jobba hemifrån är detta tyvärr ingenting som ger er rätt till skadestånd. Häva köpet trots att en del av tjänsten är utförd?Förutom skadestånd kan du dock med stöd i lagen hålla inne betalningen samt antingen kräva att arbetet fullföljs eller häva köpet. Häva köpet kan du göra om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för er (29 § KtjL). Med tanke på att det som du säger är viktigt att jobba hemifrån på grund av Corona skulle detta eventuellt kunna vara grund. Om det är mer än en obetydlig del av renoveringen som gjorts, får ni dock endast häva den återstående delen av arbetet. Med tanke på att de är 8 veckor efter arbetet skulle vara avslutat antar jag att det har gjort mer än en obetydlig del av arbetet, vilket innebär att ni endast skulle ha möjlighet att häva resten av arbetet. Detta skulle dock innebära att ni får pengar tillbaka motsvarande det arbete som är kvar, och möjlighet att anlita någon annan som fullgör det. Om ni är oroliga att det ska ta mycket mer tid kan ni alltså be om att få häva resterande del av renoveringen, och anställa en annan firma att göra klart arbetet. Jag hoppas du fick svar på det du undrade! Hälsningar,

Konsumenttjänstlagen

2020-09-15 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Jag har lämnat in min cykel till en cykelverkstad (det är alltså inte så att jag köpt cykeln hos dom och det var något fel på den). De gav mig en dag då cykeln skulle vara klar och jag skulle fått ett sms men jag hörde aldrig något. Jag ringde därför dit och då fick jag ett otydligt och otrevligt bemötande utan besked på när de trodde cykeln skulle vara klar.Min fråga är därför hur länge det är skäligt för mig att vänta, och också vad jag isåfall kan förvänta mig om det tar för lång tid (prisavdrag?).Tack på förhand!
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag har förstått din fråga som att du lämnat en cykel i en verkstad i syfte för att få den reparerad. Jag uppfattar det även som att du och cykelverkstaden kom överens om ett datum för när din cykel skulle vara redo för avhämtning. I detta fall är cykelverkstaden en näringsidkare som utför en tjänst åt dig som är en konsument. Bestämmelser om detta finner vi i konsumenttjänstlagen. Eftersom du och verkstaden kom överens om ett datum för avhämtning av cykeln, innebär detta att verkstaden är försenad med reparationen, dvs i dröjsmål. Dröjsmål på näringsidkarens sida föreligger om uppdraget inte avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning (24 § konsumenttjänstlagen). Vad kan du göra?Eftersom vi har konstaterat att verkstaden är i dröjsmål, så kan du som konsument kräva påföljder. Vid dröjsmål på näringsidkarens sida får konsumenten hålla inne betalningen, välja mellan att kräva att näringsidkaren utför tjänsten, häva avtalet. Konsumenten kan även få skadestånd av näringsidkaren. Allt detta framgår av 25 § konsumenttjänstlagen. Du kan hålla inne så mycket av betalningen som du anser krävs för att säkerställa att verkstaden genomför reparationen 27 § konsumenttjänstlagen. Du kan också kräva att verkstaden fullgör reparationen, detta kan du kräva så länge verkstaden inte kan visa på att det finns något hinder som de inte kan övervinna, t.ex oskäligt stora kostnader till förhållande till reparationen 28 § konsumenttjänstlagen. Annars kan du gå till en annan verkstad och reparera cykeln och i samband med detta häva avtalet om det är av väsentlig betydelse 29 § konsumenttjänstlagen. Om det är så att reparationen i detta fall tagit väldigt lång tid och att du har ett behov av att få de tillbaka i tid, så tyder detta på att en väsentlig betydelse finns. Till sist har du möjlighet att kräva verkstaden på skadestånd 31 § konsumenttjänstlagen. Detta kan du endast göra om du har lidit en ekonomisk skada, dvs att du har drabbats av ekonomiska kostnader till följd av dröjsmålet. Skadeståndets storlek beräknas genom att man jämför med vad det skulle kostat dig om verkstaden inte hade varit i dröjsmål, och vad det sedan kostade dig när verkstaden var i dröjsmål. Det är mellanskillnaden som utgör skadeståndets belopp. Slutsats:Prisavdrag räknas inte upp som påföljd i konsumenttjänstlagen vid näringsidkarens dröjsmål. Cykelverkstaden har inte rätt att behålla din cykel för reparation eftersom de är i dröjsmål. Du kan antingen häva avtalet direkt och då få tillbaka din cykel. Du kan också hålla inne betalningen eller kräva att cykeln repareras om du känner för att ge verkstaden en till chans. Om du har haft några extra kostnader i samband med verkstadens dröjsmål så kan du begära skadestånd. Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen