Förutsättningar för pristillägg och tilläggsarbete

FRÅGA
Jag lämnade in en dator för reparation och fick ett prisförslag på 300-500kr. Men när jag gick tillbaka för att hämta datorn så fick jag en räkning på 900kr och besked om att moderkortet på datorn var trasigt och att det därför bytts ut. Måste jag betala 900kr?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

Konsumenttjänstlagen (KtjL) gäller i fråga om avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter när tjänsten avser arbete på lösa saker (1 § första stycket 1 p. KtjL). Eftersom du som konsument lämnat in datorn för reparation hos en näringsidkare gäller konsumenttjänstlagen

Ungefärligt pris eller avtalat pris?

När näringsidkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset dock inte överskrida mer än 15 procent. Det skulle innebära att tjänsten inte får överstiga 575 kr (500 kr x 1,15 = 575 kr). Det gäller dock inte om någon annan prisgräns har avtalats. I detta fall framstår det som att ett högsta pris har avtalats, dvs. högst 500 kr. I så fall gäller vad som har avtalats (dvs. mellan 300 och 500 kr). En näringsidkare kan dock ha rätt till pristillägg om tilläggsarbete har utförts (36 § andra stycket KtjL och 38 § första stycket 1 p. KtjL). Däremot måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att tilläggsarbete och därmed pristillägg ska bli aktuellt (se 8 § KtjL).

Förutsättningar för tilläggsarbete (och därmed pristillägg)

Om det funnits behov eller varit lämpligt att byta moderkortet i samband med reparationen ska näringsidkaren meddela dig som konsument för att inhämta anvisningar innan tilläggsarbete utförs (8 § första stycket KtjL). En näringsidkare får dock utföra tilläggsarbete utan att fråga konsumenten under förutsättning att denne inte svarar inom rimlig tid och att priset är obetydligt i förhållande till det avtalade priset (8 § andra stycket 1 p. KtjL). Eftersom ett högsta pris har angetts (500 kr) bör detta inte överskridas genom att näringsidkaren utför tilläggsarbete som konsumenten inte får ta ställning till. Att överskrida maximumpris (500 kr) med 400 kr är nästan en fördubbling av priset. 400 kr mer kan inte anses vara obetydligt i förhållande till det avtalade priset. Det vore mer rimligt om priset blev t.ex. 575 kr på grund av tilläggsarbetet.

En näringsidkare får också utföra tilläggsarbete om konsumenten inte svarar inom rimlig tid och om det finns särskilda skäl att anta att konsumenten önskar få tilläggsarbetet utfört (8 § andra stycket 2 p. KtjL). Näringsidkaren ska med andra ord ha anledning att räkna med att konsumenten vill ha tilläggsarbetet utfört. Det är inte den genomsnittlige konsumentens önskemål som är avgörande utan det är vad konsumenten i det enskilda fallet kan antas önska. Även om så varit fallet så måste näringsidkaren åtminstone försökt kontakta dig, vilket inte skett.

Näringsidkaren får också utföra tilläggsarbete om det inte kan uppskjutas utan fara för allvarlig skada för konsumenten om konsumentens anvisningar inte kan inhämtas (8 § tredje stycket KtjL). Att inte byta moderkort på datorn kan rimligen inte anses innebära fara för allvarlig skada.

Pristillägg på grund av konsumenten

Näringsidkaren får också göra pristillägg om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades (38 § första stycket 2 p. KtjL). Att så varit fallet framgår inte.

Slutsats

Min bedömning är att det inte funnits förutsättningar för tilläggsarbete och därmed pristillägg. Att begära 900 kr för datorn kan inte anses förenligt med konsumenttjänstlagen eller det avtal som slutits mellan parterna.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (448)
2021-06-07 Vem ansvarar för materialet för tjänsten när det har tillhandahållits av konsumenten?
2021-05-31 vems ansvar för fel på vattenledning?
2021-05-28 Hur mycket kan en golvläggare fakturera utöver den avtalade fakturan vid tilläggsarbete?
2021-05-26 Hantverkares omsorgsplikt

Alla besvarade frågor (93145)